Δ.ΟΡΓ.Α 1133620 ΕΞ 2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Τελωνειακών Περιφερειών (Τ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ.) και την κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και λοιπές διατάξεις
 

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1133620 ΕΞ 2022

Αριθ. ΦΕΚ: Β’ 6502/17-12-2022 και B’ 6691/23-12-2022

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α’ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 2
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες: Π.Καλαντζής
Ε.Τζόκα
Τηλέφωνο: 2132112905, 907, 213211902
E-Mail: dorganosis@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Τελωνειακών Περιφερειών (Τ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ.) και την κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και λοιπές διατάξεις».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. ββ’ και γγ’ της υποπαρ. θ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,
β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133),
γ) του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’207),

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 7Α, 55, 66, 67 και 77 αυτού.

3. Το από 17/11/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την με αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των Τελωνειακών Περιφερειών (Τ.Π.) της Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ., με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και επικαιροποίησης και συμπλήρωσης των οργανικών θέσεων του προσωπικού της ΑΑΔΕ, ύστερα από την αυτοδίκαιη μετατροπή αριθμού αυτών, λόγω υπηρεσιακών μεταβολών.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’4738), και ειδικότερα:

1) στο άρθρο 7Α «Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.)», αντικαθιστούμε: α) από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της υποπαρ. 1 της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1062982 ΕΞ 2022/13-07-2022 απόφασης (Β 3806 & 4493), την παρ. 2. αυτού, ως εξής:

«2.-Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε εννέα (9) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, που υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω:
«α) Τμήμα Α’ – Σχεδιασμού και Διαμόρφωσης Περιεχομένου Εξυπηρέτησης
β) Τμήμα Β’ – Διαρκούς Κωδικοποίησης
γ) Τμήμα Γ – Απλούστευσης Διαδικασιών Εξυπηρέτησης
δ) Τμήμα Δ’ – Συντονισμού Εξυπηρέτησης
ε) Τμήμα Ε – Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Οργάνωσης Λειτουργίας Πρώτου Επιπέδου Εξυπηρέτησης.
στ) Τμήμα ΣΤ – Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης
ζ) Τμήμα Ζ – Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων
η) Τμήμα Η’ – Υπηρεσίας myAADElive Αττικής
θ) Τμήμα Θ – Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης.
ι) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης».
β) την υποπερ. αα της περ. γ της υποπαρ. VI. «Τμήμα ΣΤ – Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης» της παρ. 3 αυτού, ως εξής:
«αα) δρομολόγηση και τη διεκπεραίωση, αρμοδίως, της αλληλογραφίας με εξειδικευμένα ερωτήματα ή αιτήματα συναλλασσομένων, τα οποία προωθούνται από το Τμήμα Ε της ίδιας Διεύθυνσης».

2) διαγράφουμε το στοιχείο ii της υποπερ. θθ’ της περ. β’της υποπαρ. Ι’ «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) ΑΤΤΙΚΗΣ» της παρ. 4 του άρθρου 55 «Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.)»

3) αντικαθιστούμε τα άρθρα 66 «Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα» και 67 «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα», λόγω επικαιροποίησης και συμπλήρωσης, ύστερα από την αυτοδίκαιη μετατροπή αριθμού οργανικών θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, επειδή κενώθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 ή λόγω της μεταφοράς θέσεων από κλάδο ή ειδικότητα σε άλλο κλάδο ή άλλη ειδικότητα, εξαιτίας μετάταξης υπαλλήλων εντός της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κατωτέρω:

«Άρθρο 66
Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα
1.- Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

 

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
α/αΚλάδοςΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις (αριθμητικά)
1.ΕφοριακώνΠέντε χιλιάδες επτακόσιες εξήντα μία5.761
2.ΤελωνειακώνΧίλιες εννιακόσιες τριάντα εννέα1.939
3.Διοικητικού ΟικονομικούΕβδομήντα πέντε75
4.Οικονομικών ΕπιθεωρητώνΔιακόσιες έξι206
5.ΔημοσιονομικώνΤριάντα πέντε35
6.ΠληροφορικήςΤετρακόσιες εξήντα δύο462
7.ΜηχανικώνΕίκοσι20
8.Μεταφραστών ΔιερμηνέωνΔύο2
9.ΙατρώνΜία1
10.ΧημικώνΤετρακόσιες τριάντα τρεις433
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΟκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις8.934

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

α/αΚλάδοςΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις
(αριθμητικά)
1.ΕφοριακώνΧίλιες εξακόσιες τρεις1.603
2.ΤελωνειακώνΤετρακόσιες ενενήντα τρεις493
3.ΤελωνειακώνΠλοιάρχωνΔεκατέσσερις14
4.ΤελωνειακώνΜηχανικώνΔεκατέσσερις14
5.ΤελωνειακώνΗλεκτρολόγων/ ΗλεκτρονικώνΔύο2
6.Διοικητικού ΛογιστικούΔύο2
7.ΔημοσιονομικώνΔεκατρείς13
8.ΠληροφορικήςΕκατόν ογδόντα επτά187
9.ΜηχανικώνΤέσσερις4
10.ΤεχνολόγωνΕίκοσι20
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΔύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο2.352
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
α/αΚλάδοςΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις (αριθμητικά)
1.ΕφοριακώνΧίλιες εννιακόσιες ενενήντα οκτώ1.998
2.ΤελωνειακώνΟκτακόσιες δέκα επτά817
3.ΤελωνειακώνΝαυκλήρωνΤέσσερις4
4.ΔιοικητικούΕξήντα εννέα69
5.Προσωπικού Η/ΥΔιακόσιες σαράντα οκτώ248
6.ΤεχνικώνΔώδεκα12
7.ΟδηγώνΕίκοσι τέσσερις24
8.Μεταφραστών ΔιερμηνέωνΤρεις3
9.ΤυπογράφωνΤέσσερις4
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΤρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα3.179
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
α/αΚλάδοςΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις (αριθμητικά)
1.ΕπιμελητώνΔιακόσιες εξήντα τέσσερις264
2.ΕργατώνΔεκαπέντε15
3.Προσωπικού ΚαθαριότηταςΕβδομήντα οκτώ78
4.Φυλάκων- ΝυκτοφυλάκωνΤριάντα εννέα39
ΣΥΝΟΛΟ ΥΕΤριακόσιες ενενήντα έξι396
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΔέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα μία14.861

2.- Στην κατανομή των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των κλάδων του παρόντος άρθρου εμπεριέχονται:
α) οι προσωρινές/προσωποπαγείς οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων,
β) οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που δεσμεύουν οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των κλάδων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 67
Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

1.- Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της ΑΑΔΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
α/αΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις (αριθμητικά)
1.Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό διαφόρων εξειδικεύσεων που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξηΈξι6
2.ΕφοριακώνΈξι6
3.ΤελωνειακώνΜία1
4.Διοικητικού ΟικονομικούΟκτώ8
5.ΠληροφορικήςΤρεις3
6.ΧημικώνΤρεις3

Σύνολο ΠΕ

Είκοσι επτά27

Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

α/αΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις (αριθμητικά)
1.Διοικητικού ΛογιστικούΜία1

Σύνολο ΤΕ

Μία1

Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

α/αΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις (αριθμητικά)
1.ΕφοριακώνΣαράντα μία41
2.ΤελωνειακώνΈνδεκα11
3.ΔιοικητικούΕπτά7
4.Προσωπικού Η/ΥΕκατόν πενήντα εννέα159

Σύνολο ΔΕ

Διακόσιες δέκα οκτώ218

Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

α/αΕιδικότηταΘέσεις (ολογράφως)Θέσεις (αριθμητικά)
1.ΕπιμελητώνΠέντε5
2.ΕργατώνΔύο2
3.Φυλάκων – ΝυκτοφυλάκωνΜία1
4.ΚαθαριστριώνΤρεις3
Σύνολο ΥΕΈνδεκα11

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Διακόσιες πενήντα επτά257

 

2.- Με την καθ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων (ΠΕ) και (ΔΕ) Εφοριακών, (ΠΕ) Διοικητικού Οικονομικού, (ΠΕ) Πληροφορικής, (ΠΕ) Χημικών, (ΠΕ) και (ΔΕ) Τελωνειακών, (ΤΕ) Διοικητικού Λογιστικού, (ΔΕ) Διοικητικού, (ΔΕ) Προσωπικού Η/Υ, (ΥΕ) Επιμελητών, (ΥΕ) Εργατών, (ΥΕ) Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων και (ΥΕ) Καθαριστριών του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου. Εφόσον ήδη, υπάρχει, αντίστοιχος κλάδος οι ως άνω μετατρεπόμενες θέσεις προσμετρώνται σε αυτόν.»

4) από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της υποπαρ. Ι. της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1121847 ΕΞ 2022/22-11-2022 απόφασης (Β 6002) αντικαθιστούμε την περ. α’ της υποπαρ. 1 παρ. Α’ του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών», ως κατωτέρω:

«α) στα Τμήματα:
αα) της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.), προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.
ββ) των Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.) προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων, πλην των Τμημάτων «Ζ – Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων», «Η’ – Υπηρεσίας myAADElive Αττικής» και «Θ’ – Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» της Δ.ΕΞΥ., στα οποία προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 70 της παρούσας.»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (B’4738) απόφαση.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ