Δ1β/ΓΠοικ.26653/15-05-2024
Διευκρινίσεις σχετικά με τη μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων στις δράσεις του Προγράμματος «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» του ν. 4675/2020

Αθήνα, 15 / 5 / 2024
Αρ. Πρωτ. Δ1β/ ΓΠ οικ. 26653

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 104 33
Πληροφορίες: Ι.Κοντελέ
Τηλ: 2132161514

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων στις δράσεις του Προγράμματος “ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ” του ν. 4675/2020».

Με το άρθρο 25 του ν. 5102/2024 (Α’ 55) προβλέφθηκε, από την 01.05.2024, η, εκ μέρους των δικαιούχων περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, καταβολή του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και τριών (3) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων. Τα ως άνω ποσά συνυπολογίζονται στο ετήσιο όριο δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, και αφαιρούνται από τα ποσά που θα καταβάλλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα συμβεβλημένα διαγνωστικά εργαστήρια και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς για την εξόφληση των υπηρεσιών τους, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, και με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/18-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”».

Σκοπό του νομοθέτη, με βάση την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης της εν λόγω διάταξης, συνιστά η συγκράτηση και εξορθολογισμός της δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ο περιορισμός της επιβάρυνσης των παρόχων από το μέτρο της αυτόματης επιστροφής (clawback), διασφαλίζοντας, παράλληλα, την αποφυγή της υπέρμετρης επιβάρυνσης των ασφαλισμένων.

Προς αποφυγή, ωστόσο, παρερμηνειών, καθ’ όσον αφορά στη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και απεικονιστικών ελέγχων για τους δικαιούχους του Προγράμματος «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», σημειώνονται διευκρινιστικά τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 4 του ν. 4675/2020 θεσπίστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης με την ονομασία «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», το οποίο αποτελείται από δράσεις στα πεδία της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, που υλοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Οι δράσεις του ως άνω Προγράμματος βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υγείας και προέρχονται από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με βάση την από 13.07.2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), στην οποία εξειδικεύονται τα Ορόσημα και Στόχοι των σχετικών έργων, αλλά και το άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 28-9-2021 Υ.Α. «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498), όπου περιγράφεται ο τρόπος χρηματοδότησης και οι πληρωμές των έργων.

Προς το παρόν, οι δράσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή αφορούν στις προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας [άρθρο 36 ν. 4958/2022 (Α’, 42), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 16076/2024 Κ.Υ.Α. «Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης Δημόσιας Υγείας “Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας”» (Β’, 1724)] και στις προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού [άρθρο εικοστό τέταρτο του ν. 4917/2022 (Α’, 67), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 του ν. 5102/2024 (Α’, 55), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 25552/2024 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 27866/17.05.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης για τη δημόσια υγεία ‘Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού’ “» (Β’, 2685)].

Στις ως άνω υπουργικές αποφάσεις, που αποτελούν το ειδικό νομικό πλαίσιο για τις συγκεκριμένες δράσεις με το οποίο εξειδικεύεται κάθε τεχνικό και λεπτομερειακό ζήτημα, προβλέπεται ρητώς, σαφώς και κατηγορηματικώς ότι η συμμετοχή των ωφελούμενων στη δαπάνη διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων και των ιατρικών επισκέψεων που περιλαμβάνονται στις δράσεις και διενεργούνται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπό τις προβλεπόμενες στις αποφάσεις αυτές προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι μηδενική.

Συνεπώς, προκύπτει σαφώς ότι οι συμμετέχοντες στις δράσεις ιδιώτες ιατροί και φορείς δεν δικαιούνται να λάβουν με οιοδήποτε τρόπο επιπλέον αμοιβή από τις ωφελούμενες (άρθρο 2016076/2024 Κ.Υ.Α και άρθρο 8 υπ’ αριθμ. 27866/17.05.2022 Κ.Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Προσέτι, ρητά προβλέπεται ότι στις δαπάνες των δράσεων δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση των δράσεων του εν λόγω Προγράμματος εκφεύγει του πλαισίου των συμβάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με παρόχους υγείας, με αποτέλεσμα να αποκλείεται για τις δράσεις αυτές η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 25 του ν. 5102/2024.

Ειδικότερα, στις δράσεις αυτές δύναται να συμμετέχουν συμβεβλημένοι ή μη με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατροί και πάροχοι υπηρεσιών υγείας. Προς τούτο, δε, δηλώνουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε δημόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εν συνεχεία, οι πάροχοι υγείας και οι ιατροί συνδέονται στην εφαρμογή e-ΔΑΠΥ, με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν από την πιστοποίησή τους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να καταχωρίσουν ανά Α.Μ.Κ.Α. τις ιατρικές επισκέψεις και εκτελέσεις των παραπεμπτικών της δράσης, με βάση τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τέλος, με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων στο σύστημα, πραγματοποιούνται οι μηχανογραφικοί έλεγχοι πληρότητας και ορθότητας των δεδομένων, και, στο τέλος κάθε μήνα, ενημερώνεται ο πάροχος και ο ιατρός σχετικά με το υπολογισθέν ποσό κάθε υποβολής, προκειμένου να εκδώσει και να επισυνάψει το σχετικό φορολογικό παραστατικό και να αποστείλει τα φυσικά παραστατικά στο Κέντρο διαλογής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ψηφιοποίηση.

Τα ποσά που καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους παρόχους, με βάση την ως άνω διαδικασία, είναι διακριτά από εκείνα που καταβάλλονται στο πλαίσιο του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας και των, δυνάμει αυτού, σχετικών συμβάσεων, καθόσον προέρχονται από τον προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος, εν συνεχεία, κατανέμεται στους ιατρούς και παρόχους, με βάση τις προβλεπόμενες ειδικώς, στους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις τιμές αποζημίωσης, ανά ιατρική πράξη/εξέταση επί των αριθμό αυτών.

Επομένως, και με δεδομένο ότι οι όροι και διαδικασία υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», όπως και οι τιμές αποζημίωσης και η διαδικασία καταβολής των σχετικών δαπανών προβλέπονται σε ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο εξειδικεύεται περαιτέρω με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους και υλοποιούνται στο πλαίσιο ειδικότερων συμβάσεων, μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των παρόχων υγείας/ιατρών, καθίσταται σαφές ότι οι εξετάσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόληψης με την ονομασία «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» συνεχίζουν να παρέχονται δωρεάν στις δικαιούχους, και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 25 του ν. 5102/2024.

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ