ΔΔΑΔ Γ 1054050 ΕΞ 20-06-2022
Ορισμός Διευθυντή στο Γραφείο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022
Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1054050 ΕΞ 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 80 – Αθήνα
Πληροφορίες:Β. Πρέκα
Τηλέφωνο:210 33.75.154
Fax:210 33.75.990
E-Mail:v.preka1@aade.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Διευθυντή στο Γραφείο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 24 «Οργανικές Θέσεις και στελέχωση», του ν.4389/2016 (Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4778/2021 (Α’26) «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις».
γ) Των παρ. 45 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α’133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
δ) Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 27-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως ισχύει.
2. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και αριθ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
3. Την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1187419 ΕΞ2018/18.12.2018 (Α.Δ.Α. ΨΣΠΓ46ΜΠ3Ζ-ΝΦΛ) απόφαση του Διοικητική της ΑΑΔΕ σχετικά με τον ορισμό Ειδικού Συνεργάτη του Γραφείου του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως Διευθυντή του Γραφείου αυτού.
4. Την αριθ. ΔΔΑΔ Β 1147232 ΕΞ 2019/18.10.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 985/21-11-2019) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με ανανέωση σύμβασης εργασίας, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη, στο Γραφείο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
5. Το αριθ. ΔΔΑΔ Β 1070493 ΕΞ 2020/18.06.2020 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο ο κύριος ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία (Α.Μ. ………..), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ/Α’ Τελωνειακών, παρέχει τις υπηρεσίες του από 16.06.2020 στο Γραφείο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
6. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή του γραφείου του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από 01.07.2022.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε από 01.07.2022 τον κ. ΜΠΟΥΡΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ηλία (Α.Μ. ……..), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α’ Τελωνειακών, ως Διευθυντή του Γραφείου του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κου Γεώργιου Πιτσιλή. Η άσκηση καθηκόντων του αναφερόμενου υπαλλήλου στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Διοικητή της ΑΑΔΕ λήγει αυτοδικαίως με την κατά οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Β. Η αριθ. ΔΔΑΔ Β 1187419 ΕΞ2018/18.12.2018 (Α.Δ.Α. ΨΣΠΓ46ΜΠ3Ζ-ΝΦΛ) απόφαση του Διοικητική της ΑΑΔΕ, που αφορά στον ορισμό της κας Γρέγου Έλλης-Σίβυλλας του Γεωργίου (Α.Μ. ……….) ως Διευθύντριας του Γραφείου του Διοικητή της ΑΑΔΕ, διατηρείται σε ισχύ έως και 30.06.2022.
Από 01.07.2022, η αναφερόμενη θα παρέχει τις υπηρεσίες της στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως Ειδικός Συνεργάτης (Αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου ………………./15-10-2018).

Γ. Η παρούσα όπως κοινοποιηθεί στους ανωτέρω αναφερόμενους του Γραφείου του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ