(Π.Κ.Υ.Ε. 19 / 13-4-2009)
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΓΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ – Εθνική Κλαδική ΣΣΕ 2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, δερμάτινων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας (Π.Κ.: 19/13.4.2009)
Στην Αθήνα σήμερα, 10.4.2009, αφενός ο Αγγελίδης Γεώργιος, γενικός γραμματέας, ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιοτεχνών Δερμάτινων Ειδών και Ειδών Ταξιδίου και αφετέρου οι Θεοδώρου Δημοσθένης, ως πρόεδρος και Μάμαλη Βάσω, ως γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, δερμάτινων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερμάτινων και πλαστικών ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια των υπαγόμενων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2008 με βάση την από 22.5.2008 Σ.Σ.Ε. του κλάδου, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά 5,5%. Κατόπιν αυτού, οι αποδοχές των υπαγόμενων στην παρούσα εργαζομένων καθορίζονται όπως στον προσαρτώμενο «Πίνακα Ημερομισθίων», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Αρθρο 3
Υπολογισμός επιδομάτων
Όλα τα επιδόματα που ισχύουν με βάση προηγούμενες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. για όσους υπάγονται στην παρούσα, υπολογίζονται στα βασικά ημερομίσθια όπως διαμορφώνονται μετά τον υπολογισμό της αύξησης που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας.
Αρθρο 4
Διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται από την παρούσα σύμβαση, εξακολουθούν να ισχύουν. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Κλαδικές Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας.
Αρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009, εκτός των άρθρων που ορίζεται διαφορετικά.