ΔΔΘΕΚΑ Γ 1110126 ΕΞ 2021
Διευκρινίσεις σε σχέση με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων και γονέων με τρία τέκνα.

Αθήνα, 9/12/2021

 

ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας  10184 Αθήνα

Πληροφορίες Β. Τερζής

Τηλέφωνο 210-6987503

E-Mail ddtheka@aade.gr
ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Διευκρινίσεις σε σχέση με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων και γονέων με τρία τέκνα.

Σχετ: α) Η αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ1019676/ΕΞ2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 538).

β) Οι αριθμ. 151668/ΙΑ/03-12-2012 (Β’ 3324) και 94538/ΙΑ/15-07-2013 (Β’ 1785) Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Σε συνέχεια της ως άνω α) σχετικής απόφασης με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης για πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα και με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 3 αυτής, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Στις αναγνωρισμένες σχολές εντάσσονται:

α) Οι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Κολλέγια) που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας που εδρεύουν.

β) Οι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Κολλέγια) που παρέχουν προγράμματα σπουδών τα οποία οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης (Ν.4093/2012). Με τις σχετικές β) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης των προγραμμάτων κολλεγίων που οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Επιπλέον, για την εφαρμογή των διατάξεων στην περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 3 της α) ανωτέρω σχετικής απόφασης, απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρούνται τα εν λόγω Κολλέγια ως αναγνωρισμένες σχολές, είναι η καταχώρησή τους στον ισχύοντα Κατάλογο Αδειοδοτημένων Κολλεγίων που δημοσιεύεται στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στον οποίο κατάλογο παρακαλούμε να ανατρέχετε (https://www.minedu.gov.gr/sxetika-me-ta-kollegia?id=43269).

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων και την αποφυγή διοικητικού βάρους, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ