Δ.ΟΡΓ.Β 1055980 ΕΞ 15-05-2024
Παύση ισχύος της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1102734 ΕΞ2016/06-07-2016 (ΑΔΑ:7ΚΤΜΗ-ΕΞΣ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, για την διαρκή διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή την θέσπιση νέων»

Αθήνα, 15 Μαΐου 2024
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1055980ΕΞ2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β – ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Πληροφορίες:Παρασκευή Γκόλφη
Τηλέφωνο:210.3311291
E-Mail:p.gkolfi@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘEMA: Παύση ισχύος της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1102734 ΕΞ2016/06-07-2016 (ΑΔΑ:7ΚΤΜΗ-ΕΞΣ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, για την διαρκή διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή την θέσπιση νέων».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της υποπαρ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7, καθώς και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού.
β) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α’ 178), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α’ 220), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α’211) και της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
γ) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β 4738), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1045076 ΕΞ/2024 (Β’ 2535) όμοια.
ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’45).
στ) του άρθρου 14 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26).
ζ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’130 και Β’372), σε συνδυασμό με την υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία ΔΟΡΓ.Β 1102734 ΕΞ 2016/6.7.2016 (ΑΔΑ:7ΚΤΜΗ-ΕΞΣ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, για την διαρκή διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή την θέσπιση νέων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1006518 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ:6ΞΑΚ46ΜΠ3Ζ-1ΑΒ) και Δ.ΟΡΓ.Β 1137021 ΕΞ 2020/26-11-2020 (ΑΔΑ: Ω53Χ46ΜΠ3Ζ- Ι6Χ) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

4. Το από 02/05/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών, σε απάντηση στο από 30/04/2024 όμοιο της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

6. Την ανάγκη παύσης της λειτουργίας της Διαρκούς Επιτροπής παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, για την διαρκή διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή την θέσπιση νέων, λόγω προσθήκης αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), αντίστοιχων με το έργο της Επιτροπής.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την παύση ισχύος της υπό στοιχεία ΔΟΡΓ.Β 1102734 ΕΞ 2016/6.7.2016 (ΑΔΑ:7ΚΤΜΗ-ΕΞΣ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, για την διαρκή διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή την θέσπιση νέων».

Β. Η υπό στοιχεία ΔΟΡΓ.Β 1102734 ΕΞ 2016/6.7.2016 (ΑΔΑ:7ΚΤΜΗ-ΕΞΣ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1006518 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ:6ΞΑΚ46ΜΠ3Ζ-1ΑΒ) και Δ.ΟΡΓ.Β 1137021 ΕΞ 2020/26-11-2020 (ΑΔΑ: Ω53Χ46ΜΠ3Ζ-Ι6Χ) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), παύει να ισχύει από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης.

Γ. α) Οι εκκρεμείς υποθέσεις της Διαρκούς Επιτροπής παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, για την διαρκή διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή την θέσπιση νέων, περιέχονται και διεκπεραιώνονται από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.). β) Το αρχείο της Επιτροπής (φυσικό, μαγνητικό και ηλεκτρονικό) περιέρχεται στη ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ. της Γ.Δ.Φ.Λ..

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής