Δ30/Α3/314952/9.11.2021
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4811/ 2021 (Α’ 108), με το οποίο προστέθηκε Κεφάλαιο ΛΒ’ περί απλούστευσης πλαισίου λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και ιδίως το άρθρο 230, αυτού σε σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 7 και τα άρθρα 11 και 15 του ίδιου νόμου.

β) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

γ) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

δ) Του άρθρου 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις (Α’ 5).

ε) Των άρθρων 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 63).

στ) Του άρθρου 5 του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

ζ) Της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

η)Του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

θ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ι) Του π.δ.74/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2006» (Α’ 112) και ιδίως της παρ. 11 του άρθρου 7.

ια) Του π.δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

ιβ) Του π.δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ιγ) Του π.δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

ιδ) Του π.δ.132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α’ 160).

ιε) Του π.δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

ιστ) Του π.δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ιζ) Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

ιη) Του π.δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ιθ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

κ) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

κα) Του π.δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

κβ) Της υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-κρατείας» (Β’ 2902).

κγ) Της υπ’ αρ. 317/22-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

κδ) Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

κε) Της υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).

κστ) Της υπ’ αρ. 2/07-01-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

κζ) Της υπ’ αρ. 30063/4796/2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Επανακαθορισμός της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την έγκριση σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (ΠΕΙ), την έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, τις υποχρεώσεις και τον έλεγχο αυτών και λοιπές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 74/2008 (Α’ 112)» (Β’ 2643).

κη) Της υπό στοιχεία ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β’ 2075).

2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας έγκρισης για τη δραστηριότητα των σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, που προ-βλέπονται στο π.δ. 74/2008 (Α’ 112), σε ότι αφορά:

α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τους αναγκαίους όρους και τη διαδικασία για τη χορήγηση της έγκρισης, τις αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η έγκριση και οι τροποποιήσεις της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την έγκριση και την τροποποίησή της,

β) το ύψος του παράβολου του άρθρου 227 του ν. 4442/ 2016, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

γ) το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 229 του ν. 4442/2016 εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 15, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Την υπ’ αρ. 275980/8-10-2021 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εδάφιο ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας ουδεμία δαπάνη προκαλείται στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι σχολές/κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, που προβλέπονται στο π.δ. 74/2008 (Α’ 112), στο εξής σχολές/κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., με ενδεικτικό κωδικό αριθμό δραστηριότητας 85.59.13.06.

Άρθρο 2

Αδειοδοτούσα Αρχή

Αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή της παρούσας είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί σχολή/κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.

Άρθρο 3

Διαδικασία για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.

1. Για την έναρξη λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. απαιτείται η προηγούμενη έγκριση λειτουργίας, η οποία χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2.

2. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλει αίτηση για την έγκριση λειτουργίας σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του άρθρου 14 της παρούσας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 5.

3. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά την έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας της παρούσας, η αίτηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2 ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου).

4. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) ημερών ελέγχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά και εντός της ίδιας προθεσμίας ενημερώνει τον φορέα της δραστηριότητας για τυχόν ελλείψεις.

5. Εντός εξήντα (60) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί αυτοψία για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας και εκδίδει την έγκριση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 14, ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του ν. 4442/2016, δεν τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί.

6. Η έγκριση λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια.

7. Μετά από την έγκριση λειτουργίας ο φορέας της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

8. Όταν πρόκειται για αρχική έγκριση ή για έγκριση αλλαγής φορέα, η αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2, μαζί με την έγκριση της λειτουργίας, χορηγεί και τον κω-δικό/αύξοντα αριθμό, ο οποίος καταχωρείται στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το σκοπό ελέγχου και εποπτείας, που είναι της μορφής ΑΑΣΠΒΒΒΒ, όπου, ΑΑ: διψήφιος κωδικός Υπηρεσίας, ΣΠ: Σχολή/κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., και ΒΒΒΒ: τετραψήφιος αύξων αριθμός.

9. Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών την έγκριση και τις τυχόν τροποποιήσεις της στη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης και στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και σε κάθε άλλη Υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.

1. Δικαίωμα λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., έχουν:

α) Τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.),

β) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.),

γ) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.), και

δ) Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Συγκοινωνιακών Φορέων (Ε.ΚΕ.ΣΥ.Φ) για τους εργαζόμενους οδηγούς του συγκεκριμένου συγκοινωνιακού φορέα, εφόσον απασχολούν πάνω από τριακόσιους (300) οδηγούς. Ειδικότερα για τους Συγκοινωνιακούς Φορείς, αν δεν αναφέρεται στον σκοπό τους η επαγγελματική κατάρτιση για χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δημιουργία του κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης.

2. Η σχολή/κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. αποτελείται από τουλάχιστον τρείς (3) διακριτούς χώρους, εκ των οποίων ένα (1) χώρο υποδοχής, μία (1) αίθουσα διδασκαλίας και ένα (1) WC. Ο χώρος της σχο-λής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος και να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας. Ο χώρος υποδοχής πρέπει να έχει καλό φωτισμό και επαρκή αερισμό.

3. Η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να είναι ενιαία, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό, καλή θέρμανση και επαρκή ηχομόνωση. Επίσης η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να διαθέτει ατομικά καθίσματα και θρανία ή ατομικά καθίσματα με ενσωματωμένο τραπέζι που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευόμενους κατά την διάρκεια παρακολούθησης των προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης. Ο συνολικός αριθμός των ατομικών καθισμάτων (που συνοδεύουν τα θρανία ή αυτών με ενσωματωμένο τραπέζι) ανά αίθουσα διδασκαλίας, είναι τουλάχιστον ίσος με τον μέγιστο αριθμό εκπαιδευ-ομένων, ανά αίθουσα. Ο αριθμός και οι διαστάσεις των θρανίων εκπαίδευσης, ανά αίθουσα, ικανοποιούν την απαίτηση εξυπηρέτησης του αριθμού χρηστών τους που επίσης λαμβάνεται ως ίσος με τον μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων, ανά αίθουσα.

Η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εποπτικά ή ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας (όπως, ηλεκτρονικό υπολογιστή, πίνακα, βιντεοπροβολέα/ projector), καθώς και μέσα για την πρακτική εκπαίδευση (όπως, πυροσβεστήρες, κουτί και υλικά πρώτων βοηθειών, κατάλληλο γιλέκο).

4. Η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση 2,0μ2/άτομο, από την οποία προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, στρογγυλοποιημένος στην μικρότερη ακέραιη μονάδα.

5. To WC πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο από τον χώρο υποδοχής.

6. Η διεύθυνση σπουδών, η ευθύνη για τη σωστή λειτουργία της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. και την τήρηση των σχετικών διατάξεων ανατίθεται σε Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος πρέπει να είναι είτε κάτοχος βεβαίωσης αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, είτε Πτυχιούχος/ Διπλωματούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής. Αν ο Διευθυντής σπουδών δεν είναι κάτοχος βεβαίωσης αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών τότε πρέπει να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης κατηγορίας C ή D.

7. O Διευθυντής Σπουδών μπορεί παράλληλα να ανήκει και στο διδακτικό προσωπικό της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.

8. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής Σπουδών αποχωρήσει ή απουσιάζει, δύναται να αναπληρώνεται προσωρινά και μέχρι τρεις μήνες από οποιοδήποτε άλλο μέλος του διδακτικού προσωπικού της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., που κατέχει τα απαραίτητα προσόντα. Ο φορέας της δραστηριότητας ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή ηλεκτρονικώς την αδειοδοτούσα αρχή για την αναπλήρωση.

9. Στις σχολές/κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. μπορούν να διδάσκουν εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών με ισχύουσα βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος στους οποίους δεν έχει επιβληθεί ποινή λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή ασυμβιβάστου με την ιδιότητά τους. Επιτρέπεται να διδάσκουν εκπαιδευτές από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή για λόγους σωματικής ανικανότητας.

Επίσης μπορούν να διδάσκουν και πτυχιούχοι/διπλωματούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής με εξειδίκευση στα θέματα που καλύπτουν την ύλη που πρόκειται να διδάξουν ως εξής:

α) Για θέματα που έχουν σχέση με μηχανική και τεχνική οχημάτων, τεχνική οδήγησης, συστήματα και μεθόδους ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και προστασία περιβάλλοντος-εξοικονόμηση ενέργειας, απαιτείται η κατοχή πτυχίου/διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής, των οποίων οι απόφοιτοι κατοχυρώνουν δικαίωμα άσκησης μηχανολογικού έργου ή άλλης σχετικής με τα παραπάνω θέματα, κατεύθυνσης.

β) Για θέματα που έχουν σχέση με παθήσεις και οδήγηση, πρώτες βοήθειες οδικών ατυχημάτων, απαιτείται η κατοχή πτυχίου/διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής, ιατρικής ή νοσηλευτικής κατεύθυνσης.

γ) Για θέματα που έχουν σχέση με νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας και κοινωνική συμπεριφορά- αγωγή οδηγών, απαιτείται η κατοχή πτυχίου/διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής, Νομικής, Κοινωνικών Επιστημών ή άλλης σχετικής με τα παραπάνω θέματα κατεύθυνσης. Επιπλέον, δύνανται να παρέχουν εκπαίδευση, στα παραπάνω θέματα αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε Διευθύνσεις ή Τμήματα Τροχαίας.

δ) Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α, β και γ, επιτρέπεται να διδάσκονται και από πτυχιούχους/διπλωματούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής, άλλων από τις αναφερόμενες παραπάνω κατευθύνσεων, εφόσον έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση σε ΙΕΚ του Τμήματος «Εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών».

10. Το διδακτικό προσωπικό οφείλει να διαθέτει γνώσεις που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του παραρτήματος Ι του π.δ. 74/2008, όπως αποδεικνύεται από βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίου, βεβαίωση ως εισηγητής σχετικών με τα ανωτέρω θεμάτων, βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας του φορέα. Από την υποχρέωση υποβολής βεβαιώσεων εξαιρούνται οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, καθώς και οι διευθυντές σπουδών και καθηγητές σε ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. και Σ.Ε.ΚΑ.Μ., οι οποίοι έχουν ήδη τις γνώσεις που σχετίζονται με τις ανωτέρω θεματικές ενότητες.

11. Σε ό,τι αφορά την πρακτική άσκηση, το διδακτικό προσωπικό οφείλει να διαθέτει γνώσεις που σχετίζονται σε θέματα πρώτων βοηθειών και πυρόσβεσης που αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση από σεμινάριο παροχής ιατρικής βοήθειας (Ερυθρός Σταυρός, Ναυαγοσωστική Ακαδημία ή αντίστοιχου άλλου φορέα που παρέχει ανάλογη εκπαίδευση), πυρόσβεσης (Πυροσβεστική Υπηρεσία ή αντίστοιχου άλλου φορέα που παρέχει ανάλογη εκπαίδευση). Οι παραπάνω γνώσεις δύνανται να αποδεικνύονται από ανάλογο πτυχίο ή από την αναλυτική βαθμολογία σπουδών αναγνωρισμένης σχολής.

12. Ο Διευθυντής Σπουδών και το διδακτικό προσωπικό, δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. (γ) και (δ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 208/2002 (Α’ 194).

13. Σε κάθε περίπτωση η Σχολή/κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. δεν μπορεί να εκπαιδεύει ούτε να δηλώνει υποψηφίους οδηγούς, εφόσον δεν έχει ενημερωθεί έγκαιρα η αδειοδοτούσα αρχή ή εφόσον δεν καλύπτονται οι όροι λειτουργίας της.

14. Στον εσωτερικό χώρο της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. και σε ευδιάκριτη θέση αναρτάται ονομαστική κατάσταση του Διευθυντή Σπουδών και του διδακτικού προσωπικού της σχολής/ κέντρου όπου αναγράφονται συνοπτικά και τα προσόντα τους.

15. Εξωτερικά σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. και σε ευδιάκριτη θέση αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα στην οποία αναγράφεται η ένδειξη «ΣΧΟΛΗ ή ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Π.Ε.Ι».

16. Σχολή επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. δύναται να συστεγάζεται στον ίδιο χώρο, εφόσον ανήκει στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.).

Για την περίπτωση της συστέγασης θα πρέπει:

α) Να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ανωτέρω Σχολών/Κέντρων, όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις και

β) Να χρησιμοποιούνται διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας, σε περίπτωση που συμπίπτουν χρονικά τα προγράμματα εκπαίδευσής τους.

Ο χώρος υποδοχής και οι κοινόχρηστοι χώροι των ανωτέρω Σχολών/Κέντρων δύναται να είναι κοινοί αλλά σε κάθε περίπτωση διαφορετικοί από τις αίθουσες διδασκαλίας. Η χρήση των βοηθητικών χώρων δεν πρέπει να διαταράσσει τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας.

17. Σχολή επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. δεν δύναται να ασκεί την δραστηριότητά της σε κτίριο που στεγάζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι Υπηρεσίες των ΚΤΕΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

18. Οι δικαιούχοι λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχουν δικαίωμα έγκρισης λειτουργίας όσων σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. επιθυμούν σε μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Άρθρο 5

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.

1. Πριν από την υποβολή της αίτησης για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., ο φορέας της δραστηριότητας συγκεντρώνει και υποβάλει μαζί με την αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή/και της Σ.Ε.ΚΑ.Μ. ή/και της Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. Εφόσον λειτουργούν νόμιμα με προισχύον του ν. 4412/2016 καθεστώς αδειοδότησης, υποβαλλεται φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας.

β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος – αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως σχολή/κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως σχολή/ κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Στην ανωτέρω βεβαίωση αναγράφεται επίσης και ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά αίθουσα διδασκαλίας (δυναμικότητα αίθουσας). Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:

i) αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.),

ii) αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα σχολής/ κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. (i) (ηλεκτρονικής ή έντυπης).

Ειδικά ως προς τις υφιστάμενες δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 231 του ν. 4442/2016, εφόσον μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, το παρόν δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται.

γ) Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, για τη σχολή/ κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. που στεγάζεται σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (Α’ 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», ότι η δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας της οικοδομής.

ε) Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, επιπλέον απαιτείται:

i) Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεών του.

ii) Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ο φορέας δεν οφείλει να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά και η αδειοδοτούσα αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως μέσω του Γ.Ε.ΜΗ., το ισχύον καταστατικό του νομικού προσώπου και τη νόμιμη εκπροσώπησή του.

στ) Για τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Συγκοινωνιακών Φορέων (Ε.ΚΕ.ΣΥ.Φ.) απαιτείται η υποβολή εγγράφου με στοιχεία (όπως, καταστάσεις προσωπικού) από το οποία προκύπτει ότι ο αριθμός των απασχολούμενων οδηγών υπερβαίνει τους τριακόσιους (300).

ζ) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 9.

η) Ονομαστική κατάσταση που περιλαμβάνει τον διευθυντή σπουδών και το διδακτικό προσωπικό της σχολής/ κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.

θ) Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του διευθυντή σπουδών εφόσον δεν είναι εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών.

ι) Φωτοαντίγραφα της βεβαίωσης αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, ή πτυχίου/διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής, για τον διευθυντή σπουδών και το διδακτικό προσωπικό.

ια) Βεβαιώσεις ή άλλα στοιχεία περί διδακτικής ικανότητας του διδακτικού προσωπικού. Από την υποχρέωση υποβολής βεβαιώσεων εξαιρούνται οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, καθώς και οι διευθυντές σπουδών και καθηγητές σε ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., και Σ.Ε.ΚΑ.Μ., οι οποίοι έχουν ήδη τις γνώσεις που σχετίζονται με τις απαιτούμενες θεματικές ενότητες.

2. Μετά την υποβολή της αίτησης για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., η αδειοδοτούσα αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως τα αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του Διευθυντή Σπουδών και του διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. (γ) και (δ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 208/2002 (Α’ 194). Δεν απαιτείται η αναζήτησή τους σε περίπτωση εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ο οποίος κατέχει ισχύουσα βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος.

Άρθρο 6

Μεταβολές δραστηριότητας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.

1. Τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας.

β) Επέκταση ή μείωση των εγκεκριμένων χώρων της δραστηριότητας.

γ) Αλλαγή του Διευθυντή Σπουδών της δραστηριότητας.

δ) Αλλαγή του διδακτικού προσωπικού της δραστηριότητας.

2. Για την τροποποίηση τηρείται η διαδικασία του άρθρου 3 με υποβολή μόνο των δικαιολογητικών που σχετίζονται με τα μεταβαλλόμενα στοιχεία και διενέργεια αυτοψίας κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, εξαιρουμένης της περ. β της παρ. 1 όπου η διενέργεια αυτοψίας είναι υποχρεωτική.

3. Σε περίπτωση λοιπών μεταβολών, ο φορέας της δραστηριότητας ενημερώνει την αδειοδοτούσα αρχή και, εφόσον απαιτείται, προσκομίζει τα δικαιολογητικά που συνδέονται με τη μεταβολή.

4. Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας απαιτείται έκδοση νέας έγκρισης λειτουργίας.

Άρθρο 7

Υπό λειτουργία ή λειτουργούσα σχολή/κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης:

1. Εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

2. Για τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας λόγω μεταβολής δραστηριότητας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., που λειτουργεί με άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

Άρθρο 8

Έλεγχοι

1. Η αυτοψία που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 3 διενεργείται μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 5 από επιτροπή δύο (2) υπαλλήλων της αδειοδοτούσας αρχής του άρθρου 2, στο χώρο της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις του άρθρου 4, χορηγείται έγκριση λειτουργίας της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. στο όνομα του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου. Η προαναφερθείσα έγκριση λειτουργίας της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. είναι απαραίτητη και επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο της Σχολής.

2. Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας η αδειοδοτούσα αρχή και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων της έγκρισης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΛΒ’ του ν. 4442/2016 και της παρούσας. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικώς, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικά οι έλεγχοι της αδειοδοτούσας αρχής του άρθρου 2 διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 (Εποπτεία και Έλεγχος Σχολών/Κέντρων ΠΕΙ) της 30063/4796/2013 υπουργικής απόφαση (Β’ 2643) και τις παρ. 3 έως και 5.

3. Η αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2 αποστέλλει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου στον φορέα της δραστηριότητας με συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση που καταγράφηκαν παραβάσεις, με την ίδια επιστολή τον καλεί να εκθέσει τις απόψεις του για τα ευρήματα του ελέγχου και να άρει την παράβαση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής της επιστολής.

4. Εάν δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα έγγραφες απόψεις του φορέα της δραστηριότητας ή υποβληθούν αλλά κριθούν αβάσιμες από την αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2, τότε με απόφασή της επιβάλλονται οι προβλεπό-μενες κυρώσεις. Η απόφαση επιβολής της κύρωσης κοινοποιείται στον φορέα της δραστηριότητας με έγγραφο που, στην περίπτωση διοικητικού προστίμου, τον καλεί να καταβάλει το πρόστιμο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εγγράφου.

5. Εάν η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση και εφόσον ο ελεγχόμενος συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Άρθρο 9

Παράβολο

1. Για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρούσας, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 227 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των δια-κοσίων (200) ευρώ.

2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση των εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με την έγκριση, καθώς και την ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 ν. 4442/2016, τη λειτουργία και συντήρησή του.

3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για ενημέρωση περί παύσης λειτουργίας, ή μεταβολής άλλου στοιχείου της έγκρισης για την οποία απαιτείται τροποποίησή της, πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας καθώς και της αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.

4. Ποσοστό 80% του αντιτίμου του παραβόλου ει-σπράττεται υπέρ του αρμόδιου για την έγκριση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 β) του άρθρου 11 ν. 4442/2016. Το ποσό υπέρ του αρμόδιου Ο.Τ.Α. κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και το ποσό υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002, με την Κωδικοποιημένη Επωνυμία ‘’Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν αρμόδιες αρχές ορίζονται οι Ο.Τ.Α.”. Ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

5. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας (Β’ 979).

Άρθρο 10

Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

1. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η άσκηση της δραστηριότητας χωρίς έγκριση λειτουργίας επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

2. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται πρόστιμα στις παρακάτω παραβάσεις:

α) Λειτουργία χωρίς αρχική έγκριση,

β) Λειτουργία χωρίς προηγούμενη τροποποίηση της έγκρισης στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6,

γ) παράλειψη ενημέρωσης της αδειοδοτούσας αρχής για τις μεταβολές που δεν συνεπάγονται τροποποίηση της έγκρισης ή για την παύση της λειτουργίας,

3. Τα πρόστιμα επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11.

4. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η μη πλήρωση όρου ή όρων της έγκρισης λειτουργίας δύναται να επιβάλλεται η προσωρινή ή οριστική ανάκληση της έγκρισης.

5. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2.

6. Για τις παραβάσεις της παρ. 2, ο φορέας της δραστηριότητας, ανεξάρτητα από το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε άρση της παράβασης, υποβάλλοντας την αίτηση για έγκριση ή για μεταβολή της έγκρισης που παραλείφθηκε ή για μεταβολή της έγκρισης με τα αληθή, ακριβή ή πλήρη στοιχεία.

Άρθρο 11

Υπολογισμός διοικητικού προστίμου

1. Το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 9 υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο υπολογισμού:

ΠΡΟΣΤΙΜΟ = τιμή βάσης Χ συντελεστής βαρύτητας Χ συντελεστής μεγέθους δραστηριότητας X συντελεστής προσαύξησης Χ συντελεστής μείωσης

2. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα εκατό (100) ευρώ.

3. Ο συντελεστής βαρύτητας λαμβάνει μία από τις παρακάτω τιμές κατά περίπτωση:

α) Για έλλειψη έγκρισης λειτουργίας, λαμβάνει την τιμή 50.

β) Για έλλειψη τροποποίησης της έγκρισης λαμβάνει την τιμή 40.

γ) Για έλλειψη ενημέρωσης της αδειοδοτούσας αρχής όταν δεν απαιτείται τροποποίηση της έγκρισης ή για την παύση της λειτουργίας, λαμβάνει την τιμή 10.

4. Ο συντελεστής μεγέθους ορίζεται σύμφωνα με τη δυναμικότητα της δραστηριότητας:

4.1. Αν η/οι αίθουσα/ες διδασκαλίας της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. έχει/ουν συνολική επιφάνεια έως 20 τ.μ.: 1.

4.2. Αν η/οι αίθουσα/ες διδασκαλίας της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. έχει/ουν συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη από 20 τ.μ. και έως 50 τ.μ.: 1,5.

4.3. Αν η/οι αίθουσα/ες διδασκαλίας της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. έχει/ουν συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη από 50 τ.μ.: 2.

5. Ο συντελεστής προσαύξησης λαμβάνει την τιμή 1.5, εάν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 9, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

6. Ο συντελεστής μείωσης λαμβάνει την τιμή 0,50, εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

7. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού. Επί των εισπραττόμενων προστίμων, ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

8. Το πρόστιμο καταβάλλεται με διπλότυπο είσπραξης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, το δε 50% αυτών που αφορά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού βεβαιώνεται και εισπράττεται στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές». Το αποδεικτικό καταβολής του προστίμου κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2 εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή του. Σε περίπτωση που το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός της προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 8, τότε εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Για το σκοπό αυτό η αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2 αποστέλλει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας αντίγραφο της πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου προκειμένου αυτή να συντάξει χρηματικό κατάλογο και να τον αποστείλει στη ΔΟΥ για να επιδιωχθεί η είσπραξή του κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

9. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου της αδειο-δοτούσας αρχής του άρθρου 2 ασκείται η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Άρθρο 12

Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

1. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας, πλην των σχετικών με την έγκριση λειτουργίας του άρθρου 10, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων χωρίς έγκριση λειτουργίας ή τροποποίησή της εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6, η αδειοδοτούσα αρχή δεν εγκρίνει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δεν κάνει δεκτές τις καταστάσεις παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ή/και τις βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που υποβάλλονται υποχρεωτικά για την ανανέωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας οδηγού οχήματος μεταφοράς επιβατών ή/ και εμπορευμάτων.

Άρθρο 13

Καταργούμενες Διατάξεις

1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β’ 2075) και τα Παραρτήματα αυτής σε ό,τι αφορά την ίδρυση και λειτουργία σχολών/ κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται το άρθρο 2 και το Υπόδειγμα Ι του άρθρου 13 της 30063/4796/2013 υπουργικής απόφασης (Β’ 2642).

Άρθρο 14

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης τα εξής δύο (2) Παραρτήματα:

1. Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα αίτησης σχετικά με έγκριση λειτουργίας ή τροποποίησης έγκρισης λειτουργίας Σχολής/Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Ε.Ι.

2. Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα έγκρισης λειτουργίας ή τροποποίησης έγκρισης λειτουργίας Σχολής/Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Ε.Ι..

 

 

 

 

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Υφυπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Υφυπουργός

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υφυπουργός

Υποδομών και Μεταφορών
Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ