Δ1α/Γ.Π.οικ.74010/26.11.2021
Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52796/27.8.2021 «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3959).

 

(ΦΕΚ Β 5825/14/12/2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181),

β) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/19.6.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 2315) και ιδίως του άρθρου 8,

γ) της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού» (Β’3794),

δ) της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 52796/27.8.2021 «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’3959),

ε) του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38) και ιδίως των άρθρων 2 και 12,

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ζ) των π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

η) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων), π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

θ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),

2. Την από 16.11.2021 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας (51η Συνεδρίαση).

3. Το υπό στοιχεία ΔΒ1Α/οικ.29390/9.11.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας,

4. Την υπό στοιχεία Β1α/Γ.Π.71586/17.11.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του.

5. Την ανάγκη να υπαχθεί το προσωπικό που απασχολείται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και στα σημεία εξυπηρέτησης ασφαλισμένων με διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους του ΕΟΠΥΥ, όπου εξυπηρετούνται ασφαλισμένοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52796 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3959/2021) προστίθεται παρ. 3 σχετικά με την υπαγωγή στην υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 του πάσης φύσεως προσωπικού των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και των σημείων εξυπηρέτησης ασφαλισμένων με διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους του ΕΟΠΥΥ ως εξής:

«3. Το προσωπικό κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 206 του ν. 4821/2021 που υπηρετεί ή απασχολείται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ του άρθρου 8 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, καθώς και στα σημεία εξυπηρέτησης ασφαλισμένων για διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους του ΕΟΠΥΥ εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Το υπόχρεο προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους από το προσωπικό των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933 υπουργική απόφαση (Β’ 3794) η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών της παρ. 7 του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων
Υγείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΛΕΥΡΗΣ

Εσωτερικών
Επικρατείας

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΒΟΡΙΔΗΣ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ