Δ3(α)/Γ.Π.24880/15.5.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(α) 34943/12-7-2022 απόφασης «Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (Β’ 3746), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3(α) ΓΠ οικ. 61015/26-10-2022 (Β’ 5583) απόφαση

Αριθμ. Πρωτ. Δ3(α)/Γ.Π.24880/2023

(ΦΕΚ Β’ 3360/19-05-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’5), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48).

2. Το άρθρο 90 του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α’ 133).

3. Το Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

5. Την Οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας.

6. Την υπό στοιχεία Δ3(α) 34943/12-7-2022 απόφαση «Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (Β’ 3746), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3(α)/Γ.Π.οικ. 61015/26.10.2022 (Β’ 5583) απόφαση.

7. Την υπ’ αρ. 25129/2013 απόφαση «Ανάθεση στο ΓΓΠΦΥ της παράλληλης άσκησης των καθηκόντων ΓΓΔΥ» (Β’ 407).

8. Το υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π./οικ. 26311/5-5-2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Δ3(α) οικ. 28266/7-5-2021 (Β’ 1932) υπουργικής απόφασης. Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(α) 34943/12-07-2022 απόφασης «Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς, που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (Β’ 3746), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3(α)/Γ.Π.οικ. 61015/26.10.2022 (Β’ 5583) απόφαση ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής, η οποία μετατίθεται εκ νέου για την 01η-09-2023. Έως και την 31η-08-2023 ισχύει η υπό στοιχεία Δ3(α) οικ.28266/07.05.2021 (Β’ 1932) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2023

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ