ΔΔΑΔ Γ 1117767 ΕΞ 2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής» (Β’ 4444), όπως ισχύει.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ

ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 14, 17, 26, 27, 28, 30, 38, 41 και 42 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26), όπως ισχύουν,

γ) των άρθρων 84 και 85 και των παρ. 2, 3 και 6 του άρθρου 98 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26) όπως έχουν αντικατασταθεί, συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν,

δ) του π.δ. 69/2016 «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα» (Α’ 127) και των σχετικών αυτού ερμηνευτικών εγκυκλίων,

ε) των άρθρων 13 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύουν,

στ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

ζ) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128 και διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 165), σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και

ι) της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής» (Β’ 4444/2021 – διόρθωση σφάλματος Β’ 5292/2021 και Β’ 2725/2022), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής» (Β’ 4444/2021 – διόρθωση σφάλματος Β’ 5292/2021 και Β’ 2725/2022), όπως ισχύει, αναφορικά με την αρμοδιότητα και τη σύνθεση των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας, καθώς και Αυτοτελών Γραφείων λόγω της εσωτερικής αναδιάρθρωσης και των οργανωτικών αλλαγών που επήλθαν, δυνάμει των τελευταίων τροποποιήσεων του Οργανισμού (Β’ 6002/2022 και Β’ 4091/2023).

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τις κάτωθι διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής» (Β’ 4444/2021 – διόρθωση σφάλματος Β’ 5292/2021 και Β’ 2725/2022), όπως ισχύει, ως εξής:

I. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 «Γνωμοδοτικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων» αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε., των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτών.

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών αυτών, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ, εκτός των υπαγόμενων στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της περ. ε της παρούσας, είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για την επιλογή Προϊσταμένων και Υπευθύνων αντιστοίχου επιπέδου και συγκροτείται ως εξής:

i. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Επιχειρησιακής Γενικής Διεύθυνσης, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας, της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου.

ii. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

iii. Ένας Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Επιχειρησιακής Γενικής Διεύθυνσης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης, της ίδιας Επιχειρησιακής Γενικής Διεύθυνσης, που ορίζει ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.

Ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος της ιδίας Διεύθυνσης.».

II. Η περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 3 «Γνωμοδοτικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων» αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας, καθώς και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε., το οποίο είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί, για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των ακόλουθων Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε.

ε-1) Για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των Περιφερειακών Υπηρεσιών – Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), επιπέδου Διεύθυνσης, καθώς και για την επιλογή Προϊσταμένων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), το οικείο Συμβούλιο συγκροτείται ως τριμελές ή τετραμελές, ως ακολούθως:

i. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της οικείας Φορολογικής Περιφέρειας ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης έτερης Φορολογικής Περιφέρειας που ορίζεται από τον Διοικητή. Ειδικά για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων «Προϋπολογισμού και Προμηθειών» των Δ.Ο.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης.

ii. Ένας Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Λ. ως μέλος, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κ.Υ. της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης, που ορίζονται από τον Διοικητή. Ειδικά για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων «Προϋπολογισμού και Προμηθειών» των Δ.Ο.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης.

iii. α) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου μίας και μόνο Δ.Ο.Υ., επιπέδου Διεύθυνσης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της οικείας Δ.Ο.Υ. ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δ.Ο.Υ. της οικείας Φορολογικής Περιφέρειας, που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, και των οποίων (μέλους και αναπληρωτή) η θητεία δεν έχει λήξει.

β) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου δύο (2) Δ.Ο.Υ., επιπέδου Διεύθυνσης, οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης των οικείων Δ.Ο.Υ. ως μέλη, με αναπληρωτές τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης Δ.Ο.Υ. της οικείας Φορολογικής Περιφέρειας, που έχουν ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, και των οποίων (μελών και αναπληρωτών) η θητεία δεν έχει λήξει.

γ) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου τριών (3) ή και περισσότερων Δ.Ο.Υ. επιπέδου Διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ., επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, οι δύο Προϊστάμενοι εκ των οικείων Δ.Ο.Υ. επιπέδου Διεύθυνσης, ως μέλη, με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με αναπληρωτές τους αμέσως επόμενους στη σειρά αρχαιότητας Προϊσταμένους των οικείων Δ.Ο.Υ. επιπέδου Διεύθυνσης, εφόσον η θητεία τους (μελών και αναπληρωτών) δεν έχει λήξει.

ε-2) Για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των Περιφερειακών Υπηρεσιών – Τελωνείων επιπέδου Διεύθυνσης καθώς και για την επιλογή Προϊσταμένων των Τελωνείων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), το οικείο Συμβούλιο συγκροτούν σε τριμελή ή τετραμελή σύνθεση, ως ακολούθως:

i. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης έτερης Τελωνειακής Περιφέρειας, που ορίζεται από τον Διοικητή.

ii. Ένας Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. ως μέλος, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κ.Υ. της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης, που ορίζονται από τον Διοικητή.

iii. α) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου ενός και μόνο Τελωνείου, επιπέδου Διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων Τελωνείων, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και των υπαγόμενων σε αυτά Αυτοτελών Γραφείων, ο Προϊστάμενος του οικείου Τελωνείου, επιπέδου Διεύθυνσης ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Τελωνείου, επιπέδου Διεύθυνσης της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας, που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, και των οποίων (μέλους και αναπληρωτή) η θητεία δεν έχει λήξει.

β) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου δύο (2) Τελωνείων, επιπέδου Διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων Τελωνείων, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και των υπαγόμενων σε αυτά Αυτοτελών Γραφείων, οι Προϊστάμενοι των οικείων Τελωνείων, επιπέδου Διεύθυνσης ως μέλη, με αναπληρωτές τους Προϊσταμένους Τελωνείων, επιπέδου Διεύθυνσης της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας, που έχουν ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, και των οποίων (μελών και αναπληρωτών) η θητεία δεν έχει λήξει.

γ) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου τριών (3) ή και περισσότερων Τελωνείων, επιπέδου Διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων Τελωνείων, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και των υπαγόμενων σε αυτά Αυτοτελών Γραφείων, οι δύο Προϊστάμενοι εκ των οικείων Τελωνείων, επιπέδου Διεύθυνσης, ως μέλη, με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με αναπληρωτές τους αμέσως επόμενους στη σειρά αρχαιότητας Προϊσταμένους των οικείων Τελωνείων, επιπέδου Διεύθυνσης, εφόσον η θητεία τους (μελών και αναπληρωτών), δεν έχει λήξει.

ε-3) Για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), το οικείο Συμβούλιο συγκροτούν σε τριμελή ή τετραμελή σύνθεση, ως ακολούθως:

i. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κ.Υ. της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης που ορίζεται από τον Διοικητή.

ii. Ένας Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. ως μέλος, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης, που ορίζονται από τον Διοικητή.

iii. α) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου μίας και μόνο Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας, επιπέδου Διεύθυνσης, ο Προϊστάμενος της οικείας Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας, επιπέδου Διεύθυνσης ως μέλος με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας, επιπέδου Διεύθυνσης, ιδίας ή όμορης περιφέρειας, που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, και των οποίων (μέλους και αναπληρωτή) η θητεία δεν έχει λήξει.

β) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου δύο (2) Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης, οι Προϊστάμενοι των οικείων Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης ως μέλη, με αναπληρωτές τους Προϊσταμένους Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης, ιδίας ή όμορης περιφέρειας, που έχουν ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, και των οποίων (μελών και αναπληρωτών) η θητεία δεν έχει λήξει.

γ) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου τριών (3) ή και περισσότερων Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, οι δύο Προϊστάμενοι από τις εν λόγω Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης ως μέλη, με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με αναπληρωτές τους αμέσως επόμενους στη σειρά αρχαιότητας Προϊσταμένους των εν λόγω Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης, εφόσον η θητεία τους (μελών και αναπληρωτών) δεν έχει λήξει.

Ως εισηγητής του Συμβουλίου της περ. ε’ της παρ. 1 του παρόντος, ορίζεται μέλος του Συμβουλίου αυτού με απόφαση του Προέδρου. Ο γραμματέας ή οι γραμματείς του Συμβουλίου, με τους τυχόν αναπληρωτές τους, είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ανεξαρτήτως κλάδου, που ορίζονται με απόφαση του Πρόεδρου του Συμβουλίου. Με όμοια απόφαση, ορίζονται οι ημερομηνίες, ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), δύναται, να παρίσταται στις συνεδριάσεις του εν λόγω Συμβουλίου με ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, χωρίς ωστόσο δικαίωμα βαθμολόγησης.».

ΙΙΙ. 1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής» (Β’ 4444/2021 – διόρθωση σφάλματος Β’ 5292/2021 και Β’ 2725/2022).

2. Οι αποφάσεις ορισμού μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται.

3. Εκκρεμείς, κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης, Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος, δυνάμει ήδη εκδοθεισών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ολοκληρώνονται κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπει η παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2023

O Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ