ΔΕΞΥ Ζ 1009681 ΕΞ 23-01-2024
Έκδοση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2024
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΞΥ Ζ 1009681 ΕΞ 2024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ζ – ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Αμφιαράου 119 & Κλεομήδους
Ταχ. Κώδικας :104 43 Αθήνα
Τηλέφωνο:213 1390 352 έως 356
E-Mail :registry@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου»

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. …../15-1-2024 (αρ.πρωτ.εισερχ. ΑΑΔΕ ………/16-1-2024) έγγραφό σας προς το γραφείου του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Αναφορικά με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Υπηρεσία μας, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, ουδέποτε υπήρξε ουραγός και αμέτοχος θεατής των εξελίξεων. Τουναντίον, με αίσθημα ευθύνης, προτάσσοντας πάντα το συμφέρον και την καλύτερη, ποιοτικότερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η ΑΑΔΕ έχει τολμήσει ρηξικέλευθες αλλαγές, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγεται και η ηλεκτρονική διαδικασία απόδοσης Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου, η οποία πιστεύουμε θα αποσυμφορήσει τις Δ.Ο.Υ. και θα εξοικονομήσει χρόνο στους πολίτες .

Σας γνωρίζουμε ότι η νέα διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου περιγράφεται εκτενώς στη με αριθ. Α.1185/2023 (ΦΕΚ 6708/Β’/29-11-2023) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με αυτή, το αίτημα για την έκδοση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου μετά την 1/12/2023 υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου, καθίσταται άμεση, δυναμική, καθοδηγούμενη για τον πολίτη, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε Δ.Ο.Υ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 15 λεπτά, ενώ όλοι ενθυμούμαστε τις ουρές του πρόσφατου παρελθόντος, τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία των πολιτών στις Δ.Ο.Υ. για την ολοκλήρωση απλών διοικητικών διαδικασιών.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι έχουν ήδη δοθεί οδηγίες στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., τα συγκεκριμένα αιτήματα να διεκπεραιώνονται, κατά προτεραιότητα, εντός μίας εργάσιμης ημέρας.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια νέα διαδικασία, για την οποία θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη πίστωση χρόνου, ούτως ώστε αφενός όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εξοικειωθούν με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, αφετέρου να αντιμετωπιστούν τυχόν αστοχίες του συστήματος. Στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Διοίκησης, τα οφέλη θα είναι συλλογικά υπό την προϋπόθεση ότι οι πρωτοβουλίες τυγχάνουν αποδοχής και στήριξης. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά με τα ανωτέρω τα μέλη σας και ευελπιστούμε να σας βρούμε συνοδοιπόρους στην προσπάθεια παροχής καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΚΑΛΥΨΩ ΣΑΡΔΕΛΗ