Δ.Σ.Σ. Α 1122015 ΕΞ 2022
Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.4389/2016 (Α’94) για το έτος 2021.

(ΦΕΚ Β 6005/24.11.2022)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 23, την παρ. 1 του άρθρου 2, τις περ. ε’, ζ’ και ια’ της παρ. 2 του άρθρου 2, το άρθρο 7, την περ. β’ της παρ. 2, την περ. ββ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, τα άρθρα 21, 22, και 41 αυτού.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

3. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25-9-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’2417), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την υπό στοιχεία 17484 ΕΞ 2021/11-2-2021 (Β’ 655) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον καθορισμό στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2021.

6. Την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. Α 1024950/24-03-2021 (Β’ 1584) απόφαση Διοικητή για την έκδοση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ για το έτος 2021 και την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. Α 1104747/25-11- 2021 (Β’ 5585) απόφαση Διοικητή για την αναθεώρηση του.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).

8. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, η οποία συμβάλλει στην αντικειμενική αξιολόγηση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, με σκοπό τη βράβευση αυτών για το έτος 2021, λαμβάνοντας υπόψη την αναγνώριση της συνεισφοράς τους στο συνολικό έργο της ΑΑΔΕ, όπως αυτό αποτυπώνεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στους εκάστοτε στρατηγικούς της στόχους.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Τη διαδικασία γενικής και ειδικής βράβευσης των Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ για το έτος 2021, σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και του άρθρου 15 του ν. 4778/2021, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επίτευξης των τεθέντων στόχων των Οργανικών Μονάδων βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 1

Σκοπός Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ, με σκοπό τη βράβευση αυτών, αποβλέπει στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας αυτών βάσει της συνεισφοράς τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων, καθώς και στην επιτυχέστερη υλοποίηση του έργου της ΑΑΔΕ. Επίσης, συμβάλλει στην καλλιέργεια πνεύματος ευγενούς άμιλλας, στην ενίσχυση της υπευθυνότητας και στην βελτίωση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας όλων των Οργανικών Μονάδων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

α) Οργανικές Μονάδες, για την εφαρμογή της παρούσας, είναι οι Μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος ή Αυτοτελούς τμήματος, Γραφείου ή Αυτοτελούς Γραφείου της ΑΑΔΕ που υφίστανται στο τέλος του έτους αξιολόγησης.

β) Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι η διαδικασία επιμερισμού των στρατηγικών στόχων της Αρχής σε ετήσιους στόχους, δράσεις και έργα.

γ) Στόχοι είναι οι ποσοτικοί, οι μη ποσοτικοί και οι υποχρεώσεις κάθε Οργανικής Μονάδας, όπως αυτοί αναγράφονται στο εκάστοτε Επιχειρησιακό Σχέδιο της Αρχής (τεθέντες στόχοι).

δ) Βαθμός Επίτευξης των τεθέντων στόχων των Οργανικών Μονάδων είναι το ποσοστό επίτευξης αυτών.

ε) Αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων των Οργανικών Μονάδων και Αποδοτικότητα είναι ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων των Οργανικών Μονάδων σε συνάρτηση με το ανθρώπινο δυναμικό τους.

στ) Εξαίρεση Στόχων από τη διαδικασία αξιολόγησης των Οργανικών Μονάδων είναι δυνατή κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης. Λόγοι εξαίρεσης αποτελούν ενδεικτικά η μη υλοποίηση στόχων λόγω αντικειμενικών ή/και εξωγενών παραγόντων καθώς και η αδυναμία κατανομής στόχων σε Οργανικές Μονάδες.

Άρθρο 3

Κατηγορίες Βραβείων (Βραβείο Επίτευξης Στόχων)

Καθορίζονται κατηγορίες βραβείων ως εξής:

1. Γενικό βραβείο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ.

2.Α1 Ειδικά βραβεία για την υψηλή απόδοση και την ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΑΑΔΕ και στην εκπλήρωση της αποστολής της ή στην επίτευξη οροσήμων που έχουν τεθεί στην Αρχή στο πλαίσιο του Σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ή για την αποκάλυψη ιδιαίτερα σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

2.Α2 Ειδικά βραβεία για τη συμμετοχή των Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση σημαντικών έργων ή στην ανταπόκρισή τους σε έκτακτα γεγονότα, εκτός επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ.

2.Β1 Ειδικά βραβεία για την ανάληψη πρωτοβουλιών Οργανικών Μονάδων που προάγουν το έργο της ΑΑΔΕ.

2.Β2 Ειδικά βραβεία για τη διαχείριση υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας ή υπό ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας.

2.Γ Ειδικά βραβεία κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Άρθρο 4

Κριτήριο Αξιολόγησης Γενικής Βράβευσης

Κριτήριο αξιολόγησης της γενικής βράβευσης αποτελεί η αποδοτικότητα κάθε Οργανικής Μονάδας, ήτοι ο βαθμός επίτευξης αυτής ως προς τους τεθέντες στόχους της βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό της (στελέχωση).

Ο βαθμός αποδοτικότητας κάθε Οργανικής Μονάδας, ως προς τους τεθέντες στόχους της, προσδιορίζεται από το γινόμενο (α) του βαθμού αποτελεσματικότητας και (β) του Συντελεστή Μεταβολής Στελέχωσης. Για τον προσδιορισμό του συντελεστή μεταβολής στελέχωσης λαμ-βάνονται υπόψη τα δεδομένα που διατίθενται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης. Ο βαθμός αποδοτικότητας που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις υπέρβασης του περιορίζεται στο 110% και στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

(α) Ο βαθμός αποτελεσματικότητας κάθε Οργανικής Μονάδας υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ποσοστών επίτευξης των ποσοτικών στόχων, των μη ποσοτικών στόχων και των υποχρεώσεων. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των ποσοστών επίτευξης των στόχων κάθε Οργανικής Μονάδας λαμβάνονται υπόψη τα εξής: (i) στόχοι που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερους επιμέρους στόχους, αξιολογούνται ως διακριτοί στόχοι και (ii) τα ποσοστά επίτευξης των στόχων, στις περιπτώσεις υπέρβασης τους, περιορίζονται στο 110%.

(β) Ο Συντελεστής Μεταβολής Στελέχωσης αφορά στο ποσοστό μεταβολής του προσωπικού της Οργανικής Μονάδας (μείωση) εντός του υπό αξιολόγηση έτους, σε σχέση με το συνολικό προσωπικό της στην αρχή του έτους (το πηλίκο της απόλυτης τιμής της διαφοράς «προσωπικό στο τέλος έτους μείον προσωπικό στην αρχή έτους» προς το συνολικό προσωπικό στην αρχή του έτους) και διαβαθμίζεται ως εξής:

– Επί ποσοστού μεταβολής προσωπικού μεγαλύτερο ή ίσο του 20%

Συντελεστής Μεταβολής Στελέχωσης 1,2

– Επί ποσοστού μεταβολής προσωπικού μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20%

Συντελεστής Μεταβολής Στελέχωσης 1,1

Σε περίπτωση συγχώνευσης Οργανικών Μονάδων εντός του έτους αξιολόγησης, ως προσωπικό στην αρχή του έτους λαμβάνεται το άθροισμα του προσωπικού των συγχωνευθεισών Υπηρεσιών στην αρχή του έτους και ως προσωπικό στο τέλος του έτους λαμβάνεται το προσωπικό της νέας Υπηρεσίας που προέκυψε κατόπιν της συγχώνευσης, στο τέλος του έτους. Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών με κατάργηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων Οργανικών Μονάδων, ως πραγματικά υπηρετούντες στην αρχή του έτους ορίζονται οι πραγματικά υπηρετούντες κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας.

Με βάση το βαθμό αποδοτικότητας οι Οργανικές Μονάδες ταξινομούνται, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4778/2021, στις ακόλουθες κλίμακες:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Α/υπερεπίτευξης
101% έως 110%
Α
100%
Β
98% και 99%
Γ
95%, 96% και 97%

 

Η επίτευξη των ετήσιων ποσοτικών στόχων εσόδων και επιστροφών της Αρχής, όπως αυτοί καθορίζονται στην υπό στοιχεία 17484 ΕΞ 2021/11.2.2021 (Β’ 655) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της αποδοτικότητας για το Γραφείο του Διοικητή.

Άρθρο 5

Κριτήρια Αξιολόγησης Ειδικής Βράβευσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης της ειδικής βράβευσης, είναι ανά κατηγορία βραβείου, τα ακόλουθα:

Α. Ειδικά βραβεία κατηγορίας Α για:

Α.1 την υψηλή απόδοση και την ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΑΑΔΕ και στην εκπλήρωση της αποστολής της ή στην επίτευξη οροσήμων που έχουν τεθεί στην Αρχή στο πλαίσιο του Σχεδίου ανάκαμψης και ανθε-κτικότητας ή για την αποκάλυψη ιδιαίτερα σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου λαμβάνονται ενδεικτικά:

Α.1.α Η υψηλή απόδοση έναντι στόχων και η ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΑΑΔΕ.

Α.1.β Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης πολυπλο-κότητας εντός ασφυκτικών χρονικών πλαισίων – προθεσμιών, με παράλληλη εκπλήρωση κρίσιμων δεικτών απόδοσης της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σε ποσοστό άνω του 100%.

Α.1.γ Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων, προγραμμάτων, μεταρρυθμίσεων ή οροσήμων που έχουν τεθεί στην Αρχή στο πλαίσιο του Σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της ΑΑΔΕ.

Α.1.δ Η αποκάλυψη ιδιαίτερα σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με ουσιαστική βαρύτητα στο έργο της ΑΑΔΕ.

Α.2 τη συμμετοχή των Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση σημαντικών έργων ή στην ανταπόκρισή τους σε έκτακτα γεγονότα, εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ.

Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:

Α.2.α Η επιτυχής υλοποίηση έργων Επιχειρησιακού Σχεδίου, ιδιαίτερης σημαντικότητας και πολυπλοκότη-τας, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια-προθεσμίες.

Α.2.β Η εκπλήρωση έκτακτων και επειγόντων ή κατ’ ανάθεση έργων εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια-προθεσμίες και με επιτυχή ανταπόκριση των εμπλεκομένων Οργανικών Μονάδων.

Β Ειδικά βραβεία κατηγορίας Β για:

Β.1 την ανάληψη πρωτοβουλιών Οργανικών Μονάδων, που προάγουν το έργο της ΑΑΔΕ.

Οι πρωτοβουλίες αξιολογούνται σύμφωνα με την πρωτοτυπία της ιδέας και την αποτελεσματικότητά της σε συνδυασμό με το πολλαπλασιαστικό όφελος που επιφέρουν.

Ως πρωτοβουλίες μπορεί να εκλαμβάνονται:

Β.Ι.α Η υλοποίηση ή βελτίωση ηλεκτρονικής εφαρμογής (εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου), η οποία μειώνει σημαντικά το διοικητικό κόστος για τον φορολογούμενο και την ΑΑΔΕ.

Ε.1.β Οι καινοτόμες πρακτικές Οργανικής Μονάδας που οδηγούν σε σημαντική βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με αυτή.

Ε.1.γ Η υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης κατόπιν μελέτης, η οποία οδηγεί σε αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Ε.1.δ Η υποβολή πρότασης-μελέτης, η οποία εισηγείται νέο πλαίσιο λειτουργίας σε συγκεκριμένους τομείς ή μεθόδους προς βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών (ελεγκτικών ή μη) και θα προάγει το έργο της ΑΑΔΕ.

Ε.2 τη διαχείριση υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας ή υπό ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας.

Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:

Ε.2.α Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας (ως προς το αποτέλεσμα αυτών σε εισπραχθέντα ανά ελεγκτή Οργανικής Μονάδας έσοδα από καταλογισμό φόρων, δασμών ή τελών, κατόπιν ελέγχων).

Ε.2.β Η επιτυχής λειτουργία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, όπως ενδεικτικά σε συνοριακά (χερσαία) ή απομακρυσμένα σημεία, εκτός ωραρίου λειτουργίας ή εκτός έδρας και με παράλληλη εμπλοκή σε υποθέσεις που ενέχουν κινδύνους για τους υπαλλήλους της Οργανικής Μονάδας.

Ε.2.γ Η έγκαιρη εκπλήρωση έκτακτου, μη προγραμματισμένου έργου εντός ασφυκτικών χρονικών ορίων, με σκοπό την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Γ Ειδικά βραβεία κατηγορίας Γ κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:

Γ.α Η αποδεδειγμένη συμμετοχή Οργανικών Μονάδων σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς ή αλληλεγγύης ή σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας, κατόπιν πρωτοβουλίας, και οι οποίες έχουν ιδιαίτερο κοινωνικό αντίκτυπο και ενισχύουν το κοινωνικό πρόσωπο της ΑΑΔΕ.

Γ.β Η αποδεδειγμένη συνεισφορά Οργανικών Μονάδων σε έκτακτες και επείγουσες δράσεις και ενέργειες, εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού, που συμβάλλουν ιδιαιτέρως στην προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου εν γένει.

Άρθρο 6

Διαδικασία Βράβευσης

1. Το κριτήριο του άρθρου 4 της παρούσας, με βάση το οποίο αξιολογούνται οι Οργανικές Μονάδες, εφαρμόζεται επί των ετησίων απολογιστικών αποτελεσμάτων κάθε Οργανικής Μονάδας, όπως αυτά καταγράφονται στην αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού δραστηριοτήτων, η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Οικονομικών, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, δημοσιοποιείται και υποβάλλεται και συζητείται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό της.

2. Από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού συντάσσεται έγγραφο ανά Γενική Διεύθυνση / Αυτοτελή Διεύθυνση / Αυτοτελές Τμήμα που περιλαμβάνει πίνακα στόχων (ποσοτικών, μη ποσοτικών και υποχρεώσεων) που έχουν ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των Οργανικών Μονάδων και πίνακα αξιολόγησης με τα αποτελέσματα κάθε Οργανικής Μονάδας.

3. Τα ανωτέρω υποβάλλονται από την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού στον Διοικητή της Αρχής προς ενημέρωση, καθώς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων που υπάγονται απευθείας στο Διοικητή της ΑΑΔΕ, προς εξέταση αποτελεσμάτων και αποκλίσεων επί των τεθέντων στόχων και υποβολή (α) τεκμηριωμένης εισήγησης ως προς την ορθότητα του ποσοστού επίτευξης ή/ και την εξαίρεση στόχων από την αξιολόγηση της Οργανικής Μονάδας, λόγω αντικειμενικών ή/και εξωγενών παραγόντων, καθώς και (β) τεκμηριωμένων (με αναλυτική παράθεση αποτελεσμάτων κατά περίπτωση) προτάσεων για ειδική βράβευση σύμφωνα με το άρθρο 5.

4. Οι ως άνω εισηγήσεις και προτάσεις υποβάλλονται μετά του τεκμηριωτικού υλικού από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού στον Διοικητή για έγκριση και οριστικοποίηση των πινάκων αξιολόγησης. Ακολουθεί η διαδικασία βράβευσης με την έκδοση σχετικής Απόφασης Βράβευσης των Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 7

Διαδικασία απονομής χρηματικών βραβείων

1. Σε Οργανικές Μονάδες που βραβεύονται βάσει των άρθρων 4 και 5 δύναται να απονέμονται χρηματικά βραβεία. Το γενικό και τα ειδικά βραβεία λειτουργούν διαζευκτικά για την κάθε Οργανική Μονάδα και σε κάθε περίπτωση η Οργανική Μονάδα λαμβάνει το μεγαλύτερο εκ των δύο (γενικό ή ειδικό).

2. Το ποσό του χρηματικού βραβείου κατανέμεται εντός της Οργανικής Μονάδας στο σύνολο των υπηρετούντων κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4778/2021.

3. Τα ειδικά βραβεία ανά κατηγορία λαμβάνουν ως χρηματική αμοιβή κατ’ ανώτατο όριο την ειδική αμοιβή του βαθμού θέσης εργασίας (Β.Θ.Ε.) πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή αντίστοιχα:

– 1,00 για τα ειδικά Α1 κατηγορίας

– 0,75 για τα ειδικά Α2 κατηγορίας

– 0,50 για τα ειδικά Β1 κατηγορίας

– 0,25 για τα ειδικά Β2 κατηγορίας

– 0,20 για τα ειδικά Γ κατηγορίας

4. Τα ειδικά βραβεία του άρθρου 5 δύνανται να απο-νέμονται και σε επίπεδο Τμήματος ή Γραφείου εντός της ίδιας Οργανικής Μονάδας και όχι οριζόντια σε όλα τα Τμήματα/Γραφεία αυτής καθώς και στο προσωπικό αυτών, ανάλογα με το έργο που έχουν επιτελέσει, κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων Προϊσταμένων.

5. Το χρηματικό βραβείο προκύπτει βάσει των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 15 και στην παρ. 5β του άρθρου 47 του ν. 4778/2021, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τους παρακάτω κανόνες κατανομής του χρηματικού βραβείου εντός της Οργανικής Μονάδας:

Α. Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση την ενεργό άσκηση καθηκόντων μέσα στο έτος. Ως χρόνος ενεργού άσκησης καθηκόντων λογίζονται και οι ημέρες απουσίας του υπαλλήλου λόγω κανονικής άδειας (άρθρα 48 και 49 ΥΚ), ειδικών αδειών (άρθρο 50 ΥΚ), άδειας διευκόλυνσης οικογενειακών υποχρεώσεων (παρ. 6 και 8 άρθρου 53 ΥΚ), βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας έως 8 ημέρες (παρ. 2 άρθρου 55 ΥΚ), άδειας για συμμετοχή στην εισαγωγική εκπαίδευση και σε προγράμματα υπηρεσιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (άρθρα 47, 58 και 59 ΥΚ) και άδειας λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας.

Β. Για την εφαρμογή του κανόνα απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση την ενεργό άσκηση καθηκόντων μέσα στο έτος δεν υπολογίζονται τα διαστήματα κατά τα οποία ο υπάλληλος υπηρετεί σε υπηρεσίες εκτός ΑΑΔΕ ή στο εξωτερικό, ή τελεί σε αργία ή σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή τελεί σε οποιαδήποτε άδεια άνευ αποδοχών (συμπεριλαμβανομένης της άδειας άνευ αποδοχών λόγω ανατροφής της παρ. 1 του άρθρου 53). Για το προσωπικό ΙΔΟΧ ομοίως δεν υπολογίζεται η γονική άδεια του άρθρου 28 του ν. 4808/2021.

Γ. Το ως άνω χρηματικό ποσό αποδίδεται και στους υπαλλήλους που τελούν σε άδειες που προβλέπονται από το άρθρο 52, τις παρ. 2 και παρ. 9 του άρθρου 53, των άρθρων 54 και 56 του ΥΚ ή τελούν σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου (άρθρο 100 του ΥΚ), καθώς και στο προσωπικό ΙΔΟΧ που τελεί σε άδειες του άρθρου 11 του ν. 2874/2000, του άρθρου 37 του ν. 4808/2021 και του άρθρου 142 του ν. 3655/2008. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις ως χρόνος υπηρεσίας μέσα στο έτος λογίζεται το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ του χρόνου ενεργού άσκησης καθηκόντων στην ΑΑΔΕ και του διαστήματος απουσίας του υπαλλήλου για λόγους που ανάγονται στις περιπτώσεις αυτές, περιοριζό-μενο στο χρόνο ενεργού άσκησης καθηκόντων στην ΑΑΔΕ (όπως αυτός υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω Α και Β).

Δ. Ειδικά, για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που υπηρετούν στο Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ), δεδομένου ότι το γραφείο αυτό συμβάλλει στην εν γένει επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ, μέσω της νομικής συνδρομής των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς σύμφωνα με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 36 του ν. 4389/2016, χειρίζεται τις υποθέσεις της ΑΑΔΕ, λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση της Οργανικής Μονάδας από την οποία αποσπάσθηκαν. Ε. Ειδικά, για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που υπηρετούν στο Συντονιστικό Κέντρο για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου (Σ.Ε.Κ.), το οποίο συστάθηκε στην ΑΑΔΕ με το άρθρο 6 του ν. 4410/2016, δεδομένου ότι το όργανο αυτό συμβάλλει στην εν γένει επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΑΑΔΕ, λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση της Οργανικής Μονάδας από την οποία αποσπάσθηκαν.

ΣΤ. Στην περίπτωση που υπάλληλος υπηρέτησε εντός του έτους που αφορά η βράβευση σε περισσότερες από μία Οργανικές Μονάδες, για τον υπολογισμό του χρηματικού βραβείου της Οργανικής Μονάδας και την απόδοση του χρηματικού ποσού στους υπαλλήλους της, λαμβάνεται υπόψη η Οργανική Μονάδα στην οποία ο υπάλληλος διάνυσε τον περισσότερο χρόνο πραγματικής απασχόλησης εντός του έτους.

Ζ. Στην περίπτωση που υπάλληλος κατατάχθηκε εντός του έτους βράβευσης σε περισσότερους του ενός Βαθμούς Θέσης Εργασίας, για τον υπολογισμό του χρηματικού βραβείου βάσει του Βαθμού Θέσης Εργασίας λαμ-βάνεται υπόψη ο Βαθμός Θέσης Εργασίας στον οποίο ο υπάλληλος διένυσε τον περισσότερο χρόνο πραγματικής απασχόλησης εντός του έτους.

Άρθρο 8

Υπηρεσίες εφαρμογής διαδικασίας αξιολόγησης

Αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της παρούσας, ορίζεται η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΑΑΔΕ.

Στην περίπτωση απονομής χρηματικών βραβείων, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 15 και της παρ. 5β του άρθρου 47 του ν. 4778/2021 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας, αρμόδιες για την υλοποίηση είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ