ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/56/οικ.5373/13-03-2024
Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4940/2022 – Ενημέρωση για απεργία-αποχή

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2024
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/56/οικ.5373

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα
Τηλ.: 2131313 240, -244, -266, -321, -187, -390, -376, -561
E-mail: axiologisi@ypes.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4940/2022 – Ενημέρωση για απεργία – αποχή

Σχετικά με την εν εξελίξει εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας, το οποίο θεσπίζεται με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 4940/2022 (Α’ 112), με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού του δημοσίου και κατόπιν των εξαγγελθεισών απεργιακών κινητοποιήσεων, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Βάσει της με αριθμό 228/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κρίθηκε παράνομη και απαγορεύτηκε η συνέχιση της από 5.2.2024 κηρυχθείσας και γνωστοποιηθείσας απεργίας – αποχής της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων» (ΑΔΕΔΥ), αναφορικά με κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία στοχοθεσίας και αξιολόγησης του νόμου 4940/2022 και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτου κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων μέχρι το πέρας της αξιολογικής περιόδου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι με τις με αριθμούς 249/2023, 424/2023 και 542/2023 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έχουν κριθεί παράνομες οι κηρυχθείσες απεργίες – αποχές από κάθε ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία στοχοθεσίας – αξιολόγησης του ν. 4940/2022 για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, αντίστοιχα, με τις από 9 Μαρτίου 2023, 12 Απριλίου 2023 και 8 Μαΐου 2023 εξώδικες γνωστοποιήσεις της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ).

Επισημαίνεται ότι, η εφαρμογή της διαδικασίας στοχοθεσίας – αξιολόγησης αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον οπότε και η μη εκπλήρωσή του οδηγεί σε πειθαρχική διαδικασία, δεδομένου ότι ενδεχομένως στοιχειοθετείται πειθαρχικό παράπτωμα, ιδίως των περ. β) ή/και κη) της παρ. 1 του άρθ. 107 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Κατόπιν των ανωτέρω, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/53/οικ.2445/05-02-2024 (ΑΔΑ: ΡΘΤΛ46ΜΤΛ6- 1Ψ7) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση των Εντύπων Σφυγμού Ομάδας παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024. Υπογραμμίζεται ότι η ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας από τους υφισταμένους των αξιολογούμενων προϊσταμένων είναι απαραίτητη για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των προϊσταμένων.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου μας (www.ypes.gr) στη διαδρομή: Έργο & Δράσεις→Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα → Αξιολόγηση (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–axiologisi) καθώς και στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή: Αξιολόγηση → Θεσμικό Πλαίσιο.

 

 

Η Υφυπουργός
Π. Χαραλαμπογιάννη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση