ΔΔΘΕΚΑ Β 1075058 ΕΞ 2023
Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1077 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2023 (L144/1/ 5.6.2023) για τα προσωρινά μέτρα ελευθέρωσης του εμπορίου, τα οποία συμπληρώνουν τις εμπορικές παραχωρήσεις που εφαρμόζονται σε ουκρανικά προϊόντα βάσει της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός , και της Ουκρανίας, αφετέρου

Αθήνα, 9/6/2023
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1075058 ΕΞ 2023

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’, Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Π.Αδικημενάκη
Μ.Μπαρσάκη
Τηλέφωνο: 210 6987510
E-Mail: p.adikimenaki@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1077 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2023 (L144/1/ 5.6.2023) για τα προσωρινά μέτρα ελευθέρωσης του εμπορίου, τα οποία συμπληρώνουν τις εμπορικές παραχωρήσεις που εφαρμόζονται σε ουκρανικά προϊόντα βάσει της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός , και της Ουκρανίας, αφετέρου».

Σχετ.: 1) H αριθ. ΔΔΘΕΚΑ 1119794 ΕΞ 2017/9-8-2017 ΔΥΟ (για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου).
2) Η ΔΔΘΤΟΚ Β 1045905/18-3-2016 ΔΥΟ (ΑΔΑ:ΩΨΝ7Η-Γ9Β 18-3-2016) για τη παροχή οδηγιών επί της Συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής και των κρατών μελών τους, αφενός και της Ουκρανίας αφετέρου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε τον εν θέματι κανονισμό και επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 1 για τα μέτρα ελευθέρωσης του εμπορίου:

1. Θεσπίζονται τα παρακάτω προτιμησιακά καθεστώτα σύμφωνα με τα οποία:
α) η εφαρμογή του συστήματος τιμών εισόδου αναστέλλεται για τα προϊόντα εκείνα στα οποία εφαρμόζεται, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης. Δεν επιβάλλονται τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές αυτών των προϊόντων.
β) όλες οι δασμολογικές ποσοστώσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης αναστέλλονται και τα προϊόντα που καλύπτονται από τις εν λόγω ποσοστώσεις γίνονται δεκτά για την εισαγωγή τους στην Ένωση από την Ουκρανία χωρίς τελωνειακούς δασμούς.

2) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14, παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, οι δασμοί αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές καταγωγής Ουκρανίας που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν εισπράττονται σε καμιά χρονική στιγμή, ακόμη και μετά τη λήξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και

3) Η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/478 αναστέλλεται προσωρινά όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, η υπαγωγή στο προτιμησιακό καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 υπόκειται στις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) συμμόρφωση με τους κανόνες καταγωγής των προϊόντων και με τις σχετικές διαδικασίες, όπως προβλέπεται στη συμφωνία σύνδεσης

β) μη επιβολή από μέρους της Ουκρανίας, νέων δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος και νέων ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος όσον αφορά εισαγωγές καταγωγής ΕΕ, ούτε αύξηση των υφιστάμενων επιπέδων των δασμών ή των επιβαρύνσεων, ούτε εισαγωγή άλλων περιορισμών στο εμπόριο με την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών διοικητικών μέτρων που γεννούν διακρίσεις, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται σαφώς στο πλαίσιο του πολέμου και

γ) σεβασμός από την Ουκρανία των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, σεβασμός της αρχής του κράτους δικαίου, καθώς και διαρκείς και σταθερές προσπάθειες για τη καταπολέμηση της διαφθοράς και των παράνομων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 2,3 και 22 της συμφωνίας σύνδεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχουν στοιχεία για μη συμμόρφωση της Ουκρανίας στις προαναφερθείσες στο άρθρο 2 υποχρεώσεις, μπορεί να αναστείλει προσωρινά εν μέρει ή συνολικά τα προτιμησιακά καθεστώτα με την έκδοση εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3.

Τέλος με τα άρθρα 4, 5 και 6 προβλέπονται μέτρα διασφάλισης της ενωσιακής αγοράς που αφορούν στη διενέργεια αξιολόγησης από την Επιτροπή της εφαρμογής των προαναφερθέντων παραχωρήσεων προς την Ουκρανία για την πρόληψη μέτρων προστασίας των κοινοτικών προϊόντων και την επαναφορά των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών.

Ο κοινοποιούμενος Κανονισμός αρχίζει να ισχύει από 6 Ιουνίου 2023 και εφαρμόζεται έως τις 5 Ιουνίου 2024.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ