ΔΔΘΕΚΑ Β 1118021 ΕΞ 2022
Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 2022/1039 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2022 σχετικά με την αναστολή ορισμένων δασμολογικών προτιμήσεων που χορηγούνται σε ορισμένες δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ για το έτος 2023 (L173/59/30.6.2022): https://eur-lex.europa.eu

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.»

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1118021 ΕΞ 2022

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Π.Αδικημενάκη
Τηλέφωνο: 2106987510
E-Mail: ddtheka@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 2022/1039 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2022 σχετικά με την αναστολή ορισμένων δασμολογικών προτιμήσεων που χορηγούνται σε ορισμένες δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ για το έτος 2023 (L173/59/30.6.2022): https://eur-lex.europa.eu

Σχετ.: Η αριθ Δ17Γ5002426ΕΞ2013 Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας και εφαρμογή τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1039 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κοινοποιούμενου Κανονισμού, αναστέλλονται οι δασμολογικές προτιμήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού 978/2012, για κατάλογο προϊόντων των τμημάτων του ΣΓΠ, όπως αυτά αναφέρονται κατά είδος και χώρα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του και για τις οικείες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

Β. Ο εν λόγω Κανονισμός εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου 2023 μέχρι τις 31/12/2023.

Γ. Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται ο παρών Κανονισμός παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ