ΔΔΘΕΚΑ Α 1138664 ΕΞ 28-12-2022
Έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των διασαφήσεων που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης

Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1138664 ΕΞ 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Μπαρκαμπά
Τηλέφωνο: 2106987495
E-Mail:e.mparkampa@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των διασαφήσεων που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης»

Σε συνέχεια του με αριθ. Ares (2022) 8618778 – 12-12-2022 εγγράφου καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ερμηνεία, μεταξύ άλλων, του άρθρου 173 παρ.1. του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, ως προς την τροποποίηση των διασαφήσεων που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης, σας γνωρίζουμε ότι παρέχεται πλέον η δυνατότητα στον διασαφιστή ή τον τελωνειακό αντιπρόσωπο του, εφόσον το επιθυμεί, να τροποποιήσει τη διασάφηση με την οποία αιτείται το ευεργέτημα μιας δασμολογικής ποσόστωσης, μετά την κατανομή. Η δυνατότητα αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου η βούλησή τους για υπαγωγή των εμπορευμάτων τους σε δασμολογική ποσόστωση να αντιμετωπίζεται με τρόπο ώστε να μην υφίστανται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, όταν το αίτημα τους δεν ικανοποιείται και να δύνανται να τροποποιήσουν καθώς και να υποβάλουν εκ νέου αίτημα, σε αντίθεση με τα έως τώρα ισχύοντα. Ειδικότερα η διαδικασία αποτυπώνεται ως εξής:

1. Τα αιτήματα δασμολογικών ποσοστώσεων υποβάλλονται μέσω του Ε.Δ.Ε. εισαγωγής με τη συμπλήρωση των θέσεων:
> 35 Μεικτή μάζα: αναγράφεται η μεικτή μάζα της ποσότητας για την οποία ζητείται το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης,
> θέση 38 καθαρό βάρος: αναγράφεται το καθαρό βάρος για το οποίο ζητείται το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης και
> θέση 39 συμπληρώνεται ο εξαψήφιος αριθμός της δασμολογικής ποσόστωσης.
Αιτήματα ποσόστωσης μπορούν να υποβληθούν μόνο για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Η διασάφηση γίνεται αποδεκτή από τις Τελωνειακές αρχές και αποδίδεται MRN.

3. Οι Τελωνειακές αρχές δεν εκδίδουν άδεια παράδοσης των εμπορευμάτων.

4. Τα αιτήματα αυτά παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία μας και μετά από επανέλεγχο αποστέλλονται καθημερινά -εκτός από τις δημόσιες αργίες και εκτός από τα Σάββατα και τις Κυριακές- έως τις 14.00 (ώρα Ελλάδος) στην αρμόδια Επιτροπή (ΓΔ TAXUD).

5. Η Επιτροπή λαμβάνει τα αιτήματα από όλα τα κράτη μέλη και αφού τα ελέγξει, διεκπεραιώνει τις αιτήσεις ανάληψης και ενημερώνει τα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα κάθε διεκπεραίωσης (κατανομή). Οι αιτήσεις ανάληψης διεκπεραιώνονται κανονικά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με την οποία ο διασαφηστής υπέβαλε το αίτημα υπαγωγής στη δασμολογική ποσόστωση. H Επιτροπή προβαίνει κατά κανόνα σε κατανομή κάθε εργάσιμη ημέρα, εκτός από τις δημόσιες αργίες της Ένωσης στις Βρυξέλλες και εκτός από τα Σάββατα και τις Κυριακές. (βλέπε άρθρο 51 του Εκτελεστικού κανονισμού ΕΕ 2015/2447).

6. Μετά από κάθε κατανομή, η Επιτροπή κοινοποιεί σε κάθε κράτος μέλος, τα αποτελέσματα των καθημερινών κατανομών σε σχέση με τις αιτήσεις του.

7. Η Υπηρεσία μας λαμβάνει καθημερινά τα αποτελέσματα της κατανομής, ελέγχει τα αποτελέσματά της και στην περίπτωση που σε κάποιο αίτημα δεν χορηγείται το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης, είτε ολικώς είτε μερικώς, ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος άμεσα το Τελωνείο στο οποίο έχει υποβληθεί το συγκεκριμένο αίτημα. Επιπλέον κάθε Τελωνείο έχει τη δυνατότητα μέσω του Υποσυστήματος των Ποσοστώσεων να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της κατανομής των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί σε αυτό. Από την στιγμή που το Τελωνείο γίνει αποδέκτης του παραπάνω μηνύματος από την Υπηρεσία μας θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον οικονομικό φορέα (διασαφηστή) για τα αποτελέσματα της κατανομής.

8. Όταν ο διασαφηστής ενημερωθεί ότι το αίτημά του ικανοποιήθηκε μερικώς (μερική κατανομή), δύναται εφόσον το επιθυμεί, να τροποποιήσει την διασάφηση ως προς την ποσότητα, προκειμένου να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνο η ποσότητα των εμπορευμάτων που επωφελείται από το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης.

9. Η ποσότητα των εμπορευμάτων για τα οποία δεν χορηγήθηκε το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης θα μπορεί να παραμείνει σε προσωρινή εναπόθεση (με την υποχρέωση τήρησης της προθεσμίας που ορίζονται στο άρθρο 149 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα), προκειμένου να τύχει επόμενης ευνοϊκής μεταχείρισης. Θα μπορεί δηλαδή να υποβάλει νέα διασάφηση για την ποσότητα αυτή, με το άνοιγμα νέας ποσόστωσης ή διαθέσιμης ποσότητας.

Παράδειγμα:
Ένας οικονομικός φορέας υποβάλει την Τετάρτη 14-12-2022 διασάφηση για να του χορηγηθεί το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης για την ποσότητα 22.510,000 KGM. Με την κατανομή που πραγματοποιείται την Παρασκευή 16-12-2022 του χορηγείται η ποσότητα των 2.447,853 KGM. Ο διασαφήστης θα μπορεί να τροποποιήσει την αρχική του διασάφηση ως προς την ποσότητα και να δηλώσει σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνο τα 2.447,853 KGM. Η υπόλοιπη ποσότητα για την οποία δεν χορηγήθηκε το ευεργέτημα της ποσόστωσης, εν προκειμένω, η ποσότητα των 20.062,147 KGM μπορεί να παραμείνει σε προσωρινή εναπόθεση και να αναμένει νέα ευνοϊκή μεταχείριση. Αναλόγως θα πρέπει να τροποποιηθούν στη διασάφηση και οι θέσεις 42, 46 και 47 όπου θα αναγραφούν τα οικονομικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην ποσότητα για την οποία χορηγήθηκε ποσόστωση.

Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη νεότερων οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε και θα ενημερωθούν άμεσα οι Υπηρεσίες σας.

Επισημαίνεται ότι το έγγραφο καθοδήγησης δεν είναι νομικά δεσμευτικό. Δεν δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις και έχει μόνο επεξηγηματικό χαρακτήρα. Σκοπός του είναι να παράσχει ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη και για τη βελτίωση της τελωνειακής συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η 1η κατανομή για το έτος 2023 που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου του 2023 θα περιλαμβάνει τις διασαφήσεις που θα υποβληθούν έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Στις 10 Ιανουαρίου του 2023 θα πραγματοποιηθεί η κατανομή για τις διασαφήσεις που θα υποβληθούν τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου 2023.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ