ΔΔΑΔ Ε 1012730 ΕΞ 2024
Καθορισμός της διαδικασίας κινητικότητας και κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της υπό στοιχεία Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1045945 ΕΞ 2021/ 31.5.2021(Β’ 2316, Β’2385) και του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 28, του άρθρου 7, του άρθρου 9 και του άρθρου 41 αυτού,

β) του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26),

γ) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ν. 3528/2007, Α’ 26),

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

2) Τις αποφάσεις:

α) την υπό στοιχεία Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1045945 ΕΞ 2021/ 31.5.2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των Υπαλλήλων της ΑΑΔΕ σε βαθμούς θέσεις εργασίας και της Υπηρεσιακής Εξέλιξης αυτών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2316, Β’ 2385).

β) την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/ 10-7-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2871),

γ) την υπό στοιχεία Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1176065 ΕΞ 2017/

24.11.2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 και το άρθρο 38, παρ. 5, του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας» (Β’ 4162).

δ) την υπό στοιχεία Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1176068 ΕΞ 2017/

24.11.2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4227),

ε) την υπό στοιχεία Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1134040 ΕΞ 2020/ 18.11.2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Επικαιροποίηση – καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 5401),

στ) την υπό στοιχεία Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1191816 ΕΞ 2018/

28.12.2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 6225),

ζ) την υπό στοιχεία Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1045944 ΕΞ 2021/ 31.05.2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2313, Β’ 2385).

3) Την υπό στοιχεία 69488 ΕΞ 2022/20-5-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 424).

4) Την από 10-11-2023 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 74/13.11.2023 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

5) Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6) Το υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.3175/3274/οικ.1326/ 19.01.2024 (αρ. πρωτ. εισ. ΔΔΑΔ 17152 ΕΜΠ/22.01.2024) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του επί της παρούσας απόφασης.

7) Την ανάγκη ρύθμισης των διαδικασιών που αφορούν στην κινητικότητα και κατάταξη των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ σε Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας.

8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας ορίζονται οι κάτωθι όροι:

1. «Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας (Θ.Ε.Ε.Β.)»

Ορίζονται οι Θέσεις Εργασίας, υψηλού βαθμού συμβολής στην επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της ΑΑΔΕ, οι οποίες, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα εσωτερικής ιεράρχησης όλων των Θέσεων Εργασίας της ΑΑΔΕ (Βαθμολόγιο), κατατάσσονται στις Ανώτατες Επιχειρησιακές/Διαλειτουργικές Θέσεις Α/B (8ου -Η’ Βαθμού και άνω) και, όπου υφίστανται Θέσεις Εργασίας Εισαγωγικού βαθμού αυτών, στις Ανώτερες Επιχειρησιακές (9ου -Θ Βαθμού και άνω), κατά περίπτωση.

2. «Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας (Θ.Ε.Ε.Β.) Εισαγωγικού Βαθμού (Εισαγωγικές)»

Ορίζονται οι Θ.Ε.Ε.Β. από τις οποίες εκκινεί μονοπάτι σταδιοδρομίας (career path) προς συγκεκριμένη Θ.Ε.Ε.Β. ανώτερου βαθμού (Καταληκτική) μέσω της σώρευσης εμπειρίας σε συγκεκριμένα καθήκοντα και ανάπτυξης ορισμένου επιπέδου συγκεκριμένων ικανοτήτων που αποτελούν τυπικές προϋποθέσεις κατάταξης στην εν λόγω Καταληκτική Θ.Ε.Ε.Β. Η βασική διαδικασία επιλογής για τις Θ.Ε.Ε.Β. Εισαγωγικού Βαθμού που ορίζονται στο Παράρτημα Ι, είναι η γραπτή δοκιμασία. Σε ορισμένες Θ.Ε.Ε.Β. Εισαγωγικού Βαθμού του οικείου Παραρτήματος Ι, διαδικασία επιλογής αποτελεί η Συνέντευξη, ή κατά περίπτωση, η Ειδική Διαδικασία του άρθρου 13 της παρούσας.

3. «Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας» (Θ.Ε.Ε.Β.) Καταληκτικού Βαθμού (Καταληκτικές)»

Ορίζονται οι Θ.Ε.Ε.Β. στις οποίες: α) η κατάταξη προϋποθέτει κατοχή εξειδικευμένης εμπειρίας και αυξημένο επίπεδο ικανοτήτων για την άσκηση των καθηκόντων αυτής από τον υπάλληλο και να έχει αξιολογηθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις κατάταξης, και β) υπάρχει συγκεκριμένο μονοπάτι σταδιοδρομίας (career path) από τη συναφή θέση Εισαγωγικού βαθμού. Η μετακίνηση σε Θ.Ε.Ε.Β. Καταληκτικού Βαθμού είναι δυνατή από συναφείς ομοιόβαθμες Θ.Ε.Ε.Β., σύμφωνα με τις προβλέψεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

4. «Αυτοτελείς Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας» (Θ.Ε.Ε.Β.)

Ορίζονται οι Θ.Ε.Ε.Β. στις οποίες η κατάταξη προϋποθέτει ευρεία γνώση και εμπειρία και αυξημένο επίπεδο δεξιοτήτων σχετικών με τα αντικείμενα της οικογένειας θέσεων ή του λειτουργικού τομέα που εντάσσεται η συγκεκριμένη Θ.Ε.Ε.Β. και το μονοπάτι σταδιοδρομίας (career path) προς αυτές μπορεί να ξεκινά από περισσότερες της μιας Θέσης Εργασίας με συνάφεια επιχειρησιακού αντικειμένου. Διαδικασίες στελέχωσης των Αυτοτελών Θ.Ε.Ε.Β. του οικείου Παραρτήματος Ι, αποτελούν η συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής ή κατά περίπτωση, η Ειδική Διαδικασία του άρθρου 13, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας.

5. «Υπηρεσία Υποδοχής»

Ορίζεται η Οργανική Μονάδα στην οποία μετακινείται ο υπάλληλος.

6. «Υπηρεσία Προέλευσης»

Ορίζεται η Οργανική Μονάδα από την οποία μετακινείται ο υπάλληλος.

7. «Ομάδες Έργων» του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF)»

Ορίζονται οι ομάδες εργασίας που υλοποιούν τα έργα αυξημένης προτεραιότητας και πολυπλοκότητας της ΑΑΔΕ, χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF) και αποτελούνται από μέλη που κατατάσσονται προσωρινά και με πλήρη απασχόληση σε ΠΘΕ Συντονιστή Έργων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF/ ΕΣΠΑ), Εμπείρου Υπαλλήλου και Υπαλλήλου Μέλους Ομάδων Έργων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF/ΕΣΠΑ).

8. «Οικογένεια Θέσεων Εργασίας»

Είναι το σύνολο των Θέσεων Εργασίας που έχουν σχετική συνάφεια επιχειρησιακού αντικείμενου, εργασιακών συνθηκών και Προφίλ Ικανοτήτων.

9. Τομείς: α) Λειτουργικοί (Φορολογικός, Τελωνειακός Χημικός και Πληροφορικής) στους οποίους συγκαταλέγονται ομοειδείς υπηρεσίες των οποίων το αντικείμενο συνδέεται με τις επιχειρησιακές δράσεις της ΑΑΔΕ, β) Τομέας Υποστήριξης στον οποίο συγκαταλέγονται ομοειδείς υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με τη διασφάλιση των προϋποθέσεων απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας των επιχειρησιακών δράσεων της ΑΑΔΕ.

Οι ως άνω Τομείς διαρθρώνονται από συγκεκριμένες οικογένειες θέσεων. Η υπαγωγή της κάθε οργανικής μονάδας της ΑΑΔΕ στον αντίστοιχο τομέα προκύπτει από το Παράρτημα I. Υφίστανται πέντε (5) τομείς που περιλαμβάνουν τις κάτωθι οικογένειες θέσεων εργασίας:

Α. Φορολογικός Λειτουργικός Τομέας (Φ.Λ.Τ.), ο οποίος περιλαμβάνει τις εξής οικογένειες θέσεων εργασίας: 1. Φορολογική Πολιτική και Νομοθεσία 2. Έλεγχος (Ελ. Βεβαίωσης), 3. Έλεγχος – Έρευνα (Ελ. Προληπτικού Ελέγχου) 4. Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων 5. Φορολογική Συμμόρφωση, 6. Παροχή Φορολογικών Υπηρεσιών, 7. Επίλυση Διαφορών.

Β. Τελωνειακός Λειτουργικός Τομέας, (Τ.Λ.Τ.) ο οποίος περιλαμβάνει τις εξής οικογένειες θέσεων εργασίας: 1. Τελωνειακή Πολιτική και Νομοθεσία, 2. Έλεγχος, 3. Δικαστικό, 4. Διαδικασίες και ΕΦΚ, 5. Διαχείριση Δημοσίου Υλικού, 6. Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο,

Γ. Χημικός Λειτουργικός Τομέας (Χ.Λ.Τ.), ο οποίος περιλαμβάνει τις εξής οικογένειες θέσεων εργασίας:

I. Νομοθεσία και Συντονισμός Έργου ΓΧΚ, 2. Εργαστηριακή Ανάλυση, Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων, Υποστήριξη Τελωνείων, 3. Χημική Μετρολογία, 4. Σχεδιασμός Ποιότητα Υποστήριξη Εργαστηρίων.

Δ. Λειτουργικός Τομέας Πληροφορικής (Π.Λ.Τ.), ο οποίος περιλαμβάνει τις εξής οικογένειες θέσεων εργασίας:

1. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, 2. Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων, 3. Επιχειρησιακές απαιτήσεις Ηλεκτρονικών Εφαρμογών.

Ε. Τομέας Υποστήριξης (Τ.Υ.), ο οποίος περιλαμβάνει τις εξής οικογένειες θέσεων εργασίας: 1. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωση, 2. Οικονομικές υπηρεσίες, 3. Στρατηγικός Σχεδιασμός – Επικοινωνία-Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, 4. Νομική Υποστήριξη 5. Εσωτερικός Έλεγχος & Εσωτερικές Υποθέσεις, 6. Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη.

10. «Συνάφεια επιχειρησιακού αντικείμενου»

Ορίζεται η ομοιότητα εργασιών, επιχειρησιακών γνώσεων και ικανοτήτων θέσεων εργασίας:

– εντός της ίδιας οικογένειας θέσεων ενός (ίδιου) λειτουργικού τομέα ή/και

– μεταξύ διαφορετικών οικογενειών θέσεων ενός (ίδιου) λειτουργικού τομέα ή/και

– μεταξύ διαφορετικών οικογενειών θέσεων διαφορετικών λειτουργικών τομέων.

II. «Αμφίδρομη σχέση συνάφειας μεταξύ οικογενειών θέσεων ή/και μεταξύ δύο θέσεων εργασίας»

Ορίζεται η εκατέρωθεν μετακίνηση για την οποία καλύπτεται η προϋπόθεση συνάφειας επιχειρησιακού αντικειμένου.

12. «Μονόδρομη σχέση συνάφειας οικογενειών θέσεων ή/και μεταξύ δύο θέσεων εργασίας»

Ορίζεται η δυνατότητα μετακίνησης από μία θέση εργασίας προς μία άλλη για την οποία καλύπτεται η προϋπόθεση συνάφειας επιχειρησιακού αντικειμένου. Για τη δυνατότητα αντίστροφης μετακίνησης δεν καλύπτεται η προϋπόθεση συνάφειας.

13. «Έλλειψη σχέσης συνάφειας οικογενειών θέσεων ή/και μεταξύ δύο θέσεων εργασίας»

Ορίζεται η έλλειψη επιχειρησιακής συνάφειας λόγω διαφοροποιημένου αντικειμένου, επιχειρησιακών γνώσεων και ικανοτήτων.

Οι σχέσεις συνάφειας Οικογενειών Θέσεων Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας ανά Γενική Διεύθυνση και Αυτοτελείς Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.

Άρθρο 2

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία κατάταξης και κινητικότητας σε Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας (εφεξής: Θ.Ε.Ε.Β.) (Εισαγωγικών, Καταληκτικών και Αυτοτελών Θέσεων) μέσω ειδικών διαδικασιών επιλογής ή σχέσεων επιχειρησιακής συνάφειας, που διαπνέονται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της δημοσιότητας και της διαφάνειας.

Άρθρο 3

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι τακτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στην ΑΑΔΕ.

Άρθρο 4

Μητρώο Θέσεων Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας

Δημιουργείται Μητρώο Θέσεων Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας της ΑΑΔΕ, στο οποίο εντάσσονται οι Θέσεις Εργασίας του Παραρτήματος Ι της παρούσας, καθώς και όσες Θέσεις Εργασίας θα καθορίζονται εφεξής ως Ειδικής Βαρύτητας με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ μέσω της αξιολόγησής τους και του βαθμολογικού χαρακτηρισμού αυτών (Η-8ου βαθμού και άνω, καθώς και των Εισαγωγικών Θέσεων αυτών Θ-9ου Βαθμού και άνω), σύμφωνα με τη μεθοδολογία, τα κριτήρια και τη διαδικασία Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης Θέσεων Εργασίας του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1045944 ΕΞ 2021/01.06.2021 (Β’ 2313 και Β’2385) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Βαθμολόγιο). Αρμόδιο για την τήρηση και την επικαιροποίηση του Μητρώου Θέσεων Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας της ΑΑΔΕ είναι το Τμήμα Ε’ της Δ.Δ.Α.Δ..

Άρθρο 5

Προγραμματισμός στελέχωσης Θ.Ε.Ε.Β.

1. Η διαδικασία στελέχωσης των Θ.Ε.Ε.Β. της ΑΑΔΕ γίνεται βάσει σχεδιασμού κατά τον οποίο λαμβάνονται υπόψη: α) οι υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και β) η αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής με σύγχρονες μεθόδους (ανάπτυξη σταδιοδρομίας και διαδοχής).

2. Με την επιφύλαξη των ειδικών διαδικασιών των άρθρων 11 και 13, η διαδικασία στελέχωσης Θ.Ε.Ε.Β. εκκινεί με την καταγραφή των προς στελέχωση Θέσεων Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας από τη ΔΔΑΔ/Τμήμα Ε’ και, εν συνεχεία, την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη αυτών από την Δ.Δ.Α.Δ./Τμήμα Β’. Ειδικότερα:

Ο προσδιορισμός του αριθμού των προς στελέχωση Θ.Ε.Ε.Β. για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος και η υποβολή σχετικού αιτήματος στη Δ.Δ.Α.Δ. γίνεται από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ το αργότερο μέχρι το πέρας του δεύτερου τριμήνου του εκάστοτε τρέχοντος έτους. Στο διάστημα αυτό, οι Γενικές Διευθύνσεις και οι αυτοτελώς υπαγόμενες στον Διοικητή Υπηρεσίες, υποβάλλουν τεκμηριωμένο αίτημα στη Δ.Δ.Α.Δ. σχετικά με τις ανάγκες στελέχωσης και τον αριθμό των προς στελέχωση Θ.Ε.Ε.Β. (εισαγωγικού βαθμού, καταληκτικού βαθμού, καθώς και αυτοτελών θέσεων). Η Δ.Δ.Α.Δ. εξετάζει το σύνολο των αιτημάτων και εφόσον υπάρχει δημοσιονομική κάλυψη, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εισηγείται στον Διοικητή της ΑΑΔΕ τις προς στελέχωση Θ.Ε.Ε.Β. ανά υπηρεσία και τον αριθμό αυτών. Μετά την έγκριση και την έκδοση της σχετικής απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία προσδιορίζεται ο αριθμός των προς κάλυψη Θ.Ε.Ε.Β. και η κατανομή αυτών στις υπηρεσίες, η Δ.Δ.Α.Δ. μεριμνά για την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής σε συνεργασία με τη Φ.Ο.Τ.Α. και την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 8, όπου αυτό ορίζεται κατά περίπτωση στις διαδικασίες της παρούσας, το αργότερο μέχρι το πέρας του έτους.

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις και κωλύματα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κατάταξη σε Θ.Ε.Ε.Β.

1. Οι ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες στελέχωσης Θ.Ε.Ε.Β, με την επιφύλαξη των ειδικών περιπτώσεων των άρθρων 11 και 13, είναι οι ακόλουθες:

1) Επιτυχής ολοκλήρωση του προβλεπόμενου εισαγωγικού προγράμματος εκπαίδευσης σε περίπτωση που πρόκειται για νεοεισερχόμενο/η υπάλληλο και ολοκλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας του/της.

ii) Η κατοχή από τον/την υπάλληλο των απαιτούμε-νων τυπικών προσόντων και του απαιτούμενου επίπεδου επάρκειας των ικανοτήτων που προβλέπονται στο ΠΘΕ της προς στελέχωση Θ.Ε.Ε.Β. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις των Αυτοτελών Θ.Ε.Ε.Β. και όσων Θ.Ε.Ε.Β. για την κάλυψη των οποίων σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, έχει προβλεφθεί η διαδικασία της συνέντευξης, το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων των υποψήφιων υπαλλήλων σε θέσεις εργασίας της ΑΑΔΕ των δύο αμέσως προηγούμενων αξιολογήσεων να είναι 85% και άνω, εκτός εάν δεν υφίσταται αξιολόγηση για νόμιμο λόγο (έλλειψη νόμιμων προϋποθέσεων ή αντικειμενική αδυναμία συμμετοχής).

2) Κωλύματα συμμετοχής αποτελούν: α) η μη εκπλήρωση υποχρέωσης παραμονής σε υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως αυτή προβλέπεται στην πρόσληψη (όπως παραμεθόριος) ή στην τοποθέτηση (κύκλοι κινητικότητας- Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας) του/της υπαλλήλου. Ο/η υπάλληλος δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία, που προβλέπεται στην παρούσα, αποκλειστικά σε Θ.Ε.Ε.Β. της υπηρεσίας, για την οποία υπάρχει η υποχρέωση παραμονής, εφόσον περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β) Εκκρεμής πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που επισύρουν ποινή οριστικής παύσης, ποινική δίωξη για αδικήματα που επισύρουν αυτοδίκαιη έκπτωση από την υπηρεσία και να μη τελεί σε κατάσταση αργίας ή αναστολής άσκησης καθηκόντων.

Άρθρο 7

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής κάλυψης Θ.Ε.Ε.Β.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 13:

1. Η Δ.Δ.Α.Δ./Τμήμα Β’ εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των προς στελέχωση Θ.Ε.Ε.Β. Στην πρόσκληση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τυχόν κωλύματα συμμετοχής, ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων και η κατανομή των θέσεων αυτών ανά υπηρεσία, οι κλάδοι προέλευσης των υποψηφίων ανά θέση εργασίας, η διαδικασία επιλογής ή και τυχόν πρόσθετες δοκιμασίες επιλογής, τα εφαρμοζόμενα κριτήρια επί ισοβαθμίας, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, ο χρόνος διενέργειας της διαδικασίας επιλογής και το δικαίωμα ένστασης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής. Η πρόσκληση αναρτάται στον εσωτερικό ιστότοπο της ΑΑΔΕ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

2. Οι διαδικασίες επιλογής είναι κατά περίπτωση: α) η γραπτή δοκιμασία με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και η εν συνεχεία επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης του άρθρου 10, ι) για τις Θ.Ε.Ε.Β. Εισαγωγικού Βαθμού, ιι) για τις Θ.Ε.Ε.Β. για τις οποίες προβλέπεται η εν λόγω δοκιμασία επιλογής σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ή, β) η συνέντευξη, για ι) τις Θ.Ε.Ε.Β. τις χαρακτηριζόμενες ως Αυτοτελείς καθώς και για ιι) τις Θ.Ε.Ε.Β. για τις οποίες προβλέπεται η εν λόγω δοκιμασία επιλογής σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής με συνέντευξη, εφόσον ζητηθεί από τις υπηρεσίες που εντάσσονται οι προς πλήρωση Θ.Ε.Ε.Β. ή/και κριθεί ως απαραίτητο από τη Δ.Δ.Α.Δ., δύναται να καθορίζονται πρόσθετες δοκιμασίες, όπως «μελέτη περίπτωσης (case study)» και «παρουσίαση» ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής για τη διενέργεια Συνέντευξης του άρθρου 8, καθώς επίσης, να συνεκτιμώνται τα τυπικά προσόντα, η εμπειρία και η αξιολόγηση των υποψηφίων υπαλλήλων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους και στην περίπτωση που ζητηθεί με την πρόσκληση, υποβάλλουν και βιογραφικό σημείωμα εντός τακτής προθεσμίας. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν μέχρι το πέρας της προθεσμίας αυτής. Στην αίτησή τους δηλώνουν τη σειρά προτίμησης των Θ.Ε.Ε.Β., στις οποίες επιθυμούν να καταταγούν.

4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η Δ.Δ.Α.Δ.: α) ελέγχει την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, καθώς και την ύπαρξη τυχόν κωλυμάτων του άρθρου 6, β) εφόσον προβλέπεται στην πρόσκληση η συνεκτίμηση των τυπικών προσόντων στη διαδικασία επιλογής με συνέντευξη, επεξεργάζεται τις υποβληθείσες αιτήσεις και συντάσσει Έντυπα Βαθμολόγησης των κριτηρίων επιλογής του Πίνακα Α (Παράρτημα ΙΙΙ) για κάθε επιλέξιμο/η υποψήφιο/α, τα κοινοποιεί στους υποψηφίους, και τα αποστέλλει στην αρμόδια Επιτροπή για να αποφανθεί επί της συνάφειας των τίτλων σπουδών γ) καταρτίζει και ανακοινώνει τον πίνακα των υποψηφίων, που δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής (επιλέξιμοι υποψήφιοι), και δ) καταρτίζει πίνακα αποκλει-ομένων υποψηφίων με αναγραφή του λόγου απόρριψής τους. Οι αποκλειόμενοι/ες υπάλληλοι, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης σε αυτούς της απόρριψης της υποψηφιότητάς τους, μπορούν να υποβάλλουν ένσταση ενώπιον της Δ.Δ.Α.Δ., η οποία μεριμνά για την εξέταση και την απάντησή τους σε εύλογο χρόνο, ε) αποστέλλει στο αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της κατά περίπτωση ορισθείσας διαδικασίας επιλογής, τους οριστικοποιημένους πίνακες επιλέξιμων υποψηφίων, για τις περαιτέρω ενέργειες.

Άρθρο 8

Διαδικασίες επιλογής

1. Για τη στελέχωση των Θ.Ε.Ε.Β., με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 και 13, προβλέπονται κατά περίπτωση, οι παρακάτω διαδικασίες επιλογής:

Α. Γραπτή δοκιμασία

Η γραπτή δοκιμασία διοργανώνεται και υλοποιείται από τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (Φ.Ο.Τ.Α.). Η Φ.Ο.Τ.Α. διενεργεί τα αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εντός των προβλεπό-μενων προθεσμιών (θεματοδότηση, σύνταξη πινάκων κατάταξης με φθίνουσα βαθμολογική σειρά κατάταξης, σύνταξη πίνακα αποκλειομένων, αποστολή των αποτελεσμάτων στη Δ.Δ.Α.Δ. για τις περαιτέρω ενέργειες).

Η γραπτή δοκιμασία περιλαμβάνει από πενήντα (50) μέχρι εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, η οποία διαρθρώνεται σε δύο (2) θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα έχει συντελεστή βαρύτητας 30 και απαρτίζεται από το 30% των ερωτήσεων με τις οποίες εξετάζονται οι επαγγελματικές ικανότητες των υποψηφίων [(όπως ομαδική εργασία και συνεργασία, γραπτή και προφορική επικοινωνία, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, προσανατολισμός στα αποτελέσματα, προσανατολισμός στον αποδέκτη των υπηρεσιών (πολίτη, συνάδελφο), προσαρμοστικότητα, διαχείριση τεχνολογίας]. Η δεύτερη θεματική ενότητα έχει συντελεστή βαρύτητας 70 και περιλαμβάνει το 70% των ερωτήσεων, με τις οποίες εξετάζονται οι επιχειρησιακές ικανότητες της οικογένειας θέσεων για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος και αφορούν κυρίως ερωτήσεις εξοικείωσης του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο αυτών.

Κάθε σωστή ερώτηση βαθμολογείται με μία (1) μονάδα και στην περίπτωση λανθασμένων απαντήσεων εφαρμόζεται αρνητική βαθμολογία 0,25 της μονάδας. Ο συνολικός βαθμός της γραπτής εξέτασης ανάγεται στις 100 μονάδες, στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία και προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους ερωτήσεων λαμβανομένου υπόψη του καθορισμένου συντελεστή βαρύτητας. Η βάση επιτυχίας είναι ίση με 50 μονάδες.

Η γραπτή δοκιμασία δύναται να διεξάγεται δια ζώ-σης ή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και ηλεκτρονικής επιτήρησης. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύεται περαιτέρω ο τρόπος διεξαγωγής και δόμησης της γραπτής δοκιμασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής δοκιμασίας, βάσει των αποτελεσμάτων αυτής, η Φ.Ο.Τ.Α. συντάσσει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των υποψηφίων, ο οποίος αποστέλλεται στη Δ.Δ.Α.Δ. Η τελική κατανομή των υποψήφιων στις επιμέρους προς στελέχωση Θ.Ε.Ε.Β. γίνεται από τη Δ.Δ.Α.Δ. και προκύπτει από τον συνδυασμό της σειράς κατάταξης και τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης μέχρι της κάλυψης του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων λόγω μη ύπαρξης άλλων υπαλλήλων που η βαθμολογία τους υπερβαίνει τη βάση επιτυχίας του 50, καλούνται οι υπάλληλοι με βαθμολογία κάτω του 50 στον πίνακα κατάταξης να δηλώσουν προτίμηση εκ νέου για τις κενές Θ.Ε.Ε.Β., εφόσον οι επιτυ-χόντες υπάλληλοι με βαθμολογία πάνω από τη βάση του 50 δεν ξεπερνούν το 75% των συμμετεχόντων. Εν συνεχεία, αυτοί οι υπάλληλοι κατανέμονται εκ νέου κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά και σειρά δήλωσης προτίμησης, μέχρι την κάλυψη των κενών θέσεων και σε κάθε περίπτωση, η συνολική βαθμολογία τους να μην είναι κάτω του 40.

Οι υπάλληλοι που επιλέγονται παρακολουθούν το Πρόγραμμα Ειδικής Εκπαίδευσης της Φ.Ο.Τ.Α., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι του ως άνω πίνακα, των οποίων η βαθμολογία υπερβαίνει τη βάση επιτυχίας, αποτελούν τους επιλαχόντες της γραπτής δοκιμασίας.

Ο πίνακας κατάταξης με τους επιλαχόντες παραμένει σε ισχύ έως την έκδοση της επόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάλυψης νέων Θ.Ε.Ε.Β. με γραπτή δοκιμασία.

Θ.Ε.Ε.Β. που κενώνονται ή προκύπτουν από έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, δύναται να στελεχώνονται από τον πίνακα επιλαχόντων σύμφωνα με τη βαθμολογική σειρά και τη σειρά προτίμησης και υπό την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προβλεπόμενου ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης του άρθρου 10.

Ο πίνακας κατάταξης επιλεγέντων και αποκλειομένων αναρτάται στον εσωτερικό ιστότοπο της ΑΑΔΕ και γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες η ανάρτησή του.

Β. Συνέντευξη – Πρόσθετες δοκιμασίες επιλογής

i) Συνέντευξη

Για τη στελέχωση των Αυτοτελών Θ.Ε.Ε.Β. της ΑΑΔΕ, καθώς και των Θ.Ε.Ε.Β. για τις οποίες προβλέπεται η εν λόγω δοκιμασία επιλογής, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, διενεργείται Προφορική Συνέντευξη ενώπιον συσταθεί-σας για τον σκοπό αυτό Επιτροπής. Στη συνέντευξη δύ-νανται να συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 6.

Η συνέντευξη αποσκοπεί στη διαμόρφωση γνώμης εκ μέρους της Επιτροπής για την επιστημονική κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία, καθώς και για την προσωπικότητα των υποψηφίων υπαλλήλων και την επιλογή του καταλληλότερου για τη στελέχωση των προς πλήρωση Θ.Ε.Ε.Β. με αντικειμενικά κριτήρια.

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης συστήνεται Επιτροπή με απόφαση του Διοικητή, με την οποία καθορίζονται τα μέλη αυτής, κύρια και αναπληρωματικά:

α) Ο/Η Προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης του λειτουργικού τομέα που εντάσσονται οι προς κάλυψη Θ.Ε.Ε.Β., με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ως Πρόεδρος. Σε περίπτωση που Πρόεδρος είναι ο/η Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού αναπληρωτής του ορίζεται ο/η Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.

β) Ο/Η Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος Θ.Ε.Ε.Β. υποδοχής οικείας Γενικής Διεύθυνσης, με αναπληρωτή Προϊστάμενο/η Διεύθυνσης οικείας Γενικής Διεύθυνσης, ως μέλος.

γ) Ο/Η Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο/η Διεύθυνσης Οργάνωσης, ως μέλος.

Στην περίπτωση των Υπαγόμενων στον Διοικητή της ΑΑΔΕ Διευθύνσεων, τα μέλη της Επιτροπής είναι:

α) Ο/Η Προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, ως Πρόεδρος.

β) Ο/Η Προϊστάμενος/η της υπαγόμενης στον Διοικητή Διεύθυνσης που εντάσσονται οι προς κάλυψη Θ.Ε.Ε.Β. ως μέλος.

γ) Ο/Η Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως μέλος.

Γραμματέας της Επιτροπής και αναπληρωτής/ρια αυ-τού/αυτής ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ανεξαρτήτως κλάδου, με απόφαση του/της Προέδρου, αρμοδιότητα του/της οποίου/ας είναι η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης ενέργειας για την υποστήριξη του έργου της.

Έργο της Επιτροπής είναι ο προγραμματισμός των συνεδριάσεων, η διενέργεια των συνεντεύξεων ή και τυχόν πρόσθετων δοκιμασιών επιλογής, εφόσον αυτό προβλέπεται στην πρόσκληση, η βαθμολόγηση των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια, που ορίζονται κατωτέρω, κατόπιν εισήγησης της Δ.Δ.Α.Δ., η επικύρωση των πινάκων κατάταξης και κατανομής σε Θ.Ε.Ε.Β. κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά και σειρά προτίμησης και των πινάκων επιλαχόντων υποψηφίων, καθώς και του πίνακα αποκλειομένων με την αντίστοιχη αιτιολογία απόρριψης και η οριστικοποίηση και επικύρωση των πινάκων του οποίους αποστέλλει στη Δ.Δ.Α.Δ. για τις περαιτέρω ενέργειές της.

ii) Πρόσθετες δοκιμασίες -Συνεκτιμώμενα προσόντα

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής με συνέντευξη, εφόσον ζητηθεί από τις υπηρεσίες που εντάσσονται οι προς πλήρωση Θ.Ε.Ε.Β., ή/και κριθεί ως απαραίτητο από τη Δ.Δ.Α.Δ., δύναται να καθορίζονται στην οικεία πρόσκληση πρόσθετες δοκιμασίες, όπως «μελέτη περίπτωσης (case study)» ή «παρουσίαση» σε θεματολογία της υπηρεσίας, που εντάσσονται οι προς πλήρωση Θ.Ε.Ε.Β. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου, ή και να συνεκτιμώνται τα τυπικά προσόντα και η εμπειρία των υποψήφιων υπαλλήλων. Στην πρόσκληση προβλέπονται οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ενδεχόμενων πρόσθετων δοκιμασιών.

Συνεκτιμώμενα προσόντα των υποψηφίων υπαλλήλων αποτελούν: α) τα τυπικά προσόντα (βασικοί τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτορικοί τίτλοι, ξένες γλώσσες, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης), β) η εμπειρία τους (κατά σειρά προτεραιότητας, εμπειρία σε συναφή καθήκοντα με αυτά της προς στελέχωση Θ.Ε.Ε.Β., γενικότερη εμπειρία) και γ) η βαθμολογία των αξιολογήσεών τους. Ειδικώς, ως προς την μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης, αυτή εξάγεται με βάση τον μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας για την παροχή έργου του υπαλλήλου στην ΑΑΔΕ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις από το έτος 2021. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος για νόμιμο λόγο (έλλειψη νόμιμων προϋποθέσεων συμμετοχής ή αντικειμενικής αδυναμίας), δεν έχει λάβει αξιολόγηση για κάποιο από τα κατά τα ανωτέρω προσμετρούμενα αξιολογικά έτη, η βαθμολογία αξιολόγησης για το/τα έτος/η αυτό/α θεωρείται το 85%.

Τα ως άνω (τυπικά προσόντα, εμπειρία, αξιολόγηση) βαθμολογούνται σύμφωνα με τον «Πίνακα Α. Βαθμολογούμενα Κριτήρια Επιλογής» του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Η Δ.Δ.Α.Δ., η οποία συνδράμει την Επιτροπή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής με συνέντευξη, εξετάζει τις αιτήσεις υποψηφιότητας, προβαίνει σε έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και την ύπαρξη τυχόν κωλυμάτων των υποψηφίων και προετοιμάζει το σχετικό Έντυπο Βαθμολόγησης των ως άνω βαθμολογούμενων κριτηρίων για τους υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία επιλογής. Συντάσσει πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων με την αιτιολογία απόρριψής τους και μαζί με τα Έντυπα Βαθμολόγησης των προκρινόμενων υπαλλήλων τα αποστέλλει στην αρμόδια Επιτροπή.

Η Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί θεμάτων συνάφειας των τίτλων σπουδών, επικυρώνει τα Έντυπα Βαθμολόγησης και οριστικοποιεί τον πίνακα αποκλειομένων. Εν συνεχεία, η ΔΔΑΔ κοινοποιεί ηλεκτρονικά τα έντυπα της βαθμολόγησης στους συμμετέχοντες υποψηφίους, καθώς και το λόγο απόρριψης της αίτησης υποψηφιότητας τους, στους αποκλειόμενους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση εντός τριών (3) ημερών από την επομένη της ηλεκτρονικής κοινοποίησης. Η ΔΔΑΔ εισηγείται στην Επιτροπή επί των ενστάσεων η οποία αποφαίνεται οριστικά. Εν συνεχεία η ΔΔΑΔ προβαίνει στην τυχόν αναμόρφωση των Εντύπων Βαθμολόγησης, συντάσσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά των προκρι-νομένων υπαλλήλων και τους πίνακες αποκλειομένων, οι οποίοι επικυρώνονται από την αρμόδια Επιτροπή.

iii) Σύνταξη πινάκων κατάταξης

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής με συνέντευξη, η Επιτροπή καταρτίζει και αποστέλλει στη Δ.Δ.Α.Δ./Τμ. Β’ πίνακες κατάταξης με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, στους οποίους περιλαμβάνεται η βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι από την ατομική συνέντευξη.

Στη περίπτωση που στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ορισθεί πρόσθετες δοκιμασίες επιλογής ή και συνεκτίμηση πρόσθετων προσόντων, συντάσσεται πίνακας κατάταξης, βάσει της ακόλουθης ποσόστωσης:

 

Ομάδες κριτηρίων
Συντελεστής βαρύτητας
1
Τυπικά προσόντα
15%
2
Εργασιακή εμπειρία
35%
3
Αξιολόγηση
20%
4
Συνέντευξη
30%
Από τον πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, επιλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους έως ότου πληρωθούν οι προκηρυχθείσες στην πρόσκληση Θ.Ε.Ε.Β. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι του ως άνω πίνακα αποτελούν τους επιλαχόντες της διαδικασίας επιλογής με συνέντευξη.

Ο πίνακας κατάταξης αναφορικά με τους επιλαχόντες παραμένει σε ισχύ έως την έκδοση της επόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάλυψης νέων Θ.Ε.Ε.Β. με συνέντευξη.

Θ.Ε.Ε.Β. που κενώνονται ή προκύπτουν από έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, δύναται να στελεχώνονται από τον πίνακα επιλαχόντων σύμφωνα με τη βαθμολογική σειρά και τη σειρά προτίμησης.

Οι πίνακες κατάταξης, επιλεγέντων και αποκλειομένων αναρτώνται στον εσωτερικό ιστότοπο της ΑΑΔΕ και γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες η ανάρτησή τους.

2. Στο πλαίσιο των ως άνω διαδικασιών επιλογής (γραπτής δοκιμασίας ή συνέντευξης), τα εφαρμοζόμενα κριτήρια επί ισοβαθμίας υποψηφίων στον πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, είναι τα ακόλουθα:

i) Στη γραπτή δοκιμασία για θέσεις βοηθών ελεγκτών, προηγείται ο υπάλληλος που έχει ολοκληρώσει το Εισαγωγικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ελεγκτών. Εάν δεν υφίσταται το προηγούμενο κριτήριο, για τη διαμόρφωση της σειράς κατάταξης επί ισοβαθμίας εφαρμόζονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας, βαθμολογούμενα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου: 1. Εργασιακή εμπειρία, 2. Αξιολόγηση, 3. Τυπικά προσόντα.

ii) Στη διαδικασία επιλογής με συνέντευξη και πρόσθετες δοκιμασίες-συνεκτιμώμενα προσόντα, εάν υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ των υποψηφίων υπαλλήλων, προηγείται εκείνος που έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα κριτήρια του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 1. Εργασιακή εμπειρία, 2. Αξιολόγηση, 3. Τυπικά προσόντα, 4. Συνέντευξη.

3. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών επιλογής, οι επιτυχόντες υπάλληλοι τοποθετούνται και κατατάσσονται στις Θ.Ε.Ε.Β. της Υπηρεσίας Υποδοχής, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Άρθρο 9

Διαδικασία ενστάσεων

1. Οι πίνακες με τα αποτελέσματα των διαδικασιών επιλογής του άρθρου 8 αναρτώνται στον εσωτερικό ιστότοπο της ΑΑΔΕ και κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Τα αποτελέσματα της γραπτής δοκιμασίας και της συνέντευξης του άρθρου 8 είναι οριστικά και δεν χωρεί επανεξέταση. Ένσταση χωρεί στην περίπτωση της συνεκτίμησης των τυπικών προσόντων, της εργασιακής εμπειρίας και του βαθμού της αξιολόγησης και μόνο κατά το μέρος αυτών, και υποβάλλεται ενώπιον της Δ.Δ.Α.Δ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης του Εντύπου Βαθμολόγησης και εξετάζεται από την Επιτροπή του άρθρου 8 κατόπιν εισήγησης της Δ.Δ.Α.Δ.

Άρθρο 10

Πρόγραμμα Ειδικής Εκπαίδευσης

1. Οι επιτυχόντες της γραπτής δοκιμασίας κατατάσσονται με βάση τις διατάξεις της παρούσας στις προς στελέχωση Θ.Ε.Ε.Β. μετά την επιτυχή ολοκλήρωση Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης. Η μη επιτυχής ολοκλήρωση του ως άνω Προγράμματος συνιστά λόγο αποκλεισμού του υπαλλήλου από την οικεία διαδικασία επιλογής.

2. Το πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης διαμορφώνεται και διενεργείται από την Φ.Ο.Τ.Α. και δύναται να ακολουθηθεί είτε η δια ζώσης ή η εξ αποστάσεως σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση ή η μέθοδος της μικτής μάθησης (συνδυασμός των ως άνω τρόπων εκπαίδευσης), για την επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου απαιτείται επίτευξη βαθμολογίας 75% σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.

Άρθρο 11

Κινητικότητα και ειδικές περιπτώσεις Κινητικότητας σε Θ.Ε.Ε.Β.

1. Υπάλληλος που είναι κάτοχος Θ.Ε.Ε.Β. δύναται να αιτηθεί την κατάταξή του σε Θέση Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας του ιδίου, ανώτερου ή κατώτερου βαθμού, καθώς και να αιτηθεί την κατάταξή του σε Θέση μη Ειδικής Βαρύτητας και το Βαθμό αυτής σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Υπάλληλος που κατέχει Θ.Ε.Ε.Β. Εισαγωγικού Βαθμού κατατάσσεται στην ανώτερη βαθμολογικά Θ.Ε.Ε.Β. Καταληκτικού Βαθμού, η οποία αποτελεί μετεξέλιξη της θέσης που ήδη κατέχει, εφόσον, αθροιστικά: α) έχει δι-ανύσει στην Θ.Ε.Ε.Β. Εισαγωγικού Βαθμού ή σε συναφή Θ.Ε.Ε.Β. σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, το σύνολο της απαιτούμενης εμπειρίας (όπου προβλέπεται παρακολούθηση προγράμματος υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης στην Φ.Ο.Τ.Α., ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται ως εμπειρία στην απαίτηση του ΠΘΕ κατάταξης), β) το αποτέλεσμα των δύο τελευταίων αξιολογήσεων να είναι 85% και άνω. Ο υπάλληλος κατατάσσεται στον Βαθμό της Θ.Ε.Ε.Β. Καταληκτικού Βαθμού αναδρομικά από την ημερομηνία πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων. Λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις της ΑΑΔΕ από το έτος 2021 και έπειτα.

Ο απαιτούμενος χρόνος εμπειρίας για την κατάταξη σε Θ.Ε.Ε.Β. Καταληκτικού Βαθμού πρέπει να έχει διανυθεί στη σχετική Θ.Ε.Ε.Β. Εισαγωγικού Βαθμού ή σε συναφή Θ.Ε.Ε.Β., σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ και να αφορά σε κάθε περίπτωση σε ενεργή υπηρεσία στην ΑΑΔΕ στα καθήκοντα της θέσης.

3. Σε περίπτωση μετακίνησης υπαλλήλου κατόχου Θ.Ε.Ε.Β. με αίτησή του κατατάσσεται στην Υπηρεσία Υποδοχής σε Θ.Ε.Ε.Β., εφόσον υφίσταται διαθέσιμη συναφής Θ.Ε.Ε.Β. ίδιου βαθμού, διαφορετικά κατατάσσεται σε άλλη διαθέσιμη Θέση εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις κατάταξης.

4. Στην περίπτωση οργανωτικών αλλαγών επιτρέπονται οι μετακινήσεις υπαλλήλων σε συναφείς Θ.Ε.Ε.Β. στην ίδια ή σε διαφορετική Οργανική Μονάδα ίδιου βαθμού με τις Θ.Ε.Ε.Β. από τις οποίες μετακινούνται. Εάν στη νέα Οργανωτική δομή δεν υφίστανται συναφείς Θ.Ε.Ε.Β., εξετάζεται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, η αξιοποίηση του σε άλλη υπηρεσία με συναφή Θ.Ε.Ε.Β. ίδιου βαθμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, διαφορετικά κατατάσσεται σε άλλη διαθέσιμη Θέση Εργασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις κατάταξης.

5. Οι υπάλληλοι, που κατέχουν οργανική θέση στην ΑΑΔΕ και είναι καταταγμένοι σε Θ.Ε.Ε.Β. σε περίπτωση απόσπασής τους σε υπηρεσίες εκτός αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 11 και 12 του άρθρου 19 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), για το χρονικό διάστημα της απόσπασής τους, κατατάσσονται, από την Υπηρεσία αναχώρησης, σε διαθέσιμη Θέση Εργασίας (Μη Ειδικής Βαρύτητας) με Βαθμό Ι’ ή Θ’ ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους.

Με τη λήξη ή τη διακοπή της απόσπασης του/της υπαλλήλου και την επιστροφή του/της στην Υπηρεσία, στην οποία κατέχει οργανική θέση, ο/η υπάλληλος κατατάσσεται στην ίδια ή σε άλλη συναφή Θ.Ε.Ε.Β., εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέντε (5) χρόνων από την απώλεια της Θ.Ε.Ε.Β. λόγω της απόσπασης και εφόσον ο υπάλληλος κατείχε και ασκούσε ενεργά καθήκοντα σε Θ.Ε.Ε.Β. τουλάχιστον τρία (3) συνεχόμενα χρόνια. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδίας ή άλλης συναφούς Θ.Ε.Ε.Β. ο υπάλληλος δύναται να υποβάλλει αίτηση για τη μετακίνησή του σε Υπηρεσία με διαθέσιμες συναφείς Θ.Ε.Ε.Β. δηλώνοντας έως τρεις (3) προτιμήσεις.

6. Υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που κατέχουν Θ.Ε.Ε.Β. και που απαλλάσσονται με πλήρη συνδικαλιστική άδεια, διατηρούν την κατάταξή τους στη Θ.Ε.Ε.Β. και το βαθμό που κατείχαν πριν την πλήρη απαλλαγή τους από τα καθήκοντά τους λόγω απόκτησης της συνδικαλιστικής ιδιότητας. Με την με οποιοδήποτε τρόπο απώλεια της συνδικαλιστικής ιδιότητας και την επιστροφή τους στην υπηρεσία τους, κατατάσσονται στην ίδια ή σε άλλη συναφή Θ.Ε.Ε.Β., εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό το διάστημα των έξι (6) ετών από την έναρξη λήψης συνδικαλιστικής άδειας με πλήρη απαλλαγή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδίας ή άλλης συναφούς Θ.Ε.Ε.Β. ο υπάλληλος δύναται να υποβάλλει αίτηση για τη μετακίνησή του σε Υπηρεσία με διαθέσιμες συναφείς Θ.Ε.Ε.Β. δηλώνοντας έως τρεις (3) προτιμήσεις.

Άρθρο 12

Αναστολή ισχύος απόφασης κατάταξης σε Θ.Ε.Ε.Β.

Αναστέλλεται η κατάταξη ή η ισχύς της απόφασης κατάταξης κατά περίπτωση, στη Θέση Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας και στον Βαθμό Θέσης Εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1045945 ΕΞ 2021 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (ΒΘΕ) και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) (Β’ 2316)».

Άρθρο 13

Ειδικές περιπτώσεις κατάταξης σε Θ.Ε.Ε.Β.

1. Ισχύουν ειδικώς τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο για τις προϋποθέσεις και την κατάταξη σε Θ.Ε.Ε.Β. των:

α) υπαλλήλων που συμμετέχουν σε ομάδες Έργων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – ΗΗΗ/ΕΣΠΑ RRF,

β) Προϊστάμενων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης (Διευθυντής/Υποδιευθυντής) ή Τμήματος, οι οποίοι όταν λήγει η θητεία τους, δεν τοποθετούνται σε άλλη θέση ευθύνης,

γ) υπαλλήλων που προσλαμβάνονται για κάλυψη συγκεκριμένων Θ.Ε.Ε.Β. μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ),

δ) υπαλλήλων που υπηρετούν σε Αυτοτελή Τμήματα Υποστήριξης Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ και στο γραφείο του Διοικητή της ΑΑΔΕ,

ε) υπαλλήλων που κατείχαν Θ.Ε.Ε.Β. για τουλάχιστον τρία (3) έτη στο παρελθόν με πραγματική ενάσκηση των καθηκόντων τους,

στ) Οικονομικών Επιθεωρητών

ζ) Συμβούλου Ακεραιότητας,

η) Μονίμων Εκπαιδευτών ΦΟΤΑ,

θ) υπαλλήλων Θ.Ε.Ε.Β. του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου,

ι) Ελεγκτών Συνοδών σκύλου ανιχνευτή Τελωνείου A’ Τάξης και Τελωνείου Β’Τάξης και Ελεγκτών Εκπαιδευτών και Συνοδών σκύλου ανιχνευτή Τελωνείου A’ Τάξης και Τελωνειακής Περιφέρειας,

ια) Υπεύθυνων Γραφείων.

2. Οι υπηρετούντες στην Αρχή δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία κάλυψης θέσεων εργασίας σε ομάδες εργασίας έργων που χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF), κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Ο.3027/20-03-2023 Οδηγίες με τίτλο «Παροχή οδηγιών για την επιλογή των μελών των αμειβόμενων συλλογικών οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4778/2021 (Α’ 26) και περαιτέρω διευκρινίσεων». Μετά την ολοκλήρωση του έργου της ομάδας που έχουν επι-λεγεί επιστρέφουν στην πρότερή τους κατάταξη.

3. Προϊστάμενοι επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης, των οποίων έχει ολοκληρωθεί η θητεία και δεν έχουν τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης, κατατάσσονται, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, σε Θέση Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας που ανήκει στην ίδια ή διαφορετική Οργανική Μονάδα του Λειτουργικού Τομέα της θέσης ευθύνης που κατείχαν, κατά παρέκκλιση των διαδικασιών επιλογής και κατάταξης στις θέσεις αυτές του άρθρου 8 της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η κατάταξή τους σε ΘΕΕΒ για την οποία προβλέπεται ειδική διαδικασία επιλογής του παρόντος άρθρου, εκτός εάν κατείχαν την εν λόγω ΘΕΕΒ πριν τοποθετηθούν σε Θέση ευθύνης με εξαίρεση τις ΘΕΕΒ Υπευθύνων Γραφείων, στις οποίες η διαδικασία κατάταξης προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 14 του παρόντος άρθρου. Γ ια την ανωτέρω κατάταξη λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1045945 ΕΞ 2021 (Β’ 2316, 2385) απόφασης και εκδίδεται απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ κατόπιν εισήγησης της ΓΔΑΔΟ.

Προϊστάμενοι επιπέδου Τμήματος, των οποίων έχει ολοκληρωθεί η θητεία και δεν έχουν τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης, κατατάσσονται, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, σε Θέση Εργασίας, τουλάχιστον ίδιου βαθμού με αυτή που κατείχαν πριν τοποθετηθούν σε θέση ευθύνης η οποία ανήκει στην ίδια ή διαφορετική Οργανική Μονάδα. Στην περίπτωση που πριν την ανάληψη θέσης ευθύνης, κατείχαν ΘΕΕΒ, κατατάσσονται σε αυτή, ή σε άλλη συναφή ΘΕΕΒ, με εξαίρεση τις ΘΕΕΒ Υπεύθυνων Γραφείων, κατά παρέκκλιση των διαδικασιών κατάταξης στις θέσεις αυτές. Για την ανωτέρω κατάταξη λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1045945 ΕΞ 2021 (Β’ 2316, 2385) απόφασης και διενεργείται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που τοποθετείται, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη την οποία αποστέλλει στην ΔΔΑΔ/Τμήμα Ε, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία κατάταξης και καταχώρισης στο HRMS.

4. Προϊστάμενοι επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, των οποίων έχει λήξει η θητεία και δεν έχουν τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης δύναται να κατατα-γούν σε θέση Ειδικού επί Φορολογικών, Τελωνειακών, Οικονομικών, Νομικών, Χημικών, Ανθρωπίνου Δυναμικού θεμάτων και θεμάτων Πληροφορικής, σύμφωνα με τις ισχύουσες τυπικές προϋποθέσεις του αντίστοιχου ΠΘΕ και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διαδικασίας επιλογής μέσω ατομικής συνέντευξης, που διενεργείται από τριμελή Ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, τον/ την Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και τον οικείο της θέσης Γενικό Διευθυντή.

Σε περίπτωση λήξης θητείας του/της Προϊστάμενου/ ης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης η ως άνω τριμελής Ειδική Επιτροπή αποτελείται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, τον/την Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τον οικείο της θέσης Γενικό Διευθυντή.

Σε περίπτωση λήξης θητείας Προϊστάμενου/ης Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης η ως άνω τριμελής Ειδική Επιτροπή αποτελείται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, τον/την Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και τον/την Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.

5. Οι Θ.Ε.Ε.Β. που καλύπτονται κατόπιν στοχευμένης διαγωνιστικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ δεν συμμετέχουν σε διαδικασία επιλογής του άρθρου 8.

6. Οι νεοεισερχόμενοι με την ως άνω διαδικασία υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κατατάσσονται προσωρινά στην εισαγωγική Θ.Ε.Ε.Β. και το βαθμό αυτής για την οποία έχουν προσληφθεί. Μετά την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου εμπειρίας που προβλέπεται στο αντίστοιχο εισαγωγικό ΠΘΕ και εφόσον κριθούν ως επαρκείς στις αντίστοιχες ετήσιες αξιολογήσεις κατατάσσονται οριστικά στην εισαγωγική Θ.Ε.Ε.Β. και το Βαθμό αυτής.

7. Υπάλληλοι κατατάσσονται σε Θ.Ε.Ε.Β. στο γραφείο του Διοικητή και σε Αυτοτελή Τμήματα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητή και του Γενικού Διευθυντή αντίστοιχα, εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα, την εμπειρία και το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας των ικανοτήτων των συγκεκριμένων Θέσεων Εργασίας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάλληλος της ΑΑΔΕ παύσει να κατέχει την εν λόγω θέση στο γραφείο του Διοικητή ή στο Α.Τ.Υ. Γενικής Διεύθυνσης, κατατάσσεται σε άλλη Θέση Εργασίας, με απόφαση του Διοικητή, κατόπιν εισήγησης της Γ.Δ.Α.Δ.Ο. σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις κατάταξης.

8. Υπάλληλοι που κατείχαν και ασκούσαν ενεργά τα καθήκοντα Θέσης Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας για τουλάχιστον τρία (3) συνεχόμενα έτη στο παρελθόν και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την με οποιοδήποτε τρόπο απώλεια της Θ.Ε.Ε.Β. μέχρι την ημερομηνία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή κατόπιν σχετικής αίτησής τους κατατάσσονται σε ίδια ή συναφή Θ.Ε.Ε.Β. ίδιου βαθμού. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ίδιας ή άλλης συναφούς Θ.Ε.Ε.Β. δύναται να υποβάλλουν αίτηση για τη μετακίνησή τους σε Υπηρεσία με διαθέσιμες συναφείς Θ.Ε.Ε.Β. δηλώνοντας έως τρεις (3) προτιμήσεις.

Σε περίπτωση που έχει παρέλθει το ως άνω χρονικό διάστημα συμμετέχουν στην εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία για κάλυψη ίδιας ή συναφούς Θ.Ε.Ε.Β.

9. Για τη μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών και την επακόλουθη κατάταξη σε Θέση Εργασίας Οικονομικού Επιθεωρητή εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

10. Η διαδικασία επιλογής και κατάταξης στο ΠΘΕ Συμβούλου Ακεραιότητας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4798/2021 (Α’ 68).

11. Για τη διαδικασία επιλογής και κατάταξης σε Θ.Ε.Ε.Β. Μόνιμου Εκπαιδευτή Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

12. Για την κατάταξη σε Θ.Ε.Ε.Β. του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Β 1112969 ΕΞ 2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της οργάνωσης, της δομής και της λειτουργίας του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.)» (Β’ 5751).

13. Η κατάταξη στις Θ.Ε.Ε.Β. «Ελεγκτή Συνοδού σκύλου ανιχνευτή Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνείου Λ’Τάξης/Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας/Τελωνείο Β’ Τάξης και «Ελεγκτή Εκπαιδευτή και Συνοδού σκύλου ανιχνευτή Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνείου A’ Τάξης/Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας υλοποιείται σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΔΑΔΕ 10625202 ΕΞ 2022/27.07.2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε Θέσεις Εργασίας «Ελεγκτή Συνοδού Σκύλου Ανιχνευτή» και «Ελεγκτή Εκπαιδευτή και Συνοδού Σκύλου Ανιχνευτή» και ρύθμιση σχετικών θεμάτων εκπαίδευσης και ειδικής πρακτικής διαδικασίας επιθεώρησης του έργου τους» (Β’ 3939).

14. Έκαστη Θ.Ε.Ε.Β. Υπευθύνου Γραφείου στελεχώνεται από έναν/μία μόνο υπάλληλο και δεν νοείται στην ίδια Θ.Ε.Ε.Β. να κατατάσσονται περισσότεροι του/της ενός/ μιας υπαλλήλου. Οι Υπεύθυνοι Γραφείου κατατάσσονται στη Θ.Ε.Ε.Β. κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διαδικασίας επιλογής μέσω ατομικής συνέντευξης, που διενεργείται από τριμελή Ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από τον οικείο της θέσης Περιφερειάρχη, από τον οικείο της θέσης Διευθυντή και τον αρχαιότερο Διευθυντή των Μονάδων της Περιφέρειας. Σε περίπτωση που στην Υπηρεσία που υπάρχει η προς κάλυψη Θ.Ε.Ε.Β. δεν υπάρχει Περιφερειακή Δομή εποπτείας, η Τριμελής Ειδική Επιτροπή αποτελείται από τον οικείο της θέσης Γενικό Διευθυντή, από τον οικείο της θέσης Διευθυντή και από τον Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

15. Λόγω του ειδικού χαρακτήρα των ως άνω Θ.Ε.Ε.Β. και δη της αυξημένης διοικητικής εποπτείας, της θέσης αυτής και για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών, υπάλληλοι που είναι κάτοχοι Θ.Ε.Ε.Β. Υπευθύνου Γραφείου, σε περίπτωση που: α) μετακινηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία τους σε άλλη υπηρεσία εντός ή εκτός ΑΑΔΕ, παύουν να είναι κάτοχοι Θέσης Εργασίας Υπευθύνου Γραφείου και κατατάσσονται σε άλλη διαθέσιμη Θέση Εργασίας, κατά περίπτωση, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους και τις ισχύουσες προϋποθέσεις κατάταξης. Στην περίπτωση απόσπασής τους σε υπηρεσίες εκτός της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 46 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) ή σε γραφεία βουλευτών ή πολιτικών κομμάτων, κατατάσσονται στη Θέση Εργασίας που κατείχαν πριν κατατα-γούν ως Υπεύθυνοι Γραφείου συμπεριλαμβανομένων και Θ.Ε.Ε.Β., ή β) απουσιάσουν από τα καθήκοντά τους, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα κατατάσσονται στην πρότερη θέση εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων και Θ.Ε.Ε.Β. και μέχρι την οριστική επιστροφή τους, για την κάλυψη της Θ.Ε.Ε.Β. του Υπευθύνου Γραφείου, κατατάσσεται προσωρινά για το χρονικό διάστημα αυτό από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, άλλος υπάλληλος.

Άρθρο 14

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι υπηρετούντες που, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, είναι καταταγμένοι, με κύριο ΠΘΕ, σε Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας του πίνακα του Παραρτήματος Ι, συνεχίζουν να κατέχουν τη θέση εργασίας απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση συμμετοχή τους στις διαδικασίες επιλογής.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή, δύναται να διενεργηθεί εκτάκτως γραπτή δοκιμασία συγκεκριμένων εισαγωγικών Θ.Ε.Ε.Β. (όπως Βοηθών Ελεγκτών Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, Βοηθών Ελεγκτών Τμημάτων Ελέγχου) του Παραρτήματος Ι για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στελέχωσης Θ.Ε.Ε.Β. συγκεκριμένων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον, σε κάθε περίπτωση, υπάρχει δημοσιονομική κάλυψη.

3. Κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής και μέχρι την 31η.12.2024 η αξιολόγηση θα έχει συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας 15% και οι συντελεστές βαρύτητας των λοιπών κριτηρίων διαμορφώνονται ως ακολούθως: Τυπικά προσόντα 20%, εργασιακή εμπειρία 35%, Συνέντευξη 30%.

4. Για λοιπά ζητήματα κατατάξεων στο βαθμό που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις τις παρούσας, ισχύει η υπό στοιχεία Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1045945 ΕΞ 2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (ΒΘΕ) και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2316).

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Τα Παραρτήματα: Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ που προσαρτώνται στην παρούσα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.