Δ. ΟΡΓ. Α 1138555/23-12-2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.), της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) και των αρμοδιοτήτων της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Ελευσίνας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και των αρμοδιοτήτων Υποδιευθύνσεων των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

 

Περίληψη Απόφασης

A) ANTIKEIMENO
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.), της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), των αρμοδιοτήτων της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Ελευσίνας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και των αρμοδιοτήτων Υποδιευθύνσεων των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

B) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την υπό έκδοση απόφαση, τροποποιείται, η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ:
1)  Έναν (1) μήνα από δημοσιεύσεώς της:
α) Συστήνεται στη Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) ένα (1) Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Στήριξης της Βιομηχανίας και των Καταναλωτών», μετονομάζεται το υφιστάμενο «Τμήμα Β΄- Χημικών Προϊόντων» αυτής σε «Τμήμα Β΄- Χημικών, Βιομηχανικών Προϊόντων και Προϊόντων Καπνού» και υπαγάγεται σε αυτό το ως άνω Γραφείο και το «Τμήμα Γ΄- Προϊόντων Καπνού και Βιομηχανικών Προϊόντων» αυτής σε «Τμήμα Γ΄- Εκτίμησης και Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Βιωσιμότητας Χημικών Προϊόντων», συμπληρώνονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης και ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων αυτής.
β) Συστήνεται στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.), ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Δ΄- Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.)», στο οποίο υπαγάγεται το υφιστάμενο «Γραφείο Πληρωμής Δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.» που λειτουργεί στο «Τμήμα Γ΄- Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.» αυτής, μετονομάζεται το υφιστάμενο προαναφερθέν Τμήμα Γ΄ αυτής, σε «Τμήμα Γ΄- Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.), Δημοσιονομικών Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων» και ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων και του Γραφείου αυτής.
2) Aπό δημοσιεύσεώς της:
α) Συμπληρώνονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Α΄- Ενεργειακών Προϊόντων της Δ.Ε.Β.Χ.Π. της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.,
β) ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Ελευσίνας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και
γ) ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες Υποδιευθύνσεων των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άμεσα: 1) Γενικές Διευθύνσεις: Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), β) Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), γ) Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), δ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και ε) Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.).
2) Διευθύνσεις: α) Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.), β) Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.), γ) Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Ελευσίνας, δ) Ελέγχων (Δ.ΕΛ.), ε) Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), στ) της Γ.Δ.Ο.Υ. και ζ) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ..
3) Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης.
4) Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής & Ποιότητας Αλκοόλης -Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφ. Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-

μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των υποπερ. αα’ ββ’ και γγ’ της περ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 17, 19 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738) και ειδικότερα των άρθρων 47Α, 61,62, 64 και 77 αυτής,

δ) το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 – Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

α) από 09/12/2022 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), με συνημμένο το υπ’ αρ. 30/080/000/2982/07-12-2022 Ενημερωτικό Σημείωμα της ίδιας προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ με την από 07/12/2022 επισημειωματική εγκριτική πράξη του Διοικητή επί αυτού.

β) από 22/12/2022 (σε ορθή επανάληψη) του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

3. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1123255 ΕΞ2022 ΕΜΠ/19-12-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), καθώς και την υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1135764 ΕΞ 2022/19-12-2022 (Α.Δ.Α. ΨΙΘΛ46ΜΠ3Ζ-2ΤΣ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί ανάληψης υποχρέωσης.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού: α) στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.): αα) των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.), με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ελεγκτικού και επιστημονικού ρόλου αυτής, στο πλαίσιο της ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας, αβ) της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.), με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Διεύθυνσης, σε θέματα που αφορούν στη καθολική διαχείριση και εποπτεία των οικονομικών θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. και αγ) των αρμοδιοτήτων της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Ελευσίνας, με σκοπό να διασφαλιστεί η βέλτιστη κατανομή και εμπρόθεσμη εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων των δειγμάτων ναρκωτικών ουσιών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών του νομού Αττικής. β) των αρμοδιοτήτων Υποδιευθύνσεων των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ. ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), προκειμένου να καθίσταται ευχερέστερη η υλοποίηση της προτεραιοποίησης και να εξασφαλίζεται και το ενιαίο του ελέγχου των υποθέσεων από εκάστη Υποδιεύθυνση.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται, λόγω της αύξησης των οργανικών μονάδων της Δ.Ε.Β.Χ.Π. της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. κατά ένα (1) Γραφείο και της Δ.Σ.ΥΠ.Ε. της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, κατά ένα (1) Τμήμα, δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023, με ποσό ύψους δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (13.696 €) περίπου και για κάθε επόμενο έτος, με ποσό ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ένα (14.941 €) περίπου, σε βάρος των Α.Λ.Ε. της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζόμενους» του Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος Κρατικού προϋπολογισμού και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Α. 1. Έναν (1) μήνα από δημοσιεύσεως της παρούσας: α) Συνιστούμε στη Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) ένα (1) Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Στήριξης της Βιομηχανίας και των Καταναλωτών», μετονομάζουμε το υφιστάμενο «Τμήμα Β’- Χημικών Προϊόντων» αυτής σε «Τμήμα Β’- Χημικών, Βιομηχανικών Προϊόντων και Προϊόντων Καπνού» και υπαγάγουμε σε αυτό το ως άνω Γραφείο και το «Τμήμα Γ’-Προϊόντων Καπνού και Βιομηχανικών Προϊόντων» αυτής σε «Τμήμα Γ’- Εκτίμησης και Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Βιωσιμότητας Χημικών Προϊόντων», συμπληρώνουμε τους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων αυτής.

β) Συνιστούμε στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Δ’- Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.)», στο οποίο υπαγάγουμε το υφιστάμενο «Γραφείο Πληρωμής Δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.» που λειτουργεί στο «Τμήμα Γ’- Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλ-κοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.» αυτής, μετονομάζουμε το υφιστάμενο προαναφερθέν Τμήμα Γ’ αυτής, σε «Τμήμα Γ’- Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.), Δημοσιονομικών Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων» και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων και του Γραφείου αυτής.

2. Από δημοσιεύσεως της παρούσας:

α) Συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α’-Ενεργειακών Προϊόντων της Δ.Ε.Β.Χ.Π. της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. και β) Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Ελευσίνας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

γ) Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες Υποδιευθύνσεων των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Β. Ύστερα από τα παραπάνω, τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως εξής:

1. Έναν (1) μήνα από δημοσιεύσεως της παρούσας: α) Στο άρθρο 61 «Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.)» της ανωτέρω απόφασης, αντικαθιστούμε:

αα) τις παρ. 1 και 2 αυτού, ως εξής:

«1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) είναι οι κάτωθι:

(α) Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και της επιχειρησιακής ικανότητας για τον έλεγχο προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και των λοιπών προϊόντων, αρμο-διότητάς της.

(β) Η συμβολή στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων, προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.

(γ) Η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, με την τεχνική υποστήριξη των άλλων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και με τη συνδρομή στην πάταξη των δόλιων πρακτικών.

(δ) Η προστασία της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών μέσω εκπόνησης και αξιολόγησης μελετών και δεδομένων τοξικότητας, επικινδυνότητας, βιωσιμότητας και ελέγχου συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία των χημικών προϊόντων και τις προδιαγραφές ποιότητας αυτών.

(ε) Η προώθηση, υιοθέτηση και ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών βιώσιμης «πράσινης» χημείας κατά την αξιολόγηση των χημικών προϊόντων.

(στ) Η ορθολογική διαχείριση της πληροφορίας και των εγγράφων και η παροχή στους συναλλασσομένους της δυνατότητας ηλεκτρονικής ενημέρωσης.

(ζ) Η αποτελεσματική υποστήριξη των συναρμόδιων αρχών στη στοχοθέτηση των ελέγχων και στη διαπίστωση των παραβάσεων.

(η) Η κατάρτιση και η μέριμνα υλοποίησης των ετησίων προγραμμάτων εργαστηριακών ελέγχων και επιθεωρήσεων.

2. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α’- Ενεργειακών Προϊόντων

β) Τμήμα Β’- Χημικών, Βιομηχανικών Προϊόντων και Προϊόντων Καπνού, στο οποίο υπάγεται Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Στήριξης της Βιομηχανίας και των Καταναλωτών».

γ) Τμήμα Γ’- Εκτίμησης και Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Βιωσιμότητας Χημικών Προϊόντων.».

αβ) Στην παρ. 3 αυτού, το πρώτο εδάφιο, καθώς και τις υποπαρ. II και III αυτής, ως εξής:

«3. Οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Β.Χ.Π. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Γραφείου της, ως ακολούθως:»

«II. (α) Τμήμα Β’- Χημικών, Βιομηχανικών Προϊόντων και Προϊόντων Καπνού

Οι αρμοδιότητές του αφορούν στα χημικά προϊόντα (ουσίες, μίγματα και αντικείμενα εξαιρουμένων των αποβλήτων), υλικά νέας τεχνολογίας, στα προϊόντα καπνού και τα συναφή προϊόντα, νέα προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικό τσιγάρο, απορρυπαντικά, σάπωνες και καθαριστικά εν γένει, λιπάσματα, υφάνσιμες ίνες και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, προϊόντα χάρτου και δέρματος, παιχνίδια, πολυμερή και πλαστικά, είδη βρεφικής και παιδικής φροντίδας, σχολικά είδη, μέταλλα, πετρώματα, ορυκτά και τεχνουργήματα εξ’ αυτών, σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία και προϊόντα αυτής, χημικές διασκορπιστικές ουσίες πετρελαιοκηλίδων, πτητικές οργανικές ενώσεις, λοιπά βιομηχανικά προϊόντα ανόργανης και οργανικής σύνθεσης, πρώτες ύλες και αντικείμενα κοινής χρήσης και ειδικότερα:

(αα) Η εφαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας:

(1) στα πλαίσια των υποχρεώσεων ως αρμόδιας εθνικής Αρχής, για: i) την ταξινόμηση, την επισήμανση και την συσκευασία χημικών προϊόντων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP), ii) την καταχώριση, την αξιολόγηση κινδύνων και την αδειοδότηση χημικών προϊόντων και τους περιορισμούς στη χρήση και στην κυκλοφορία αυτών (Ευρωπαϊκός Κανονισμός REACH), iii) την εισαγωγή και την εξαγωγή επικίνδυνων βιομηχανικών χημικών προϊόντων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός (EK) 649/2012), iv) τους έμμονους οργανικούς ρύπους, v) τον Υδράργυρο (Ευρωπαϊκός Κανονισμός (EK) 2017/852), vi) διμερείς ή διεθνείς Συμβάσεις όπως, η Σύμβαση για τα χημικά όπλα, η Σύμβαση Ρότερνταμ, η Σύμβαση Minamata, η Σύμβαση της Στοκχόλμης, τα προϊόντα διττής χρήσης και αυστραλιανής ομάδας, για την αποθήκευση και τη μεταφορά επικινδύνων χημικών προϊόντων, vii) τα απορρυπαντικά και τον περιορισμό των εκπομπών των πτητικών οργανικών ενώσεων από τη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα και βερνίκια,

(2) κατά λόγο αρμοδιότητας, στα ανωτέρω αντικείμενα του Τμήματος καθώς και σε θέματα γενικής ασφάλειας προϊόντων, εποπτείας της αγοράς, κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ-ΕΠΠΥ).

(ββ) Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, με σκοπό την πάταξη της λαθρεμπορίας των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. (γγ) Ο επίσημος έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.

(β) Γραφείο Στήριξης της Βιομηχανίας και των Καταναλωτών

Η παροχή απαντήσεων, γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών σε ερωτήσεις που υποβάλλονται από φορείς της βιομηχανίας και τους καταναλωτές σε όλα τα θέματα που αφορούν σε χημικά προϊόντα, σύμφωνα με τα προ-βλεπόμενα στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς REACH και CLP, καθώς και στη λοιπή νομοθεσία που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.

ΙΙΙ. Τμήμα Γ’- Εκτίμησης και Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Βιωσιμότητας Χημικών Προϊόντων

α) Η εκπόνηση και η αξιολόγηση μελετών, μεθόδων και δράσεων, σχετικών με θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης τοξικότητας και επικινδυνότητας χημικών προϊόντων.

β) Η ανάδειξη εγγενών κινδύνων και περιπτώσεων τοξικότητας, προερχόμενων από την έκθεση σε συγκεκριμένες χημικές ουσίες.

γ) H εκτίμηση και η αξιολόγηση τοξικότητας και επικινδυνότητας χημικών ουσιών και η αξιολόγηση μελετών για σύνταξη και κατάθεση φακέλων εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης (CLH DOSSIER).

δ) Η ανάπτυξη, η υιοθέτηση και η προώθηση μεθόδων, καθώς και η αξιοποίηση δεδομένων βιώσιμης «πράσινης» χημείας, κατά την αξιολόγηση της επικινδυνότητας.

ε) Η μελέτη και η θέσπιση κριτηρίων για την κατηγοριοποίηση χημικών προϊόντων, ως προϊόντων «ασφα-λέστερης επιλογής».

στ) Η ανάπτυξη στρατηγικών οδικών χαρτών (strategic roadmaps), για την ενεργή προώθηση και υιοθέτηση καινοτομιών βασισμένων σε επιστημονικά δεδομένα, με σκοπό τη διαμόρφωση σχετικής νομοθεσίας και διαδικασιών ελέγχου συμμόρφωσης χημικών ουσιών και προϊόντων, κατά τα προβλεπόμενα στις υποπερ. α) έως ε) της παρούσας περίπτωσης.

ζ) Η ανάληψη και η παροχή έργου προς ευρωπαϊκούς οργανισμούς και άλλους φορείς, όπου απαιτείται, σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων χημικών ουσιών (ECHA – RAC, SEAC Committees).

η) Η μελέτη και η αξιολόγηση φακέλων νέων προϊόντων καπνού, νέων χημικών και βιομηχανικών προϊόντων.

θ) Η εφαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον τομέα καθορισμού μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών.

(ι) Η ανάπτυξη στρατηγικής του Γ.Χ.Κ. για την αντιμετώπιση κινδύνων από χημικούς παράγοντες, σύμφωνα με to Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Χημικών Βιολογικών Ραδιολογικών Πυρηνικών (ΧΒΡΠ) Συνεπειών.».

αγ) την παρ. 4 αυτού, ως εξής:

«4. Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν:

(α) Η εισήγηση: αα) και η κατάρτιση νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών ρυθμίσεων, ββ) της ενσωμάτωσης των διατάξεων της νομοθεσίας της Ε.Ε. στο εθνικό δίκαιο.

(β) Η πραγματοποίηση εργασιών για τον σκοπό της εφαρμογής της εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας, ευρωπαϊκών και διεθνών τεχνικών προτύπων, καθώς και του ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις αυτών.

(γ) Η παρακολούθηση, η μελέτη, η αξιοποίηση και η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και της νομολογίας του Δικαστηρίου της E.E., η λήψη μέτρων εφαρμογής (είτε αυτοτελώς, είτε κατά λόγο αρμοδιότητας) της νομοθεσίας (εθνικής και ενωσιακής), καθώς και η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών εξελίξεων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων συνεργασίας (αυτοτελώς ή με άλλους φορείς) και η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε άλλες Αρχές.

(δ) Η διαμόρφωση των εθνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της Χώρας σε όργανα της Ε.Ε. και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων και οργανισμών.

(ε) Η παροχή οδηγιών προς τις Χημικές Υπηρεσίες, η ενημέρωση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της ομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας και της εκτέλεσης των διαδικασιών ελέγχου, καθώς και η κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου, η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

(στ) Η ανάληψη δράσεων ως Σημείου Επαφής της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. με άλλες αρχές για θέματα σχετικά με τα αντικείμενά τους.

(ζ) Η συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.

(η) Η τήρηση, η επεξεργασία και η αξιοποίηση βάσεων δεδομένων.

(θ) Η υποβολή εισηγήσεων στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (Α.Χ.Σ.) για κάθε θέμα που απαιτεί επιστημονική γνωμοδότηση.

(ι) Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση σε εθνικό επίπεδο σε διϋπουργικές επιτροπές, ομάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα.

(ια) Η υποστήριξη και η ενημέρωση της χημικής βιομηχανίας, οργανισμών και φορέων για τη εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη νομοθεσία.

(ιβ) Η ενημέρωση των καταναλωτών και η διάχυση των συμπερασμάτων από τις μελέτες, με σκοπό την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων.

(ιγ) Ο χειρισμός κάθε άλλης σχετικής αρμοδιότητας που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου θέματος που είναι σχετικό με τα αντικείμενα αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητας του Τμήματος, το οποίο δεν κατονομάζεται ειδικά.».

β) Στο άρθρο 62 «Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.)» της ανωτέρω απόφασης:

αα) Αντικαθιστούμε την παρ. 2 και την υποπαρ. III της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«2. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’- Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων

β) Τμήμα Β’- Σχεδιασμού και Ποιότητας.

γ) Τμήμα Γ’ – Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοο-λούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.), Δημοσιονομικών Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων.

δ) Τμήμα Δ’- Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.), στο οποίο υπάγεται Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Πληρωμής Δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.».

«ΙΙΙ. Τμήμα Γ’- Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.), Δημοσιονομικών Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων.

α) Ο έγκαιρος σχεδιασμός, η κατάρτιση, η τροποποίηση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. και της εναρμόνισής του με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

β) Η εισήγηση του ΜΠΔΣ του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. προς την οικεία Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

γ) Η σύνταξη μηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων αναφοράς, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. και των απλήρωτων υποχρεώσεων αυτού και η αποστολή τους στην οικεία Γ.Δ.Ο.Υ..

δ) Η τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α..

ε) Η κατάρτιση και η υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ..

στ) Η κατάρτιση των σχεδίων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α..

ζ) Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά ποσού της διαθέσιμης πίστωσης του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α..

η) Η μέριμνα για τη σύνταξη και την υποβολή: αα) του ισολογισμού – απολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. προς την οικεία Γ.Δ.Ο.Υ. και ββ) της ετήσιας φορολογικής δήλωσης του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α..

θ) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α..

ι) Η διασταύρωση και η καταχώριση των εσόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α..

ια) Η παρακολούθηση και η ενημέρωση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί το Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α..

ιβ) Η κατάρτιση και η υποβολή προτάσεων προς την οικεία αρμόδια Γ.Δ.Ο.Υ., για θέματα προϋπολογισμού δαπανών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., που βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ.».

αβ) Προσθέτουμε νέα υποπαρ. IV στην παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«IV. α) Τμήμα Δ’- Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.)

αα) Ο έλεγχος της νομιμότητας, της κανονικότητας, καθώς και η εκκαθάριση και η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής των δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α..

ββ) Η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) και η εκκαθάριση των δικαιολογητικών απόδοσης λογαριασμού για τη λογιστική τακτοποίηση των υπολόγων.

γγ) Η σύνταξη καταστάσεων δαπάνης και η ενημέρωση του Μητρώου Δικαιούχων.

β) Γραφείο Πληρωμής Δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.

αα) Ο έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας των δικαιολογητικών για την πληρωμή των δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., καθώς και η πληρωμή αυτών.

ββ) Η μέριμνα για: i) τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων, ii) την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων και η σύνταξη των σχετικών συγκεντρωτικών καταστάσεων και iii) τη σύνταξη της δήλωσης παρακρατούμενων φόρων και απόδοσής τους στο Δημόσιο.

γγ) Η σύνταξη και η υποβολή των βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, των μελών του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., του Α.Χ.Σ., καθώς και πάσης φύσεως Επιτροπών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.».

αγ) Αντικαθιστούμε την περ. β’ της παρ. 4 αυτού, ως εξής:

«(β) αα) Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης και του Γραφείου Πληρωμής Δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., ανήκει, κατά λόγο αρμοδιότητας:

i) κάθε άλλο θέμα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις και αφορά στο αντικείμενο αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφές με τις αρμοδιότητές τους και

ii) η παροχή οδηγιών προς τις Υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

ββ) Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Γ’ και Δ’ της Διεύθυνσης και του Γραφείου Πληρωμής Δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., ανήκει, κατά λόγο αρμοδιότητας, η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του λογιστηρίου του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.».

γ) Στο άρθρο 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» της ανωτέρω απόφασης αντικαθιστούμε την περ. γ’ της υποπαρ. 11 της παρ. Α αυτού, ως εξής:

«γ) Στα Τμήματα Γ’- Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.), Δημοσιονομικών Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων και Δ’ – Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. προ-ΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Χημικών ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.».

2. Από δημοσιεύσεως της παρούσας στην ανωτέρω απόφαση και ειδικότερα:

α) Στο άρθρο 47Α «Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.)» αυτής και ειδικότερα στην υποπαρ. ΙΙ. της παρ. 5 αυτού,

αα) αντικαθιστούμε την περ. Α’αυτής, ως εξής:

«Α. Υποδιεύθυνση Α’ – Ελέγχων Τμήματα Α’έως και Γ’ – Ελέγχων

Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης, με την επιφύλαξη της υποπερ. (β) της κατωτέρω περ. Β., αφορούν σε όλους τους φορολογουμένους αρμοδιότητας του ΕΛ.ΚΕ., που ανήκουν στις Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε., καθώς και όλα τα Νομικά Πρόσωπα ή Νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, κατά το χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και ανήκουν στις λοιπές Δ.Ο.Υ. της κατά τόπον ή και της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του ΕΛ.ΚΕ και αυτών που έχουν κάνει διακοπή εργασιών, πριν από τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και τηρούσαν διπλογραφικά βιβλία, κατά τον χρόνο διακοπής.».

αβ) προσθέτουμε στην περ. Β’ αυτής, νέα υποπερ. (γ), η οποία έπεται της υποπερ. (β), ως εξής:

«(γ) Τον/την σύζυγο ή το έτερο ΜΣΣ του φορολογούμενου της ως άνω υποπερ. (α)»

β) Στο άρθρο 61 «Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.)» αυτής, αντικαθιστούμε την περ. γ’ της υποπαρ. I «Τμήμα Α’- Ενεργειακών Προϊόντων» της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«(γ) Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, με σκοπό την ανίχνευση της νοθείας και της λαθρεμπορίας των καυσίμων και την επιβολή Ε.Φ.Κ.».

γ) Στο άρθρο 64 «Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.)» αυτής, αντικαθιστούμε την υποπαρ. VI της παρ. 5 αυτού, ως εξής:

«VI. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Ελευσίνας

«Ασκεί τις αρμοδιότητες: (α) της περ. α’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου: αα) στον τομέα του ζύθου, της ταυτοποίησης θαλάσσιας ρύπανσης, των αποβλήτων και άλλων περιβαλλοντικών δειγμάτων, στο πλαίσιο της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής και ββ) στον τομέα των ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, στο πλαίσιο της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στον νομό Αττικής, εντός των ορίων των Δήμων Ελευσίνας, Μάν-δρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής, Ασπροπύργου και Χαϊδαρίου.

(β) των περ. β; γ; στ; ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στον νομό Αττικής, εντός των ορίων των Δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής, Ασπροπύργου και Χαϊδαρίου, εκτός της αρμοδιότητας της περ. γ’στον τομέα των πετρελαιοειδών.».

Γ.- Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται:

α) τα Τμήματα «Β’- Χημικών Προϊόντων» και «Γ’- Προϊόντων Καπνού και Βιομηχανικών Προϊόντων» της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) στο εξής νοούνται, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα Τμήματα «Β’- Χημικών, Βιομηχανικών Προϊόντων και Προϊόντων Καπνού» και «Γ’- Εκτίμησης και Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Βιωσιμότητας Χημικών Προϊόντων», αντίστοιχα της ίδιας Διεύθυνσης,

β) το «Τμήμα Γ’- Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.), στο εξής νοούνται, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα Τμήματα «Γ’- Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.), Δημοσιονομικών Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων» και «Δ’ Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.)», αντίστοιχα της ίδιας Διεύθυνσης.

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) απόφασή μας.

Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ