ΔΔΑΔ Β 1035599 ΕΞ 2022/20.4.2022
Ενίσχυση Δ.Ο.Υ. με προσωπικό για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων

Αθήνα 20/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1035599 ΕΞ 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375447
www.aade.gr

Θέμα: «Ενίσχυση Δ.Ο.Υ. με προσωπικό για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων».

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του έτους 2022, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποφάσισε την εντατικοποίηση της διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων, τόσο για τον έλεγχο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, όσο και για την καταγραφή πληροφοριών για τη συμπεριφορά των φορολογουμένων, οι οποίες καταχωρούνται και αξιοποιούνται για τη διενέργεια περαιτέρω ενεργειών της Φορολογικής Διοίκησης, με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Οι ως άνω έλεγχοι θα διενεργούνται σε ημερήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των αργιών, κατά τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες.

Για την υλοποίηση των ως άνω ελέγχων πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό του κλάδου Εφοριακών οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ως κάτωθι:

Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
Δ.Ο.Υ. Αιγίου Δ.Ο.Υ. Θήρας
Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας
Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής
Δ.Ο.Υ. Κύμης
Δ.Ο.Υ. Κω
Δ.Ο.Υ. Μυκόνου
Δ.Ο.Υ. Νάξου
Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου
Δ.Ο.Υ. Πάρου
Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου
Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας
Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου
Δ.Ο.Υ. Σάμου
Δ.Ο.Υ. Σύρου
Δ.Ο.Υ. Χανίων
για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να ενισχυθούν οι ως άνω Υπηρεσίες, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι του κλάδου Εφοριακών που ανήκουν οργανικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο 1 και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά και μόνο στο e-mail: f.athanasopoulou@aade.gr, το αργότερο έως 10/05/2022

Το σχετικό έντυπο θα πρέπει να αποσταλεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει η οργανική θέση του υπαλλήλου, στο οποίο θα αναφέρεται και η γνώμη του Προϊσταμένου της εν λόγω Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αποσπάσεις θα καλυφθούν από δαπάνες του Δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 27 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», λόγω της υποχρεωτικότητάς τους για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

Για την τελική επιλογή θα συνεκτιμηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες και η αριθμητική δύναμη του προσωπικού των Υπηρεσιών προέλευσης των υπαλλήλων.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών στις οποίες αποστέλλεται το παρόν έγγραφο, καλούνται να λάβουν γνώση ενυπόγραφα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο όλοι οι υπάλληλοι.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ