Δ.Σ.Σ. Α 1111685 ΕΞ 2022
Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2022
Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1111685 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 5713/08-11-2022)
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα:
α) Την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 2 σχετικά με την αρμοδιότητα της Αρχής για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων όλων των Υπηρεσιών της και την κατάρτιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης,
β) την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 9 για την ανάγκη παροχής σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής,
γ) την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14, σύμφωνα με την οποία ο Διοικητής της Αρχής καταρτίζει και αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής και καθορίζει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους,
δ) τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 22, σχετικά με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και τα λοιπά σχέδια δράσης της Αρχής,
ε) την παρ. 1 του άρθρου 23 σύμφωνα με την οποία και με γνώμονα την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, κοινοποιείται στις υπηρεσίες ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Αρχής και καθορίζονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι των οργανικών μονάδων, ο βαθμός προτεραιότητας για κάθε στόχο, οι δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
στ) την παρ. 2 του άρθρου 23 σύμφωνα με την οποία οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, οι οποίοι με την τοποθέτησή τους και την ανάληψη υπηρεσίας αποδέχονται αυτοδικαίως τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους των οργανικών μονάδων, που προσδιορίζονται από τον Διοικητή της Αρχής, κατανέμουν αυτούς, στους προϊσταμένους των υπό αυτών οργανικών μονάδων, επιπέδου Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου, οι δε προϊστάμενοι των Τμημάτων ή Αυτοτελών Γραφείων κατανέμουν αυτούς μεταξύ των υπαλλήλων, κατά περίπτωση.

2. Τον ν. 4874/2021 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α’ 249).

3. Την υπό στοιχεία 13079 ΕΞ 2022/01-02-2022 (Β’ 399) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2022.

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

5. Την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. Α 1026207 ΕΞ 21-02-2020 απόφαση του Διοικητή «Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 680).

6. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), σχετικά με την αυτοδίκαιη αποδοχή των στόχων από τους Ελεγκτές βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των οργανικών μονάδων της Αρχής.

7. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372) και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 2417), σε συνδυασμό με την υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την υπό στοιχεία ΔΣΣ Α 1025581/24-3-2022 (Β’ 1470) απόφαση Διοικητή για την έκδοση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2022.

9. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:
α) Την υπ’ αρ. 69488/20-5-2022 «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 424) και
β) την υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-9-2016 «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

10. Την υπ’ αρ. 74/01-11-2022 βεβαίωση σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

11. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Την ανάγκη αναθεώρησης και επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ, λόγω μεταβολών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της Αρχής.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το έτος 2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016, με την οποία ο Διοικητής της Αρχής καταρτίζει και αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής, ως ακολούθως:

1. Αναθεωρούνται 29 στόχοι του ΕΣ 2022 ως εξής:

Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥΑΡΜΟΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΥ
1ΣΠ.1.2.8Χαρακτηρισμός 1,5 δισ. € εκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης ως ανεπίδεκτων είσπραξης, εκ των οποίων 1,45 δισ. € από την ΕΜΕΙΣ.ΓΔΦΔΕΜΕΙΣ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΦΑΕ, ΔΟΥΚΕΜΕΕΠ & ΚΕΦΟΜΕΠ/Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, ΦΑΕ & ΔΟΥ/ Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, ΕΜΕΙΣ/Τμήμα Γ6
2ΣΑ.2.1.42Διεκπεραίωση του συνολικού ποσού των επιστροφών που εκκρεμούν την 28/2/2022, έως την 30/11/2022.* Εξαιρούνται, οι εκκρεμείς επιστροφές που βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη και σε αμοιβαία διοικητική συνδρομή.ΓΔΦΔΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΔΟΥ, ΦΑΕΤμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, Ελέγχων & Εσόδων8
3ΣΠ.1.1.30Διενέργεια τουλάχιστον 4.500 μερικών επιτόπιων ελέγχων (εμφανείς έλεγχοι διακίνησης) σε όλη την επικράτεια.ΓΔΦΔΔΟΥΌλα τα Τμήματα6
4ΣΠ.1.2.32Διενέργεια τουλάχιστον 8.500 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων (πρόληψης) σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών.ΓΔΦΔΔΟΥΤμή ματα Ελέγχων6
5ΣΠ.1.2.27Διενέργεια τουλάχιστον 9.500 ελέγχων λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων (διασταυρωτικοί, έκδοσης πράξεων κατόπιν δελτίων πληροφοριών/προληπτ. ελέγχων, λοιπών περιπτώσεων) (περιλαμβάνονται στους ελέγχους των στόχων ΣΠ.1.2.12, ΣΠ.1.2.15, ΣΠ.1.2.17).ΓΔΦΔΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΔΟΥ, ΦΑΕ, ΕΛΚΕΤμήματα Ελέγχων6
6ΣΠ.1.2.240Έκδοση 8 κανονιστικών αποφάσεων/εγκυκλίων για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου καταπολέμησης του λαθρεμπορίου κυρίως για προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, μέχρι 31/12/2022.ΓΔΤ & ΕΦΚΔΣΤΕΠ, ΔΕΦΚ&ΦΠΑ, ΔΔΘΕΚΑΔΣΤΕΠ/Τμήμα Δ, ΔΕΦΚ&ΦΠΑ/Τμήματα Α, Β, Γ, ΔΔΘΕΚΑ/Τμήματα Γ, Δ8
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥΑΡΜΟΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΥ
7ΣΠ.2.2.384Διενέργεια τουλάχιστον 2.350 δειγματοληψιών σε καύσιμα, ποτά με αλκοόλη, χημικά προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά, αυτοτελώς ή με άλλες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή με άλλες Αρχές, για ελέγχους στην εσωτερική αγορά αρμοδιότητας ΓΧΚ, σύμφωνα με τη νομοθεσία.ΓΔΓΧΚΧημικές Υπηρεσίες6
8ΣΠ.3.1.536Διενέργεια 90 ελέγχων για τον εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ (Έρευνες, Προκαταρκτικές εξετάσεις, Ε.Δ.Ε., Εισαγνελικές Παραγγελίες).ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΕΣΥΠΤμήματα A, Ε6
9ΣΠ.2.1.510Εμπρόθεσμη δημοσίευση των αποφάσεων που εκδίδει η ΔΕΔ, σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, έως το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοσή τους.ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΕΔΑυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης6
10ΣΜ.2.1.137Καθορισμός απαιτήσεων για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης των αποτελεσμάτων ελέγχου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο και έκδοσης πράξης προσδιορισμού διορθωτικού μετά από έλεγχο ΕΝΦΙΑ, μέχρι 31/12/2022.ΓΔΦΔΔΕΦΚΠΤμήμα A3
11ΣΜ.2.1.138Καθορισμός απαιτήσεων για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία μετά από έλεγχο, μέχρι 31/12/2022.ΓΔΦΔΔΕΦΚΠΤμήμα A3
12ΣΜ.2.1.129Εισήγηση για την έκδοση Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους (αρ.79 ν.4819/2021), μέχρι 31/07/2022.ΓΔΦΔΔΕΕΦΤμήμα Β1
13ΣΜ.1.2.75Εισήγηση για τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων των ΕΛΠ για την καθιέρωση υποχρέωσης έκδοσης παραστατικών διακίνησης και την προώθηση της έκδοσης ηλεκτρονικών παραστατικών διακίνησης, μέχρι 31/12/2022.ΓΔΦΔΔΕΛΤμήμα A8
14ΣΜ.2.1.89Έκδοση κωδικοποιημένης απόφασης για όλες τις διαδικασίες του μητρώου, μέχρι 31/12/2022.ΓΔΦΔΔΕΛΤμήμα ΙΑ4
15ΣΠ.1.2.34Έκδοση, το αργότερο μέχρι 31/12/2022, των εκκρεμών, κατά την 31/12/2021, Πράξεων Επιβολής Προστίμων (ΠΕΠ), κατόπιν μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης, ετών 2018, 2019,2020 και 2021.ΓΔΦΔΔΟΥΤμήμα Ελέγχου, Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογο ύμενο υς3
16ΣΜ.1.2.217Υποβολή σχεδίου συμπληρωματικής εγκυκλίου για τη διαδικασία χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, μέχρι 31/12/2022.ΓΔΤ & ΕΦΚΔΤΔΤμήμα Δ4
17ΣΜ.1.2.432Οριστικοποίηση τεχνικών προδιαγραφών αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, επέκταση Υπόχρεων προσώπων, μέχρι 30/11/2022.ΓΔΗΛΕΔΔΥΠΗΔΕΔΤμήμα Γ4
18ΣΜ.3.2.342Κατάρτιση της Κανονιστικής Μετακινήσεων σε Θέσεις Ειδικής Βαρύτητας, μέχρι 31/12/2022.ΓΔΑΔΟΔΔΑΔΤμήμα Ε6
19ΣΠ.1.2.33Διενέργεια 104 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 A του ν. 4174/2013, μέχρι 31/12/2022.ΓΔΦΔΔΟΥΤμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογούμενους6
20ΣΜ.2.1.245Σύνταξη των επιχειρησιακών απαιτήσεων για το έργο ψηφιοποίησης της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ κατά την υπαγωγή μη κοινοτικών και εγχωρίων εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη, μέχρι 31/07/2022.ΓΔΤ & ΕΦΚΔΕΦΚ&ΦΠΑΤμήμα Ε2
21ΣΜ.2.2.269Υποβολή σχεδίου απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών για την κωδικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς των μικρών αποσταγματοποιών (Διημέρων), μέχρι 31/07/2022.ΓΔΤ&ΕΦΚ/ΓΔΓΧΚΔΕΦΚ&ΦΠΑ/ΔΑΤΔΕΦΚ&ΦΠΑ/Τμήμα Β ΔΑΤ/Τμήμα A3
22ΣΜ.1.2.442Υλοποίηση απαιτήσεων για διασταύρωση πληροφοριών (DAC1) εντός τετραμήνου από τη λήψη του αρχείου από τη ΔΦΣ.ΓΔΗΛΕΔΔΥΠΗΔΕΔΤμήμα Β2
23ΣΜ.1.2.443Υλοποίηση απαιτήσεων για διασταύρωση στοιχείων βάσει DAC2/CRS έτους 2016 εντός τετραμήνου από τη λήψη του αρχείου από τη ΔΦΣ.ΓΔΗΛΕΔΔΥΠΗΔΕΔΤμήματα Β, Ε6
24ΣΜ.1.1.476Σχεδιασμός και πραγματοποίηση εκστρατείας εξερχόμενης επικοινωνίας για την ενημέρωση επιχειρήσεων που δεν έχουν προβεί σε αντιστοίχιση ΚΑΔ, μέχρι 31/12/2022.ΓΔΗΛΕΔ/ΓΔΦΔΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΙΣΤΕΠΛ, ΔΑΦΕ, ΔΥΠΗΔΕΔ ΔΕΛΔΙΕΠΙΔΙ/ Τμήμα Δ, ΔΙΣΤΕΠΛ/ Τμήμα Ε, ΔΑΦΕ/Τμήμα Γ, ΔΥΠΗΔΕΔ/ Τμήμα Β ΔΕΛ/ Τμήμα ΙΑ4
25ΣΜ.3.2.341Διαχείριση Ενστάσεων Κατάταξης έως και (40) σαράντα ημέρες από την κοινοποίηση των ενστάσεων στο Τμήμα Ε, έως και την αποστολή τους αρμοδίως.ΓΔΑΔΟΔΔΑΔΤμήμα Ε4
26ΣΑ.3.2.369Εκπαίδευση τουλάχιστον του 25% του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ*. *στο σύνολο του προσωπικού την 01/01/2022 και για παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) ωρών/υπάλληλοΓΔΑΔΟΦΟΤΑΤμήματα A, Β, Γ6
27ΣΜ.3.2.371Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών επόμενου έτους, όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, μέχρι 30/11/2022.ΓΔΑΔΟΦΟΤΑΤμήμα A3
28ΣΠ.2.2.388Ολοκλήρωση της εξέτασης του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων τροφίμων & υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα εξαιρουμένων των δειγμάτων αλκοόλης, ποτών με αλκοόλη, των εφέσεων, μελέτης ομοιογένειας & πλαστικών υλικών επανειλημμένης χρήσης για συντήρηση/αποθήκευση τροφίμων, σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των δειγμάτων.ΓΔΓΧΚΧημικές Υπηρεσίες6
29ΣΜ.2.2.407Κατάρτιση, παρακολούθηση διεξαγωγής και αξιολόγηση προγράμματος 250 επιθεωρήσεων καυσίμων πλοίων συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δειγματοληψιών, για τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούν αυτά , στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 802/2016, για την οποία η ΔΕΒΧΠ του Γ.Χ.Κ. είναι η Εθνική Αρμόδια Αρχή, μέχρι 31/12/2022.ΓΔΓΧΚΔΕΒΧΠΤμήμα A3

2. Αναθεωρούνται 3 στόχοι του ΕΣ 2022 (ΣΠ.3.1.152, ΣΠ.3.1.153, ΣΠ.2.2396) και μετατρέπονται σε 2 επιμέρους στόχους έκαστος:

Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥΑΡΜΟΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΥ
1ΣΠ.3.1.152.αΔιενέργεια τουλάχιστον 4 διαχειριστικών ελέγχων ανά Φορολογική Περιφέρεια για τις Φ.Π. Αθηνών, Φ.Π. Θεσσαλονίκης και Φ.Π. Πειραιώς, μέχρι 31/12/2022.ΓΔΦΔΦορολογικές Περιφέρειες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, ΠειραιώςΤμήμα A6
2ΣΠ.3.1.152.βΔιενέργεια τουλάχιστον 1 διαχειριστικού ελέγχου για την Φ.Π. Πατρών, μέχρι 31/12/2022.ΓΔΦΔΦορολογική Περιφέρεια ΠατρώνΤμήμα A6
3ΣΠ.3.1.153.αΔιενέργεια τουλάχιστον 3 δειγματοληπτικών ελέγχων εφαρμογής φορολογικής νομοθεσίας ανά Φορολογική Περιφέρεια για τις Φ.Π. Αθηνών, Φ.Π. Θεσσαλονίκης και Φ.Π. Πειραιώς, μέχρι 31/12/2022.ΓΔΦΔΦορολογικές Περιφέρειες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, ΠειραιώςΤμήμα A6
4ΣΠ.3.1.153.βΔιενέργεια τουλάχιστον 1 δειγματοληπτικού ελέγχου εφαρμογής φορολογικής νομοθεσίας για την Φ.Π. Πατρών, μέχρι 31/12/2022.ΓΔΦΔΦορολογική Περιφέρεια ΠατρώνΤμήμα A6
5ΣΠ.2.2.396.αΔιεκπεραίωση του συνόλου (100%) των εισερχόμενων υποθέσεων ναρκωτικών, που έχουν χαρακτηριστεί επείγουσες από τις Ανακριτικές και Διωκτικές Αρχές, εντός τετραμήνου (εκτός των περιπτώσεων τελωνειακών και ειδικών υποθέσεων, π.χ. ΣΔΟΕ, όπου συμφωνείται μικρότερος χρόνος)ΓΔΓΧΚΒ ΧΥ ΑθηνώνΤμήμα Γ6
6ΣΠ.2.2.396.βΔιεκπεραίωση του συνόλου (100%) των εισερχόμενων υποθέσεων ναρκωτικών, που έχουν χαρακτηριστεί επείγουσες από τις Ανακριτικές και Διωκτικές Αρχές, εντός τριμήνου (εκτός των περιπτώσεων τελωνειακών και ειδικών υποθέσεων, π.χ. ΣΔΟΕ, όπου συμφωνείται μικρότερος χρόνος).ΓΔΓΧΚΧΥ Κεντρ. ΜακεδονίαςΤμήμα Β6

3. Οι στόχοι ΣΠ.3.5.492, ΣΠ.3.1.493, ΣΜ.3.1.494, ΣΜ.3.1.495, ΣΜ.3.1.496, ΣΥ.3.1.497, ΣΥ.3.1.498, ΣΜ.3.1.499, καθώς και τα έργα 21Ε.2.45, 21Ε.2.47, 21Ε.1.25, 22Δ.1.01, 22Δ.1.11 που αφορούν το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας παραμένουν και υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας (Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115405ΕΞ2021/24-12-2021, όπως ισχύει).

4. Προστίθενται 6 νέοι στόχοι στο ΕΣ 2022, ως κάτωθι:

Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥΑΡΜΟΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΥ
1ΣΜ.3.1.616Παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, του KPI 7 “Ποσοστό αιτημάτων επιστροφής Φ.Π.Α. που διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών” και υποβολή μηνιαίας αναφοράς στη ΔΣΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.ΓΔΦΔΑΤΥΓΔΦΔΑΤΥΓΔΦΔ2
2ΣΜ.3.1.617Υποβολή μηνιαίας Έκθεσης Πεπραγμένων, προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων στο ΑΤΥΓΔΦΔ , εντός 25 ημερών από την λήξη του μήνα αναφοράς.ΓΔΦΔΚΕΒΕΙΣΘεσσαλονίκηςΌλα τα Τμήματα2
3ΣΠ.1.2.618Εντοπισμός 2 πλωτών μέσων για στοχευμένο έλεγχο, κατόπιν παρακολούθησης εφαρμογής θέσεων γεωγραφικού εντοπισμού.ΓΔΤ & ΕΦΚΕΥΤΕΤμήμα Γ3
4ΣΜ.3.2.619Διαμόρφωση πλαισίου – πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Ερυθρό Σταυρό για δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας του προσωπικού της ΑΑΔΕ, μέχρι 31/12/2022.ΓΔΑΔΟΦΟΤΑΤμήμα Δ3
5ΣΜ.3.4.620Σύνταξη μελέτης, με θέμα “Σεβασμός στο Περιβάλλον, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Υπευθυνότητας της ΑΑΔΕ”, μέχρι 31/12/2022.ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΕΣΕΛΤμήμα A3
6ΣΜ.2.1.621Υποβολή πρότασης για ενέργειες βελτίωσης της εξυπηρέτησης στις ΔΟΥ, μέχρι 31/12/2022.ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΕΞΥΌλα τα τμήματα3

5. Απαλείφονται 8 στόχοι από το ΕΣ 2022, λόγω εξωγενών παραγόντων ή ζητημάτων που καθιστούν ανέφικτη την υλοποίηση τους, ως κάτωθι:

Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥΑΡΜΟΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1ΣΜ.2.1.123Τροποποίηση της Α.1100/2019 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013, μέχρι 30/06/2022.ΓΔΦΔΔΕΑΦΤμήματα Α,Β
2ΣΠ.2.1.212Έκδοση 14 νέων αδειών απλουστευμένων διαδικασιών.ΓΔΤ & ΕΦΚΔΤΔΤμήμαΑ
3ΣΜ.3.4.311Παρακολούθηση (α) της έκδοσης των απαιτούμενων πρωτοκόλλων ή βεβαιώσεων παραλαβής των αγαθών ή υπηρεσιών, κατά περίπτωση, εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από τη λήψη του σχετικού τιμολογίου και (β) της τήρησης των τιθέμενων από το άρθρο 221 Α του ν. 4412/2016 προθεσμιών για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.ΓΔΟΥΔΠΚΥΤμήματα Α1, Α2
4ΣΜ.3.4.312Παρακολούθηση της απόδοσης του κτιρίου στον εκμισθωτή, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ορίζει η σχετική απόφαση, στις περιπτώσεις ένωσης ή κατάργησης Υπηρεσιών.ΓΔΟΥΔΠΚΥΤμήμα Γ
5ΣΜ.3.4.313Παρακολούθηση της καταγραφής του προς καταστροφή μη λειτουργικού εξοπλισμού και της ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταστροφής του, μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου κάθε έτους.ΓΔΟΥΔΠΚΥΤμήμα Β
6ΣΜ.3.4.314Παρακολούθηση της αποστολής του προγράμματος προμηθειών του επόμενου οικονομικού έτους προς την Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (ΔΠΚΥ), εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής εγκυκλίου της ως άνω υπηρεσίας.ΓΔΟΥΔΠΚΥΤμήμα Β
7ΣΥ.3.1.324Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη ΔΣΣ για την παρακολούθηση επίτευξης των έργων/δράσεων του ΕΣ, εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.ΓΔΟΥΑΤΥΕΑΤΥΕ
8ΣΜ.3.1.535Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ (Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1074205 ΕΞ 2019), μέχρι 30/11/2022.ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΕΣΕΛΤμήμα A

6. Απαλείφονται από το ΕΣ 2022 και μεταφέρονται στο ΕΣ 2023 οι εξής 5 στόχοι:

Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥΑΡΜΟΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΥ
1ΣΜ.3.1.100Σύνταξη εγκυκλίου με αντικείμενο την κοινοποίηση των νέων διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), κατόπιν της διοικητικής κωδικοποίησης του, σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους, μέχρι 31/03/2022.ΓΔΦΔΔΕΕΤμήματα Β,Γ3
2ΣΜ.3.1.101Σύνταξη εγκυκλίου με αντικείμενο την κοινοποίηση των νέων διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), κατόπιν της διοικητικής κωδικοποίησης του, σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα σε θέματα επιβολής κατασχέσεων στα χέρια τρίτων, και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους, μέχρι 31/03/2022.ΓΔΦΔΔΕΕΤμήματα Β,Γ3
3ΣΜ.3.1.102Σύνταξη εγκυκλίου με αντικείμενο την κοινοποίηση των νέων διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), κατόπιν της διοικητικής κωδικοποίησης του, σε λοιπά θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων, και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους, μέχρι 31/03/2022.ΓΔΦΔΔΕΕΤμήματα Β,Γ3
4ΣΠ.1.2.26Διενέργεια τουλάχιστον 5.500 έκτακτων ελέγχων σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών, κλπ.) (περιλαμβάνονται στους ελέγχους των στόχων ΣΠ.1.2.12, ΣΠ.1.2.15, ΣΠ.1.2.17).ΓΔΦΔΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΔΟΥ, ΦΑΕ, ΕΛΚΕΤμήματα Ελέγχων6
5ΣΜ.3.4.605Δημοσίευση της στρατηγικής για την κοινωνική υπευθυνότητα της ΑΑΔΕ, μέχρι 31/12/2022.ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔ/νση Επικοινωνίας6

7. Αναθεωρούνται έργα του Ε.Σ. 2022 ως εξής:

ΕΡΓΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2022
Α/Α ΣΤΟ ΕΣ2022ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ -ΔΡΑΣΗΣ Ε.Σ.2022ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΔΡΑΣΗΣΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΘΜΟ-ΝΟΜΗΣΗΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
618Ε.2.3.09Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριώνΔΙΠΑΕΕ, ΔΕΛ, ΔΣΤΕΠ, ΔΕΣΥΠΔΑΤΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ309/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
320Ε.3.04Επέκταση της χρήσης ΟΠΣ Υποστήριξης της ΔΕΔ α) σε όλες στις ΔΟΥ και στα ΕΛΚΕ και β) ενσωμάτωση της διαχείρισης Δικαστικών ΠροσφυγώνΔΕΔΔΑΤΕ, ΔΑΦΕ, ΔΙΣΤΕΠΛ, ΔΙΕΠΙΔΙ3α)03/2022 β)12/2022Νέες Ημερομηνίες Ολοκλήρωσης: α)12/2022 β) 12/2023
2621Ε.1.28Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίαςΔΕΛΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ210/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
3421Ε.2.26Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς/Γονικής ΠαροχήςΔΕΦΚ&ΠΔΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ, ΔΙΣΤΕΠΛ306/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
3521Ε.2.27Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κερδών από Τυχερά ΠαίγνιαΔΕΦΚ&ΠΔΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ, ΔΙΣΤΕΠΛ309/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
1720Ε.1.01Προσαρμογή στην Οδηγία ΕΕ 2017/2455 που αφορά σε υποχρεώσεις ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών και πώληση αγαθών από απόσταση ( e-commerce)ΔΕΕΦΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ, ΔΥΠΗΔΕΔ, ΔΕΕ, ΔΕΛ,ΔΕΦΚ&Π, ΥΠΟΙΚ206/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
822Δ.2.03Αποσαφήνιση νομικού πλαισίου καταβαλλόμενων τόκων επί αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρωνΑΤΥΓΔΦΔΓΔΦΔ, ΔΝΥ, ΓΔΟΥ304/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
1422Δ.1.05Διαδικασία υποχρεωτικής συμπλήρωσης του ΑΤΑΚ στα μισθωτήριαΔΕΛΟΔΕ, ΔΙΔΥΠΟΔ206/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
2022Δ.3.03Επικαιροποίηση SLA με ΓΓΠΣΔΔΔΙΔΥΠΟΔ, ΑΤΑΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ, ΔΣΣ, ΓΔΟΥ, ΓΓΠΣΔΔ306/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
5022Ε.3.19Σήμανση των εγγράφων της ΑΑΔΕ με QR Code για την επαλήθευση της εγκυρότητάς τουςΔΙΕΠΙΔΙΓΔΟΥ, ΓΔΦΔ212/2022Νέος Τίτλος: “Σήμανση των εγγράφων της ΑΑΔΕ για πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φορολ. κεφαλαίου, μεταβολές στοιχείων Μητρώου μέσω MyAADE, Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας και timologio με QR Code για την επαλήθευση της εγκυρότητάς τους” Αντικατάσταση εμπλεκομένων υπηρεσιών: ΔΑΦΕ, ΔΙΣΤΕΠΛ

ΕΡΓΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 2023

Α/Α ΣΤΟ ΕΣ2022ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ -ΔΡΑΣΗΣ Ε.Σ.2022ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΔΡΑΣΗΣΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΘΜΟ-ΝΟΜΗΣΗΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
121Ε.2.45Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕΔΕΠΙΚΔΙΣΤΕΠΛ, ΓΔΟΥ212/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07/2023
221E.2.47Ανάπτυξη αγγλικής έκδοσης της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕΔΕΠΙΚΔΙΣΤΕΠΛ, ΓΔΟΥ212/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023
521Ε.1.29Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive) Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχουςΔΙΠΑΕΕΔΕΛ, ΔΦΣ, ΔΑΤΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ, ΥΕΔΔΕ, ΔΠΔΥΚΥ309/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03/2023
720Ε.1.13Οριστικοποίηση Πλαισίου και Διαδικασίας Ψηφιακών ΚοινοποιήσεωνΑΤΥΓΔΦΔΔΥΠΗΔΕΔ, ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΕΛ,ΔΝΥ204/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 3/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: ΔΙΠΑΕΕ
1120Ε.3.01Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιοσδήποτε διοικητικής διαδικασίας
•Ανάπτυξη διαδικτυακής Υπηρεσίας (Web Service) με πιστωτικά Ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων
ΔΕΕΔΑΦΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΥΠΗΔΕΔ210/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 6/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΔΙΑΣ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
1221Ε.2.41Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεωνΔΕΕΔΠΔΑ, ΔΥΠΗΔΕΔ, ΔΠ&ΚΥ, ΔΤΔ, ΔΑΤΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ212/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: ΓΓΠΣΔΔ, ΔΙΑΣ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
1322Ε.2.55Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Επιστροφών φόρου -Μελέτη και επιχειρησιακές απαιτήσεις (03/2022) -Υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας κεντρικών επιστροφών φόρου εισοδήματος ΝΠ που είναι ενήμερα , χωρίς αίτηση.ΔΕΕΔΑΦΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ312/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03/2023
1021Ε.2.39Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ οφειλετώνΔΕΕΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ309/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 4/2023 Προσθήκη εμπλεκόμενων: ΔΕΦΚ&ΦΠΑ, ΕΦΚΑ ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με παρακράτηση
1821Ε.2.44Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφαΔΕΕΦΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ212/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023
2221Ε.2.30Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογούμενων μέσω Διασύνδεσης με το Μητρώο Υπουργείου Μετανάστευσης και ΑσύλουΔΕΛΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ, ΔΥΠΗΔΕΔ206/2022Νέα ΗμερομηνίαΟλοκλήρωσης: 4/2023 Προσθήκη εμπλεκόμενων: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ελληνική Αστυνομία
2421Ε.2.31Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)ΔΕΛΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΥΠΗΔΕΔ209/2022Νέα ΗμερομηνίαΟλοκλήρωσης: 6/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΓΕΜΗ
3018Ε.2.3.01Επικαιροποίηση του αρχείου χρη ματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρη ματοπιστωτικών συναλλαγώνΔΕΛΓΔΗΛΕΔ, ΓΓΠΣ & ΔΥ, ΤτΕ, ΕΕΤ212/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03/2023
3722Ε.2.58Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (λοιπές περιπτώσεις – πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο)ΔΕΦΚ&ΠΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ311/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 9/2023
6820Ε.1.18Ένταξη των Τελωνειακών Υπηρεσιών στο Ηλεκτρονικό Κατασχετήριο μέσω συστήματος EispraxisΔΤΔΔΑΤΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ212/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07/2023 Τροποποίηση εμπλεκομένων: ΔΕΕ αντί για ΔΕΛ
5421Ε.2.51Ανάπτυξη εφαρμογής για ψηφιακά αιτήματα και εγκρίσεις παραλαβής οχημάτων από αναπήρους μέσω διασύνδεσης με τον ΕΦΚΑΔΔΘΕΚΑΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΤΕ212/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09/2023
5918Ε.2.2.02Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντωνΔΕΦΚ&ΦΠAΔ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑΕμπλεκόμενες υπηρεσίες ΑΑΔΕ :

ΔΑΤΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΣΤΕΠ Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες εκτός ΑΑΔΕ: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

212/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09/2023
6420Ε.1.20Προμήθεια γεφυροπλαστιγγών σε 5 ΤελωνείαΔΣΤΕΠΔΠ&ΚΥ, ΔΣΣ312/2022Νέα ΗμερομηνίαΟλοκλήρωσης: 07/2023
5819.E.4.1.27Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης πιστοποιητικού ταξινόμησης οχημάτων, μέσω της μηχανογραφικής παρακολούθησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Υποδομών και ΜεταφορώνΔΕΦΚ&ΦΠ AΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΤΕ // ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ212/2022Νέα ΗμερομηνίαΟλοκλήρωσης: 10/2023
622Δ.1.03Κατάρτιση μελέτης συμπεριφορικής ανάλυσης σε μια κατηνορία οφειλετώνΔΣΣΔΕΕ, ΔΥΠΗΔΕΔ, ΔΙΕΠΙΔΙ212/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023
722Δ.3.02Διενέργεια δράσεων εθελοντισμού από την ΑΑΔΕΔΣΣΑΑΔΕ112/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2023
2522Δ.2.10Υλοποίηση των προδιαγραφών για την εφαρμογή καταχώρησης, επεξεργασίας, ελέγχου, έγκρισης και παρακολούθησης των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις των 5Α, 5Β και 5Γ του ΚΦΕΔΑΦΕΔΕΑΦ, ΔΙΕΠΙΔΙ212/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11/2023
2622Δ.3.06Δημιουργία Δικτυακού Τόπου Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Υπηρεσιών στο IntranetΔΙΣΤΕΠΛΔΣΣ106/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023

 

ΕΡΓΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗ

Α/Α ΣΤΟ ΕΣ2022ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ε.Σ.2022ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΘΜ0-ΝΟΜΗΣΗΑΡΧΙΚΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
5722Ε.2.66Ψηφιοποίηση διαδικασίας για επιστροφές ΦΠΑ σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών (tax free shop)ΔΕΦΚ&ΦΠ AΔΕΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ, ΔΑΤΕ207/2022Απαλοιφή καθώς ήδη συμπεριλαμβάνετε στο έργο ΤΑ.2 του Ταμείου Ανάκαμψης
7920Ε.2.19Έλεγχος αυθεντικότητας προϊόντων λικέρ μαστίχας, λικέρ μαστίχα spirit, λικέρ μαστίχα ΧίουΓΔ ΓΧΚΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ112/2022Απαλοιφή λόγω τεχνικών και μεθοδολογικών ζητημάτων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2022

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ