ΔΔΑΔ Ε 1097278 ΕΞ 28-07-2023
Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): α) της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 «Επικαιροποίηση καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 5401), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και β) της υπό στοιχεία: ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021/31.05.2021 «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2313 και 2385)

Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1097278 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 4903/04-08-2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26),
β) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 7 του άρθρου 11, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41, καθώς και του άρθρου 28 αυτού,
γ) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ν. 3528/2007 Α’ 26).

2. Τις αποφάσεις:
α) Υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738),
β) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2871),
γ) υπ’αρ. 2/77928/0004/27.9.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507), υπό στοιχεία 69488 ΕΞ 2022/20.5.2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 424), και υπ’ αρ. 2/77929/0004/27.9.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 και την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας» (Β’ 4162).

5. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 18-11-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Επικαιροποίηση καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 5401), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΔΑΔ Ε 1045398 ΕΞ 2021/31.05.2021 (Β’ 2314) (διόρθωση σφάλματος Β’ 2385) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

6. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28.12.2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 6225).

7. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 31-05-2021 «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2313) (διόρθωση σφάλματος Β’ 2385).

8. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 31-05-2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2316) (διόρθωση σφάλματος Β’ 2385).

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες δημιουργίας νέων και τροποποίησης υφιστάμενων Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) της ΑΑΔΕ.

10. Την από 24.05.2023 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την οποία παρείχε τη γνώμη του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 38/3.6.2022 βεβαίωση του Προέδρου του Σ.Δ.).

11. Το υπό στοιχεία ΔΑΠΔΕΠ/Φ.4/59/οικ.10155 14.06.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, επί του δεύτερου μέρους της παρούσας απόφασης που αφορά στην τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021/31.5.2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2313) (διόρθωση σφάλματος Β’ 2385), και συγκεκριμένα ως προς την αξιολόγηση και κατάταξη θέσεων εργασίας σε βαθμούς στο υφιστάμενο βαθμολογικό σύστημα κατάταξης της ΑΑΔΕ.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

13. Το από 16.06.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π.Δ.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, το οποίο ελήφθη υπόψη αναφορικά με την εκτιμώμενη δαπάνη που θα προκληθεί με μεταγενέστερες αποφάσεις κατατάξεων υπαλλήλων σε ΠΘΕ,

αποφασίζουμε:

I. Στην υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 18-11-2020 «Επικαιροποίηση καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 5401), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές (βλ., αναλυτικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ):

Α. Στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Στην Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε), δυνάμει της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1035448 ΕΞ 2022/21.04.2022 (Β’ 2110) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποίησης του Οργανισμού της ΑΑΔΕ επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές:
α) Συστήνεται Τμήμα Γ’ Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου (Κ.Ε.ΘΑ.) για τη λειτουργία του οποίου δημιουργούνται ΠΘΕ, η έναρξη της ισχύος των οποίων είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω απόφασης, ως εξής:
i. «Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου (Κ.Ε.ΘΑ.)», (Βαθμού Ε),
ii. «Έμπειρος Υπάλληλος Υποστήριξης Επιχειρησιακών Δράσεων και Ανάλυσης Τμήματος Γ’ Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου (Κ.Ε.ΘΑ.)», (Βαθμού Η),
iii. «Υπάλληλος Υποστήριξης Επιχειρησιακών Δράσεων και Ανάλυσης Τμήματος Γ’ Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου (Κ.Ε.ΘΑ.)», (Βαθμού Θ),
iv. «Έμπειρος Υπάλληλος Παρακολούθησης εφαρμογών και Υποστήριξης επικοινωνιών Τμήματος Γ’ Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου (Κ.Ε.ΘΑ.)», (Βαθμού Η),
v. «Υπάλληλος Παρακολούθησης εφαρμογών και Υποστήριξης επικοινωνιών Τμήματος Γ’ Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου (Κ.Ε.ΘΑ.)», (Βαθμού Θ),
vi. «Υπάλληλος Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήματος Γ’-Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου (ΚΕ.Θ.Α.)», (Βαθμού Η).
β) Στο ΠΘΕ «Προϊστάμενος της Διεύθυνσης της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ελέγχων(Ε.Υ.Τ.Ε)»,(Βαθμού Γ), το οργανόγραμμα και κατά σειρά οι ενότητες: «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης», και «Λοιπά επιθυμητά προσόντα».

2. Στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές:
α) Στο Αυτοτελές Τμήμα Α’ Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης των ΕΛ.Υ.Τ. καταργούνται από 01.10.2023:
i. το ΠΘΕ «Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης Αυτοτελούς Τμήματος Α’ Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης», (Βαθμού Ι), και
ii. το ΠΘΕ «Υπάλληλος Οικονομικών Θεμάτων Αυτοτελούς Τμήματος Α’ Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης», (Βαθμού Ι).
β) Δυνάμει της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111419 ΕΞ 2022/02.11.2022 (Β’5647) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποίησης του Οργανισμού της ΑΑΔΕ:
i. Το «Αυτοτελές Τμήμα Γ’ Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων» των Ε.Λ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε «Αυτοτελές Τμήμα Γ’ Ειδικών Ελέγχων» και ως εκ τούτου επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές στα υφιστάμενα ΠΘΕ του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων τα οποία μεταφέρονται στο «Αυτοτελές Τμήμα Γ’ Ειδικών Ελέγχων», οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω απόφασης, ως εξής:
1) Το ΠΘΕ «Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)», (Βαθμού ΣΤ) μετονομάζεται σε «Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Ειδικών Ελέγχων», (Βαθμού ΣΤ) και τροποποιούνται κατά σειρά τα πεδία που έπονται του τίτλου και το οργανόγραμμα.
2) Το ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων», (Βαθμού ΣΤ) καταργείται.
3) Το ΠΘΕ «Ελεγκτής Ενέργειας και Κριτηρίων του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)», (Βαθμού Η) μετονομάζεται σε «Ελεγκτής Ενέργειας και Κριτηρίων του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Ειδικών Ελέγχων», (Βαθμού Η) και τροποποιούνται κατά σειρά τα πεδία που έπονται του τίτλου και το οργανόγραμμα.
4) Το ΠΘΕ «Βοηθός Ελεγκτής Ενέργειας και Κριτηρίων του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)», (Βαθμού Θ), μετονομάζεται σε «Βοηθός Ελεγκτής Ενέργειας και Κριτηρίων του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Ειδικών Ελέγχων», (Βαθμού Θ) και τροποποιούνται κατά σειρά τα πεδία που έπονται του τίτλου και το οργανόγραμμα.
5) Το ΠΘΕ «Ελεγκτής Αξιολογητής Τελωνειακών Διαδικασιών του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)», (Βαθμού Η) μετονομάζεται σε «Ελεγκτής Αξιολογητής Τελωνειακών Διαδικασιών του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Ειδικών Ελέγχων», (Βαθμού Η) και τροποποιούνται κατά σειρά τα πεδία που έπονται του τίτλου και το οργανόγραμμα.
6) Το ΠΘΕ «Βοηθός Ελεγκτής Αξιολογητής Τελωνειακών Διαδικασιών του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)», (Βαθμού Θ) μετονομάζεται σε «Βοηθός Ελεγκτής Αξιολογητής Τελωνειακών Διαδικασιών Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Ειδικών Ελέγχων», (Βαθμού Θ) και τροποποιούνται κατά σειρά τα πεδία που έπονται του τίτλου και το οργανόγραμμα.
7) Στα λοιπά ΠΘΕ της Ε.Λ.Υ.Τ. τροποποιείται το οργανόγραμμα.

3. Στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) δημιουργείται ΠΘΕ με τίτλο «Εμπειρογνώμονας επί θεμάτων φορολογίας στον τομέα των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Φόρων Κατανάλωσης, τέλους ταξινόμησης και ΦΠΑ», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης.

4. Στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) δημιουργείται ΠΘΕ με τίτλο «Εμπειρογνώμονας επί θεμάτων Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης.

5. Στη Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών (Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α.) δημιουργείται ΠΘΕ με τίτλο «Εμπειρογνώμονας επί Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης.

6. Στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) δημιουργείται ΠΘΕ με τίτλο «Εμπειρογνώμονας επί Τελωνειακών Θεμάτων της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης.

7. Στις Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.) δυνάμει της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111419 ΕΞ 2022/02.11.2022 (Β’ 5647) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποίησης του Οργανισμού της ΑΑΔΕ επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές:
α) Συστήνεται Τμήμα ΣΤ’, Ε’, Γ’ Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων για τις Τ.Π. Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας αντίστοιχα για την λειτουργία του οποίου δημιουργούνται ΠΘΕ, τα οποία ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω απόφασης, ως εξής:
i. «Προϊστάμενος Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων της Τελωνειακής Περιφέρειας», (Βαθμού Ε),
ii. «Έμπειρος Οικονομικός Επιθεωρητής του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων της Τελωνειακής Περιφέρειας», (Βαθμού Ε),
iii. «Οικονομικός Επιθεωρητής του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων της Τελωνειακής Περιφέρειας», (Βαθμού ΣΤ),
iv. «Ελεγκτής του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων της Τελωνειακής Περιφέρειας», (Βαθμού Η),
v. «Βοηθός Ελεγκτής του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων της Τελωνειακής Περιφέρειας», (Βαθμού Θ).

8. Στο Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, δυνάμει της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111419 ΕΞ 2022/02.11.2022 (Β’ 5647) απόφασης του Διοικητή με την οποία συστάθηκε Γραφείο Διαχείρισης Θεμάτων Συνοδών και Σκύλων Ανιχνευτών στο Τμήμα Η’ Δίωξης Λαθρεμπορίου, δημιουργείται ΠΘΕ «Υπεύθυνος Γραφείου Διαχείρισης Θεμάτων Συνοδών και Σκύλων Ανιχνευτών» (Βαθμού Η).

9. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.):
α) Στο Τμήμα A’ Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού καταργούνται από 01.10.2023:
i. Το ΠΘΕ «Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης», (Βαθμού Ι) και
ii. Το ΠΘΕ «Υπάλληλος Οικονομικής Υποστήριξης-Ταμίας», (Βαθμού Ι).
β) Στο Τμήμα Β’ Αποθηκών καταργούνται:
i. Το ΠΘΕ «Υπάλληλος Γραφείου Αποθήκης», (Βαθμού Ι) και
ii. Το ΠΘΕ «Ελεγκτής Τμήματος Αποθηκών», (Βαθμού Ι), και δημιουργούνται τα ΠΘΕ «Υπάλληλος Αποθηκών», (Βαθμού Ι) και «Έμπειρος Υπάλληλος Αποθηκών», (Βαθμού Θ).
γ) Στο Τμήμα Γ’ Πωλήσεων:
i. Δημιουργείται το ΠΘΕ «Έμπειρος Υπάλληλος Πωλήσεων», (Βαθμού Θ).
ii. Τροποποιείται το περιεχόμενο του ΠΘΕ «Υπάλληλος Πωλήσεων», (Βαθμού Ι) στην ενότητα «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας» προστίθεται η εξής φράση: «Αναλαμβάνοντας, κατά κανόνα, τις λιγότερο πολύπλοκες υποθέσεις», πριν την αναφορά των καθηκόντων.

B. Στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
1. Στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.):
α) Στο Τμήμα Α’Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης καταργείται από 01.10.2023 το ΠΘΕ «Υπάλληλος Παρακολούθησης προϋπολ/σμού και οικονομικής υποστήριξης», (Βαθμού Θ).
2. Στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) δημιουργούνται ΠΘΕ:
α) «Εμπειρογνώμονας επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρησιακού σχεδιασμού ελέγχων και ανάλυσης κινδύνου», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται στα τμήματα Α Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, Β’ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου και Μεσαίου Πλούτου, και Γ’ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων και Λοιπών Φυσικών Προσώπων.
β) «Εμπειρογνώμονας επί θεμάτων ενδοομιλικών συναλλαγών και επί θεμάτων συντονισμού ταυτόχρονων και κοινών ελέγχων και ηλεκτρονικού εμπορίου», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται στο Τμήμα Δ’ Ενδοομιλικών ΣυναλλαγώνΠολυμερών και Ειδικών Ελέγχων. γ) «Εμπειρογνώμονας επί Φορολογικών θεμάτων και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων, θεμάτων Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ελέγχου, Επικαιροποίησης του Ο.Π.Σ. Elenxis, Παρακολούθησης και Επεξεργασίας των αποτελεσμάτων ελέγχων, Σύνταξης Αναφορών και Διαχείρισης βάσεων δεδομένων», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται στο Τμήμα Ε’ Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ελέγχου και Ανίχνευσης Τάσεων Παραβατικότητας, Μηχανογραφικής Υποστήριξης και Αναφορών.
δ) «Εμπειρογνώμονας του Τμήματος ΣΤ’Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα του Φ.Π.Α.», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται στο Τμήμα ΣΤ’Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα του Φ.Π.Α.

3. Στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.):
α) Δημιουργείται το ΠΘΕ «Εμπειρογνώμονας επί θεμάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης.
β) Στο ΠΘΕ «Έμπειρος Υπάλληλος Τμήματος Α’ Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Αμοιβαίας Συνδρομής στην Είσπραξη», (Βαθμού Θ) της Διεύθυνσης Εισπράξεων και Επιστροφών της καταργηθείσας Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (ΓΔΦΔ) εντάσσεται στο Τμήμα Α’ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών της ΔΙΕΣΕΕ της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), μετονομάζεται σε «Έμπειρος Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Αμοιβαίας Συνδρομής στην Είσπραξη», (Βαθμού Θ) και επικαιροποιούνται τα πεδία που έπονται του τίτλου «Διεύθυνση», «Τμήμα» και «Άμεσα Προϊστάμενος».

4. Στη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.):
α) Δημιουργείται το ΠΘΕ «Εμπειρογνώμονας επί θεμάτων Φορολογικής Συμμόρφωσης», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης.
β) Δυνάμει της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1121847 ΕΞ 2022/22.11.2022 (Β’ 6002) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποίησης του Οργανισμού της ΑΑΔΕ επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές:
i. Συστήνεται Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Ε’ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» για τη λειτουργία του οποίου δημιουργούνται:
1) ΠΘΕ με τίτλο «Έμπειρος Υπάλληλος του Τμήματος Ε’Επιχειρησιακού Σχεδιασμού», (Βαθμού Θ),
2) ΠΘΕ με τίτλο «Υπάλληλος του Τμήματος Ε’ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού», (Βαθμού Ι), τα οποία ισχύουν από 06/02/2023.

5. Στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) στο ΠΘΕ
«Υπάλληλος Διοικητικής υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών», (Βαθμού Θ) τροποποιούνται κατά σειρά οι ενότητες «Ειδικές συνθήκες εργασίας» και
«Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία».

6. Στις Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.), επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές, με έναρξη εφαρμογής την 01.11.2023:
α) Το ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Τμήματος Α’ Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού Δ.Ο.Υ.» μετονομάζεται σε «Έμπειρος Οικονομικός Επιθεωρητής Τμήματος Α’Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού Δ.Ο.Υ.» και επέρχεται αλλαγή βαθμού από (Βαθμό ΣΤ) σε (Βαθμό Ε) (βλ., Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). Στην αρχή της ενότητας «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης» προτίθεται η φράση «Αναλαμβάνοντας, κατά κανόνα, τις πολυπλοκότερες υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος:».
β) Δημιουργείται ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Τμήματος Α’ Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού Δ.Ο.Υ.», (Βαθμού ΣΤ).
Γ. Στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
1. Στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.) δημιουργείται ΠΘΕ με τίτλο «Εμπειρογνώμονας επί θεμάτων εφαρμογής άμεσης φορολογίας», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης.
2. Στη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) δημιουργείται ΠΘΕ με τίτλο «Εμπειρογνώμονας επί θεμάτων εφαρμογής έμμεσης φορολογίας», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης.
3. Στη Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.) δημιουργείται ΠΘΕ με τίτλο
«Εμπειρογνώμονας επί θεμάτων Εισπράξεων και Επιστροφών», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης.
4. Στη Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.) δημιουργείται ΠΘΕ με τίτλο «Εμπειρογνώμονας επί θεμάτων Φορολογικού Ελέγχου», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης.
5. Στη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Δ.Ε.Φ.Κ. και Π.) δημιουργείται ΠΘΕ με τίτλο «Εμπειρογνώμονας επί θεμάτων εφαρμογής φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης.
6. Στη Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.) δημιουργείται ΠΘΕ με τίτλο «Εμπειρογνώμονας επί θεμάτων Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης.
7. Στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) στο ΠΘΕ «Υπάλληλος Διοικητικής υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας», (Βαθμού Θ) τροποποιείται η ενότητα «Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία» ως ακολούθως: «Πτυχίο Α.Ε.Ι.Α.Τ.Ε.Ι. με γνώση και κατανόηση των λειτουργιών και διαδικασιών της ΑΑΔΕ, η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε αντικείμενα της ΑΑΔΕ ή Απόφοιτος ΔΕ με γνώση και κατανόηση των λειτουργιών και διαδικασιών της ΑΑΔΕ, η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον εξαετή εμπειρία σε αντικείμενα τη ΑΑΔΕ».

Δ. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ) επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές:

1. Στα ΠΘΕ «Ανώτερος Εμπειρογνώμονας Δημοσιονομικών θεμάτων και θεμάτων Προϋπολογισμού (Senior Fiscal and Budget Expert)», (Βαθμού Η), «Ανώτερος Εμπειρογνώμονας Εκκαθάρισης Αποδοχών», (Βαθμού Η), και «Ανώτερος Εμπειρογνώμονας Δημοσίων Συμβάσεων (Senior Public Procurement Expert)» διαγράφεται η λέξη
«Ανώτερος» και όπου αυτή απαντάται στο Περίγραμμα της εκάστης Θέσης Εργασίας.

2. Στα ΠΘΕ «Υπεύθυνος Γραφείου Α’ Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Τμήματος Β’ Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού», (Βαθμού Ζ) και «Υπεύθυνος Γραφείου Β’ Διαχείρισης Οχημάτων», (Βαθμού Ζ) του Τμήματος Β’ Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού τροποποιείται η ενότητα «Απαιτούμενα τυπικά προσόντα» ως ακολούθως «Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. με γνώση και κατανόηση των αντικειμένων του γραφείου, τα οποία αποδεικνύονται από τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε σχετικά θέματα ή απόφοιτος ΔΕ με γνώση και κατανόηση των αντικειμένων του γραφείου, τα οποία αποδεικνύονται από τουλάχιστον εξαετή εμπειρία σε σχετικά θέματα» και διαγράφονται οι φράσεις «Διοικητικές, επικοινωνιακές και ηγετικές ικανότητες», και «Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, παρακίνησης και διαχείρισης απόδοσης» από την ενότητα «Λοιπά επιθυμητά προσόντα».

Ε. Τα ΠΘΕ:

1. «Έμπειρος Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης», (Βαθμού Θ), και
2. «Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης», (Βαθμού Ι), που υπάγονται στο Αυτοτελές Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ.Ε.Δ., και στο Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης (Θεσ/νίκη) της Δ.Ε.Δ., εντάσσονται και στα:
α) Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης.
β) Τμήμα Α’Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης της Ε.Μ.ΕΙΣ..
γ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
δ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
ε) Αυτοτελές Τμήμα Α’Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξη των ΕΛ.Υ.Τ.
στ) Στο Τμήμα A’ Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.
ζ) Στο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας, και επέρχονται αλλαγές στα πεδία που έπονται του τίτλου και στο οργανόγραμμα αντιστοίχως. Η έναρξη εφαρμογής των ανωτέρω ΠΘΕ είναι η 01.10.2023.

ΣΤ. Στην ΑΑΔΕ/Υπηρεσίες Αυτοτελώς Υπαγόμενες στο Διοικητή της ΑΑΔΕ.

1. Στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.), επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές, με έναρξη εφαρμογής την 01.11.2023:
α) Το ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Εσωτερικών Υποθέσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Α’ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων» μετονομάζεται σε «Έμπειρος Οικονομικός Επιθεωρητής Εσωτερικών Υποθέσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Α’ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων» και επέρχεται αλλαγή βαθμού στο ΠΘΕ από (Βαθμό ΣΤ) σε (Βαθμό Ε) (βλ., Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). Στην αρχή της ενότητας «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης» προτίθεται η φράση «Αναλαμβάνοντας, κατά κανόνα, τις πολυπλοκότερες υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος:», και διαγράφονται οι φράσεις «Διοικητικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες», «Δεξιότητες αναλυτικής, συνθετικής και κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων» από την ενότητα «Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία».
β) Δημιουργείται ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Εσωτερικών Υποθέσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Α’ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων», (Βαθμού ΣΤ).
γ) Το ΠΘΕ «Oικονομικός Επιθεωρητής του Αυτοτελούς Τμήματος Β’ Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης» μετονομάζεται σε «Έμπειρος Oικονομικός Επιθεωρητής του Αυτοτελούς Τμήματος Β’ Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης» και επέρχεται αλλαγή βαθμού στο ΠΘΕ από (Βαθμό ΣΤ) σε (Βαθμό Ε) (βλ., Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). Στην αρχή της ενότητας «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης» προτίθεται η φράση «Αναλαμβάνοντας, κατά κανόνα, τις πολυπλοκότερες υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος:», και διαγράφονται οι φράσεις «Διοικητικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες», «Δεξιότητες αναλυτικής, συνθετικής και κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων» από την ενότητα «Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία».
δ) Δημιουργείται ΠΘΕ «Oικονομικός Επιθεωρητής του Αυτοτελούς Τμήματος Β’ Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης», (Βαθμού ΣΤ).
ε) Το ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Διαχείρισης Καταγγελιών και Ψηφιακών Δεδομένων» μετονομάζεται σε «Έμπειρος Οικονομικός Επιθεωρητής του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Διαχείρισης Καταγγελιών και Ψηφιακών Δεδομένων» και επέρχεται αλλαγή βαθμού στο ΠΘΕ από (Βαθμό ΣΤ) σε (Βαθμό Ε) (βλ., Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). Στην αρχή της ενότητας «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης» προτίθεται η φράση «Αναλαμβάνοντας, κατά κανόνα, τις πολυπλοκότερες υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος:», και διαγράφονται οι φράσεις «Διοικητικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες», «Δεξιότητες αναλυτικής, συνθετικής και κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων» από την ενότητα «Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία».
στ) Δημιουργείται ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Διαχείρισης Καταγγελιών και Ψηφιακών Δεδομένων», (Βαθμού ΣΤ).
ζ) Το ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής του Αυτοτελούς Τμήματος Δ’ Στοχευμένων Οικονομικών και Διαχειριστικών Ελέγχων και Εξέτασης καταγγελιών επί Ελεγμένων Φορολογικών Υποθέσεων» μετονομάζεται σε «Έμπειρος Οικονομικός Επιθεωρητής του Αυτοτελούς Τμήματος Δ’ Στοχευμένων Οικονομικών και Διαχειριστικών Ελέγχων και Εξέτασης καταγγελιών επί Ελεγμένων Φορολογικών Υποθέσεων» και επέρχεται αλλαγή βαθμού στο ΠΘΕ από (Βαθμό ΣΤ) σε (Βαθμό Ε) (βλ., Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). Στην αρχή της ενότητας «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης» προτίθεται η φράση «Αναλαμβάνοντας, κατά κανόνα, τις πολυπλοκότερες υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος:», και διαγράφονται οι φράσεις «Διοικητικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες», «Δεξιότητες αναλυτικής, συνθετικής και κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων» από την ενότητα «Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία».
η) Δημιουργείται ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής του Αυτοτελούς Τμήματος Δ’ Στοχευμένων Οικονομικών και Διαχειριστικών Ελέγχων και Εξέτασης καταγγελιών επί Ελεγμένων Φορολογικών Υποθέσεων», (Βαθμού ΣΤ).
θ) Το ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής του Τμήματος E’ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων» μετονομάζεται σε «Έμπειρος Οικονομικός Επιθεωρητής του Τμήματος E’ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων» και επέρχεται αλλαγή βαθμού στο ΠΘΕ από (Βαθμό ΣΤ) σε (Βαθμό Ε) (βλ., Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). Στην αρχή της ενότητας «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης» προτίθεται η φράση «Αναλαμβάνοντας, κατά κανόνα, τις πολυπλοκότερες υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος:», και διαγράφονται οι φράσεις «Διοικητικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες», «Δεξιότητες αναλυτικής, συνθετικής και κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων» από την ενότητα «Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία».
ι) Δημιουργείται ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής του Τμήματος E’ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων», (Βαθμού ΣΤ).
ια) Το ΠΘΕ «Oικονομικός Επιθεωρητής του Τμήματος ΣΤ’ Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης» μετονομάζεται σε «Έμπειρος Oικονομικός Επιθεωρητής του Τμήματος ΣΤ’ Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης» και επέρχεται αλλαγή βαθμού στο ΠΘΕ από (Βαθμό ΣΤ) σε (Βαθμό Ε) (βλ., Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). Στην αρχή της ενότητας «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης» προτίθεται η φράση «Αναλαμβάνοντας, κατά κανόνα, τις πολυπλοκότερες υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος:», και διαγράφονται οι φράσεις «Διοικητικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες», «Δεξιότητες αναλυτικής, συνθετικής και κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων» από την ενότητα «Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία».
ιβ) Δημιουργείται ΠΘΕ «Oικονομικός Επιθεωρητής του Τμήματος ΣΤ’ Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης», (Βαθμού ΣΤ).
ιγ) Στο ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Υπεύθυνος Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Δ.ΕΣ.ΥΠ.» επέρχεται αλλαγή βαθμού από (Βαθμό ΣΤ) σε (Βαθμό Ε) (βλ., Παράρτημα ΙΙ της παρούσας) και από την ενότητα
«Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία» διαγράφονται οι φράσεις «Διοικητικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες», «Δεξιότητες αναλυτικής, συνθετικής και κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων».
ιδ) Στο ΠΘΕ «Υπάλληλος Τεχνικής Υποστήριξης, Υποστηρικτικών Λειτουργιών Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών», (Βαθμού Ι), η φράση «Τμήμα Γραφείο: Αυτοτελές Τμήμα Β’ Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, Αυτοτελές Τμήμα Γ’ Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων και Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητος», αντικαθίσταται ως εξής: «Αυτοτελές Τμήμα Α’ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων, Αυτοτελές Τμήμα Β’ Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, Αυτοτελές Τμήμα Γ’ Διαχείρισης Καταγγελιών και Ψηφιακών Δεδομένων, Αυτοτελές Τμήμα Δ’ Στοχευμένων Οικονομικών και Διαχειριστικών Ελέγχων και Εξέτασης Καταγγελιών επί ελεγμένων Φορολογικών Υποθέσεων, Τμήμα Ε’ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων, και Αυτοτελή Γραφεία Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητος». Επιπρόσθετα, η φράση: «Άμεσα Προϊστάμενος: Η θέση υπάγεται οργανικά, στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής και στον Υπεύθυνο του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης», αντικαθίσταται ως εξής: «Άμεσα Προϊστάμενος: Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Α’ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων, ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Β’ Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Γ’ Διαχείρισης Καταγγελιών και Ψηφιακών Δεδομένων, Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Δ’ Στοχευμένων Οικονομικών και Διαχειριστικών Ελέγχων και Εξέτασης Καταγγελιών επί ελεγμένων Φορολογικών Υποθέσεων, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων, και οι Υπεύθυνοι των Αυτοτελών Γραφείων Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητος».

2. Στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.), επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές με έναρξη εφαρμογής την 01.11.2023:
α) Το ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Πληροφορικής Υποστήριξης» μετονομάζεται σε «Έμπειρος Οικονομικός Επιθεωρητής Πληροφορικής Υποστήριξης» και επέρχεται αλλαγή βαθμού στο ΠΘΕ από (Βαθμό ΣΤ) σε (Βαθμό Ε) (βλ., Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). Στην αρχή της ενότητας «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης» προτίθεται η φράση «Αναλαμβάνοντας, κατά κανόνα, τις πολυπλοκότερες υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος:».
β) Δημιουργείται ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Πληροφορικής Υποστήριξης», (Βαθμού ΣΤ).
γ) Το ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Προγραμματισμού, Κινδύνων και Εκπαίδευσης» μετονομάζεται σε «Έμπειρος Οικονομικός Επιθεωρητής Προγραμματισμού, Κινδύνων και Εκπαίδευσης» και επέρχεται αλλαγή βαθμού στο ΠΘΕ από (Βαθμό ΣΤ) σε (Βαθμό Ε) (βλ., Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). Στην αρχή της ενότητας «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης» προτίθεται η φράση «Αναλαμβάνοντας, κατά κανόνα, τις πολυπλοκότερες υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος:».
δ) Δημιουργείται ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Προγραμματισμού, Κινδύνων και Εκπαίδευσης», (Βαθμού ΣΤ).
ε) Το ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Εσωτερικού Ελέγχου» του Τμήματος Β’ Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων και Παροχής Συμβουλευτικών Έργων μετονομάζεται σε «Έμπειρος Οικονομικός Επιθεωρητής Εσωτερικού Ελέγχου» και επέρχεται αλλαγή βαθμού στο ΠΘΕ από (Βαθμό ΣΤ) σε (Βαθμό Ε) (βλ., Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). Στην αρχή της ενότητας «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης» προτίθεται η φράση «Αναλαμβάνοντας, κατά κανόνα, τις πολυπλοκότερες υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος:».
στ) Δημιουργείται ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Εσωτερικού Ελέγχου», (Βαθμού ΣΤ) του Τμήματος Β’ Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων και Παροχής Συμβουλευτικών Έργων.
ζ) Το ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εσωτερικών Ελέγχων» μετονομάζεται σε «Έμπειρος Οικονομικός Επιθεωρητής Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εσωτερικών Ελέγχων» και επέρχεται αλλαγή βαθμού στο ΠΘΕ από (Βαθμό ΣΤ) σε (Βαθμό Ε) (βλ., Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). Στην αρχή της ενότητας «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης» προτίθεται η φράση «Αναλαμβάνοντας, κατά κανόνα, τις πολυπλοκότερες υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος:».
η) Δημιουργείται ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εσωτερικών Ελέγχων», (Βαθμού ΣΤ).
θ) Το ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Εσωτερικού Ελέγχου» του Τμήματος Δ’ Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων και Παροχής Συμβουλευτικών Έργων, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε «Έμπειρος Οικονομικός Επιθεωρητής Εσωτερικού Ελέγχου» και επέρχεται αλλαγή βαθμού στο ΠΘΕ από (Βαθμό ΣΤ) σε (Βαθμό Ε) (βλ., Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). Στην αρχή της ενότητας «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης» προτίθεται η φράση «Αναλαμβάνοντας, κατά κανόνα, τις πολυπλοκότερες υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος:».
ι) Δημιουργείται ΠΘΕ «Οικονομικός Επιθεωρητής Εσωτερικού Ελέγχου», (Βαθμού ΣΤ) του του Τμήματος Δ’ Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων και Παροχής Συμβουλευτικών Έργων, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

3. Δυνάμει της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1022991 ΕΞ 2023/ 15.02.2023 (Β’ 1059) απόφασης του Διοικητή με ισχύ από 06.03.2023, συστάθηκε το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, και ως εκ τούτου δημιουργείται το ΠΘΕ «Σύμβουλος Ακεραιότητας», (Βαθμού Ζ).

ΙΙ. Η υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 31-05-2021 απόφαση «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2313) (διορθώσεις σφαλμάτων Β’ 2385), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συγκεκριμένα ο «Πίνακας Βαθμολόγησης Θέσεων Εργασίας ΑΑΔΕ» τροποποιείται σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα ακόλουθα. Συγκεκριμένα:
α) Στα ΠΘΕ Προϊστάμενος Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος, (Βαθμού Ε) της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ) και σε αυτά Προϊστάμενος Τμήματος, (Βαθμού Ε) της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.) επέρχεται αλλαγή βαθμού σε αυτό του Δ αντιστοίχως, με έναρξη εφαρμογής την 01.11.2023.
β) Στο ΠΘΕ «Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων», (Βαθμού Δ) επέρχεται αλλαγή βαθμού σε αυτό του Γ, με έναρξη εφαρμογής την 01.11.2023.
γ) Στο ΠΘΕ «Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.)», (Βαθμού Β) επέρχεται αλλαγή βαθμού σε αυτού του Γ.
Νέες εγγραφές θέσεων εργασίας στον «Πίνακα Βαθμολόγησης Θέσεων Εργασίας ΑΑΔΕ» αποτυπώνονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας.

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: α) υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 18-11-2020 «Επικαιροποίηση Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 5401), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β) υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 31-05-2021 «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2313) (διορθώσεις σφαλμάτων Β’ 2385).

IV. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2023

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ