Δ1γ/ΓΠ οικ 22455/19.4.2022
Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορτής του Πάσχα

Αθήνα 19/4/2022
Αρ. Πρωτ.: Δ1γ/ΓΠ οικ 22455

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: Κ. Μωραίτου
Πληροφορίες: Τμήμα Γ’
Τηλέφωνο: 213 2161342-3

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορτής του Πάσχα».

Σχετ.: 1. Ο ΑΝ 2520/4-9-1920, (A’ 273) «Περί Υγ. Διατάξεων”, όπως τροποποιήθηκε κ ισχύει.
2. O Νόμος 4025/2011, (A’228) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοιν. Αλληλεγγύης, … άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4075/2012 (Α’89) και ισχύει.
3. Η ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοιού»(Α’42)- 25¬2-2020», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και η με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20354/8.4.2022, (Β’ 1724) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
4. Η υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/21.6.2017 (Β’2161), Υγειονομική Διάταξη « Υγειονομικοί Όροι και Προυποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων κ ποτών και άλλες διατάξεις».
5. Η υπ ‘αρ. Δ1γ/ΓΠ/38282/18-6-2020 (Β’ 2678), Υγειονομική Διάταξη «Προτυποποιημένα Έντυπα Ελέγχου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος».
6. Η υπ’αρ. οικ.16228/17-5-2017(Β’1723), ΚΥΑ «Απλούστευση και Προτυποποίηση .κινηματογράφου» .
7. Η υπ’ αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.18154/14-03-2020 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με ΑΔΑ ΩΤΨΚ4654ΥΟ- Δ9Τ «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς στις επιχειρήσεις υγειον. ενδιαφέροντος».
8. Η με αρ. Δ1γ/Γ.Π/ οικ 19954/20-03-2020 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με «ΑΔΑ 6ΚΨ6465ΦΥΟ- 1ΝΔ « Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης ….του SARS-COV-2».
9. Η υπ.αρ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 26635/23-04-2020 εγκύκλιος «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».
10. Η υπ.αρ. Δ1/ΓΠ οικ. 81816/18.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΕΝΓ465ΦΥΟ-0ΦΛ) εγκύκλιος «Συστάσεις για τον εξαερισμό εσωτερικών χώρων κατά τη χειμερινή περίοδο υπό το πρίσμα της πανδημίας του ιού SARS-CoV-2».

Η παρούσα εγκύκλιος έχει ως σκοπό την υπενθύμιση για εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα και ειδικότερα την υπενθύμιση της ορθής εφαρμογής και της πιστής τήρησης των ανωτ. σχετ. 7 & 8 εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία καθ’όλη τη διάρκεια της πανδημίας από τον κορωνοιό SARS-COV-2, αναφορικά με επιχειρήσεις, δραστηριότητες και υπηρεσίες που από τη λειτουργία τους δύναται να τεθεί σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία. Οι Υγειονομικές Αρχές καλούνται να ενημερώνονται, είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, είτε από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τα νέα δεδομένα έτσι όπως διαμορφώνονται καθημερινά από τη διασπορά του κορωνοιού SARS-COV-2.

Μέσα από τη συνεχή επαγρύπνηση καλούνται να ενημερώνουν με τη σειρά τους, τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα τρέχοντα κάθε φορά αυξημένα μέτρα Υγιεινής και τα κρίσιμα σημεία αυτοελέγχου.

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηροί τόσο ως προς το ατομικό επίπεδο υγιεινής των υπαλλήλων ευθύνης τους, όσο και ως προς την εφαρμογή μέτρων όπως αυτά προβλέπονται σε επίπεδο επιχείρησης. Ειδικότερα, εφιστάται η προσοχή:

Α. στην πιστή και ορθή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής των χειριστών τροφίμων, (επισταμένο πλύσιμο χερών, χρήση μάσκας, χρήση μέσων ατομικής προστασίας όπου αυτά χρειάζονται, ορθή εφαρμογή γαντιών, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ κ.λ.π κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω 7 σχετική ΚΥΑ)

Β. στην πιστή και ορθή εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης κατά τη διάρκεια όλης της παραγωγικής αλυσίδας, έως και τη διάθεσή του τελικού προϊόντος προς στον καταναλωτή και πιο συγκεκριμένα κατά την παρασκευή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά διακίνηση και διάθεση αυτού.

Γ. στην πιστή τήρηση των μέτρων σχετικά με τις αποστάσεις μεταξύ των πελατών και εργαζομένων, καλό αερισμό των χώρων, κ.λ.π

Στο πλαίσιο των υγειονομικών ελέγχων που ήδη διενεργούνται σε όλη την επικράτεια από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και ενόψει της εορταστικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου που χαρακτηρίζει εκάστη επιχείρηση προτεραιότητα οφείλει να δοθεί στα εξής:

– Τήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης όπως αυτές έχουν καταγραφεί στην ανωτ. 8 σχετ. εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

– Ενδελεχή υγειονομικό έλεγχο για την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών:

• Των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως υπεραγορές τροφίμων, αρτοποιεία,
• ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες, των επιχειρήσεων παρασκευής και
• προσφοράς γεύματος με διανομή κατοίκον ή κατανάλωσης εκτός του καταστήματος.
• Των υπαίθριων – λαϊκών αγορών, των επιχειρήσεων αναψυχής, των οχημάτων μεταφοράς
• τροφίμων και ποτών κλπ.
• Των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών π.χ. κομμωτήρια, ξενοδοχεία, ξενώνες κ.λ.π
• Τον υγειονομικό έλεγχο των πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα υγειονομικού χαρακτήρα από την αυξημένη ζήτηση και τυχόν ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων
• Τον υγειονομικό έλεγχο γενικότερα σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής, διάθεσης, διανομής κυρίως ευαλλοίωτων τροφίμων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων.

Οι ανωτέρω υγειονομικοί έλεγχοι καθώς λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτό το κλίμα της εξελισσόμενης υγειονομικής κρίσης, από την οποία ανέκυψαν νέες μορφές επιχειρηματικότητας αποτελούν πρόκληση για προγραμματισμένους και οργανωμένους υγειονομικούς ελέγχους- δράσεις, εκ μέρους των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η υγεία των εργαζομένων, όσο και των επιθεωρητών και φυσικά να διασφαλίζεται η ποιότητα του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας προς τον καταναλωτή, με απώτερο στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οι υγειονομικοί έλεγχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:

• Τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες λειτουργούν μέσα από τηλεφωνικές ή διαδικτυακές πλατφόρμες και έχουν επωμιστεί μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξη επιπλέον χώρων παρασκευής γευμάτων. Τέτοιοι χώροι πρέπει να τίθενται σε προτεραιότητα από τους Επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας, ώστε να ελέγχεται η νομιμότητά τους, ο ορθός εξοπλισμός τους, η τήρηση κανόνων ορθής πρακτικής κλπ.

• Την αύξηση κατά την εορταστική περίοδο μεταφοράς γευμάτων με οχήματα, προκειμένου να γίνεται επισταμένος υγειονομικός έλεγχος σε όλη την αλυσίδα μεταφοράς των γευμάτων. Παράλληλα, πρέπει να ελέγχεται ο χρόνος παράδοσης, η θερμοκρασία συντήρησης, η υγιεινή μεταφορικού μέσου κ.λ.π

• Τον μεγάλο όγκο αποθηκευμένων α’ υλών, που μπορεί να προκύψει κατά την περίοδο πριν τον εορτασμό Πάσχα, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής ποιοτικός έλεγχος αυτών.

Για τη διενέργεια των ελέγχων, τα ελεγκτικά κλιμάκια πρέπει:
– να κάνουν χρήση των Προτυποποιημένων Φύλλων Ελέγχου, σύμφωνα με την ανωτ. 4 σχετ. Υγειονομική Διάταξη
– να επιδίδεται μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων
– να επιδεικνύεται πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες-υπευθύνους, πάντοτε στο πλαίσιο της πιστής εφαρμογής της κείμενης υγειονομικής νομοθεσίας και των οδηγιών κατά της διασποράς του κορωνοιού SARS-COV-2.
– Να διασφαλίζεται η ελάχιστη χρονικά αναγκαία παρουσία των επιθεωρητών -ελεγκτών στον χώρο ελέγχου προκειμένου να διεκπεραιωθεί άμεσα ο Υγειονομικός Έλεγχος, έχοντας λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης προς αποφυγή της διασποράς από τον κορωνοιό SARS -COV-2 εντός των επιχειρήσεων, προκειμένου να μην διακυβεύεται η ασφάλεια των ίδιων των Επιθεωρητών, των εργαζομένων και ταυτόχρονα των προϊόντων.

Όπως αναφέρεται και ανωτέρω στις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κρίνεται απαραίτητος ο καλός αερισμός των χώρων και η τήρηση όσων αναφέρονται στα ανωτέρω 3-4 και 7-8 σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διασφαλίζονται τα κάτωθι:
• Ο περιορισμός του αριθμού των παρευρισκόμενων σε κλειστούς χώρους, η μείωση της διάρκειας παραμονής τους ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για ιδιωτικό ή δημόσιο – εσωτερικό ή εξωτερικό εργασιακό χώρο.
• Η τήρηση φυσικής απόστασης τουλάχιστον 1,5-2 μέτρα μεταξύ των ατόμων.
• Η τήρηση της Υγιεινής των χεριών.
• Η τήρηση της προστατευτικής μάσκας προσώπου, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική ΚΥΑ.
• Ο καλός αερισμός των χώρων με φρέσκο αέρα για όσο το δυνατόν τακτικότερα και όσο περισσότερο χρόνο γίνεται και η καλή λειτουργία των κλιματιστικών σύμφωνα με τις ως άνω 9 & 10 σχετ. Εγκυκλίους.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται, η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Οι κ.κ. Περιφερειάρχες ως αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους υγειονομικούς υπαλλήλους (εφοδιασμό αυτών με μάσκες, ΜΑΠ όπου χρειάζεται, απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα, διευκόλυνση στις μετακινήσεις με παροχή αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πραγματικά αυξημένες υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις. Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι οικείες Περιφέρειες παρακαλούνται να συντονίσουν τις ενέργειες στην περίπτωση εμπλοκής συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.

Παρακαλούμε όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες σας να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου, ενυπόγραφα.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ