ΔΔΘΕΚΑ Β 1103577 ΕΞ 23-08-2023
Επικαιροποίηση της ΔΔΘΕΚΑ Β 1010811ΕΞ2023/24.01.2023 εγκυκλίου, περί ορθής συμπλήρωσης των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ – Κωδικοί αποδεικτικών καταγωγής & ελεύθερης κυκλοφορίας

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2023
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1103577 ΕΞ 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο : 210 6987541
E-Mail : ddtheka-b@aade.gr
Url : www.aade.gr

Θέμα: «Επικαιροποίηση της ΔΔΘΕΚΑ Β 1010811ΕΞ2023/24.01.2023 εγκυκλίου, περί ορθής συμπλήρωσης των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ – Κωδικοί αποδεικτικών καταγωγής & ελεύθερης κυκλοφορίας»

Σχετ: Η αριθ.πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1066392ΕΞ2023/22-05-2023 (Ανακοίνωση της Επιτροπής για νέο αλφαριθμητικό κωδικό που αφορά τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων από το Ισραήλ στο πλαίσιο εφαρμογής της Τεχνικής Συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ)

Α. Σε συνέχεια της εν θέματι εγκυκλίου και κατόπιν της τελευταίας τροποποίησης (ανωτέρω σχετικό) στους κωδικούς των αποδεικτικών καταγωγής στη βάση δεδομένων του Taric, παραθέτουμε επικαιροποιημένο παράρτημα με τους κωδικούς των κυριότερων αποδεικτικών καταγωγής και ελεύθερης κυκλοφορίας, για την ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ.

Στο συνημμένο παράρτημα, σε μορφή πίνακα αναφέρονται οι αλφαριθμητικοί κωδικοί των αποδεικτικών καταγωγής και ελεύθερης κυκλοφορίας ως εξής:
α) κωδικοί αποδεικτικών Προτιμησιακής Καταγωγής για Προτιμησιακές Συμφωνίες εκτός Ηνωμένου Βασιλείου (HB), Ιαπωνίας και Υπερπόντιων Χωρών & Εδαφών (YXE),
β) κωδικοί αποδεικτικών Προτιμησιακής Καταγωγής για Ηνωμένο Βασίλειο (HB), Ιαπωνία, Υπερπόντιες Χώρες & Εδάφη (YXE),
γ) κωδικοί αποδεικτικών για το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (Σ.Γ.Π.),
δ) κωδικοί αποδεικτικών για τις Τελωνειακές Ενώσεις
ε) κωδικοί αποδεικτικών Αντικατάστασης εκτός Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων
στ) κωδικοί αποδεικτικών για Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα και
ζ) κωδικοί αποδεικτικών για Μη Προτιμησιακή Καταγωγή
η) κωδικοί αποδεικτικών για εισαγωγή εμπορευμάτων από το Ισραήλ

Β. Υπενθυμίζεται ότι κατά την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής, εφόσον ο διασαφιστής αιτείται την προτιμησιακή μεταχείριση, θα πρέπει να κατέχει το πρωτότυπο αποδεικτικό καταγωγής/ελεύθερης κυκλοφορίας και στη συνέχεια να συμπληρώνει κατάλληλα τη θέση 36 του ΕΔΕ με τον κωδικό προτίμησης καθώς και τη θέση 44.1 του ΕΔΕ με τον αύξοντα αριθμό του αποδεικτικού και τον προβλεπόμενο αλφαριθμητικό κωδικό. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται όταν ο διασαφιστής έχει στην κατοχή του αποδεικτικό μη προτιμησιακής καταγωγής.

Κατά την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής, εφόσον εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής ή ελεύθερης κυκλοφορίας, ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου συμπληρώνει τον προβλεπόμενο κωδικό στη θέση 44.1 του ΕΔΕ. Εάν ο εξαγωγέας κατέχει άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα ή είναι Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας (REX), οφείλει να συμπληρώνει τον αύξοντα αριθμό του αποδεικτικού καταγωγής και τον αντίστοιχο αλφαριθμητικό κωδικό του αποδεικτικού στη θέση 44.1 του ΕΔΕ.

Γ. Αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες Προτιμησιακές Συμφωνίες και τα προβλεπόμενα αποδεικτικά καταγωγής, μπορείτε να ενημερώνεστε στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. στη διαδρομή:
Τελωνειακές Υπηρεσίες → Οικονομικοί Φορείς → Προτιμησιακά Καθεστώτα → Πίνακας Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων

Ο Πίνακας επικαιροποιείται άμεσα σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.

Επίσης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., στα Προτιμησιακά Καθεστώτα, έχουν αναρτηθεί οδηγίες σχετικά με την Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα και το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX (Registered Exporters),

Δ. Βάσει των προαναφερόμενων, παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων 36 και 44.1 του ΕΔΕ, κατά λόγω αρμοδιότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθότητα και πληρότητα των τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής ή εξαγωγής.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α.α.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ