ΔΔΑΔ Γ 1106454 ΕΞ 2021/26.11.2021
Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03-09-2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως ισχύει

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1106454 ΕΞ 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Αναστοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3375193
E-Mail: v.anastopoulou@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03-09-2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως ισχύει»

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03-09-2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4444/Β/28-09-2021 & ΦΕΚ 5292/Β/ 12-11-2021) και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΩΗ2846ΜΠ3Ζ-ΙΚΑ).

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ