Δ. ΟΡΓ. Δ 1028857 ΕΞ 2022/4.4.2022
Απαιτούμενες ενέργειες Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Αχαΐας, ενόψει της συγχώνευσης αυτών, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1111823 ΕΞ2021/14.12.2021 (Β’ 6044, ΑΔΑ:ΨΘ2Α46ΜΠ3Ζ-9ΗΠ) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αθήνα, 4 Απριλίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1028857 ΕΞ 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’ – ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3222516
Url: www.aade.gr

Θέμα: Απαιτούμενες ενέργειες Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Αχαΐας, ενόψει της συγχώνευσης αυτών, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1111823 ΕΞ2021/14.12.2021 (Β’ 6044, ΑΔΑ:ΨΘ2Α46ΜΠ3Ζ-9ΗΠ) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σχετ.: Το αριθ. ΔΑΦΕ Δ 128753 ΕΞ2022 ΕΜΠ/1.4.2022 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

1. – Ενόψει της συγχώνευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1111823 ΕΞ2021/14.12.2021 (Β’ 6044, ΑΔΑ:ΨΘ2Α46ΜΠ3Ζ-9ΗΠ) Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1007029 ΕΞ2022/31.1.2022 (Β’ 346, ΑΔΑ: 6ΟΚ446ΜΠ3Ζ- Τ9Γ) και Δ.ΟΡΓ. Α 1018083 ΕΞ2022/02.3.2022 (Β’ 1030, ΑΔΑ: 6Τ1Ω46ΜΠ3Ζ-ΞΙΒ) όμοιες:

α) από 11.4.2022, της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Α’ τάξεως
και
β) από 9.5.2022, της Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, Α’ τάξεως, η οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Πατρών
και κατά τα αναφερόμενα στο παραπάνω σχετικό έγγραφο, ορίζουμε ότι:
α) Οι Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και Μοσχάτου θα ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους με το κοινό την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 στις 14.00 και δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό την Πέμπτη και Παρασκευή 7 και 8 Απριλίου 2022, αντίστοιχα.
Επίσης, η Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας δεν θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022.

β) Οι Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών και Γ’ Πατρών θα ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους με το κοινό την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 στις 14.00 και δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 4, 5 και 6 Μαΐου 2022, αντίστοιχα.
Επίσης, η Δ.Ο.Υ. Πατρών δεν θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022.

2.- Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/26.3.2002 (Β’524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3.- Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση, την οποία θα αναρτήσετε σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας σας, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 1026062/270/0006Δ/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ