Δ3(α)/48642/19-10-2023
Τροποποίηση του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ. 3457/14.01.2014 (Β’ 64) απόφαση του Υπουργού Υγείας, όπως αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Γ5(α)/οικ. 42052/2017 (Β’ 2141) όμοια απόφαση και τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ3(α)οικ. 58586/2018 (Β’ 3189), Δ3(α)92015/2018 (Β’ 6222), Δ3(α)14549/2020 (Β’ 1395) και Δ3(α) 53846/2022 (Β’ 5330) όμοιες αποφάσεις

Αριθμ. Δ3(α)/48642/2023

(ΦΕΚ Β’ 6175/26-10-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 217).

3. Τα άρθρα 87 και 93 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20182021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).

4. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

5. Τον ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).

6. Τα άρθρα 247-256, 259 και 263 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

10. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

11. Την υπ’ αρ. 44130/22.08.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 863).

12. Το άρθρο 15 της υπ’ αρ. οικ. 3457/14.1.2014 (Β’ 64) απόφασης του Υπουργού Υγείας «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Γ5(α)/οικ.42052/2.6.2017 (Β’ 2141) απόφαση και τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ5(α)/οικ. 58586/2018 (Β’ 3189), Δ3(α)/92015/18-12-2018 (Β’6222), Δ3(α)14549/2020 (Β’1395) και Δ3(α)53846/2022 (Β’ 5330) αποφάσεις».

13. Το από 19.09.2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού.

14. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.51615/4.10.2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας δεδομένου ότι με την προτεινόμενη υπουργική απόφαση ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σύνθεση επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ. 3457/14.1.2014 (Β’64) υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Γ5(α)/οικ.42052/2.6.2017 (Β’ 2141) όμοια απόφαση και τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ5(α)/οικ. 58586/2018 (Β’3189), Δ3(α)/92015/18-12-2018 (Β’6222), Δ3(α)14549/2020 (Β’1395) και Δ3(α)53846/2022 (Β’ 5330) όμοιες αποφάσεις, ως ακολούθως:

Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας, Επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία Μητρώων ασθενών. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από είκοσι πέντε μέλη (25) ως ακολούθως:
1) Τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, ως Πρόεδρο,
2) έναν επιστήμονα με γνώση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας ως Αντιπρόεδρο,
3) τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με αναπληρωτή έναν εκ των Αντιπροέδρων του Ε.Ο.Φ.,
4) Εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.), με τον αναπληρωτή του,
5) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης,
6) Εκπρόσωπο του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) με τον αναπληρωτή του,
7) Τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων ασθενών, με τον αναπληρωτή του,
8) Εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με τον αναπληρωτή του,
9) Εκπρόσωπο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) με τον αναπληρωτή του,
10) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας με τον αναπληρωτή του,
11-15) πέντε (5) επιστήμονες με εμπειρία σχετική με το έργο της Επιτροπής, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,
16) Εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) με τον αναπληρωτή του,
17) Εκπρόσωπο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του,
18) Εκπρόσωπο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) με τον αναπληρωτή του,
19) Εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.) με τον αναπληρωτή του,
20) Εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή του,
21) Εκπρόσωπο του Φόρουμ φαρμακευτικής Καινοτομίας (Pharma Innovetion Forum) με τον αναπληρωτή του,
22) τον Διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ),
23) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων,
24) Εκπρόσωπο του Συλλόγου Αντιπροσώπων φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του,
25) Εκπρόσωπο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 15 της υπ’ αρ. οικ.3457/14.1.2014 υπουργικής απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με την υπό στοιχεία Γ5(α)/οικ.42052/2.6.2017 (Β’ 2141) όμοια απόφαση και τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ5(α)/οικ. 58586/2018 (Β’ 3189), Δ3(α)/92015/18-12-2018 (Β’ 6222), Δ3(α)14549/2020 (Β’ 1395) και Δ3(α)53846/2022 (Β’ 5330) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ