ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/52/οικ. 1199/18-01-2024
Ενημερωτικά Φυλλάδια για τη διενέργεια της Αξιολόγησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4940/2022

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2024
Αριθμ. πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/52 /οικ. 1199

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα
Τηλ.: 2131313390, -3240
3244, 3321, 3266, 3187
E-mail: axiologisi@ypes.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικά Φυλλάδια για τη διενέργεια της Αξιολόγησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4940/2022
Αναφορικά με την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας, το οποίο θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.4940/2022 (Α’ 112) και σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/51/οικ.20955/19-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΔΣΘ46ΜΤΛ6-ΧΘ3) Εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023: Προετοιμασία αξιολογήσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού στην ηλεκτρονική εφαρμογή», θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Ενόψει της έναρξης της διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τους αξιολογητές για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, το Υπουργείο Εσωτερικών, για την ουσιαστική υποβοήθηση του έργου τόσο των φορέων συνολικά όσο και των αξιολογητών και αξιολογούμενων κατάρτισε και δημοσιεύει αναλυτικά ενημερωτικά φυλλάδια, μέσα από τα οποία οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αξιολόγησης μπορούν να λάβουν χρήσιμη πληροφόρηση αναφορικά με τα καινοτόμα στοιχεία του νέου συστήματος αξιολόγησης, με σκοπό να υποβοηθηθούν πρακτικά στην εφαρμογή του.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης του ν. 4940/2022 προβλέπεται η διενέργεια συζητήσεων μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου, οι οποίες αποτελούν εργαλείο προγραμματισμού, παρακολούθησης και συνολικής αποτίμησης του έργου του αξιολογούμενου και της οργανικής μονάδας. Παράλληλα, μέσω του ν. 4940/2022 εισάγεται για πρώτη φορά στο Δημόσιο το Σχέδιο Ανάπτυξης, ως ένα σύνολο δράσεων βελτίωσης δεξιοτήτων αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Σκοπός όλων των παραπάνω είναι η συνεχής ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και η αποτελεσματικότερη λειτουργία της οργανικής μονάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και με σκοπό την άμεση διάχυση χρήσιμης και στοχευμένης πληροφόρησης προς τους αξιολογητές και τους αξιολογούμενους, το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη στην κατάρτιση ενημερωτικών φυλλαδίων τα οποία αφορούν στα εξής:

– Στη Συζήτηση Αξιολόγησης στο πλαίσιο του ν. 4940/2022: Η Συζήτηση Αξιολόγησης αποτελεί μία προγραμματισμένη επαγγελματική συζήτηση αξιολογητή – αξιολογούμενου με αντικείμενο τα θέματα αξιολόγησης της απόδοσης του αξιολογούμενου, το Σχέδιο Ανάπτυξης και την αποτελεσματική λειτουργία της οργανικής μονάδας. Σκοπός του ενημερωτικού φυλλαδίου είναι να αποτυπώσει το σκοπό και τον τρόπο διενέργειας των συζητήσεων παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για τη διενέργεια μιας επιτυχημένης συζήτησης.

– Στο Σχέδιο Ανάπτυξης του ν. 4940/2022: Το Σχέδιο Ανάπτυξης αφορά στο σύνολο των δράσεων που κρίνονται ως κατάλληλες, προκειμένου να αναπτυχθούν οι δεξιότητες του αξιολογούμενου, οι οποίες, κατά την κρίση του Αξιολογητή του και με γνώμονα τον ρόλο του στην ομάδα, επιδέχονται περαιτέρω βελτίωσης. Σκοπός του ενημερωτικού φυλλαδίου είναι να αναδείξει τη φιλοσοφία του Σχεδίου Ανάπτυξης παρέχοντας επίσης πρακτικές πληροφορίες για το τι περιλαμβάνει και πως διαμορφώνεται.

– Στο Coaching (καθοδήγηση) στη Δημόσια Διοίκηση: Στο πλαίσιο του νέου συστήματος αξιολόγησης εισάγεται για πρώτη φορά το coaching ως μια από τις προτεινόμενες μεθόδους ανάπτυξης των δεξιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή στελεχών αντίστοιχου επιπέδου, μέσω των Σχεδίων Ανάπτυξης. Στόχος του ενημερωτικού φυλλαδίου είναι να επικοινωνήσει την έννοια και το σκοπό του coaching ως μεθόδου βελτίωσης και ανάπτυξης και να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το πλαίσιο εφαρμογής του στο δημόσιο τομέα.

– Στο Mentoring (συμβουλευτική) στη Δημόσια Διοίκηση:

Το πρόγραμμα mentoring αφορά σε μία από τις μεθόδους ανάπτυξης που απευθύνεται σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων – μέσω των Σχεδίων Ανάπτυξης -που αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία των στελεχών με πολυετή εμπειρία και να μεταφέρει αυτές σε νεότερους ή λιγότερο έμπειρους υπαλλήλους όλων των επιπέδων, προκειμένου να αναπτυχθούν στον χώρο εργασίας τους. Στόχος του ενημερωτικού φυλλαδίου είναι να αποσαφηνίσει την έννοια και το σκοπό του mentoring ως μεθόδου βελτίωσης και ανάπτυξης και να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης του με επαγγελματισμό και τεχνογνωσία στο δημόσιο τομέα.

Τα ενημερωτικά φυλλάδια βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή:

Αξιολόγηση → Στοχοθεσία – Αξιολόγηση Ν. 4940/2022 (Α’ 112) → Χρήσιμο Υλικό

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες που αφορούν στις ενέργειες στις οποίες θα προβούν οι αξιολογητές καθώς και οι υφιστάμενοι των αξιολογούμενων προϊσταμένων (σφυγμός ομάδας) μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας αξιολογήσεων για την διενέργεια της ηλεκτρονικής αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2023.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και στους εποπτευόμενους φορείς. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου μας (www.ypes.gr), στη διαδρομή:

Έργο & Δράσεις → Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα → Αξιολόγηση (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–axiologisi) καθώς και στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή:

Αξιολόγηση → Στοχοθεσία – Αξιολόγηση Ν. 4940/2022 (Α’ 112) → Θεσμικό Πλαίσιο.

 

 

Η Υφυπουργός
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση