Γιατί κατά την εκτύπωση της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Αποσβέσεων  (Εκτυπώσεις > Υποχρεώσεις Δημοσίου > Παγίων > Συγκεντρωτική κατάσταση), δεν παράγεται η εκτύπωση και εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν υπάρχουν εγγραφές»;

Κατ΄αρχήν πρέπει να ελεγχθεί ότι στα πεδία Από Ημ/νία Κτήσης -Έως Ημ/νία Κτήσης έχει δοθεί το σωστό ημερολογιακό διάστημα. Αν για παράδειγμα στο πεδίο Από Ημ/νία Κτήσης έχει δοθεί ημερομηνία που αναφέρεται στην τρέχουσα χρήση, αλλά μέσα σε αυτή τη χρήση δεν αποκτήθηκαν πάγια,τότε πρέπει να δηλωθεί παλαιότερη ημερομηνία κτήσης ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα πάγια  που έχουν ακόμα αποσβέσεις. Επίσης, σε περίπτωση που θέλουμε να εκτυπώσουμε Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποσβέσεων για συγκεκριμένο λογαριασμό απόσβεσης, πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι ο λογαριασμός που δίνουμε στα πεδία Από Λογ.Φορ.Απόσ. – Εως Λογ.Φορ.Αποσ. είναι ο ίδιος  λογαριασμός που έχει καταχωρηθεί ως λογαριασμός απόσβεσης για τα εν λόγω πάγια.