ΔΔΑΔ Ε1059667 ΕΞ 04-07-2022
Καθορισμός της α) κατάταξης σε θέσεις εργασίας (Θ.Ε) και βαθμό θέσης εργασίας (Β.Θ.Ε.) και β) διαδικασίας διαχείρισης της απόδοσης των υπαλλήλων που προσλαμβάνονται στην ΑΑΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4778/2021 (Α’ 26)

Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1059667 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 3542/08-07-2022)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και κυρίως του άρθρου 28,
β) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26),
γ) του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (Α’ 191) και ιδίως του άρθρου 13,
δ) του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26),
ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738) και
στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2871).

2. Το υπό στοιχεία ΔΑΠΔΕΔ/Φ.4/43/οικ. 10471/ 28-06-2022 (εισ. ΔΔΑΔ 159097/30-06-2022) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του επί της παρούσας απόφασης.

3. Την υπ’ αρ. 69488/20-5-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 424).

4. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που διατυπώθηκε στην από 01.06.2022 συνεδρίασή του, επί της παρούσας απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατ’ εφαρμογή της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9, της παρ. 1 καθώς και των παρ. 2 και 2α του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 37/03.06.2022 βεβαίωση.

5. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/ 24-11-2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 και την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας» (Β’ 4162).

6. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Επικαιροποίηση – καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 5401), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045398 ΕΞ 2021/31.05.2021 (Β’ 2314 και Β’ 2385) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

7. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021/31.05.2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2313 και Β’2385).

8. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 31-05-2021 (Β’ 2316 και Β’2385) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί καθορισμού της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

9. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

10. Την ανάγκη ρύθμισης των διαδικασιών που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης και διαχείρισης της απόδοσης των υπαλλήλων που προσλαμβάνονται στην ΑΑΔΕ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).

11. Την ανακοίνωση ΣΟΧ ΑΣΕΠ πρόσληψης υπαλλήλων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).

12. Τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ., που προσελήφθησαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4778/2021.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία κατάταξης των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της παρ. 2 του παρόντος σε Θέσεις Εργασίας (Θ.Ε.) και Βαθμούς Θέσεων Εργασίας (Β.Θ.Ε.) και ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης της απόδοσής τους.

2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται σε υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) που δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4778/2021 (Α’ 26) προσλαμβάνονται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό, που δημιουργούνται από τις απορρέουσες υποχρεώσεις σχεδιασμού, εκτέλεσης, υλοποίησης και παρακολούθησης των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και έργων δημοσίων επενδύσεων της ΑΑΔΕ και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. (Recovery and Resilience Facility RRF).

Άρθρο 2
Διαδικασία και προϋποθέσεις κατάταξης

1. Οι υπάλληλοι της παρ. 2 του άρθρου 1 κατατάσσονται, μετά την υπογραφή της σύμβασης εργασίας και αναδρομικά από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους, σε Θέσεις Εργασίας (ΘΕ), στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.). Η κατάταξη γίνεται σε θέσεις εργασίας της Οργανικής Μονάδας τοποθέτησης βαθμού νεοπροσλαμβανόμενου, η οποία προσδιορίζει και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Η κατάταξη των υπαλλήλων σε συγκεκριμένη Θέση Εργασίας συνεπάγεται αυτοδικαίως την κατάταξή τους στο Βαθμό της Θέσης αυτής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάταξη υπαλλήλου σε Θέση Εργασίας είναι η κατοχή των απαιτούμενων τυπικών προσόντων και του ελάχιστου απαιτούμενου επιπέδου επάρκειας ως προς τις ικανότητες που προβλέπονται στο υπό κατάταξη Π.Θ.Ε., όπως αυτά τροποποιούνται και ισχύουν. Για την κατάταξη συνεκτιμάται κάθε στοιχείο που καταδεικνύει την καταλληλότητα του υπαλλήλου για τη συγκεκριμένη Θέση Εργασίας.

2. Ο έλεγχος της πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων και η κατάταξη σε Θέση Εργασίας γίνεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας τοποθέτησης, ο οποίος και εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη κατάταξης.
Σε κάθε περίπτωση η κατάταξη σε συγκεκριμένη Θέση Εργασίας δεν περιορίζει την ευχέρεια του Προϊστάμενου να αναθέτει στον υπάλληλο παράλληλα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε διαφορετική θέση εργασίας, εφόσον το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες, τα οποία πρέπει να εμπίπτουν στο πλαίσιο των εργασιών που προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 4778/2021.

3. Η διαπιστωτική πράξη κατάταξης με το αποδεικτικό επίδοσης αντιγράφου αυτής στον ενδιαφερόμενο, αποστέλλονται στη Δ.Δ.Α.Δ. προκειμένου να ενημερωθεί ο ατομικός υπηρεσιακός φάκελος του υπαλλήλου και αντίγραφό τους τηρείται στον βοηθητικό Φάκελο στην Υπηρεσία τοποθέτησης του υπαλλήλου. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, οι μεταβολές καταχωρούνται, με ευθύνη του Προϊσταμένου Υπηρεσία τοποθέτησης του υπαλλήλου στο πληροφοριακό σύστημα.
Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και σε περίπτωση τυχόν μετακίνησης του υπαλλήλου σε άλλη Θέση εργασίας, μετά την αρχική του κατάταξη, έως και την λήξη της σύμβασης και αποτυπώνεται με έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης.

Άρθρο 3
Διαδικασία διαχείρισης της απόδοσης

1. Με την ανάληψη καθηκόντων ο υπάλληλος ενημερώνεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, για τα ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκοντα, τη διαδικασία διαχείρισης της απόδοσης, όπως αυτή εξειδικεύεται με την παρούσα απόφαση καθώς και για τις υποχρεώσεις του, όπως απορρέουν από τη σύμβασή του, τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και τις διατάξεις που διέπουν το υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.

2. Η διαδικασία διαχείρισης της απόδοσης των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. διενεργείται ανά εξάμηνο, αρχής γενομένης της ημερομηνίας ανάληψης καθηκόντων τους από τον Προϊστάμενο Τμήματος και τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης, στην οποία τοποθετείται ο υπάλληλος ή τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνση σε περίπτωση που ο υπάλληλος τοποθετείται σε Αυτοτελές Τμήμα Γενικής Διεύθυνσης.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος του υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ., καταγράφει στο ειδικό Έντυπο Διαχείρισης της Απόδοσης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Παράρτημα I, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, τα καθήκοντα του Π.Θ.Ε. κατάταξής του, τα τυχόν ανατιθέμενα σε αυτόν παράλληλα καθήκοντα από διαφορετικά Π.Θ.Ε. ή/και τις ειδικότερες αναθέσεις προκύπτουσες από επιχειρησιακές απαιτήσεις, όλα τα ανωτέρω, χρονικά προσδιορισμένα όπου αυτό προβλέπεται. Οποιεσδήποτε μεταβολές στα ανατιθέμενα καθήκοντα λόγω επιχειρησιακών απαιτήσεων καταγράφονται στο ως άνω Έντυπο.
Μετά το πέρας του εξαμήνου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος ή κατά περίπτωση του Αυτοτελούς Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης, αποτυπώνει και τεκμηριώνει στο Έντυπο Διαχείρισης της Απόδοσης: α) τα ανατεθέντα καθήκοντα, χρονικώς προσδιορισμένα ή με αναγραφή διαρκούς εξέλιξης και με την επισήμανση περί της επαρκούς και έγκαιρης υλοποίησης ή μη, β) την επάρκεια του υπαλλήλου επί των συγκεκριμένων επαγγελματικών ικανοτήτων του Π.Θ.Ε. κατάταξης «ομαδική εργασία και συνεργασία», «επίλυση προβλημάτων» και «προσανατολισμός στα αποτελέσματα», γ) τη συνολική εικόνα απόδοσης του υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ. και την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων ενώ ταυτόχρονα παρέχει ενδεχόμενες συστάσεις βελτίωσης. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή κατά περίπτωση ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης τεκμηριώνει την υλοποίηση των ανατεθέντων καθηκόντων, την επάρκεια των επαγγελματικών ικανοτήτων του υπαλλήλου και τη συνολική εικόνα της απόδοσης του ενώ παρέχει και συστάσεις βελτίωσης.
Σε περίπτωση μετακίνησης, μετάθεσης, απόσπασης, τοποθέτησης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία ή συνταξιοδότησης Προϊσταμένου, αρμόδιου για την παρακολούθηση της απόδοσης του υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ., ο τελευταίος προβαίνει στην συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου πριν την αναχώρησή του, καθ’ ο μέρος τον αφορά.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας από τους αρμόδιους Προϊσταμένους, το πρωτότυπο συμπληρωμένο Έντυπο Διαχείρισης της Απόδοσης κοινοποιείται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στον υπάλληλο και αποστέλλεται στην ΔΔΑΔ/Α για την ενημέρωση του υπηρεσιακού φακέλου.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των συμφωνηθέντων και μη εκπλήρωσης των καθηκόντων του όπως αυτά καταγράφονται στο Έντυπο Διαχείρισης Απόδοσης και συμφωνούνται στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας, ο υπάλληλος παρέχει έγγραφες εξηγήσεις εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση στον υπάλληλο του εντύπου Διαχείρισης της Απόδοσης. Στη συνέχεια, συντάσσεται ιεραρχικά σχετική Έκθεση από τον Προϊστάμενο Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, η οποία αποστέλλεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης μαζί με το Έντυπο Διαχείρισης της Απόδοσης.
Στην περίπτωση υπαλλήλων απασχολούμενων σε Αυτοτελή Τμήματα υπαγόμενα στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, η ως άνω έκθεση συντάσσεται από τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.
Ακολούθως, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης κατά την κρίση του και ανάλογα με τη βαρύτητα της υπόθεσης εισηγείται στον Διοικητή της ΑΑΔΕ την απόλυση του υπαλλήλου εκθέτοντας τους λόγους που συντρέχουν για την απόλυση του και προβλέπονται στη σύμβαση εργασίας. Στη συνέχεια, εκδίδεται η πράξη απόλυσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της σύμβασης εργασίας.

Άρθρο 4
Μεταβατικές Διατάξεις-Ισχύς

1. Οι κατατάξεις που διενεργούνται βάσει της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εργασίας.

2. Η πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας διαχείρισης της απόδοσης των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για το διάστημα έως τη δημοσίευση της παρούσας ολοκληρώνεται σε έναν μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2022

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ