ΔΔΘΕΚΑ Β 1114192 ΕΞ 22-12-2021
Κοινοποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2127 της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος !V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1114192 ΕΞ2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Βασιλική
Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο : 210 6987486
E-Mail : ddtheka@aade.gr

Θέμα: Κοινοποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2127 της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος !V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων

Σχετ.: Η αριθ. Δ17Γ 5002426 ΕΞ 18.1.2013 Δ.Υ.Ο. (Κοινοποίηση του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων και την κατάργηση του Καν (ΕΚ) αριθ. 732/2008 – Ορθή Επανάληψη) και οι σχετικές τροποποιήσεις αυτής

Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/2127 της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2021 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 432/03.12.2021) σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος iV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων.

Επί του κοινοποιούμενου κανονισμού επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, μια χώρα που έχει χαρακτηριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως λιγότερο αναπτυγμένη χώρα θα πρέπει να επωφελείται από τις δασμολογικές προτιμήσεις οι οποίες παραχωρούνται στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ) υπέρ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Ο κατάλογος των δικαιούχων χωρών του ΟΕΟ παρατίθεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2020 τα Ηνωμένα Έθνη αφαίρεσαν το Βανουάτου από την κατηγορία των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Κατά συνέπεια, το Βανουάτου δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ΟΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 και θα πρέπει να διαγραφεί από το παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, η διαγραφή του Βανουάτου από τον κατάλογο των δικαιούχων χωρών του καθεστώτος ΟΕΟ θα πρέπει να εφαρμοστεί ύστερα από μεταβατική περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Κατόπιν των προαναφερομένων, με το άρθρο 1 του κοινοποιούμενου κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής, στο πίνακα του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, ο ακόλουθος αλφαβητικός κωδικός και η αντίστοιχη χώρα διαγράφονται από τις στήλες Α και Β, αντίστοιχα:

VU
Βανουάτου

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2, ο κοινοποιούμενος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ το άρθρο 1 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Β. Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με το συνημμένο, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ