Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027355 ΕΞ 2022/30.3.2022
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ.Π.Δ.Α Α.Α.Δ.Ε. Α 1006106 ΕΞ 2022/28-1¬2022 (ΦΕΚ Β 305/2022) «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2022»

 

Αθήνα, 30/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027355 ΕΞ 2022

Αριθ. ΦΕΚ: 1543/Β/1-4-2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας: 10563
Πληροφορίες: Ε. Καρμή
Τηλέφωνο: 213-1624207
E-Mail: dpdad1@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ.Π.Δ.Α Α.Α.Δ.Ε. Α 1006106 ΕΞ 2022/28-1-2022 (ΦΕΚ Β 305/2022) «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 19 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
γ) του ν. 4874/2021 (ΦΕΚ Α’ 249) «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».
δ) του Π.Δ.54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει. στ) της αριθ. οικ. 2/122106/ΔΠΓΚ/19-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΤ09Η-9Ρ3) απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».
ζ) της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (ΦΕΚ Β’ 3240) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) της αριθ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1113319 ΕΞ 2021/20-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΥΖ46ΜΠ3Ζ-ΙΟ6) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σε επιμέρους Λογαριασμούς Εξόδων» Προϋπολογισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ειδικός Φορέας 1023-801-00000-00. θ) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (ΦΕΚ Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (ΦΕΚ Β’ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) Α.Υ.Ο. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1088827 ΕΞ 2020/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΗ0Ο46ΜΠ3Ζ-23Λ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

6. Την αριθμ. πρωτ. Ε. 2705/771/Γ0034/24.10.1996 Α.Υ.Ο. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. Ε. 506/147/Γ0034/18.02.2002 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 250/Β/28.02.2002) περί καταβολής μηνιαίου πάγιου χορηγήματος στους προϊσταμένους της οικείας υπηρεσίας, των σκύλων ανιχνευτών, για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών.

7. Τις διατάξεις του αρ. 1 παρ.2 του Ν. 3833/2010 και του άρ. 3 παρ.1 του Ν. 3845/2010 περί μείωσης πάσης φύσεως επιδομάτων.

8. Την αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/25.05.2012) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών», ιδίως το άρθρο 2 αυτής.

9. Το αριθμ. 2/2394/ΔΕΠ/28-1-20 έγγραφο της Δ.Ε.Π. του Γ.Λ.Κ.

10. Την υπ’ αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1006106 ΕΞ 2022/28-1-2022 (ΦΕΚ Β’305/2022) «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2022».

11. Τις αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Ε 1022590 ΕΞ 2022/10-3-2022 (Ψ.Υ. 17/3/2022), ΔΣΤΕΠ Ε 1024674 ΕΞ 2022/21-3-2022 (Ψ.Υ. 23/3/2022), ΔΣΤΕΠ Ε 1024666 ΕΞ 2022/18-3-2022 (Ψ.Υ. 23/3/2022) και ΔΣΤΕΠ Ε 1025937 ΕΞ 2022/23-3-2022 (Ψ.Υ. 29/3/2022) αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

12. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οικ. έτους 2022, για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα συνοδών σκύλων ανιχνευτών, οι οποίες μεταβιβάστηκαν από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες προς την Υπηρεσία μας.

13. Την ανάγκη κάλυψης των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών.

Αποφασίζουμε

1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1006106 ΕΞ 2022/28-1-2022 (ΦΕΚ Β’305/2022) «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2022», ως εξής:

α) Την αντικατάσταση του παρακάτω πίνακα, λόγω διαγραφής του σκύλου BALU και αντικατάστασής του από τον σκύλο GREY στο Τελωνείο Ηρακλείου, από 1/4/2022, ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μηνιαίο χορήγημα ανά σκύλο σε ευρώ
Χρονικό διάστημα
Συνολικό ποσό δαπάνης
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΌνομα σκύλου: BALU, GREY
216,00 €
Για BALU: 1/1/2022­31/3/2022Για GREY: 1/4/2022­31/12/2022
2.592,00 €
ΑΔΑ: 9ΦΜΖ46ΜΠ3Ζ- 5ΓΨΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ α/α 8890/2022

Η ανωτέρω (α) τροποποίηση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Νομαρχιακού προϋπολογισμού του Ε.Φ. 1023-801-0432000, οικονομικού έτους 2022.

β) Την αντικατάσταση του παρακάτω πίνακα, λόγω μετακίνησης του σκύλου GREY από το Τελωνείο Κομοτηνής στο Τελωνείο Ηρακλείου, από 1/4/2022, ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μηνιαίο χορηγημα ανά σκύλο σε ευρώ
Χρονικό διάστημα
Συνολικό ποσό δαπάνης
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΌνομα σκύλου: GREY
216,00 €
1/1/2022­31/3/2022
216,00 €*3 = 648€
ΑΔΑ: ΕΓ1Γ46ΜΠ3Ζ- ΑΨΘΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ α/α 7967/2022

Η ανωτέρω (β) τροποποίηση προκαλεί εξοικονόμηση στον Νομαρχιακό προϋπολογισμό του Ε.Φ. 1023-801-0434500, οικονομικού έτους 2022 ύψους 1.944,00 ευρώ.

γ) Την αντικατάσταση του παρακάτω πίνακα, λόγω μετακίνησης του σκύλου ΑΙΚΑ από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής στο Τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», από 1/4/2022, ως εξής:
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”
Ονόματα σκύλων: ΜΠΑΡΤ, DIEGO, ΑΙΚΑ
216,00 €
Για ΜΠΑΡΤ & DIEGO:
1/1/2022- 31/12/2022
Για ΑΙΚΑ:
1/4/2022-31/12/2022
(2.592,00 €* 2) + (216€*9) =7.128,00 €
ΑΔΑ: 9Ρ2946ΜΠ3Ζ-ΓΨΝ, 9Ξ4Ρ46ΜΠ3Ζ-9Β1

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
α/α 5009/2022, 27414/2022

Η ανωτέρω (γ) τροποποίηση προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Νομαρχιακού προϋπολογισμού του Ε.Φ. 1023-801-0430700, οικονομικού έτους 2022, ύψους 1.944,00 ευρώ, η οποία καλύπτεται εντός των ορίων του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ τρέχοντος έτους.

δ) Την αντικατάσταση του παρακάτω πίνακα, λόγω μετακίνησης του σκύλου ΑΙΚΑ από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής στο Τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», από 1/4/2022, ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μηνιαίο χορπγημα ανά σκύλο σε ευρώ
Χρονικό διάστημα
Συνολικό ποσό δαπάνης
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Όνομα σκύλου: ΑΙΚΑ
216,00 €
1/1/2022­31/3/2022
216,00 €*3 = 648€
ΑΔΑ: ΡΡ9Ε46ΜΠ3Ζ- ΗΟ4
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
α/α 9585/2022

Η ανωτέρω (δ) τροποποίηση προκαλεί εξοικονόμηση στον Νομαρχιακό προϋπολογισμό του Ε.Φ. 1023-801-0000000, οικονομικού έτους 2022 ύψους 1.944,00 ευρώ.

ε) Την αντικατάσταση του παρακάτω πίνακα, λόγω διαγραφής του σκύλου Selin από το Τελωνείο Κήπων, από 1/4/2022, ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μηνιαίο χορήγημα ανά σκύλο σε ευρώ
Χρονικό διάστημα
Συνολικό ποσό δαπάνης
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ
Ονόματα σκύλων: ΤΖΙ, DOLLY, SELIN, ΛΑΚΥ, AXEL

216,00 €
ΓΙΑ TZI, DOLLY, ΛΑΚΥ, AXEL & ICE:
1/1/2022-31/12/2022
ΓΙΑ SELIN:
1/1/2022-31/3/2022
(2.592,00 € * 5)+(216€*3) = 13.608,00€
ΑΔΑ: ΡΛΚ446ΜΠ3Ζ-4ΨΛ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
α/α 7437/2022
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Όνομα σκύλου: ICE

Η ανωτέρω (ε) τροποποίηση προκαλεί εξοικονόμηση στον Νομαρχιακό προϋπολογισμό του Ε.Φ. 1023-801-0431400, οικονομικού έτους 2022 ύψους 1.944,00 ευρώ.

2. Το χορήγημα θα καταβάλλεται στον προϊστάμενο του τελωνείου στο οποίο υπηρετεί ο συνοδός του σκύλου ανιχνευτή με τακτικό χρηματικό ένταλμα, μετά τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/25.05.2012) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 65 και το άρθρο 151 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) περί ασυμβίβαστων καθηκόντων διατάκτη και δημοσίου υπολόγου, όταν ο προϊστάμενος της προηγούμενης παραγράφου είναι και διατάκτης βάσει της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (ΦΕΚ 12/Β/11.1.2017) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, το μηνιαίο χορήγημα θα καταβάλλεται σε μόνιμο υπάλληλο της οικείας υπηρεσίας, διαφορετικό του διατάκτη.

3. Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται οι εμβολιασμοί και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των σκύλων ανιχνευτών, που βαρύνουν επίσης τις πιστώσεις του Λογαριασμού 2410988001 των ανωτέρω Ειδικών Φορέων και θα καταβάλλονται στον συνοδό σκύλου ανιχνευτή με τακτικά χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με τα παραστατικά δαπανών που θα προσκομίζονται.

4. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1006106 ΕΞ 2022/28-1-2022 (ΦΕΚ Β’305/2022) «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2022»».

5. Η ισχύς των ανωτέρω τροποποιήσεων άρχεται από 1/4/2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ