(Π.Κ.  29 / 1-10-2010)
ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΣΕ Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας (ΣΣΕ από 9-9-2010 Π.Κ. 29/1-10-2010).
Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 09, 2010, 12:00 ΠΜ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας για τα έτη 2010, 2011, 2012.

Στην Αθήνα σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 2010 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Γεώργιος Νικολόπουλος  Πρόεδρος και Αναστάσιος Κορδάτος, Αντιπρόεδρος της Δενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος, και
2. Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος, Αριστοτέλης Θωμόπουλος, Αντιπρόεδρος και Σπυρίδων Γαλιατσάτος, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων,
όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, με την παρουσία του κατά το άρθρο 15 του Ν. 1876/1990 Μεσολαβητή κ. Ιωάννη Τουτζιαράκη, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι δενδροανθοκηπουροί που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας και είναι μέλη της «Δενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος».

Άρθρο 2

Βασικά Ημερομίσθια

1. Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2009 σύμφωνα με την από 5 Ιουνίου 2008 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 35/11-6-2008) παραμένουν σταθερές για την περίοδο  1-1-2010 έως 31-12-2010.
2. Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια, αυξάνονται από 1-1-2011 κατά ποσοστό 1%.
3. Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2001, αυξάνονται περαιτέρω από 1-1-2012, κατά ποσοστό 1%.

Άρθρο 3

Επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα απο­τελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η ερ­γασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περί­πτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρό­νου.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμε­νους με ημερομίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομά­των περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας συλλογικής σύμ­βασης.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών απο­φάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κα­νονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων , που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυ­χής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κα­νόνες με αυτές.
Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημε­ρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών α­ποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορί­ζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παρο­χής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος ά­δειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγε­νέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Άρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις

α. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας ή επιχειρησιακή πρακτική, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα οι όροι της από 5-6-2008 σ.σ.ε., καθώς και οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις, που  αφορούν τους δενδροανθοκηπουρούς που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, εφόσον δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας συλλογικής ρύθμισης αρχίζει από 1.1.2010 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην σ.σ.ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας για τα έτη 2010, 2011, 2012» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισθού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κλπ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.