ΔΔΘΕΚΑ Β 1131711 ΕΞ 2022
Παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων κατά την έκδοση Πιστοποιητικών Κυκλοφορίας EUR. 1 στο πλαίσιο της Προτιμησιακής Καταγωγής

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

Αθήνα, 12/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1131711 ΕΞ 2022

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Γεωργία Μπουργανού
Τηλέφωνο: 210 6987493
E-Mail: g.mpourganou@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων κατά την έκδοση Πιστοποιητικών Κυκλοφορίας EUR. 1 στο πλαίσιο της Προτιμησιακής Καταγωγής»

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες οι οποίες θα αποτελέσουν βοηθητικό εργαλείο για την ενημέρωση των οικονομικών φορέων και την διευκόλυνση του έργου των Τελωνειακών Αρχών, κατά την έκδοση των Πιστοποιητικών Κυκλοφορίας EUR. 1, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της Προτιμησιακής Καταγωγής των Εμπορευμάτων.

Α. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ – ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Καταγόμενα από μία χώρα εμπορεύματα θεωρούνται αυτά, για την παραγωγή ή κατασκευή των οποίων τηρήθηκαν συγκεκριμένοι κανόνες καταγωγής, οι οποίοι βρίσκονται στα πρωτόκολλα καταγωγής των προτιμησιακών συμφωνιών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ορισμένες τρίτες χώρες.

Για την απόκτηση της προτιμησιακής καταγωγής υπάρχουν δύο κύρια κριτήρια που ορίζονται στις προτιμησιακές συμφωνίες: τα εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα και τα επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα.

– Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα είναι αυτά που παράγονται σε μία χώρα από ύλες της χώρας αυτής και είναι τα πρωτογενή προϊόντα και τα προϊόντα φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από αυτά. Η λίστα των εξ ολοκλήρου παραγόμενων προϊόντων υπάρχει σε συγκεκριμένο άρθρο του εφαρμοζόμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

– Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα είναι αυτά που παράγονται σε χώρα στην οποία ενσωματώνουν ύλες που δεν έχουν αποκτηθεί εξ ολοκλήρου σε αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αυτών των προϊόντων έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση.

Η επαρκής «επεξεργασία ή μεταποίηση» που απαιτείται για την απόκτηση της προτιμησιακής καταγωγής στο τελικό προϊόν καθορίζεται από τους ειδικούς κανόνες καταγωγής, οι οποίοι βρίσκονται σε ειδικό παράρτημα της εκάστοτε εφαρμοζόμενης προτιμησιακής συμφωνίας. Κάθε προτιμησιακή συμφωνία περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες καταγωγής οι οποίοι βρίσκονται στο πρωτόκολλο καταγωγής. Οι ειδικοί κανόνες καταγωγής των προϊόντων περιγράφουν την επεξεργασία ή την μεταποίηση που πρέπει να γίνει σε μη καταγόμενες ύλες ώστε το τελικό προϊόν να αποκτήσει καταγωγή, δηλαδή να θεωρηθεί καταγόμενο.

Σχετικά με τους ειδικούς κανόνες καταγωγής (επαρκής επεξεργασία) των προϊόντων έχουν δοθεί διευκρινίσεις με την αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1091335 ΕΞ 26-9-2022/ ΑΔΑ: 6Δ1Ζ46ΜΠ3Ζ-4ΦΑ εγκύκλιο η οποία είναι αναρτημένη και στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.

– Ανεπαρκείς επεξεργασίες: Υπάρχουν και επεξεργασίες οι οποίες είναι τόσο μικρού ενδιαφέροντος ώστε δεν προσδίδουν καταγωγή και περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό άρθρο του πρωτόκολλου καταγωγής.

Β. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1

Προκειμένου να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, κατά τη εξαγωγή εμπορεύματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε Τρίτη χώρα, πρέπει να εξετάζονται τα εξής:

– Τα εξαγόμενα εμπορεύματα να καλύπτονται από την εκάστοτε εφαρμοζόμενη προτιμησιακή συμφωνία

– Να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενοι κανόνες καταγωγής που ορίζονται στο ειδικό παράρτημα του Πρωτοκόλλου καταγωγής και τα εμπορεύματα να έχουν αποκτήσει καταγωγή Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Να έχει τηρηθεί, όπου απαιτείται, ο κανόνας απαγόρευσης επιστροφής δασμών (No Drawback), π.χ. έκδοση πιστοποιητικού για εμπόρευμα που βρίσκεται σε καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης

Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα καταγωγής των Προτιμησιακών Συμφωνιών, το Πιστοποιητικό EUR. 1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συμπληρώνουν ειδική αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού EUR. 1. Αφού ελεγχθούν τα στοιχεία της αίτησης και τα συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την καταγωγή, εκδίδεται το Πιστοποιητικό EUR. 1 από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλιστεί πραγματική εξαγωγή (αυτό γίνεται με την υποβολή της Διασάφησης Εξαγωγής).

Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση Πιστοποιητικού EUR. 1 πρέπει να κατέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εξαγόμενα εμπορεύματα πληρούν τους σχετικούς κανόνες καταγωγής, ώστε να είναι σε θέση να τα υποβάλει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό.

Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ (παράρτημα της παρούσας)

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ, βρίσκεται στην πίσω όψη της Αίτησης Πιστοποιητικού EUR. 1 και εκεί ο εξαγωγέας πρέπει να περιγράψει τις περιστάσεις που επέτρεψαν στα εξαγόμενα εμπορεύματα να πληρούν τους κανόνες καταγωγής. Η Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί από τον εξαγωγέα και να υπογραφεί από το ίδιο πρόσωπο που υπέγραψε την πρώτη σελίδα του Πιστοποιητικού EUR. 1 στη θέση 12 (Δήλωση του Εξαγωγέα).

Η Αίτηση Πιστοποιητικού EUR. 1 προηγείται της έκδοσης του Πιστοποιητικού EUR. 1, φέρει αύξοντα αριθμό επάνω δεξιά και είναι ταυτάριθμη με το πιστοποιητικό EUR. 1. Οι αιτήσεις και τα Πιστοποιητικά EUR. 1 είναι διαθέσιμα στο αρμόδιο Τελωνείο Εξαγωγής σε μπλοκ.

Με τη συγκεκριμένη αίτηση ο εξαγωγέας αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση ότι τα εμπορεύματα πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί για την έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR. 1.

1. Στο πεδίο της αίτησης: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΩ τις περιστάσεις που επέτρεψαν στα εμπορεύματα αυτά να πληρούν τους όρους αυτούς ως εξής», παραθέτουμε προς διευκόλυνση της συμπλήρωσης της αίτησης, κάποια κείμενα που μπορούν να αναγραφούν ανάλογα με τον τρόπο απόκτησης της προτιμησιακής καταγωγής:

– «Τα εμπορεύματα έχουν παραχθεί στο σύνολό τους στην Ελλάδα» Αυτή η δήλωση χρησιμοποιείται για προϊόντα από πρωτογενείς βιομηχανίες (φυσικά προϊόντα ) και άλλα προϊόντα φτιαγμένα από αυτά, που έχουν αποκτήσει την καταγωγή αποκλειστικά με βάση υλικά που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα.

– «Τα εμπορεύματα έχουν παραχθεί στο σύνολό τους σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όχι στην Ελλάδα) και εξάγονται αυτούσια χωρίς καμία επεξεργασία»

Αυτή η δήλωση χρησιμοποιείται για προϊόντα που εξάγονται από ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις (φυσικά και άλλα προϊόντα) αλλά έχουν κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση αυτή που μπορεί να γίνεται απλά εμπορία χωρίς επεξεργασία είναι απαραίτητο ο εξαγωγέας να προσκομίσει στο αρμόδιο Τελωνείο Εξαγωγής τη σχετική Δήλωση Προμηθευτή. Λεπτομέρειες για τη σύνταξη της εν λόγω Δήλωσης στα σχετικά άρθρα και Παραρτήματα των Καν. (ΕΕ) 2015/2446 και 2015/2447.

– «Τα εμπορεύματα έχουν παραχθεί στην Ελλάδα με υλικά καταγόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξάγονται κατόπιν επεξεργασίας»

Αυτή η δήλωση χρησιμοποιείται για προϊόντα που εξάγονται από διάφορες ελληνικές βιομηχανίες (φυσικά και άλλα προϊόντα) και έχουν αποκτήσει την καταγωγή με βάση υλικά που έχουν παραχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση αυτή εφόσον γίνει επαρκής επεξεργασία δεν είναι απαραίτητο ο εξαγωγέας να προσκομίσει τη σχετική Δήλωση Προμηθευτή. Αντιθέτως η προσκόμιση της σχετικής Δήλωσης Προμηθευτή είναι απαραίτητη εάν πραγματοποιηθούν μόνο ανεπαρκείς επεξεργασίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια υλικά κατασκευής είναι από την Ελλάδα και κάποια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε το επίπεδο και το είδος των επεξεργασιών που πραγματοποιείται θα καθορίσει αν θα πρέπει να προσκομιστεί ή όχι Δήλωση Προμηθευτή.

– «Τα εμπορεύματα έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία στην Ελλάδα»

Αυτή η δήλωση χρησιμοποιείται για προϊόντα που έχουν αποκτήσει την καταγωγή μέσω επαρκούς επεξεργασίας/μεταποίησης σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη προτιμησιακή συμφωνία. Αυτό γίνεται όταν έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά τρίτων χωρών και έχουν υποστεί την ειδική επεξεργασία που περιγράφεται στον κατάλογο με τους κανόνες καταγωγής του σχετικού πρωτοκόλλου καταγωγής.

Τα παραπάνω κείμενα δεν είναι εξαντλητικά αλλά αποτελούν παραδείγματα για τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις απόκτησης της καταγωγής.

2. Στο πεδίο της αίτησης: «ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ τα παρακάτω δικαιολογητικά», αναφέρονται αναλυτικά και πρέπει να επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ανάλογα με την περίπτωση, την απόκτηση της καταγωγής όπως: δηλώσεις προμηθευτή, πιστοποιητικά κυκλοφορίας, υπολογισμοί παραγωγής, λογαριασμοί αποθήκης κ.α.

Δ. Οι εφαρμοζόμενες Προτιμησιακές Συμφωνίες και οι ειδικοί κανόνες καταγωγής που ισχύουν είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. και ειδικότερα στην διαδρομή: Τελωνειακές Υπηρεσίες → Οικονομικοί Φορείς → Προτιμησιακά Καθεστώτα → Πίνακας Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων

Ο πίνακας των Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων επικαιροποιείται άμεσα με τη θέση σε εφαρμογή κάθε νέας Προτιμησιακής Συμφωνίας.

Σχετικά με τις Δηλώσεις Προμηθευτή έχουν δοθεί οδηγίες με τις παρακάτω εγκυκλίους:
1. ΔΔΘΤΟΚ Β 1073504 ΕΞ 2016/12.5.2016 ΑΔΑ: 7ΑΩ3Η-ΗΗΙ
2. ΔΔΘΕΚΑ Β’ 1134127 ΕΞ 2017/13.9.2017 ΑΔΑ: Ψ4Π546ΜΠ3Ζ-Μ2Β,
3. ΔΔΘΕΚΑ Β 1172184 ΕΞ 10-12-2019 ΑΔΑ: Ω41646ΜΠ3Ζ-ΠΓΣ (κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Επίσης όλοι οι τύποι των Δηλώσεων Προμηθευτή είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε- Προτιμησιακά Καθεστώτα.

Ε. Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ