Δ14/36920/15-04-2022
Υποβολή δικαιολογητικών επιχορήγησης φορέων Ν.Π.Ι.Δ. από τις πιστώσεις του Ειδικού Κρατικού Λαχείου

Αθήνα, 15/04/2022
Α.Π..: Δ14/ 36920

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Σολωμού 60
Ταχ. Κωδ. : 104 32
Πληροφορίες: Γκίνη Α.
e-mail : agkini@yeka.gr

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών επιχορήγησης φορέων Ν.Π.Ι.Δ. από τις πιστώσεις του Ειδικού Κρατικού Λαχείου.

Από 1η Μαρτίου έχει εκκινήσει η υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης φορέων Ν.Π.Ι.Δ. από τα καθαρά έσοδα του Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για το έτος 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ14/οικ.44386/29.06.2021 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Προϋποθέσεις και διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και κατανομής των καθαρών εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για κοινωνικές πολιτικές σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 2981 τ. Β’) (ΑΔΑ: ΨΨΝΦ46ΜΤΛΚ-ΘΝ3).

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 περ. στ, της ανωτέρω απόφασης στην περίπτωση που το ποσό της επιχορήγησης που ζητείται υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €), οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν υποχρεωτικά Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή, στην οποία βεβαιώνεται το εύλογο της κατάρτισης και παρουσίασης από κάθε ουσιώδη άποψη της χρηματοοικονομικής θέσης του φορέα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω απαίτηση εφαρμόζεται πρώτη φορά κατά το τρέχον οικονομικό έτος και με αφορμή τον ιδιαίτερα αυξημένο όγκο αιτημάτων και την αδυναμία προσκόμισης της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από αρκετούς φορείς, οι υπηρεσίες θα δέχονται την υποβολή της ανωτέρω έκθεσης το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2022.

Οι Περιφέρειες καλούνται να διασφαλίσουν την ταχύτερη δυνατή κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους.

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ