Δ3(α)41346/22-08-2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(α) 34943/ 12-7-2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ» (Β’ 3746), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3(α) Γ.Π. οικ. 24880/15-5-2023 (Β’ 3360) όμοια απόφαση

Αριθμ. Δ3(α)41346/2023

(ΦΕΚ Β’ 5164/23-08-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

5. Tην Οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας.

6. Την υπό στοιχεία Δ3(α) 34943/12-7-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ» (Β’3746), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3(α)/Γ.Π.24880/15.05.2023 (Β’ 3360) όμοια απόφαση.

7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

8. Τη σχετική εισήγηση του ΕΟΠΥΥ, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία με το από 28-7-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα (αρ. πρωτ. εισερχομένου Υ.Υ. 41436/ 1-8-2023).

9. Το υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π./οικ. 43054/9-8-2023 O.E. έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το οποίο: «από το περιεχόμενο της προωθούμενης υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Δ3(α) οικ. 34943/ 12-07-2022 (Β’ 3746) υπουργικής απόφασης. Παράλληλα σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας»,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(α) 34943/12-7-2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς, που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ» (Β’ 3746), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3(α)/Γ.Π.24880/15.05.2023 (Β’ 3360) όμοια απόφαση, ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής, η οποία μετατίθεται για την 1η-1-2024. Έως και την 31η-12-2023 ισχύει η υπό στοιχεία Δ3(α) οικ.28266/07.05.2021 (Β’ 1932) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2023

Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ