Δ1δ/Γ.Π. 58296/4-11-2021
Σχετικά με εμφιάλωση επιτραπέζιου νερού σε εγκατάσταση παραγωγής χυμών-συσκευασία φιαλών εμφιάλωσης

Αθήνα, 4/11/2021
Αριθμ. Πρωτ.: Δ1δ/Γ.Π. 58296
ΣΧΕΤ: 56019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Σ. Λαζαρίδου
Τηλέφωνο : 2132161352
e-mail : slazaridou@moh.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με εμφιάλωση επιτραπέζιου νερού σε εγκατάσταση παραγωγής χυμών-συσκευασία φιαλών εμφιάλωσης

Σχετ: α) Η Α1β/4841/79 Υγειονομική Διάταξη «Ποιότητα εμφιαλωμένων νερών», όπως ισχύει (Β΄ 696)
β) Η Γ1δ/Γ.Π.οικ.67322/6-9-2017 (ΦΕΚ3282/τ.β/2017) ΚΥΑ «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7-10-2015
γ) Το υπ. αριθμ. 57261(3736)/13-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας

Με αφορμή το σχετικό (γ) έγγραφο αναφορικά με:
1. δυνατότητα εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού σε ήδη αδειοδοτημένη βιομηχανία παραγωγής πουρέ φρούτων- χυμών- κονσερβών που διαθέτει τέσσερις γραμμές παραγωγής εκ των οποίων η μια θα χρησιμοποιηθεί για την εμφιάλωση του νερού, και
2. δυνατότητα εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού σε συσκευασία τετραπακ, επισημαίνουμε τα εξής:

Α) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της (α) σχετικής, «……..για τα μη οινοπνευματώδη ποτά γενικώς εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα εμφιαλωμένα νερά, που αφορούν α) την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου νερού, β) τις εγκαταστάσεις εμφιάλωσης…..
Οι χρησιμοποιούμενοι χυμοί, σιρόπια και τυχόν άλλα πρόσθετα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και απαλλαγμένα τελείως παθογόνων μικροοργανισμών και ιών και γενικώς και από απόψεως μικροβίων-δεικτών κοπρανώδους προέλευσης να πληρούν τους όρους των εμφιαλωμένων νερών».

Με βάση τα ανωτέρω, είναι δυνατή η εμφιάλωση επιτραπέζιου νερού εντός του ίδιου κτιρίου παραγωγής πουρέ φρούτων- χυμών- κονσερβών αλλά σε διακριτή γραμμή παραγωγής χρησιμοποιούμενη αποκλειστικά για την εμφιάλωση του επιτραπέζιου νερού και λαμβάνοντας στοιχειώδη μέτρα, με ευθύνη των οικείων υπηρεσιών περιβαλλοντικής Υγιεινής, έτσι ώστε η εν γένει λειτουργία να πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής (α) νομοθεσίας, να καθίσταται ευχερής ο έλεγχος σε όλη τη γραμμή παραγωγής (από την πηγή υδροληψίας έως και το σημείο εμφιάλωσης) με απώτερο στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Β) Όσον αφορά την δυνατότητα εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού σε συσκευασία τετραπάκ και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

– σύμφωνα με τις διατάξεις της (α) σχετικής:

→ της παρ. 1 του άρθρου 1:
«εμφιαλωμένο νερό» καλείται το νερό, το οποίο προσφέρεται από το εμπόριο συσκευασμένο αεροστεγώς εντός υαλίνων ή πλαστικών φιαλών ή πλαστικών δοχείων και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση
→ παρ. 1 του άρθρου 2:
«το εμφιαλωμένο νερό, το οποίο παρέχεται από το εμπόριο, πρέπει να είναι οργανοληπτικώς άμεμπτο και από κάθε άποψη αβλαβές για την υγεία του ανθρώπου».

– ως οργανοληπτικοί χαρακτήρες του νερού νοούνται, το χρώμα, η οσμή, γεύση, η θολότητα, τα αιωρούμενα στερεά, οι τιμές των οποίων πρέπει αυστηρά να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της (α) και (β) σχετικής νομοθεσίας.

και δεδομένου ότι:
→ στην παρ. 1 του άρθρου 17 ο χαρακτηρισμός δειγμάτων εμφιαλωμένων νερών βασίζεται στους μακροσκοπικούς, φυσικούς, μικροβιολογικούς και χημικούς χαρακτήρες του νερού.
→ ως μακροσκοπική εξέταση δειγμάτων, νοείται η εξέταση των οργανοληπτικών χαρακτήρων του νερού (χρώμα, θολότητα, αιωρούμενα στερεά), θα πρέπει, στο πλαίσιο εφαρμογής της (α) σχετικής νομοθεσίας, η συσκευασία με την οποία ένα εμφιαλωμένο νερό κυκλοφορεί στο εμπόριο να εξασφαλίζει τη δυνατότητα της μακροσκοπικής εξέτασης των χαρακτηριστικών του νερού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ποιότητας των νερών, της υγείας των καταναλωτών και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ