Δ.ΠΑΑ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114783 ΕΞ 2021/22.12.2021
Παράταση ισχύος της υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Αθήνα, 22/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΠΑΑ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114783 ΕΞ 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ και ΔΗΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23-25
Τ.Κώδικας: 10562 Αθήνα
Πληροφορίες: Φ.Χαμπουλίδου
Τηλέφωνο: 2131624205
E-Mail: f.champoulidou@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Παράταση ισχύος της υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ»

Σχετ.: (α) Η υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφαση του Διοικητή.
(β) Η υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1073821 ΕΞ 2021/2-9-2021 Απόφαση του Διοικητή για την παράταση έναρξης ισχύος της ως άνω απόφασης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (β) σχετικού, παρατείνεται η έναρξη ισχύος της ανωτέρω (α) σχετικής Απόφασης έως 31/03/2022.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ