ΔΔΘΕΚΑ Β 1128940 ΕΞ 19-10-2023
Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των κανόνων μη προτιμησιακής καταγωγής

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1128940 ΕΞ 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο : 210 6987541
Url : www.aade.gr
E-Mail : e.karavana@aade.gr

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των κανόνων μη προτιμησιακής καταγωγής»

Σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των κανόνων μη προτιμησιακής καταγωγής. Το κείμενο των εν λόγω οδηγιών αποτελεί απόδοση στην ελληνική γλώσσα του «Οδηγού για την μη προτιμησιακή καταγωγή» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG TAXUD), που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής (έκδοση: Μάρτιος 2022) στη διαδρομή: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-03/Guidance%20on%20non-preferential%20rules%20of%20origin.pdf.

Σκοπός των οδηγιών είναι να διευκολυνθούν τόσο οι οικονομικοί φορείς όσο και οι τελωνειακοί υπάλληλοι σε θέματα σχετικά με την κατανόηση και την εφαρμογή των κανόνων για το προσδιορισμό της μη προτιμησιακής καταγωγής των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική» εθνικότητα των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών. Υπάρχουν δύο τύποι καταγωγής: η μη-προτιμησιακή καταγωγή και η προτιμησιακή καταγωγή. Κάθε προϊόν έχει υποχρεωτικά μία μη προτιμησιακή καταγωγή, η οποία θα μπορούσε να είναι διαφορετική από την προτιμησιακή του καταγωγή.

Ειδικότερα, η μη προτιμησιακή καταγωγή χρησιμοποιείται για την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής όπως, για παράδειγμα οι δασμοί αντιντάμπινγκ και οι αντισταθμιστικοί δασμοί, τα εμπορικά εμπάργκο, τα μέτρα διασφάλισης, οι απαιτήσεις σήμανσης προέλευσης1, οι ποσοτικοί περιορισμοί ή οι δασμολογικές ποσοστώσεις, οι δημόσιες συμβάσεις και οι στατιστικές εμπορίου.

Σε όσα ακολουθούν στις κοινοποιούμενες κατευθυντήριες οδηγίες, η λέξη «καταγωγή» αναφέρεται στη μη προτιμησιακή καταγωγή.

Εφιστούμε την προσοχή ότι ο εν λόγω οδηγός έχει επεξηγηματικό και ενδεικτικό χαρακτήρα και ότι η τελωνειακή νομοθεσία υπερισχύει σε κάθε περίπτωση έναντι του περιεχομένου των οδηγιών αυτών. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι συνημμένες οδηγίες αποτελούν απλή απόδοση στην ελληνική γλώσσα και όχι επίσημη μετάφραση του κειμένου που είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής με ημερομηνία «Μάρτιος 2022». Τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις/προσθήκες στο κείμενο των οδηγιών στην αγγλική γλώσσα δεν συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στο αντίστοιχο κείμενο στα ελληνικά.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι κοινοποιούμενες οδηγίες θα αναρτηθούν άμεσα στη διαδικτυακή πύλη των ελληνικών τελωνείων στην ενότητα «Προτιμησιακά Καθεστώτα», καθώς και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr).

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

1Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές «INCO».

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΥΡΙΣΙΔΟΥ