ΔΔΘΕΚΑ Β 1091335 ΕΞ 26-09-2022
Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των ειδικών κανόνων καταγωγής των προϊόντων

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1091335 ΕΞ2022

(ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Βασιλική Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο:210 6987486
E-Mail:ddtheka@aade.gr

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των ειδικών κανόνων καταγωγής των προϊόντων

Σας αποστέλλουμε συνημμένα για κοινοποίηση και εφαρμογή οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των ειδικών κανόνων καταγωγής των προϊόντων. Το κείμενο των εν λόγω οδηγιών αποτελεί απόδοση στην ελληνική γλώσσα αποσπάσματος από τον «Οδηγό για την προτιμησιακή καταγωγή» και ειδικότερα του μέρους αυτού με τίτλο «Ειδικοί κανόνες καταγωγής» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG TAXUD), που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής (έκδοση: Ιούλιος 2022) στη διαδρομή https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-08/Guidance%20Preferential%20Origin%20%28Helsinki%29%20July%202022%20.pdf.

Σκοπός των οδηγιών είναι να διευκολυνθούν τόσο οι οικονομικοί φορείς όσο και οι τελωνειακοί υπάλληλοι σε θέματα σχετικά με τους ειδικούς κανόνες καταγωγής που προβλέπονται στις προτιμησιακές συμφωνίες.

Οι ειδικοί κανόνες καταγωγής των προϊόντων περιγράφουν την επεξεργασία ή την μεταποίηση που πρέπει να γίνει σε μη καταγόμενες ύλες ώστε το τελικό προϊόν να έχει προτιμησιακή καταγωγή. Κάθε προτιμησιακή συμφωνία περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες καταγωγής.

Εφιστούμε την προσοχή ότι ο εν λόγω οδηγός έχει επεξηγηματικό και ενδεικτικό χαρακτήρα και ότι η τελωνειακή νομοθεσία υπερισχύει σε κάθε περίπτωση έναντι του περιεχομένου των οδηγιών αυτών.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι συνημμένες οδηγίες αποτελούν απλή απόδοση στην ελληνική γλώσσα και όχι επίσημη μετάφραση του κειμένου που είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής με ημερομηνία «Ιούλιος 2022».

Τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις/προσθήκες στο κείμενο των οδηγιών στην αγγλική γλώσσα δεν συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στο αντίστοιχο κείμενο στα ελληνικά.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι κοινοποιούμενες οδηγίες θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη των ελληνικών τελωνείων στην ενότητα «Προτιμησιακά Καθεστώτα» καθώς και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr).

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ