Δ1α/Γ.Π.οικ.32225/1.6.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/31.5.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 2676).
 

(ΦΕΚ Β 2763/2.6.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,

β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),

γ. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

δ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),

ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159), ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ι. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιβ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιγ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιδ. της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607),

ιε. της υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35) και

ιστ. της υπ’ αρ. 317/22.9.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.30819/31.5.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 2676).
3. Τις από 25.5.2022 και 1.6.2022 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
4. Την ανάγκη εξειδίκευσης του κανόνα χρήσης μάσκας και των επιβαλλόμενων κυρώσεων, στο πλαίσιο των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.32224/2.6.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο

1. Στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.30819/31.5.2022 (Β’ 2676) κοινή υπουργική απόφαση επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο σημείο 7 του πίνακα Β της παρ. 1 του άρθρου 1 και συγκεκριμένα στο χωρίο της χρήσης προστατευτικής μάσκας κατά τη λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης προστίθεται εδάφιο αναφορικά με την εξαίρεση της υποχρέωσης της χρήσης αυτής και το συγκεκριμένο χωρίο αντικαθίσταται ως εξής:

«Η χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τη λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική σε χώρους (ενδεικτικά αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε είδους εξετάσεις (εισαγωγικές, προαγωγικές, κατατακτήριες, απολυτήριες κ.λπ.) για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς. Εξαιρούνται της υποχρέωσης χρήσης μάσκας οι μαθητές/ μαθήτριες, εκπαιδευόμενοι, μαθητευόμενοι, σπουδαστές, υποψήφιοι, κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασής τους και για όσο αυτή διαρκεί, στα πνευστά μουσικά όργανα, στο τραγούδι, στην ορθοφωνία, στον χορό και στο θέατρο.».

β) Στο σημείο 17 του πίνακα Β της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) κάθε κατηγορίας και καταργείται η υποχρεωτική χρήση αυτής στα ημερόπλοια και τα κρουαζιερόπλοια και ως εκ τούτου το σημείο 17 και το Παράρτημα 2 αναφορικά με τα μέτρα προστασίας στα κρουαζιερόπλοια αντικαθίστανται ως εξής:

Α/ΑΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
17.Μεταφορές-Για τις αεροπορικές μεταφορές οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα και να διασφαλίζονται η ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού.•  Ως προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς [λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών), τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου, λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σιδηρόδρομος, αναβατήρες (τελεφερίκ)], λειτουργία με πληρότητα εκατό τοις εκατό (100%).

•  Η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης) είναι υποχρεωτική: α) Στα μέσα μαΖικής μεταφοράς αστικών συγκοινωνιών [όπως λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σιδηρόδρομος όταν κινείται σε αστικό ιστό, αναβατήρες (τελεφερίκ)], σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 και β) στα επιβατηγά δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) οχήματα κάθε κατηγορίας (ενδεικτικά ταξί, ταξί ειδικής μίσθωσης), σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9.

1. Πληρότητα στα επιβατηγά, επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά – οχηματαγωγά – ταχύπλοα, επιβατηγά -ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

2. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής https://www.ynanp.gr/el/.

3. Για τα κρουαζιερόπλοια, τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας που διενεργούν τουριστικούς πλόες στην ελληνική Επικράτεια, καθώς και εκείνα που καταπλέουν από το εξωτερικό και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ισχύουν οι κανόνες των Παραρτημάτων 2 και 3, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης) είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους των επιβατηγών, επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων, επιβατηγών – οχηματαγωγών – ταχύπλοων, επιβατηγών-ταχύπλοων και επιβατηγών-υδροπτέρυγων πλοίων. Στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, η χρή

ση μάσκας είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους αυτών σύμφωνα με τα οικεία υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής https://www.ynanp.gr/el/. Για τη χρήση μάσκας στα κρουαζιερόπλοια ισχύουν οι κανόνες του Παραρτήματος 2.

•  Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας https://www.ypa.gr.

•  Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο αντίστοιχο μέσο μεταφοράς.

Παράρτημα 2

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ

1. α) Επιτρέπεται η διενέργεια περιηγητικών ταξιδιών κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας, εντός της ελληνικής Επικράτειας και ο κατάπλους τους στην Ελλάδα.

β) Εφόσον το περιηγητικό ταξίδι εκκινεί από την Ελλάδα, η έναρξή του πραγματοποιείται αποκλειστικά στους λιμένες (home port) Πειραιά, Κέρκυρας, Λαυρίου, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, ενώ ο κατάπλους των κρουαζιε-ρόπλοιων σε ενδιάμεσους προορισμούς «transit ports», πραγματοποιείται αποκλειστικά στους λιμένες που αναφέρονται στον κατάλογο που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).

γ) Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, οι φορείς διαχείρισης των λιμένων της παρούσας καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται στις ανωτέρω περιπτώσεις της παρούσης, καθώς και κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση και την παρα-

μονή του πλοίου σε επόμενα λιμάνια του περιηγητικού ταξιδιού εντός της ελληνικής Επικράτειας να τηρούν τα οριζόμενα στις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.30062/26.5.2022 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση των βασικών υγειονομικών απαιτήσεων των λιμένων – πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2» (ΑΔΑ:99ΚΥ465ΦΥΟ-1ΡΦ).

δ) Ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών με τις οποίες έρχονται σε επαφή οι επιβάτες πραγματοποιούνται μεταξύ της μεταφοράς διαφορετικών ομάδων ατόμων.

2. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας καταργείται σε όλους τους χώρους των κρουαζιερόπλοιων (εσωτερικούς και εξωτερικούς). Στις περιπτώσεις: α) Αύξησης των κρουσμάτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του δύο τοις εκατό (2%) των επιβατών και τέσσερα τοις εκατό (4%) των μελών του πληρώματος σε χρονικό διάστημα μίας (1) εβδομάδας ή β) αύξησης των κρουσμάτων ολικά (σε επιβάτες και μέλη πληρώματος) στο ένα τοις εκατό (1%) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης) είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους των κρουαζιερόπλοιων.

3. Τα κρουαζιερόπλοια που δεν διενεργούν κρουαζιέρα επιτρέπεται να ελλιμενίζονται, κενά επιβατών: α) σε λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας, β) στα λιμάνια Ρόδου, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Χανίων, γ) σε λοιπά νησιωτικά λιμάνια αποκλειστικά για λόγους εφοδιασμού και αλλαγής πληρωμάτων με δυνατότητα παραμονής σε αυτά μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες, καθώς και δ) σε θαλάσσιο χώρο έξωθεν των λιμένων της χώρας. Επίσης, επιτρέπεται ο κατάπλους τους σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου, προς τον σκοπό διενέργειας εργασιών επισκευών και συντήρησης. Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται ο απόπλους των πλοίων για τον ελλιμενισμό τους σε λιμένα επιλογής τους μεταξύ των ως άνω προαναφερόμενων. Οι Πλοίαρχοι, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων που παραμένουν σε ελλιμενισμό σε ελληνικούς λιμένες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς και με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων για τον κατάπλου πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/) και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/).

γ) Στο σημείο 20 του πίνακα Β της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα φαρμακεία, ως εξής:

Α/ΑΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
20.Καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, κάβες), φαρμακεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, pet shop, καθαριστήρια, καταστήματα πώλησης καπνικών/ατμιστικών προϊόντωνΗ υπηρεσία παροχής προϊόντων σε πακέτο από κατάστημα τροφίμων (take away) επιτρέπεται υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται σύμφωνα με το σημείο 16.•  Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α.

•  Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, όπου υφίστανται, με ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος απολύμανσης, το οποίο επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές.

•  Ειδικά στα φαρμακεία η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης) είναι υποχρεωτική για το προσωπικό και τους πελάτες.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και τις 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 6.00. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και ΕπενδύσεωνΕργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

Υγείας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Προστασίας του ΠολίτηΥφυπουργός

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αναπληρωτής Υπουργός

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
Υφυπουργός

Υποδομών και Μεταφορών

Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ