Δ.ΟΡΓ.Β 1056724 ΕΞ 2022/27.6.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187 ΕΞ 2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), περί ορισμού μελών του Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΑΑΔΕ

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1056724 ΕΞ 2022

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ KAI ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο: 210-3311291
E-mail: f.stappa@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187ΕΞ2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), περί ορισμού μελών του Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΑΑΔΕ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της υποπαρ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 30, της παρ. 1 του άρθρου 39, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 24, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 του νόμου αυτού.
β) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30, όπως συμπληρώθηκε με την υποπαρ. γ’της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4407/2016 (Α’134) και της παρ.1 του άρθρου 31 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’33), του άρθρου 72 του ν. 4370/2016 « Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α’37), με το οποίο τροποποιήθηκε η προαναφερθείσα παρ. 3, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’94).
γ) των άρθρων 159, 161 και 162 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου τρίτου και των παρ. 10 και 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 « Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’54).
δ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύουν.
ε) της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986 (Α’ 37), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α’50).
στ) της παρ. 4 της περίπτωσης Β’ του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α’81).
ζ) της υπ’αρ. 343/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ) του άρθρου 14 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26).
ι) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 « Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως ισχύει.
ια) της υπ’αρ. 429/12-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ’αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 539)» (Β’ 850), καθώς και της υπ’ αρ. 1822/16-3-2020 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr.».

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα της ενότητας «Εκπροσώπηση των φύλων».

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/4-3-2016 (ΑΔΑ:Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Αυτοδίκαιη απόλυση-Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιης απόλυσης δυνάμει του άρθρου 155 του Υ.Κ.-Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων» και ειδικότερα της παραγράφου Γ αυτής.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/5-7-2016 (ΑΔΑ: ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων – Διατάξεις άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94)» και ειδικότερα της παρ. 3 αυτής.

5. Το υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1178/31248/12-1-2017 έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με επισυναπτόμενο το υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1165/20231/26-8-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου, με θέμα «Συγκρότηση υπηρεσιακού συμβουλίου».

6. Την υπο στοιχεία 1036923/431/Α00065/7-4-1999 (Β 359) Υπουργική απόφαση, με την οποία συστάθηκαν, μεταξύ των άλλων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, στο Υπουργείο Οικονομικών και τα Α’ και Ε Υπηρεσιακά Συμβούλια και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 1044132/537/Α0006/4-5-1999 (Β 697), 1095447/1282/Α0006/13-10-1999 (Β’1925), 1069072/908/Α0006/16-7-2001 (Β’963), 1058312/722/Α0006/16-8-2004 (Β’1278), Δ6Α 1110169 ΕΞ2012/30-07-2012 (Β 2272), Δ6Α 1166353 ΕΞ 2013/31-10-2013 (Β’ 2804) και Δ6Α 1178169 ΕΞ2013/20-11-2013 (Β 3037) όμοιες και ισχύει με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ2014/11-12-2014 (Β 3472) όμοια «Τροποποίηση της αριθ. 1036923/431/Α0006/7-4-1999 (Β 359) Υπουργικής Απόφασης, ως προς την σύσταση – συγκρότηση των Α’, Β’, Γ , Ε και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκρότηση των Α’, Β’ και Γ Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ίδιου Υπουργείου», σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4389/2016.

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1024187 ΕΞ2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α.: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περί ορισμού μελών του Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1093591ΕΞ2021/25-10-2021 (Α.Δ.Α.:ΩΑΓΛ46ΜΠ3Ζ-ΨΚΘ), Δ.ΟΡΓ.Β 1100163ΕΞ2021/11- 11-2021 (Α.Δ.Α.: Ψ3ΟΜ46ΜΠ3Ζ-ΠΜΑ), Δ.ΟΡΓ. Β 1038667ΕΞ2022/5-5-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΨΡΩ46ΜΠ3Ζ-4Ν2) και Δ.ΟΡΓ. Β1039802ΕΞ2022/10-5-2022 (Α.Δ.Α.:9Β5Γ46ΜΠ3Ζ-4ΕΧ) όμοιες.

8. Το από 17-6-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Α’ – Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Δ.Α.Δ.Ο. με το οποίο γνωστοποιείται η νέα σύνθεση του Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως προς τα αιρετά μέλη, εκπροσώπους των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

9. Το 1385/Γ /10-6-2022 ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπο στοιχεία ΔΔΑΔ Β 1045047ΕΞ2022/4-5-2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ περί μετάταξης και τοποθέτησης υπαλλήλου ΙΔΑΧ από την ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ στην ειδικότητα ΔΕ Τελωνειακών.

10. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1024187 ΕΞ 2017/15-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασή μας, περί ορισμού μελών του Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις περιπτώσεις δ’ και ε’ της υποπαραγράφου 1 της παρ. Α’, απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά του, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου το με α/α δ’ , τακτικό αιρετό μέλος, εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, Παπαδοπούλου Νίκη του Αθανασίου, λόγω υπηρεσιακών μεταβολών και διαμορφώνουμε τις ανωτέρω περιπτώσεις ως κατωτέρω:

«Α. Όταν εξετάζονται θέματα υπαλλήλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ως δ’ και ε’ τακτικό και αναπληρωματικό μέλος συμμετέχουν οι κατωτέρω:»

δ) Ξενικάκη Άννα του Ιωάννη, υπάλληλο, με βαθμό Α’ της ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μουνδούρη Βάϊα του Θωμά, υπάλληλο ίδιου βαθμού και ίδιας ειδικότητας, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης.».

ε) Παπαχρήστου Μαρία του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α’ της ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Καραγεώργου Μαρία του Στεφάνου, υπάλληλο ίδιου βαθμού της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1024187 ΕΞ 2017/15-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1093591ΕΞ2021/25-10-2021 (Α.Δ.Α.:ΩΑΓΛ46ΜΠ3Ζ-ΨΚΘ), Δ.ΟΡΓ.Β 1100163ΕΞ2021/11- 11-2021 (Α.Δ.Α.: Ψ3ΟΜ46ΜΠ3Ζ-ΠΜΑ), Δ.ΟΡΓ.Β1038667ΕΞ2022/5-5-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΨΡΩ46ΜΠ3Ζ-4Ν2) και Δ.ΟΡΓ.Β1039802ΕΞ2022/10-5-2022 (Α.Δ.Α.:9Β5Γ46ΜΠ3Ζ-4ΕΧ) όμοιες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ