Δ.ΟΡΓ.Δ 1015471 ΕΞ 06-02-2024
Έκδοση του «Εγχειριδίου – Οδηγού για την εξαγωγή εμπορευμάτων», Δεκεμβρίου 2023

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2024
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1015471 ΕΞ 2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184 Αθήνα
Πληροφορίες :Ιωάννα Ράνιου
Τηλέφωνο:213-2112915
210-3222577
Url:www.aade.gr

Θέμα: Έκδοση του «Εγχειριδίου – Οδηγού για την εξαγωγή εμπορευμάτων», Δεκεμβρίου 2023.

ΣΧΕΤ.: Το από 31.1.2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)

1. Ύστερα από το παραπάνω σχετικό μήνυμα, σας στέλνουμε, συνημμένα, το αναφερόμενο στο θέμα Εγχειρίδιο – Οδηγό, πληροφοριακού χαρακτήρα, για την υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων σας και την ορθή και έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων πολιτών και οικονομικών φορέων και επισημαίνουμε ότι:
α) Στο εν λόγω Εγχειρίδιο – Οδηγό, καταγράφονται, με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, τα σημαντικότερα θέματα αρμοδιότητας των Τελωνειακών υπηρεσιών, για την εφαρμογή της τελωνειακής διαδικασίας εξαγωγής εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.
β) Η ύλη του Εγχειριδίου – Οδηγού καταρτίστηκε από την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), η οποία, σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου του, παρακαλείται να ενημερώνει αμέσως τη Διεύθυνση Οργάνωσης, με έγγραφό της, προκειμένου να προβεί στην περαιτέρω επικαιροποίησή του.

2. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, παρακαλούνται όπως, με μέριμνά τους, προωθήσουν το ηλεκτρονικό αρχείο του Εγχειριδίου – Οδηγού, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των υπαλλήλων τους, προς ενημέρωση και χρήση.

 

Με εντολή Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Ευθύμιος Σαΐτης