Δ1α/Γ.Π.οικ.25005/01-05-2024
Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 5102/2024 (Α ’55)

Αθήνα 01/05/2024
Αρ· Πρωτ· Δ1α/Γ.Π. οικ. 25005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Σπυριδωνίδου
Τηλ. : 2132161232
Εmail : ddy@moh.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 5102/2024 (Α ’55)».

ΣΧΕΤ: 1. Το άρθρο 67 του ν. 5102/2024 «Δράσεις δημόσιας υγείας- Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’55).
2. Ο ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις» (Α’, 161), και ειδικότερα το άρθρο 11 αυτού.
3. Η με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 68677/29.11.2022 ΥΑ με θέμα «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη – Ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης» (Β’ 6110).
4. Η υπ’ αριθμ. Γ3γ/40426/05.07.2016 υπουργική απόφαση «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων» (Β’ 2221).
5. Η από 25.04.2024 σχετική αλληλογραφία με το Γρ. της Αναπληρώτριας Υπουργού.

Με στόχο την άρτια εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 5102/2024, και λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω σχετικά, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Το άρθρο 67 του ν. 5102/2024 προβλέπει τη διαδικασία ανάθεσης των εξετάσεων εργαστηριακής παρακολούθησης ασθενών με HIV σε Κέντρα Αναφοράς του ιού HIV (HIV, AIDS, Ρετροϊών), στο πλαίσιο της συνεργασίας των Κέντρων Αναφοράς με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ειδικότερα, η εργαστηριακή παρακολούθηση των HIV οροθετικών ατόμων ανατίθεται, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 5102/2024, στα Κέντρα Αναφοράς του ιού HIV (AIDS, HIV, Ρετροϊών), που αναγνωρίζονται ως τέτοια δυνάμει υπουργικής απόφασης, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 4633/2019.

Μέχρι στιγμής δεν υφίστανται Κέντρα Αναφοράς του ιού HIV που να έχουν αναγνωρισθεί με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επιπλέον, για την αναγνώρισή τους αναμένεται να αναρτηθεί στο διαδίκτυο δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Υγείας. Η γεωγραφική κατανομή και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης θα δημοσιευθούν στο πρώτο σχέδιο δράσης HIV, που θα εκπονηθεί στο προσεχές διάστημα.

Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης αναγνώρισης και εφεξής οι διαγνωστικές εξετάσεις HIV, που εκτελούνται στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων του ΕΟΔΥ με Κέντρα Αναφοράς, θα εκτελούνται αποκλειστικά στα Κέντρα Αναφοράς HIV (HIV, AIDS, Ρετροϊών), που θα έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 5102/2024 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4633/2019.

Μεταβατικά και για τον σκοπό της απρόσκοπτης εργαστηριακής παρακολούθησης των HIV ατόμων, έως την έκδοση της ως άνω αναγνωριστικής υπουργικής απόφασης, η εργαστηριακή παρακολούθηση ανατίθεται, σύμφωνα με το β’ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 5102/2024, στα Κέντρα Αναφοράς που πληρούν το σύνολο των υπό στοιχεία α’ έως ε’ προϋποθέσεων του ιδίου εδαφίου.

Τα εργαστήρια στα οποία ανατίθεται η εργαστηριακή παρακολούθηση, σύμφωνα με το β’ εδάφιο της παρ. 1, θα εκτελούν τις διαγνωστικές εξετάσεις του γ’ εδαφίου της παρ. 1, μέχρι να ολοκληρωθεί η πράξη ανάθεσης του α’ εδαφίου της παρ. 1 του ν. 5102/2024, κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 4633/2019.

Επισημαίνεται ότι το ορόσημο της 31.12.2024 αφορά αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πράξη ανάθεσης του β’ εδαφίου, δηλαδή η έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής απόφασης από την Αναπληρώτρια Υπουργό, και όχι την εκτέλεση των διαγνωστικών εξετάσεων, η οποία δύναται να συνεχιστεί και μετά την 31.12.2024 και πάντως μέχρι τη δημοσίευση της πράξης ανάθεσης του α’ εδαφίου.

Οι προγραμματικές συμβάσεις του ΕΟΔΥ για την εργαστηριακή διάγνωση και παρακολούθηση των HIV οροθετικών ασθενών συνεχίζουν να εκτελούνται μόνο κατά το στάδιο αυτό, δηλαδή μέχρι την έκδοση της αναγνωριστικής υπουργικής απόφασης του εδαφίου α’ της παρ. 1 του άρθρου 67.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση ο όρος «διαγνωστικές εξετάσεις» περιλαμβάνει τόσο τις εξετάσεις διάγνωσης, όσο και την παρακολούθηση των HIV οροθετικών ασθενών. Προς επίρρωση αυτού, σημειώνεται ενδεικτικά ότι, στην υπ’ αριθμ. Γ3γ/40426/05.07.2016 υπουργική απόφαση «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων» (Β’ 2221) προβλέπεται ότι «Στα παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων που εκδίδονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription) που διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προστίθενται πεδία που αναγράφουν “ΔΙΑΓΝΩΣΗ” και “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ”».

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ