ΔΔΑΔ Ε 1034978 ΕΞ 2022
Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): α) της υπό στοιχεία ΔΔΑΔΕ1134040ΕΞ2020/18.11.2020 «Επικαιροποίηση – καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 5401), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και β) της υπό στοιχεία: ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021/31.5.2021 «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)» (Β΄ 2313 και 2385).

(ΦΕΚ Β’ 2064/26.04.2022)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26),
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 7 του άρθρου 11, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41, καθώς και του άρθρου 28 αυτού,
γ) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ν. 3528/2007 Α’ 26).

2. Τις αποφάσεις:
α) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738),
β) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ Α 1081822 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 2871),
γ) υπ’ αρ. 2/77928/0004/27.9.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) και υπ’ αρ. 2/77929/0004/27.9.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1176065 ΕΞ 2017/ 24.11.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 και την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας» (Β’ 4162).

5. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/ 18.11.2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Επικαιροποίηση καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 5401), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045398 ΕΞ 2021/31.5.2021 (Β’ 2314) (διόρθωση σφάλματος Β’ 2385) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

6. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/ 28.12.2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 6225).

7. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021/31.5.2021 «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2313) (διόρθωση σφάλματος Β’ 2385).

8. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 2021/31.5.2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (B’ 2316) (διόρθωση σφάλματος Β’ 2385).

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες δημιουργίας νέων και τροποποίησης υφιστάμενων Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) της ΑΑΔΕ.

10. Την από 29.3.2022 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την οποία παρείχε τη γνώμη του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, (υπ’ αρ. 15/29.3.2022 και 18/29.3.2022 βεβαιώσεις του Προέδρου του Σ.Δ.).

11. Το υπό στοιχεία ΔΑΠΔΕΠ/Φ.4/42/οικ. 6469/ 20.4.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, επί του δεύτερου μέρους της παρούσας απόφασης που αφορά στην τροποποίηση της υπό στοιχεία: «ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021/31.05.2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 2313 και 2385) «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2313) (διόρθωση σφάλματος Β’ 2385), και συγκεκριμένα ως προς την αξιολόγηση και κατάταξη θέσεων εργασίας σε βαθμούς στο υφιστάμενο βαθμολογικό σύστημα κατάταξης της ΑΑΔΕ.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι. Η υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 «Επικαιροποίηση καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 5401), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως, (βλ. αναλυτικά και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Π.Θ.Ε.):

Α. Στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές στα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.):

1. Στην Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.Ε.Λ.), Τμήμα ΙΓ’ Υπηρεσίας myAADElive, δημιουργείται το Π.Θ.Ε.:

α) «Υπάλληλος του Τμήματος ΙΓ’ Υπηρεσίας myAADElive, της Δ.Ε.Λ.» (Βαθμού Ι’).

β) Στο Π.Θ.Ε. «Έμπειρος Υπάλληλος του Τμήματος ΙΓ’ Υπηρεσίας myAADElive, της Δ.Ε.Λ.» (Βαθμού Θ’), στην αρχή του πεδίου «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης», προστίθεται η φράση «Αναλαμβάνοντας κατά κανόνα, τις πολυπλοκότερες των υποθέσεων αρμοδιότητας του Τμήματος:»
Οι ανωτέρω αλλαγές θα ισχύσουν μετά τη δημοσίευση τη παρούσας και θα αφορά σε νέες κατατάξεις.

2. Στη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.), δυνάμει της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1046233 ΕΞ 2021/2021 (Β’ 2520) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, συστάθηκε το «Τμήμα Δ’-ΦΠΑ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θεμάτων Έμμεσης Φορολογίας στην Ε.Ε. και στα Διεθνή Όργανα» και για τη στελέχωσή του δημιουργούνται τα ακόλουθα Π.Θ.Ε., τα οποία θα ισχύσουν από την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της ως άνω απόφασης:

-«Προϊστάμενος του Τμήματος Δ’-ΦΠΑ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θεμάτων Έμμεσης Φορολογίας στην Ε.Ε. και στα Διεθνή Όργανα, της Δ.Ε.Ε.Φ.», (Βαθμού Ε’),
-«Έμπειρος Υπάλληλος Τμήματος Δ’-ΦΠΑ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θεμάτων Έμμεσης Φορολογίας στην Ε.Ε. και στα Διεθνή Όργανα, της Δ.Ε.Ε.Φ.», (Βαθμού Θ),
-«Υπάλληλος Τμήματος Δ’-ΦΠΑ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θεμάτων Έμμεσης Φορολογίας στην Ε.Ε. και στα Διεθνή Όργανα, της Δ.Ε.Ε.Φ.», (Βαθμού Ι).

3. Στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), στο Τμήμα Α’ Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης, το Π.Θ.Ε. «Υπάλληλος Νομικής Υποστήριξης της Ε.Μ.ΕΙΣ.» (Βαθμού Η) καταργείται και δημιουργούνται τα δύο ακόλουθα Π.Θ.Ε.:

-«Έμπειρος Υπάλληλος Νομικής Υποστήριξης (Ελεγκτής), Τμήματος Α’ Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης, της Ε.Μ.ΕΙΣ.» (Βαθμού Η),
-«Υπάλληλος Νομικής Υποστήριξης (Βοηθός Ελεγκτής), Τμήματος Α’ Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης, της Ε.Μ.ΕΙΣ.», (Βαθμού Θ).

4. Στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ. ΜΕ.ΕΠ.), λόγω κατάργησης από 1.1.2021 του Αυτοτελούς Τμήματος Φορολογικών Διαδικασιών [υπό στοιχεία ΔΟΡΓΑ 1138138 ΕΞ 2020/1.12.2020 (Β’ 5437) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ],

α) καταργούνται τα Π.Θ.Ε.: «Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Φορολογικών Διαδικασιών», (Βαθμού Ζ) και «Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Φορολογικών Διαδικασιών», (Βαθμού Θ),

β) τροποποιείται αντίστοιχα το οργανόγραμμα σε όλα τα Π.Θ.Ε. του ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.,

γ) στο Π.Θ.Ε. «Υπάλληλος Διεκπεραίωσης Ελέγχων του Αυτοτελούς τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.)» (βαθμού ΙΑ), επικαιροποιείται η ενότητα «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας» (χωρίς αλλαγή βαθμού).

5. Με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓΑ.Α 1029327 ΕΞ 2022 (Β’ 1702) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ αντικαταστάθηκε το άρθρο 45 «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.)» του Οργανισμού της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το οποίο:

i) το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) μετονομάσθηκε σε Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.Ε.ΙΣ) (Αττικής και Θεσσαλονίκης),

ii) συστάθηκε το Τμήμα ΣΤ’ Εσόδων,

iii) τα Τμήματα Γ’ και Δ’ Είσπραξης Οφειλών μετονομάζονται αντίστοιχα σε τμήματα Γ1 και Γ2 Είσπραξης Οφειλών για το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Γ’ για το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης,

iv) τα Τμήματα-Ε’ Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Εδικών Κατηγοριών και ΣΤ’-Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης, μετονομάζονται σε Τμήματα Δ’ Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Εδικών Κατηγοριών και Ε’Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης, αντίστοιχα. Κατόπιν των ανωτέρω, επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές στα Π.Θ.Ε που υπάγονται πλέον στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ως ακολούθως:

α) Όπου στην απόφαση αναγράφεται Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής αντικαθίσταται σε: Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) (Αττικής /Θεσσαλονίκης).

β) Όπου στην απόφαση και στα σχετικά Π.Θ.Ε. γίνεται αναφορά στα Τμήματα Γ’ και Δ’ Είσπραξης Οφειλών διορθώνονται, αντίστοιχα σε τμήματα Γ’, (Γ1 και Γ2 Είσπραξης Οφειλών για το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Γ’ για το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης). Επίσης τα Τμήματα-Ε’ Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Εδικών Κατηγοριών και ΣΤ’-Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης, διορθώνονται σε Δ’ και Ε’, αντίστοιχα.

γ) Για τη στελέχωση του Τμήματος ΣΤ’ Εσόδων των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.), δημιουργούνται τα κάτωθι νέα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.):

-Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.), (Βαθμού Γ)
-Προϊστάμενος Τμήματος ΣΤ’-Εσόδων του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.), (Βαθμού Ζ)
-Έμπειρος Υπάλληλος Τμήματος ΣΤ’-Εσόδων του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.), (Βαθμού Θ)
-Υπάλληλος Τμήματος ΣΤ’-Εσόδων του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.), (Βαθμού Ι).

δ) Στο πρώην Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.), νυν Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.), επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές:

i) το Π.Θ.Ε. «Υπάλληλος του B’ Τμήματος Νομικής Υποστήριξης (Ελεγκτής)» (Βαθμού Η) καταργείται και δημιουργούνται τα ακόλουθα Π.Θ.Ε.:

-Έμπειρος υπάλληλος του B’ Τμήματος Νομικής Υποστήριξης (Ελεγκτής), του ΚΕ.Β.ΕΙΣ.», (βαθμού Η),
-«Υπάλληλος του B’ Τμήματος Νομικής Υποστήριξης (Βοηθός Ελεγκτής), του ΚΕ.Β.ΕΙΣ.», (βαθμού Θ),

ii) Το Π.Θ.Ε. «Υπάλληλος του Ε’ Τμήματος Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών (Ελεγκτής)» (Βαθμού Η) καταργείται και δημιουργούνται τα ακόλουθα Π.Θ.Ε.:

-«Έμπειρος υπάλληλος του Δ’ Τμήματος Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών (Ελεγκτής) του ΚΕ.Β.ΕΙΣ.», (βαθμού Η),
-«Υπάλληλος του Δ’ Τμήματος Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών (Βοηθός Ελεγκτής) του ΚΕ.Β.ΕΙΣ.», (βαθμού Θ).

iii) Το Π.Θ.Ε. «Υπάλληλος του ΣΤ’ Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης (Ελεγκτής)» (Βαθμού Η) καταργείται και δημιουργούνται τα ακόλουθα Π.Θ.Ε.:
«Έμπειρος υπάλληλος του Ε’ Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης (Ελεγκτής), του ΚΕ.Β.ΕΙΣ.», (βαθμού Η),
«Υπάλληλος του Ε’ Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης (Βοηθός Ελεγκτής), του ΚΕ.Β.ΕΙΣ.», (βαθμού Θ).

iv) Στο Π.Θ.Ε. «Προϊστάμενος του Δ’ Τμήματος Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών του ΚΕ.Β.ΕΙΣ.», (Βαθμού Ε):

α) η ενότητα «Απαιτούμενη εμπειρία» διαγράφεται,

β) η ενότητα «Επιθυμητή εμπειρία» τροποποιείται ως ακολούθως:

«• Θητεία (1) έτους σε θέση ευθύνης προϊσταμένου αντίστοιχου τμήματος ή
• Θητεία (2) ετών σε θέση ευθύνης προϊσταμένου τμήματος αντίστοιχης οργανικής μονάδας ή
• Προϋπηρεσία (3) ετών στο αντίστοιχο τμήμα και ενδελεχή γνώση και κατανόηση των αντικειμένων και της σχετικής νομοθεσίας».

6. Στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, δυνάμει των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1025560 ΕΞ 2020 (Β’ 609) και Δ.ΟΡΓ.Α 1046233 ΕΞ 2021» (B’ 2520) αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ, συστάθηκαν, αντίστοιχα τα Τμήματα:

«Γ1 Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής» και «Γ2′ Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου», για τη λειτουργία των οποίων δημιουργούνται τα ακόλουθα Π.Θ.Ε., αντίστοιχα, τα οποία ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης των ως άνω αποφάσεων:

-«Προϊστάμενος Τμήματος Γ1 Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής», (βαθμού Ζ),
-«Έμπειρος Υπάλληλος Τμήματος Γ1 Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής», (βαθμού Θ),
-«Υπάλληλος Τμήματος Γ1 Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής», (βαθμού Ι),
-«Προϊστάμενος του Τμήματος Γ2 Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής», (βαθμού Ζ),
-«Έμπειρος Υπάλληλος του Τμήματος Γ2 Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής», (βαθμού Θ),
-«Υπάλληλος του Τμήματος Γ2 Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής», (βαθμού Ι).

7) Στα Π.Θ.Ε. «Ελεγκτής Τμήματος Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξης) και «Βοηθός Ελεγκτής Τμήματος Ελέγχου Α’ Τάξης) στο πεδίο: «Προφίλ Ικανοτήτων» η Επιχειρησιακή Ικανότητα «Γνώσεις νομικής υποστήριξης» διορθώνεται σε «Γνώσεις Διοικητικής Εκτέλεσης».

8) Για τη στελέχωση των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) [υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓΑ.Α 1029327 ΕΞ 2022 (Β’ 1702)] που υπάγονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), δημιουργούνται τα κάτωθι Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.):

-Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ. ΚΕ.), (Βαθμού Γ)
-Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.), (Βαθμού Δ)
-Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.), (Βαθμού Ε)
-Έμπειρος Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.), (Βαθμού Η)
-Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.), (Βαθμού Θ)
-Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.), (Βαθμού Ζ)
-Έμπειρος Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.), (Βαθμού Θ)
-Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.), (Βαθμού Ι)
-Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.), (Βαθμού Ε)
-Ελεγκτής Τμήματος Ελέγχου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.), (Βαθμού Η)
-Βοηθός Ελεγκτής Τμήματος Ελέγχου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.), (Βαθμού Θ)

Β. Στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΓΔΤ και ΕΦΚ), επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές στα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.):

1. Στις Τελωνειακές Περιφέρειες επέρχονται οι κατωτέρω μεταβολές:

α) Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας δημιουργούνται διακριτά Π.Θ.Ε. για τα συγχωνευμένα Τμήματα της, ως ακολούθως:

-«Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης και Δικαστικού Τελωνειακής Περιφέρειας», (βαθμού E),
-«Προϊστάμενος Τμήματος Τελωνειακών-Δασμολογικών Διαδικασιών, ΕΦΚ, Εδικών Καθεστώτων και Αξιών Τελωνειακής Περιφέρειας», (βαθμού E).

β) Στις λοιπές Τελωνειακές Περιφέρειες (Αττικής και Θεσσαλονίκης) τροποποιούνται οι τίτλοι των Π.Θ.Ε. των υπαλλήλων των αντίστοιχων τμημάτων (Α, Β, Γ, Δ, Ε), με τη διαγραφή των αντίστοιχων γραμμάτων που σηματοδοτούν το Τμήμα (Α, Β, Γ, Δ, Ε), χωρίς άλλη μεταβολή στο περιεχόμενο αυτών.

γ) Στα Π.Θ.Ε. «Έμπειρος Υπάλληλος-Ελεγκτής Τμήματος Γ’ Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. της Τελωνειακής Περιφέρειας», (Βαθμού Η) και Έμπειρος Υπάλληλος -Ελεγκτής του Τμήματος Δ’-Δασμολογικών Διαδικασιών -Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών της Τελωνειακής Περιφέρειας, (Βαθμού Η), τροποποιείται ο τίτλος αυτών, αντίστοιχα σε:
«Έμπειρος Υπάλληλος Τμήματος Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. (Ελεγκτής), της Τελωνειακής Περιφέρειας» και Έμπειρος Υπάλληλος Τμήματος Δασμολογικών Διαδικασιών
-Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών (Ελεγκτής) της Τελωνειακής Περιφέρειας, χωρίς μεταβολή στο περιεχόμενο των Π.Θ.Ε..

δ) Στα Π.Θ.Ε. «Υπάλληλος-Ελεγκτής Τμήματος Γ’ Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. της Τελωνειακής Περιφέρειας», (Βαθμού Θ) και Υπάλληλος-Ελεγκτής του Τμήματος Δ’ Δασμολογικών Διαδικασιών Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών της Τελωνειακής Περιφέρειας, (Βαθμού Θ), τροποποιείται ο τίτλος αυτών, αντίστοιχα σε: «Υπάλληλος Τμήματος Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. (Βοηθός Ελεγκτής), της Τελωνειακής Περιφέρειας» και Υπάλληλος Τμήματος Δασμολογικών Διαδικασιών -Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών (Βοηθός Ελεγκτής), της Τελωνειακής Περιφέρειας, (Βαθμού Θ), χωρίς άλλη μεταβολή στο περιεχόμενο των Π.Θ.Ε..

2. Στα Τελωνεία Α’ Τάξης, δημιουργείται το Π.Θ.Ε.:
«Οδηγός αυτοκινούμενου συστήματος X-RAY, Τελωνείων Α’ Τάξης» (Βαθμού Ι)

3. Στα Τελωνεία Β’ Τάξης, επέρχονται οι κατωτέρω μεταβολές σε Π.Θ.Ε.:

α) Στο Π.Θ.Ε. «Υπεύθυνος Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και λοιπών Φορολογιών Τελωνείου Β’ Τάξης», (Βαθμού Η), η ενότητα «Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα» τροποποιείται ως ακολούθως:

«Απαιτούμενα τυπικά προσόντα
Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. και ενδελεχή γνώση και κατανόηση διαδικασιών του Γραφείου ή απόφοιτος ΔΕ με ενδελεχή γνώση και κατανόηση διαδικασιών του Γραφείου, η οποία αποδεικνύεται από τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε σχετικά θέματα»

β) Στο Π.Θ.Ε. «Υπεύθυνος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Τελωνείου Β’ Τάξης», (Βαθμού Θ), η ενότητα «Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα», τροποποιείται ως ακολούθως:

«Απαιτούμενα τυπικά προσόντα
Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. και ενδελεχή γνώση και κατανόηση διαδικασιών του Γραφείου
ή απόφοιτος ΔΕ με ενδελεχή γνώση και κατανόηση διαδικασιών του Γραφείου, η οποία αποδεικνύεται από τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε σχετικά θέματα».

γ) Το Π.Θ.Ε. «Ελεγκτής Συνοδός σκύλου ανιχνευτή Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνείου A’ Τάξης / Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας», (Βαθμού Η) εντάσσεται και στα Τελωνεία Β’ Τάξης και:

i) ο τίτλος αυτού τροποποιείται σε «Ελεγκτής Συνοδός σκύλου ανιχνευτή Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνείου A’ Τάξης / Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας» / Τελωνείο Β’ Τάξης»,

ii) Tα πεδία που έπονται του τίτλου του Π.Θ.Ε. τροποποιούνται, ως ακολούθως:
«Διεύθυνση: Τελωνείο A’ Τάξης / Τελωνειακή Περιφέρεια / Τελωνείο Β’ Τάξης
Τμήμα: Δίωξης Λαθρεμπορίου, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. / Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας / Τελωνείο Β’ Τάξης
Άμεσος Προϊστάμενος: Προϊστάμενος Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνείου Α’ τάξης / Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας / Προϊστάμενος Τελωνείου Β’ Τάξης.

iii) Το οργανόγραμμα του Π.Θ.Ε. τροποποιείται με την προσθήκη του Τελωνείου Β Τάξης.

4. Στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ):

α) δημιουργούνται τα κάτωθι Π.Θ.Ε.:
-«Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ)», (Βαθμού Ε)
-«Ελεγκτής-Ερευνητής-Αναλυτής Γραφείου Επιχειρησιακής Δράσης, του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ)»,», (Βαθμού Η)

β) Σε όλα τα Π.Θ.Ε. του ΣΕΚ, πλην του Προέδρου του ΣΕΚ, στο πεδίο «Απαιτούμενα τυπικά Προσόντα» προστίθεται ή επικαιροποιείται η τυχόν υφιστάμενη εμπειρία [άρθρο 6 του ν. 4758/2020 (Α’ 242)] ως ακολούθως:

«τριετή εμπειρία σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: στην έρευνα, στον έλεγχο, στη δίωξη, στον σχεδιασμό στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, στην ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, στη διυπηρεσιακή συνεργασία, στη χρήση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, στην συμμετοχή σε χημικές εργαστηριακές αναλύσεις και στην κατάρτιση ή την παρακολούθηση της νομοθεσίας και των διαδικασιών που διέπουν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ και ΦΚ.»

Γ. Στην ΑΑΔΕ / Υπηρεσίες Αυτοτελώς Υπαγόμενες στο Διοικητή της ΑΑΔΕ επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές στα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.):

1. Δημιουργείται το Π.Θ.Ε. «Ειδικός επί Φορολογικών, Τελωνειακών, Οικονομικών, Χημικών, Ανθρωπίνου Δυναμικού θεμάτων και θεμάτων Πληροφορικής» (Βαθμού ΣΤ), το οποίο εντάσσεται σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της ΑΑΔΕ (ΓΔΑΔΟ, Γ.Δ.Φ.Δ., ΓΔΤ και ΕΦΚ, ΓΔΟΥ, ΓΔΗΛΕΔ).

2. Στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΑΔΕ τα Π.Θ.Ε.: «Έμπειρος Σύμβουλος Διοικητή επί Φορολογικών, Τελωνειακών, Οικονομικών, Νομικών, Χημικών, Πληροφοριακών και Ανθρώπινου Δυναμικού θεμάτων», (Βαθμού Δ) και «Σύμβουλος Διοικητή επί Φορολογικών, Τελωνειακών, Οικονομικών, Νομικών, Χημικών, Πληροφοριακών και Ανθρώπινου Δυναμικού θεμάτων», (Βαθμού Η), τροποποιούνται:

α) ως προς τον τίτλο σε «Έμπειρος Σύμβουλος Διοικητή επί Φορολογικών, Τελωνειακών, Οικονομικών, Νομικών, Χημικών, Πληροφοριακών, Ανθρώπινου Δυναμικού θεμάτων και θεμάτων Επικοινωνίας», (Χωρίς αλλαγή βαθμού) και «Σύμβουλος Διοικητή επί Φορολογικών, Τελωνειακών, Οικονομικών, Νομικών, Χημικών, Πληροφοριακών, Ανθρώπινου Δυναμικού θεμάτων και θεμάτων Επικοινωνίας», (Χωρίς αλλαγή βαθμού), αντίστοιχα, και

β) ως προς τις ενότητες: «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας» και «Προφίλ Ικανοτήτων»

3. Στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.):

α) τα Π.Θ.Ε. «Έμπειρος Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Α’ Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης», (Βαθμού Θ) και «Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Α’ Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης», (Βαθμού Ι), τροποποιούνται ως προς τις ενότητες: «Σκοπός της θέσης εργασίας», και «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας» και «Προφίλ Ικανοτήτων», με αλλαγή βαθμού σε Η και Θ, αντίστοιχα,

β) δημιουργούνται τα Π.Θ.Ε.:
-«Συντονιστής Έργων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility-RRF) / ΕΣΠΑ», (Βαθμού Ζ),
-«Έμπειρος Υπάλληλος-Μέλος Ομάδων Έργων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility RRF) / ΕΣΠΑ», (Βαθμού Η),
-«Υπάλληλος-Μέλος Ομάδων Έργων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility-RRF) / ΕΣΠΑ», (προτεινόμενου Βαθμού Θ).

4. Στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών σχέσεων (Δ.Δ.Ο.Σ.) στα Π.Θ.Ε. «Έμπειρος Υπάλληλος Τμήματος Β’ Τελωνειακών θεμάτων της Δ.Δ.Ο.Σ.», (Βαθμού Θ) και «Υπάλληλος Τμήματος Β’ Τελωνειακών θεμάτων της Δ.Δ.Ο.Σ.», (Βαθμού Ι) τροποποιείται η ενότητα «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας», αντιστοίχως, (χωρίς αλλαγή στο βαθμό).

5. Στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.):

α) δημιουργούνται τα Π.Θ.Ε.:
-«Υπάλληλος Προϋπολογισμού και Προμηθειών», (βαθμού Θ), το οποίο εντάσσεται στο Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Δ.ΕΣ.ΥΠ.,
-«Οικονομικός Επιθεωρητής Υπεύθυνος Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων» (βαθμού ΣΤ), το οποίο εντάσσεται στο Αυτοτελές Τμήμα Α’ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης της Δ.ΕΣ.ΥΠ. και στο Τμήμα Ε’ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Υποδιεύθυνσης της Δ.ΕΣ.ΥΠ..

β) τροποποιείται το οργανόγραμμα σε όλα τα Π.Θ.Ε. της Δ.ΕΣ.ΥΠ., αντιστοίχως, δυνάμει της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1093636 ΕΞ 2021 (Β’ 5001) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την οποία καταργείται το «Γραφείο Καταγγελιών» που λειτουργεί στο Αυτοτελές Τμήμα Γ’ Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων και ακολούθως το προαναφερθέν Τμήμα μετονομάζεται σε «Αυτοτελές Τμήμα Γ’ -Διαχείρισης Καταγγελιών και Ψηφιακών Δεδομένων».

6. Στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) (βλ. αναλυτικά Παράρτημα Π.Θ.Ε.):

α) το Π.Θ.Ε. «Υπάλληλος Γραφείου Συντονισμού Δράσης και Παρακολούθησης της Απόδοσης Τμήματος Α’ Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης, της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.» (Βαθμού Η) καταργείται και δημιουργούνται τα Π.Θ.Ε.
-«Έμπειρος Υπάλληλος Γραφείου Συντονισμού Δράσης και Παρακολούθησης της Απόδοσης Τμήματος Α’ Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης, της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.» (βαθμού Η),
-«Υπάλληλος Γραφείου Συντονισμού Δράσης και Παρακολούθησης της Απόδοσης Τμήματος Α’ Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης, της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.» (βαθμού Θ),

β) στο Π.Θ.Ε. «Υπεύθυνος Αυτοτελούς Γραφείου Πληροφορικής Υποστήριξης», (Βαθμού Ζ), τροποποιείται η ενότητα «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας, της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.».

7. Στην Διεύθυνση Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.) [υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115405/2021 (Β’ 6335)] δημιουργείται το Π.Θ.Ε:
«Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επικοινωνίας » (βαθμού Β)

8. Στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) [υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115404 ΕΞ 2021 (Β’ 6318)], δημιουργείται το Π.Θ.Ε.:
«Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης» (Βαθμού Β)

Δ. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), δημιουργούνται τα Π.Θ.Ε.:

-«Ανώτερος Εμπειρογνώμονας Δημοσιονομικών θεμάτων και θεμάτων Προϋπολογισμού (Senior Fiscal and Budget Expert)», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται στα Τμήματα Α ή Β ή Γ, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ.,
-«Ανώτερος Εμπειρογνώμονας Εκκαθάρισης Αποδοχών», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται στο Τμήμα Β’ Εκκαθάρισης Αποδοχών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ,
-«Ανώτερος Εμπειρογνώμονας Δημοσίων Συμβάσεων (Senior Public Procurement Expert)», (Βαθμού Η), το οποίο εντάσσεται στο Τμήμα Α’ Εκτέλεσης Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών, της Γ.Δ.Ο.Υ..

Ε. Στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές στα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.):

1) στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Γ.Δ.Α.Δ.Ο., στο Π.Θ.Ε. «Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης», (Βαθμού Θ), η ενότητα «Απαιτούμενα Προσόντα και Εμπειρία» τροποποιείται, ως ακολούθως:

«Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία
Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. με ενδελεχή γνώση και κατανόηση των λειτουργιών και διαδικασιών της Α.Α.Δ.Ε., η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε αντικείμενα της Α.Α.Δ.Ε.. ή
Απόφοιτος ΔΕ με ενδελεχή γνώση και κατανόηση των λειτουργιών και διαδικασιών της Α.Α.Δ.Ε., η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον εξαετή εμπειρία σε αντικείμενα της Α.Α.Δ.Ε.»

2) Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) τα Π.Θ.Ε.:

«Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ -Διαχείρισης της Απόδοσης και Βαθμολογικής Εξέλιξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, της Δ.Δ.Α.Δ.», «Έμπειρος Υπάλληλος του Τμήματος Ε’ -Διαχείρισης της Απόδοσης και Βαθμολογικής Εξέλιξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, της Δ.Δ.Α.Δ.» και

«Υπάλληλος του Τμήματος Ε’ -Διαχείρισης της Απόδοσης και Βαθμολογικής Εξέλιξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, της Δ.Δ.Α.Δ.», τροποποιούνται ως προς την ενότητα «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας».

ΣΤ. Στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), επέρχονται οι κατωτέρω αλλαγές στα Π.Θ.Ε.:

α) καταργούνται τα Π.Θ.Ε. «Γραμματέας Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου», (Βαθμού Θ) και «Γραμματέας Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων», (Βαθμού Θ) και δημιουργείται το Π.Θ.Ε. με τίτλο θέσης εργασίας «Γραμματέας του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) και της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.)» (βαθμού Θ),

β) το Π.Θ.Ε. «Υπάλληλος τεχνικής υποστήριξης της δασμολογικής νομοθεσίας κατά την τελωνειακή διαδικασία», (βαθμού Θ), του Αυτοτελούς Τμήματος Χημικοτεχνικής Δασμολογίου, μετονομάζεται σε Π.Θ.Ε. «Έμπειρος υπάλληλος τεχνικής υποστήριξης της δασμολογικής νομοθεσίας κατά την τελωνειακή διαδικασία» χωρίς άλλη μεταβολή στο περιεχόμενο και χωρίς αλλαγή βαθμού,

γ) τα Π.Θ.Ε.: «Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους», «Έμπειρος Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους», «Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους», «Προϊστάμενος Τμήματος Β’ Χημικών Προϊόντων» της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων, «Έμπειρος υπάλληλος νομοθετικού και συντονιστικού έργου στον τομέα των χημικών προϊόντων» του Τμήματος Β’ της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων, «Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων», «Προϊστάμενος Τμήματος Β’ Σχεδιασμού και Ποιότητας», της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.), «Υπάλληλος οργανωτικού σχεδιασμού των δραστηριοτήτων του Γενικού Χημείου του Κράτους», της Δ.Σ.ΥΠ.Ε., «Υπάλληλος διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριακών συστημάτων», της Δ.Σ.ΥΠ.Ε., «Υπάλληλος θεμάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού», της Δ.Σ.ΥΠ.Ε., «Υπάλληλος σχεδιασμού και εποπτείας της εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας», της Δ.Σ.ΥΠ.Ε., επικαιροποιούνται ως προς το περιεχόμενό τους, χωρίς αλλαγή βαθμού,

δ) δημιουργούνται τα Π.Θ.Ε.:

-«Έμπειρος Υπάλληλος Εργαστηριακής Ανάλυσης δειγμάτων -Υπεύθυνος Ποιότητας» (βαθμού Η),
-«Έμπειρος Υπάλληλος Επιθεώρησης Εγκαταστάσεων και Υποστήριξης των Τελωνείων -Υπεύθυνος Ποιότητας» (βαθμού Η),
-«Έμπειρος Υπάλληλος Εργαστηριακής Ανάλυσης και Επιθεώρησης Εγκαταστάσεων -Υπεύθυνος Ποιότητας» (βαθμού Η),
-«Έμπειρος Υπάλληλος Χημικής Υπηρεσίας Μετρολογίας -Υπεύθυνος Ποιότητας» (βαθμού Η)

ΙΙ. Η υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021/31.5.2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2313 και 2385), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συγκεκριμένα ο «Πίνακας Βαθμολόγησης Θέσεων Εργασίας ΑΑΔΕ» τροποποιείται και οι αλλαγές που επέρχονται αποτυπώνονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας.

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

α) υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 «Επικαιροποίηση -καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 5401), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β) υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021/31.5.2021 «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2313 και 2385).

IV. Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2022

Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ