(Π.Κ.  32 / 1-6-2006) 
ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας. (Π.Κ. 32/1-6-2006)
Στην Αθήνα σήμερα, 29 Μαϊου 2006 οι παρακάτω αναφερόμενοι:
1. Κορδάτος Αναστάσιος, Πρόεδρος και Δρακούλης Βουδικλάρης, Ειδ. Γραμματέας της Δενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος, και
2. Ανδρεάδης Ανδρέας, Πρόεδρος και Σπυρίδων Γαλιατσάτος, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων,
όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, με την παρουσία του κατά το άρθρο 15 του Ν. 1876/90 Μεσολαβητή κ. Ιωάννη Ληξουριώτη, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι δενδροανθοκηπουροί που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας και είναι μέλη της «Δενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος».
Άρθρο 2
Αποδοχές
Οι συνολικές νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων που αφορά η παρούσα ρύθμιση, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 2,5%, οι ίδιες δε συνολικές νόμιμες αποδοχές, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2006 κατά ποσοστό 3,5%.
Οι ανωτέρω αποδοχές, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2006 αυξάνονται περαιτέρω από 1-1-2007 κατά ποσοστό 2% και όπως εν συνεχεία θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2007 αυξάνεται περαιτέρω από 1-7-2007 κατά ποσοστό 3,5%.
Άρθρο 3
Λοιπές ρυθμίσεις
α. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας ή επιχειρησιακή πρακτική, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα οι όροι της από 25-5-2005 σ.σ.ε., καθώς και οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις, που αφορούν τους δενδροανθοκηπουρούς που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, εφόσον δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2006.