Δ1α/ΓΠ.οικ.23083/21.4.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22207/15.4.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1881).

(ΦΕΚ Β 2032/21.4.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ιδίως των περ. γ) και δ) της παρ. 2 και της περ. β) της παρ. 4 αυτού,

β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

γ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και

ε. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22207/15.4.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1881).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15.4.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 1882), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Την ανάγκη επικαιροποίησης των λιμένων εισόδου για τα πλοία που προέρχονται από την Τουρκία, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.

5. Τις από 17.3.2022 και 30.3.2022 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

6. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.23082/21.4.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Η περ. α) της παρ. 6 του άρθρου τρίτου της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22207/15.4.2022 (Β’ 1881) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως προς τον ορισμό των λιμένων που έχουν ορισθεί και λειτουργούν ως προσωρινά σημεία συνοριακής διέλευσης (Σένγκεν) για τα προερχόμενα πλοία από την Τουρκία, ως εξής:

«6. α) Ειδικώς ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από την Τουρκία, επιτρέπεται αποκλειστικά σε λιμένες που αποτελούν πύλες εισόδου Σένγκεν.».

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και την 1η Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Ναυτιλίας και

ΥγείαςΝησιωτικής Πολιτικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ