Δ.ΟΡΓ.Δ 1153037 ΕΞ 11-12-2023
Έκδοση του «Εγχειριδίου οδηγιών και μελέτης περιπτώσεων απαλλαγής από τον ΦΠΑ κατά τη διαδικασία της εξαγωγής», Νοεμβρίου 2023

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1153037 ΕΞ 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Ιωάννα Ράνιου
Τηλέφωνο:213-2112915
Url: www.aade.gr

Θέμα: Έκδοση του «Εγχειριδίου οδηγιών και μελέτης περιπτώσεων απαλλαγής από τον ΦΠΑ κατά τη διαδικασία της εξαγωγής», Νοεμβρίου 2023.

1. Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και χρήση από τις υπηρεσίες σας, το αναφερόμενο στο θέμα Εγχειρίδιο, πληροφοριακού χαρακτήρα, για την υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων σας και την ορθή και έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων πολιτών και οικονομικών φορέων και επισημαίνουμε ότι:
α) Στο εν λόγω Εγχειρίδιο, καταγράφονται, με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, τα σημαντικότερα θέματα αρμοδιότητας των Τελωνειακών υπηρεσιών, που αφορούν τη διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ κατά την εξαγωγή.
β) Η ύλη του Εγχειριδίου καταρτίστηκε από την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) & Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), στην οποία και πρέπει να απευθύνεστε για τυχόν διευκρινίσεις, για τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτό.

2. Η αρμόδια για την κατάρτιση του Εγχειριδίου Υπηρεσία, στην οποία αποστέλλεται, επίσης, το παρόν παρακαλείται, σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου του, να ενημερώνει αμέσως τη Διεύθυνση Οργάνωσης, με έγγραφό της, προκειμένου να προβεί στην περαιτέρω επικαιροποίησή του.

 

 

Με εντολή Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Ευθύμιος Σαΐτης