ΔΕΑΦ Α 1107597 ΕΞ 2021/2.12.2021
Νομοθετική ρύθμιση για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων κατοίκων εξωτερικού για αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις ετών από το 2015 έως το 2019

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1107597 ΕΞ 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Α’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε.Τερζάκου
Τηλέφωνο: 210.3375456
E-Mail: deaf@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ. Τρικούπη 6-10
Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 1348/19-11-2021 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου»

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 148559 ΕΞ 2021/ΥΠΟΙΚ 24-11-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1348/19-11-2021 ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, τα ακόλουθα:

1. To ζήτημα που τίθεται στην εν λόγω ερώτηση σχετίζεται με την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ώστε να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση της παράλειψης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για αναδρομικά αποδοχών/συντάξεων που καταβλήθηκαν σε κατοίκους εξωτερικού για το διάστημα από 2015 έως 2019, γεγονός που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, καθώς συνδέεται με τη γενικότερη χάραξη οικονομικής και φορολογικής πολιτικής, είναι θέμα πολιτικής βούλησης και προϋποθέτει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

2. Σχετικά με το ως άνω θέμα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Α’170,ΚΦΔ) ορίζεται, ότι αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013 (Α’167) ορίζεται, ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.

4. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.1118/2021 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’2226, Β’ 2437 & Β’2696), οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα, όταν αυτή είναι απαραίτητη για την συμπλήρωση και την υποβολή δήλωσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα. Προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα και να μην υπολογιστούν τόκοι, η υποβολή αυτών των τροποποιητικών δηλώσεων πραγματοποιείται χειρόγραφα ή με αποστολή με τους προβλεπόμενους τρόπους στη Δ.Ο.Υ. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής. Όταν αποστέλλεται εκπρόθεσμα στην Α.Α.Δ.Ε. μηνιαίο ή ετήσιο αρχείο, σύμφωνα με την απόφαση Α.1099/2019 (Β’ 949), την Α.1101/2019 (Β’ 948) ή την απόφαση Α.1035/2021 (Β’ 797), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Α.1052/2021 (Β’ 962), ή διορθώνεται αρχείο από οποιονδήποτε εργοδότη/φορέα, τότε ο εργοδότης/ φορέας ενημερώνει υποχρεωτικά τον φορολογούμενο ότι έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά αρχείο και του χορηγεί έντυπη βεβαίωση προκειμένου ο φορολογούμενος να λάβει γνώση ότι έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση

5. Περαιτέρω, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του ΚΦΔ, η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση. Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ΚΦΔ ορίζεται ότι σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, παρά την υποχρέωση του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεση της και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουμένου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.

6. Επιπροσθέτως, όπως ορίζουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία Α.1178/2021 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’3717), ο φορολογούμενος δύναται μέχρι και την 31/12/2021, να υποβάλει αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, με τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΦΔ, συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

7. Σημειώνεται ότι για τις αρχικές/τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 που θα υποβληθούν μέχρι την 31/12/2021, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ περί εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, ενώ για τον υπολογισμό των τόκων του άρθρου 53 του ΚΦΔ δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της δήλωσης μέχρι και την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

8. Λοιπά ζητήματα που τίθενται στην εν λόγω ερώτηση δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΔΦΔ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ