Δ1/ΓΠ οικ. 81841/29-12-2021
Υπενθύμιση των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Αθήνα, 29 /12/2021
Αρ. Πρωτ. Δ1/ΓΠ οικ. 81841

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 10187
Τηλέφωνο: 213 216 1793
Email: ddv@moh.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σχετ.: 1. Η υπ. αριθμ. Δ1γ/Γ.Π.οικ.57739/18-09-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΙΝ465ΦΥΟ-Κ8Λ) εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με θέμα «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»
2. Η υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80417/23.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6214) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.»

Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη την έναρξη της χειμερινής περιόδου και την συνακόλουθη πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και την αύξηση των κρουσμάτων της νόσου COVID-19 μετά την ανάδυση της παραλλαγής Ο και άλλων κρουσμάτων ιογενούς αιτιολογίας (εποχική γρίπη κ.α), κρίνει σκόπιμη και απαραίτητη την υπενθύμιση της αναγκαιότητας τήρησης των αναφερομένων στη σχετική (1) εγκύκλιο αναφορικά με τους κανόνες υγιεινής που θα πρέπει να τηρούνται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στα πλαίσια της προστασίας του επιβατικού κοινού και του προσωπικού.
Ιδιαίτερα, εφιστούμε την προσοχή σας στην ανάγκη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη των κάτωθι:

1. Συστηματικός, συνεχής και επαρκής αερισμός στα ΜΜΜ.

Για λόγους προστασίας από τη μετάδοση του κορωνοϊού θα πρέπει να διασφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο συστηματικός, συνεχής και επαρκής αερισμός στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και των επιβατικών σταθμών. Σε κάθε περίπτωση τα παράθυρα των οχημάτων θα πρέπει να είναι συνεχώς ανοιχτά, από την αφετηρία και καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδρομών, για επαρκή αερισμό ταυτόχρονα ή και ανεξαρτήτως της χρήσης του κλιματισμού. Αναφορικά με τη χρήση κλιματισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα λοιπά μέσα μεταφορών (ταξιδιωτικά λεωφορεία-πούλμαν, πλοία, τρένα, ΚΤΕΛ) συνιστάται η χρήση τους σε ρύθμιση μεγιστοποίησης της εισαγωγής νωπού αέρα σε
συνδυασμό με τα ανοιχτά παράθυρα, όπου αυτό είναι εφικτό. Η τακτική συντήρηση των κλιματιστικών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή διαδικασίες είναι απαραίτητη.

2. Καθαρισμός και Απολύμανση των Μέσων Μαζικής Μεταφορά και των επιβατικών σταθμών

Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και όλοι οι χώροι των επιβατικών σταθμών θα πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαροί και χωρίς φθορές που μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες συγκέντρωσης μικροοργανισμών και εντόμων υγειονομικής σημασίας. Για τον λόγο αυτό επιβεβλημένη είναι η τήρηση τακτικών προγραμμάτων α) καθαρισμού και εφαρμογής απολύμανσης (με σκευάσματα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ) , β) εντομοκτονίας – μυοκτονίας (από εξειδικευμένο συνεργείο, με σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης) και γ) συντήρησης των υποδομών και αντικατάστασης των φθαρμένων υλικών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στον καθαρισμό και την απολύμανση των χειρολαβών και στηριγμάτων, από όπου κρατούνται οι επιβάτες, και στους διακόπτες ειδοποίησης στάσης καθώς και στην πραγματοποίηση έκτακτου καθαρισμού και απολύμανσης όταν παραστεί ανάγκη. Επιπλέον, λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων ιογενούς αιτιολογίας, προτείνεται η εντατικοποίηση των προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης.

3. Συνεχή ενημέρωση των επιβατών μέσω οπτικών και ηχητικών σημάτων σχετικά με:

❖ την υποχρεωτική και σωστή χρήση μάσκας,
❖ την τήρηση αποστάσεων,
❖ τη διατήρηση των παραθύρων ανοικτών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής
❖ τη σωστή υγιεινή των χεριών

Οι ανωτέρω συστάσεις αφορούν τις αστικές και δημοτικές συγκοινωνίες και τις υπεραστικές συγκοινωνίες, όπου είναι εφικτό.

Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την άμεση εφαρμογή των αναφερομένων στην παρούσα καθώς και την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων εποπτείας σας.

 

 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α. ΠΛΕΥΡΗΣ