Δ. ΟΡΓ. Α 1121847 ΕΞ 2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B’ 4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Γενικών Διευθύνσεων, με τίτλους «Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)» και «Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)», τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, τη μεταφορά σε αυτές και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) οργανικών μονάδων της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή και την παύση λειτουργίας της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ. και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 όμοιας (Β’ 142), ως προς τον καθορισμό των οργανικών θέσεων Υπηρεσιών των ως άνω Γενικών Διευθύνσεων, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού θέματος, που αφορά στις εν λόγω Υπηρεσίες.

 

(ΦΕΚ Β 6002/24.11.2022)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της υποπαρ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, της υποπαρ. α’ της παρ. 2, των περ. αα’ έως και εε’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαρ. β’ της παρ. 3 και των υποπαρ. θ’ και α’ της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 3, 6, 13, 35 έως και 43, 46, 47Α, 49, 59, 71, 72, 75, 76, 77 και 78 αυτής.

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 4738), ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142).

3. Τα από 12/4, 29/7, 9/9, 20/9, 21/9, 22/9, 29/9, 20/10, 26/10, 10/11 και 15/11/2022 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

4. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1100242 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/25.10.2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ Α.Α.Δ.Ε. Δ 1114327ΕΞ2021/22.12.2021 (Α.Δ.Α.: 62ΜΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΩ7) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί ανάληψης υποχρέωσης.

5. Την υπ’ αρ. 69488/20.05.2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (Υ.Ο.Δ.Δ. 424).

6. Την από 11.11.2022 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα με την υποπαρ. β’ της παρ. 3 και των υποπαρ. θ’ και α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 76/14.11.2022 έγγραφο του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης).

7. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την ανάγκη: α) σύστασης δύο (2) νέων Γενικών Διευθύνσεων, με τίτλους «Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)» και «Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)», με ταυτόχρονη παύση λειτουργίας της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και β) μεταφοράς στις ως άνω Γενικές Διευθύνσεις και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) οργανικών μονάδων της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ., καθώς και απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή, προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός των ανωτέρω Υπηρεσιών, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων τους, τη βελτίωση των παρεχόμενων στους συναλλασ-σομένους υπηρεσιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση του προσωπικού, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται, λόγω της αύξησης των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε., δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 και για κάθε επόμενο έτος, με ποσόν ύψους σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (44.000,00 €), η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζομένους» του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού εξόδων της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Α. Ι. Από 06.02.2023:

1) Συνιστούμε:

α) Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δύο (2) οργανικές μονάδες, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, με τίτλους «Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)» και «Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)» και καθορίζουμε τους στρατηγικούς σκοπούς, τη δομή, τις αρμοδιότητές τους και τους κλάδους από τους οποίους δύνανται να προέρχονται οι Προϊστάμενοι αυτών και των οργανικών τους μονάδων,

β) τέσσερις (4) οργανικές μονάδες, επιπέδου Διεύθυνσης, δύο (2) στη Γ.Δ.Φ., με τίτλους «Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.)» και «Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.)» και δύο (2) στη Γ.Δ.Φ.Λ., με τίτλους «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.)» και «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.)» και καθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τις αρμοδιότητές τους.

γ) δύο (2) Αυτοτελή Τμήματα, ένα (1) σε κάθε μία από τις ως άνω Γενικές Διευθύνσεις, απευθείας υπαγόμενα στους Προϊστάμενους αυτών, με τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.)» και καθορίζουμε τις αρμοδιότητές τους.

δ) ένα (1) Τμήμα στη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.), με τίτλο «Τμήμα Ε’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» και καθορίζουμε τις αρμοδιότητές του.

2) Μεταφέρουμε:

α) στη Γ.Δ.Φ.:

αα) τις κάτωθι Υπηρεσίες της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.):

i) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.),

ii) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.), πλην του Τμήματος Γ’ – Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής, το οποίο το μεταφέρουμε στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), ως Αυτοτελές Τμήμα, απευθείας υπαγόμενο στον Προϊστάμενο αυτού και μετονομάζουμε το «Τμήμα Δ’ – ΦΠΑ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θεμάτων Έμμεσης Φορολογίας στην Ε.Ε. και στα Διεθνή Όργανα» σε «Τμήμα Γ’ – Φ.Π.Α. στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θεμάτων Έμμεσης Φορολογίας στην Ε.Ε. και στα Διεθνή Όργανα».

iii) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Δ.Ε.Φ.Κ.καιΠ.),

ββ) τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), η οποία υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με τα Τμήματα «Α’ – Φορολογικών Θεμάτων» και «Γ’ – Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας» αυτής, μετονομάζουμε τη Διεύθυνση σε «Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.)» και τα Τμήματα αυτής σε Τμήματα «Α’ – Διεθνών Φορολογικών Συμβάσεων και Αμοιβαίων Διακανονισμών» και «Β’ – Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας», αντίστοιχα και ανακαθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους αυτής και τις αρμοδιότητες των Τμημάτων της.

β) στη Γ.Δ.Φ.Λ.:

αα) τις κάτωθι Υπηρεσίες της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ.:

i) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.),

ii) Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών,

iii) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.),

iv) Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης,

v) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.),

vi) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.),

vii) Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.), 1ο έως και 4ο Αττικής και 1ο και 2ο Θεσσαλονίκης και

viii) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

ββ) τις κάτωθι Υπηρεσίες, υπαγόμενες απευθείας στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

i) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία και τη μετατρέπουμε σε Κεντρική Υπηρεσία της Γ.Δ.Φ.Λ.

ii) Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου, Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ., εποπτευόμενες από τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., γ) στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), το Τμήμα «Β’ – Τελωνειακών Θεμάτων» της υφιστάμενης Διεύθυνσης Δ.Ο.Σ., το υπαγάγουμε απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και το μετονομάζουμε σε «Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Τελωνειακών Σχέσεων (Α.Τ.ΔΙ.Τ.Σ.)».

δ) στη ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ. της Γ.Δ.Φ., από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ.:

αα) το «Τμήμα Α’ – Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλλαγών και Διαβίβασης Δεδομένων»

ββ) τα Τμήματα «Η’ – Υποστήριξης Ελεγκτικών Υπηρεσιών επί Θεμάτων Ελέγχου και Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων Πρόληψης», «Θ’ – Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων και Παρακολούθησης Δικαστηριακής Νομολογίας» και «Ι’ – Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών», τα οποία μετονομάζουμε σε Τμήματα «Β’ – Υποστήριξης Ελεγκτικής Διαδικασίας», «Γ’ – Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων και Παρακολούθησης Δικαστηριακής Νομολογίας» και «Δ’ – Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Ειδικών Ελέγχων», αντίστοιχα και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτών και

ε) στη ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ. της Γ.Δ.Φ. από τη Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών (Δ.Ε.Ε.) της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ.:

αα) το «Τμήμα Β’ – Αναγκαστικής Είσπραξης» και

ββ) τα Τμήματα «Α’ – Εκούσιας Είσπραξης» και «Ε’ -Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών», τα οποία μετονομάζουμε σε Τμήματα «Α’ – Εκούσιας Είσπραξης και Επιστροφών» και «Γ’ -Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών», αντίστοιχα και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτών.

στ) στη ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ. της Γ.Δ.Φ.Λ., από τη Δ.ΕΛ. της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ.:

αα) το «Τμήμα ΣΤ’ – Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα του Φ.Π.Α.» και

ββ) τα Τμήματα «Β’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων», «Γ’ – Επιχειρησιακού Σχεδια-σμού Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου Πλούτου», «Δ’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων και Φυσικών Προσώπων», «Ε’ – Εν-δοομιλικών Συναλλαγών – Πολυμερών και Ειδικών Ελέγχων» και «Ζ’ – Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ελέγχου και Ανίχνευσης Τάσεων Παραβατικότητας, Μηχανογραφικής Υποστήριξης και Αναφορών» και τα μετονομάζουμε σε Τμήματα «Α’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία», «Β’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου και Μεσαίου Πλούτου», «Γ’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων και Λοιπών Φυσικών Προσώπων», «Δ’ – Ενδοομιλικών Συναλλαγών – Πολυμερών και Ειδικών Ελέγχων» και «Ε’ -Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ελέγχου και Ανίχνευσης Τάσεων Παραβατικότητας, Μηχανογραφικής Υποστήριξης και Αναφορών», αντίστοιχα και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων αυτών.

ζ) στη ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε. της Γ.Δ.Φ.Λ., από τη Δ.Ε.Ε. της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ., τα Τμήματα «Γ’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών» και «Δ’ – Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών», τα μετονομάζουμε σε «Α’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών» και «Β’ – Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών», αντίστοιχα και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων αυτών.

3) Παύουμε τη λειτουργία της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ., των Διευθύνσεων Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) και Εισπράξεων και Επιστροφών (Δ.Ε.Ε.) και του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) αυτής, καθώς και του Τμήματος ΙΑ’ – Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ.ΕΛ.

4) Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) και των Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών Τελωνειακών Σχέσεων (Α.Τ.ΔΙ.Τ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.).

ΙΙ. Από δημοσιεύσεως της παρούσας ανακαθορίζουμε την έδρα των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.), 1ου έως και 4ου, Αττικής.

Β. Ύστερα από τα παραπάνω, τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις:

I. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), ως κατωτέρω:

1) Αντικαθιστούμε την παρ. 1 του άρθρου 3 «Διάρθρωση», ως κατωτέρω:

«1. – Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:

(α) Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή:

(αα) Γραφείο Διοικητή

(ββ) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)

(γγ) Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.)

(δδ) Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.)

(εε) Διεύθυνση Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.)

(στστ) Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)

(ζζ) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)

(ηη) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.) (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)

(θθ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

(β) Γενικές Διευθύνσεις:

(αα) Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

(ββ) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)

(γγ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)

(δδ) Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)

(εε) Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)

(στστ) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.)

(ζζ) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)».

2) Καταργούμε τα υφιστάμενα άρθρα 6 «Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)» και 13 «Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)».

3) Αντικαθιστούμε το άρθρο 35 «IV. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ)», ως εξής:

«Άρθρο 35

IV. Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)

1. – Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων μέσα από βελτιωμένες διαδικασίες ελέγχου και είσπραξης αυτών.

(β) Ο εντοπισμός, η καταπολέμηση και ο κολασμός της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.

(γ) Η διασφάλιση της συνεργασίας με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, καθώς και με τις υπηρεσίες αυτής, που είναι συναρμόδιες ή εμπλεκόμενες σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

(δ) Ο συντονισμός, η ανάπτυξη, η παρακολούθηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε πολυμερές και διμερές διακρατικό επίπεδο και της σχετικής διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας.

(ε) Η συνδρομή στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους, από κοινού με τις Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και η ενίσχυση της εθελοντικής συμμόρφωσης αυτών.

(στ) Η συνεχής βελτίωση και απλούστευση:

αα) Των λειτουργικών διαδικασιών των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ., μέσω της καταγραφής και προτυποποίησης αυτών και η υποβολή προτάσεων για την ηλεκτρονικοποίησή τους,

ββ) του περιεχομένου των εντύπων, αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της.

2. – Η Γ.Δ.Φ. διαρθρώνεται στις κατωτέρω Υπηρεσίες, ως εξής:

α) Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.)

β) Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.)

γ) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.) δ) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) ε) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Δ.Ε.Φ.Κ. και Π.)

στ) Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.)

ζ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.)»

4) Διαγράφουμε τον τίτλο «1. – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Υ.)», που προηγείται του άρθρου 36 «Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.)» και καταργούμε το άρθρο αυτό.

5) Αντικαθιστούμε τα άρθρα 37 «Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.)» και 38 «Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών (Δ.Ε.Ε.)», ως εξής:

«Άρθρο 37

Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.)

1. – Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.) είναι ο ακόλουθος:

Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στους φορολογικούς ελέγχους, καθώς και στους ελέγχους δέουσας επιμέλειας, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση: α) της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του φοροελεγκτικού μηχανισμού και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων και β) της ποιότητας του ελεγκτικού έργου του φοροελεγκτικού μηχανισμού για τη μεγιστοποίηση της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

2. – Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ – Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλλαγών και Διαβίβασης Δεδομένων

β) Τμήμα Β’ – Υποστήριξης Ελεγκτικής Διαδικασίας γ) Τμήμα Γ’ – Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων και Παρακολούθησης Δικαστηριακής Νομολογίας

δ) Τμήμα Δ’ – Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Ειδικών Ελέγχων

3. – Οι αρμοδιότητες της ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α’ – Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλλαγών και Διαβίβασης Δεδομένων

(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα, που αφορούν στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και έκδοση στοιχείων), στον καταλογισμό παραβάσεων και στην επιβολή προστίμων για τη μη συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις, περί τήρησης βιβλίων, έκδοσης στοιχείων και υποχρέωσης χρήσης Φ.Η.Μ., με βάση τις διαμορφούμενες συνθήκες, τάσεις, μεταβολές και απαιτήσεις του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος και του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς και η μέριμνα για την ερμηνεία αυτών.

(β) Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), η παρακολούθηση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της εγχώριας και ενωσιακής σχετικής νομοθεσίας και η ενσωμάτωση της δεύτερης, όπου απαιτείται, στην εγχώρια νομοθεσία.

(γ) Η επιχειρησιακή υποστήριξη:

αα) των Ηλεκτρονικών Βιβλίων “MyData” και η εισήγηση για τη συνολική και συνδυαστική αξιοποίηση των δεδομένων αυτών, που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., στα πλαίσια των ως άνω βιβλίων,

ββ) της Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Δεδομένων,

γγ) της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και δδ) του Ηλεκτρονικού Δελτίου Αποστολής.

(δ) Η μέριμνα για την έρευνα και τη μελέτη του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών κατά κλάδο επιχειρήσεων και η διατύπωση πορισμάτων σχετικών με την τήρηση των βιβλίων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

(ε) Ο καθορισμός των υπόχρεων έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών, καθώς και εξαιρέσεων από τη χρήση αυτών.

(στ) Η μελέτη και η κατάρτιση εγχειριδίων μερικών επιτόπιων ελέγχων, πρόληψης, κατά λόγο αρμοδιότητας, με βάση τις σχετικές με την τήρηση λογιστικών αρχείων επιχειρησιακές απαιτήσεις.

(ζ) Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση σε ομάδες εργασίας, συνέδρια και συσκέψεις, καθώς και στη διαπραγμάτευση προτάσεων στην Ε.Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς, σε θέματα με αντικείμενο τους ενιαίους κανόνες τιμολόγησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

(η) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

II. Τμήμα Β’ – Υποστήριξης Ελεγκτικής Διαδικασίας

(α) Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών με την παροχή γενικών και επί μέρους λύσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα ελέγχου, καθώς και η υποστήριξη των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ., σε θέματα ελέγχου.

(β) Η διαχείριση θεμάτων, που αφορούν στο φορολογικό πιστοποιητικό.

(γ) Η εκπόνηση: αα) οδηγών ελέγχων και ελάχιστων ελεγκτικών επαληθεύσεων για ελέγχους, που διενεργούν οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για τους οποίους θα εφαρμόζονται μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης, καθώς και η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την κατάρτιση σχετικών κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα ελέγχου, ββ) προγραμμάτων ελέγχου της ορθής και ποιοτικής εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχου για την βελτίωση αυτών, γγ) προγραμμάτων, που αφορούν στο φορολογικό πιστοποιητικό, δδ) και η τήρηση διαδικασιών για το εύρος τύπων ελέγχου.

(δ) Η μελέτη και η κατάρτιση εγχειριδίων, καθώς και η εν γένει υποστήριξη των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ., για θέματα μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης, από κοινού με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας και με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), όπου απαιτείται.

(ε) Η παρακολούθηση των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και η εναρμόνιση των ελεγκτικών διαδικασιών με αυτές.

ΙΙΙ. Τμήμα Γ’ – Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων και Παρακολούθησης της Δικαστηριακής Νομολογίας

(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών, που αφορούν σε θέματα ελέγχου και άπτονται της ποινικοποίησης της φοροδιαφυγής, των ποινικών και των λοιπών διοικητικών κυρώσεων και των σχετικών με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διαδικασιών, ιδίως για: αα) την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών, ββ) τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, πριν από την απόκτηση εκτελεστού τίτλου και των προληπτικών και διασφαλιστικών μέτρων κατά τον έλεγχο, γγ) τα πρόστιμα και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατόπιν ελέγχου, από κοινού με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., κατά λόγο αρμοδιότητας.

(β) Η γραπτή συναίνεση για τη μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, ακόμη και όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή.

(γ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με τη νομολογία, καθώς και η έκδοση σχετικών εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών, από κοινού, κατά λόγο αρμοδιότητας, με όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης.

IV. Τμήμα Δ’ – Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Ειδικών Ελέγχων

(α) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των ενεργειών της Α.Α.Δ.Ε. για την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατά λόγο αρμοδιότητας και ιδίως για την εποπτεία και τον έλεγχο των υπόχρεων προσώπων, ως αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, καθώς και η κατάρτιση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών.

(β) Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο περί αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και η κατάρτιση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών.

(γ) Η υποστήριξη των ελέγχων δέουσας επιμέλειας, αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από κοινού, κατά λόγο αρμοδιότητας, με το Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης.

(δ) Η υποβολή, τον πρώτο μήνα κάθε έτους, αναλυτικής έκθεσης στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα, που προβλέπεται από τον νόμο για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση, τις δραστηριότητες, τις κανονιστικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους, τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων και της αξιολόγησης των υπόχρεων προσώπων, καθώς και με τα μέτρα ή τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί.

(ε) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά στις ενδοομιλικές συναλλαγές, στις εξωχώριες εταιρείες, στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε ειδικές περιπτώσεις ελέγχου, καθώς και σε θέματα επίλυσης διαφορών, στα πλαίσια της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού και για την κατάρτιση σχετικών κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών, με τη συνδρομή του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.).

4. – I. Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν:

(α) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ., για τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση και επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.

(β) Η διασφάλιση της πληρότητας των δεδομένων του τηρούμενου Μητρώου φορολογουμένων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης.

(γ) Η εισήγηση στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ. για τη βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών και του περιεχομένου των φορολογικών εντύπων.

(δ) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση ερωτημάτων.

(ε) Η ανάλυση των επιπτώσεων και εν γένει θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής.

(στ) Η αξιολόγηση των απολογιστικών στοιχείων των Ε.Α.Υ. και Π.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ. και η υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Φορολογικής Διοίκησης.

(ζ) Η συνδρομή στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης στην κωδικοποίηση και ενοποίηση εγγράφων κανονιστικού και ερμηνευτικού περιεχομένου.

II. Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α’, Β’ και Δ’, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκει η υποβολή προτάσεων προς τα Τμήματα Α’, Β’ και Γ’ της ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ., αναφορικά με ποιοτικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, κατά περίπτωση.

Άρθρο 38

Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.)

1. – Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.) είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η εισήγηση και η εποπτεία της πλήρους ανάπτυξης αυτοματοποιημένων διαδικασιών είσπραξης δημοσίων εσόδων και επιστροφών.

(β) Η βελτιστοποίηση της είσπραξης μέσω: αα) του καθορισμού των διαδικασιών που αφορούν στην είσπραξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών και επιστροφών των Δ.Ο.Υ., των ΚΕ.Β.ΕΙΣ., της Ε.Μ.ΕΙΣ., καθώς και του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και ββ) της παροχής της αναγκαίας πληροφορίας στις υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ. και της συνδρομής στη δημιουργία εικόνας οφειλετών και ομάδων οφειλετών, όπου απαιτείται.

2. – Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ – Εκούσιας Είσπραξης και Επιστροφών

β) Τμήμα Β’ – Αναγκαστικής Είσπραξης.

γ) Τμήμα Γ’ – Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότη-τας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών.

3. – Οι αρμοδιότητες της ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

I. Τμήμα Α’ – Εκούσιας Είσπραξης και Επιστροφών

(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών σε θέματα εκούσιας είσπραξης και επιστροφών, καθώς και σε θέματα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α’ 62) και του ν. 4738/2020 (Α’ 207).

(β) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ορθή, ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων, περί: αα) αποδεικτικού ενημερότητας, βεβαίωσης οφειλής, εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ν. 4469/2017 και του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ββ) παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου (γενικές διατάξεις), γγ) απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθώς και για τις προσαυξήσεις που επιβάλλονται επί ακάλυπτων επιταγών κατά το άρθρο 5 του α.ν. 1819/1951 (Α’ 149), δδ) ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, συμψηφισμού βεβαιωμένων οφειλών, προστίμων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει, εκχωρήσεων, καταπτώσεων εγγυήσεων, βεβαίωσης εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και διαγραφών, εε) επιστροφών και στστ) σκατασχέσεων στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου.

(γ) Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της είσπραξης εσόδων υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων, η παρακολούθηση αυτής και η παροχή σχετικών οδηγιών.

(δ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

II. Τμήμα Β’ – Αναγκαστικής Είσπραξης

(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών, η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της, σε θέματα: αα) αναγκαστικής είσπραξης των δημοσίων εσόδων, όπως, κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, διαδικασία πλειστηρια-σμών, ββ) εγγραφής υποθηκών για χρέη προς το Δημόσιο, γγ) παραγραφής αυτών, δδ) ποινικοποίησης της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, εε) εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α’ 62) και του ν. 4738/2020 (Α’ 207), στστ) ανεπίδεκτων της είσπραξης οφειλών και διαγραφής αυτών.

(β) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών σε θέματα δημοσιοποίησης καταλόγων μεγάλων οφειλετών.

(γ) Η εισήγηση, αρμοδίως, για την: αα) έγκριση ή μη της κατακύρωσης στο Δημόσιο πλειστηριασθέντων ακινήτων οφειλετών του Δημοσίου, ββ) άρση ή μη των κατασχέσεων, την εξάλειψη ή μη ή τον περιορισμό των υποθηκών που έχουν εγγραφεί σε ακίνητα οφειλετών του Δημοσίου, γγ) συναίνεση ή μη του Δημοσίου στη ματαίωση πλειστηριασμών που επισπεύδονται από τρίτους.

(δ) Η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών σχετικών με την αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

III. Τμήμα Γ’ – Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών

(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την:

αα) προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών σε θέματα διαχείρισης οφειλών, των οποίων η είσπραξη διέπεται από ειδικές διατάξεις, λόγω υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως πτώχευση, προπτωχευτικές διαδικασίες, υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α’ 62) και του ν. 4738/2020 (Α’ 207), σε καθεστώς εκκαθάρισης, βάσει ειδικών διατάξεων νόμου ή δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας, καθώς και οφειλών σχολαζουσών κληρονομιών και συγκεκριμένα, σε θέματα: i) εκούσιας είσπραξης οφειλών, ii) αναγκαστικής εκτέλεσης, ατομικής ή συλλογικής, iii) χαρακτηρισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης,

iv) διαγραφής οφειλών, v) παραγραφής του δικαιώματος είσπραξης,

vi) ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο,

ββ) άρση ή μη των κατασχέσεων, την εξάλειψη ή μη ή τον περιορισμό των υποθηκών που έχουν εγγραφεί σε ακίνητα οφειλετών που αναφέρονται στην υποπερ. αα’ της παρούσας περίπτωσης.

(β) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(γ) Η εισήγηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την έκδοση γνωμοδοτήσεων επί αιτημάτων ρύθμισης χρεών πτωχών οφειλετών, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

(δ) Η γνωστοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης πτωχευτικών αποφάσεων και άλλων πράξεων που κατά τον νόμο κοινοποιούνται στην Υπηρεσία και αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(ε) Η παροχή διοικητικής υποστήριξης σε Επιτροπές επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που προβλέ-πονται από την κείμενη νομοθεσία.

4. – Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν:

(α) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ., για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση και επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.

(β) Η εισήγηση στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ. για τη βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών και του περιεχομένου των εντύπων, αφού διερευνηθεί η εφικτότητα υλοποίησής τους.

(γ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, καθώς και των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής και των επιπτώσεων τους, των προβλημάτων και εν γένει των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της και η υποβολή προτάσεων.

(δ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με τη νομολογία, καθώς και η έκδοση σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών.

(ε) Η αξιολόγηση των απολογιστικών στοιχείων των Ε.Α.Υ. και Π.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ. και η υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Φορολογικής Διοίκησης.

(στ) Η συνδρομή στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης στην κωδικοποίηση και ενοποίηση εγγράφων κανονιστικού και ερμηνευτικού περιεχομένου».

6) Στο άρθρο 39 «Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.)» και ειδικότερα στην παρ. 3 αυτού, προσθέτουμε νέες περ. (ιβ) και (ιγ), οι οποίες έπονται της περ. (ια), ως εξής:

«(ιβ) Η αξιολόγηση των απολογιστικών στοιχείων των Ε.Α.Υ. και Π.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ. και η υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Φορολογικής Διοίκησης.

(ιγ) Η συνδρομή στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης στην κωδικοποίηση και ενοποίηση εγγράφων κανονιστικού και ερμηνευτικού περιεχομένου».

7) Στο άρθρο 40 «Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.)»: α) αντικαθιστούμε την παρ. 2 αυτού, ως εξής:

«2. – Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ – Φ.Π.Α.

β) Τμήμα Β’ – Τελών και Ειδικών Φορολογιών (T. και Ε.Φ.) γ) Τμήμα Γ’ – Φ.Π.Α. στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θεμάτων Έμμεσης Φορολογίας στην Ε.Ε. και στα Διεθνή Όργανα».

β) στην παρ. 3 αυτού:

αα) προσθέτουμε νέες περ. (ια) και (ιβ), οι οποίες έπονται της περ. (ι), ως εξής:

«(ια) Η αξιολόγηση των απολογιστικών στοιχείων των Ε.Α.Υ. και Π.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ. και η υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Φορολογικής Διοίκησης.

(ιβ) Η συνδρομή στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης στην κωδικοποίηση και ενοποίηση εγγράφων κανονιστικού και ερμηνευτικού περιεχομένου».

ββ) διαγράφουμε την υποπαρ. ΙΙΙ. αυτής.

γγ) αντικαθιστούμε τον τίτλο της υποπαρ. IV., ως εξής:

«IV. Τμήμα Γ’ – Φ.Π.Α. στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θεμάτων Έμμεσης Φορολογίας στην Ε.Ε. και στα Διεθνή Όργανα».

8) Στο άρθρο 41 «Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Δ.Ε.Φ.Κ. και Π.)» και ειδικότερα στην παρ. 3 αυτού, προσθέτουμε νέες περ. (ι) και (ια), οι οποίες έπονται της περ. (θ), ως εξής:

«(ι) Η αξιολόγηση των απολογιστικών στοιχείων των Ε.Α.Υ. και Π.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ. και η υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Φορολογικής Διοίκησης.

(ια) Η συνδρομή στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης στην κωδικοποίηση και ενοποίηση εγγράφων κανονιστικού και ερμηνευτικού περιεχομένου».

9) Προσθέτουμε νέο άρθρο 41Α, το οποίο έπεται του άρθρου 41, ως κατωτέρω:

«Άρθρο 41Α

Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.)

1. – Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.) είναι οι ακόλουθοι:

(α) Ο συντονισμός, η ανάπτυξη και η παρακολούθηση: αα) των διεθνών οικονομικών σχέσεων και εξελίξεων στα φορολογικά θέματα, η εισήγηση για τη διαπραγμάτευση, τη σύναψη και τη νομοθετική κύρωση διεθνών φορολογικών συμφωνιών και η ερμηνεία και εφαρμογή αυτών

ββ) των Διεθνών Αμοιβαίων Διακανονισμών (Δ.Α.Δ.) για θέματα άμεσης φορολογίας.

(β) Όσον αφορά στη διεθνή διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας:

αα) η εισήγηση για τη διαπραγμάτευση, τη σύναψη και τη νομοθετική κύρωση διεθνών συμφωνιών, καθώς και για την ενσωμάτωση του παράγωγου ενωσιακού δικαίου, ββ) η παρακολούθηση: i) και η αξιολόγηση των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων και ο συντονισμός για τη διατύπωση εθνικών θέσεων, ii) της εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών και του παράγωγου ενωσιακού δικαίου, ο συντονισμός και η συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής και με άλλους φορείς και αρχές, γγ) η εφαρμογή της αυθόρμητης και κατόπιν αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών και της επίδοσης εγγράφων.

2. – Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ – Διεθνών Φορολογικών Συμβάσεων και Αμοιβαίων Διακανονισμών

β) Τμήμα Β’ -Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας

3. – Οι αρμοδιότητες της Δ.Δ.ΦΟ.Σ. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α’ – Διεθνών Φορολογικών Συμβάσεων και Αμοιβαίων Διακανονισμών

(α) Ο προγραμματισμός και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη σύναψη και την αναθεώρηση Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (Σ.Α.Δ.Φ.Ε.).

(β) Η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, για τη σύναψη ή την αναθεώρηση Σ.Α.Δ.Φ.Ε.

(γ) Η παρακολούθηση της ορθής ερμηνείας και της εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., η αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύνταξη σχεδίων ερμηνευτικών εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής.

(δ) Η εκτέλεση διαδικασιών εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. (ε) Η συμμετοχή σε: αα) διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερών ή πολυμερών φορολογικών συμφωνιών και εν γένει κάθε διεθνούς οικονομικής συνεργασίας, σχετικά με φορολογικά θέματα, καθώς και η διατύπωση θέσεων για την επεξεργασία διατάξεων που αφορούν σε φορολογικά θέματα και περιλαμβάνονται σε διμερείς ή πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες άλλων φορέων του Δημοσίου, ββ) Ομάδες Εργασίας διεθνών οργάνων και οργανισμών για φορολογικά θέματα και η διοικητική εκπροσώπηση της Α.Α.Δ.Ε. σε διεθνή όργανα, διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συναντήσεις για φορολογικά θέματα.

(στ) Η εισήγηση για τη νομοθετική κύρωση:

αα) διεθνών συμβάσεων που αφορούν σε φορολογικά θέματα και για την εναρμόνιση της εσωτερικής φορολογικής νομοθεσίας με το παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε.,

ββ) των ειδικότερων διεθνών διμερών ή πολυμερών συμφωνιών Δ.Α.Δ. για θέματα άμεσης φορολογίας εισοδήματος.

(ζ) Ο συντονισμός για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων, σε συνεργασία με υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή άλλων φορέων και αρχών, για φορολογικά θέματα τα οποία εξετάζονται σε διεθνές επίπεδο ή σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνή όργανα, διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συναντήσεις.

(η) Η αξιολόγηση των εργασιών και των εκθέσεων (ετήσιων, τακτικών και περιοδικών) των Ομάδων Εργασίας διεθνών οργάνων και οργανισμών, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, ιδίως, σε σχέση με απαιτούμενες μεταβολές του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στον τομέα της άμεσης φορολογίας, καθώς και η παρακολούθηση των διεθνών φορολογικών αλλαγών και εξελίξεων και η υποβολή ετήσιας έκθεσης προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

(θ) Η προετοιμασία των οικείων φακέλων των θεμάτων του Τμήματος, τα οποία εξετάζονται σε ενωσιακό επίπεδο ή άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε. ή σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε όργανα διεθνών Οργανισμών.

(ι) Η τήρηση αρχείου διμερών ή πολυμερών διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(ια) Η υποβολή και η εξέταση των αιτημάτων και η διεξαγωγή της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού, σε συνεργασία με τις αλλοδαπές Φορολογικές Αρχές, πλην των περιπτώσεων που αφορούν σε εξάλειψη διπλής φορολογίας συνεπεία διόρθωσης κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων και η εισήγηση για την παραπομπή σε Διαιτησία, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

(ιβ) H εισήγηση και η κατάρτιση κανονιστικών πράξεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων και εν γένει οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις Διαδικασίες Αμοιβαίου Διακανονισμού.

(ιγ) Η παραλαβή, επεξεργασία και εξέταση ως προς το παραδεκτό και ουσιαστικό των αιτημάτων: αα) φορολογικών κατοίκων Ελλάδος φυσικών και νομικών προσώπων για τη διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης (position paper) προς και από την αρμόδια αλλοδαπή Φορολογική Αρχή, ββ) που υποβάλλονται από αρμόδιες Φορολογικές Αρχές της αλλοδαπής για φορολογικούς κατοίκους τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Σ.Α.Δ.Φ., Οδηγιών της Ε.Ε. και πολυμερών διεθνών συμφωνιών.

(ιδ) Η κατάρτιση Μνημονίων Συνεργασίας με αλλοδαπές Φορολογικές Αρχές στις περιπτώσεις που το αμφισβητούμενο αποτέλεσμα Δ.Α.Δ. αφορά πολυμερή διαφορά μεταξύ πολλών δικαιοδοσιών.

II. Τμήμα Β’- Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας

(α) Ο προγραμματισμός και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη σύναψη ή αναθεώρηση διμερών ή πολυμερών διεθνών συμφωνιών ή συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας ή πρωτοκόλλων ή ειδικότερων συμφωνιών (εφεξής, «διεθνών συμφωνιών») σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή και την ενίσχυσή της στον τομέα της φορολογίας.

(β) Η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ή αναθεώρηση των διεθνών συμφωνιών αρμοδιότητας του Τμήματος.

(γ) Η εισήγηση για: αα) τη νομοθετική κύρωση των διεθνών συμφωνιών αρμοδιότητας του Τμήματος και για την εναρμόνιση του εσωτερικού δικαίου με το παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε., κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής και με κάθε άλλο φορέα ή αρχή, ββ) την έκδοση διαταγμάτων, κανονιστικών πράξεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων και εν γένει οδηγιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές και ελεγκτικές υπηρεσίες της Αρχής και με άλλους φορείς ή αρχές, σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή στον τομέα της φορολογίας.

(δ) Η συμμετοχή σε: αα) διαπραγματεύσεις διεθνών οικονομικών συμφωνιών και εν γένει κάθε διεθνούς συνεργασίας φορέων ή αρχών του Δημοσίου, που αφορούν σε θέματα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε θέματα φορολογίας, ββ) Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές διεθνών οργάνων και οργανισμών για θέματα διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας και η διοικητική εκπροσώπηση της Α.Α.Δ.Ε. σε διεθνή όργανα, διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συναντήσεις για τα θέματα αυτά, καθώς και σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές της Αρχής ή άλλων φορέων και αρχών, που σχετίζονται με τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(ε) Ο συντονισμός για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή άλλων φορέων και αρχών, για θέματα διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας, τα οποία εξετάζονται σε διεθνές επίπεδο ή σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνή όργανα, διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συναντήσεις.

(στ) Η μελέτη, η επεξεργασία και η αξιολόγηση των εργασιών των Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών διεθνών οργάνων και οργανισμών και των Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών της Α.Α.Δ.Ε. ή άλλων φορέων και αρχών, καθώς και των εκθέσεων, των πορισμάτων, των ερωτηματολογίων, των συστάσεων και λοιπών προτάσεων, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής ή άλλων φορέων και αρχών, καθώς και ο συντονισμός, ιδίως, σε σχέση με τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων, την εισήγηση για την αξιοποίησή τους και για τις απαιτούμενες μεταβολές του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή στον τομέα της φορολογίας.

(ζ) H παρακολούθηση και η αξιολόγηση της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στον τομέα της φορολογίας, ως προς την αυθόρμητη και κατόπιν αιτήματος ανταλλαγή πληροφοριών, την επίδοση εγγράφων, τους ταυτόχρονους ελέγχους, την παρουσία σε διοικητικές υπηρεσίες και η συμμετοχή σε διοικητικές έρευνες, από κοινού με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή άλλων φορέων ή αρχών, κατά λόγο αρμοδιότητας, με σκοπό τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και αναφορών, την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την παροχή στοιχείων σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής συνεργασίας.

(η) Η εφαρμογή της αυθόρμητης και κατόπιν αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών και της επίδοσης εγγράφων, ενεργούσα ως Κεντρική Υπηρεσία Διασύνδεσης, στα πλαίσια εφαρμογής: αα) των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (Σ.Α.Δ.Φ.Ε.), ββ) των διεθνών συμφωνιών που αναφέρονται στην περίπτωση α’, γγ) των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου με το οποίο έχει ενσωματωθεί παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε.

(θ) Η προετοιμασία των οικείων φακέλων των θεμάτων του Τμήματος, τα οποία εξετάζονται σε ενωσιακό επίπεδο ή άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε. ή σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε όργανα Διεθνών Οργανισμών και η διαχείριση θεμάτων IOTA.

(ι) Η τήρηση αρχείου διεθνών συμφωνιών και αρχείου στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (ια) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

4. – Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α’και Β’ της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκει: (α) Η προετοιμασία, η οργάνωση και ο συντονισμός συναρμόδιων υπηρεσιών, φορέων και αρχών εντός και εκτός Α.Α.Δ.Ε. σε τακτικές και περιοδικές αξιολογήσεις του κατά περίπτωση έργου από διεθνή όργανα, οργανισμούς, επιτροπές και συναντήσεις.

(β) Η συνδρομή στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης στην κωδικοποίηση και ενοποίηση εγγράφων κανονιστικού και ερμηνευτικού περιεχομένου».

10) Αντικαθιστούμε το άρθρο 42 «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.)», ως κατωτέρω:

«Άρθρο 42

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.)

1. – Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) είναι οι κάτωθι:

Η γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ. και η υποστήριξη αυτού στην άσκηση του έργου του, ως εξής:

(α) στην κατάρτιση και στην: αα) παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης, ββ) υποβολή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.),

(β) στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξής τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γ.Δ.Φ.,

(γ) στη μελέτη των υπηρεσιακών αναγκών των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ. και των αιτημάτων αυτών, στη σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης, οργανωτικά θέματα και εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών της, καθώς και για τη διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών της Γ.Δ.Φ. και την εξασφάλιση επαρκών πόρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργικότητα των Υπηρεσιών της.

(δ) στην ορθή κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού δαπανών μεταξύ των Υπηρεσιών της,

(ε) στη διασφάλιση της συνεργασίας των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ. με τις λοιπές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., όπου αυτό απαιτείται, για την επίτευξη των σκοπών αυτής,

(στ) στη μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης, στην απλούστευση των διαδικασιών και στη βελτίωση των παρεχόμενων φορολογικών υπηρεσιών,

(ζ) στην παρακολούθηση της εξέλιξης των δικαστικών υποθέσεων και εν γένει της νομολογίας και της πρακτικής των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ., για την άντληση συμπερασμάτων, στην αξιολόγηση αυτών, στην εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις, για την έκδοση εγκυκλίων και για την παροχή οδηγιών, για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με τη νομολογία και τη βελτίωση της Φορολογικής Διοίκησης.

(η) στην παρακολούθηση των κάθε είδους δράσεων των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ. που απορρέουν από συμφωνίες της χώρας με θεσμούς της Ε.Ε. και με Διεθνείς Οργανισμούς,

(θ) στην παροχή κατευθύνσεων στις Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ. για τη διασφάλιση της εναρμόνισης των διοικητικών εγγράφων, με στόχο την επίτευξη της ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής του νομικού πλαισίου,

(ι) στη μέριμνα για την: αα) παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ. για την εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, παρακολούθηση της έγκαιρης εφαρμογής αυτών, συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων, που αφορούν στην πορεία των διαδικασιών εκκαθάρισης των αρχείων αυτών, καθώς και για την έγκαιρη σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Οργάνωσης, ββ) καταγραφή και την απλούστευση των εντύπων, καθώς και την απλούστευση των διαδικασιών, αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.,

(ια) στην έγκριση των εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης, στην αξιολόγηση των απαιτήσεων που προτεί-νονται από αυτές, στη διαπίστωση της επιχειρησιακής και της νομοθετικής συνέπειας των απαιτήσεων αυτών και στην ιεράρχησή τους.

(ιβ) στον συντονισμό και στην αξιολόγηση της συνεργασίας των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ. με τις Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ., μέσω της ανταλλαγής στοιχείων, απόψεων και προτάσεων εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και στην έγγραφη ενημέρωση της Διοίκησης για την εξέλιξη αυτής, όπου απαιτείται.

2. – Το Α.Τ.Υ. για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων του, μπορεί να λειτουργήσει σε φυλακές εργασίας (βάρδιες), με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο θα εργάζεται τακτικά ή/και υπερωριακά και κατά τις ημέρες αργιών, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας».

11) Προσθέτουμε νέα άρθρα 42Α, 42Β, 42Γ, 42Δ, 42Ε και 42ΣΤ, τα οποία έπονται του άρθρου 42, ως κατωτέρω:

«Άρθρο 42Α

V. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)

1. – Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η βέλτιστη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. με σκοπό τη μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων και την άριστη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

(β) Ο εντοπισμός, η καταπολέμηση και ο κολασμός της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, καθώς και κάθε φαινομένου απάτης σε βάρος των φορολογικών εσόδων.

(γ) Η ποιοτική και σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, καθώς και η ενίσχυση της εθελοντικής συμμόρφωσης αυτών.

(δ) Η διασφάλιση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. στους τομείς ελέγχου, δίωξης, εισπράξεων, βεβαίωσης και διαχείρισης οφειλής και προστασίας του κοινωνικού συνόλου.

(ε) Η συστηματική συνεργασία με τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και εκτός αυτής, με αρμοδιότητες στο πεδίο της φορολογικής νομοθεσίας, των φορολογικών ελέγχων και της ανάκτησης των φορολογικών εσόδων.

2. – Η Γ.Δ.Φ.Λ. διαρθρώνεται στις κατωτέρω Υπηρεσίες, ως εξής:

α) Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.)

(αα) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.)

(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.)

(γγ) Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.)

(δδ) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), η οποία εποπτεύει τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.).

(εε) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.)

β) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (Ε.Α.Υ.)

(αα) Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.), οι οποίες εποπτεύουν τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ) αυτών, καθώς και τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι οποίες είναι οι εξής:

i) Αθηνών

ii) Πειραιώς

iii) Θεσσαλονίκης

iv) Πατρών

(ββ) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)

(γγ) Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.):

i) Αττικής

ii) Θεσσαλονίκης

(δδ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

(εε) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.)

(αα) Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.):

i) 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής

ii) 2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής

iii) 3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής

iv) 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής

v) 1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης

vi) 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης

(ββ) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

(γγ) Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.):

i) Αττικής

ii) Θεσσαλονίκης

iii) Πάτρας

iv) Ηρακλείου.

1. – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Υ.)

Άρθρο 42Β

Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.)

1. – Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.) είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η παρακολούθηση και η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με ευαισθητοποίησή τους σε θέματα φορολογικής συμπεριφοράς, καθώς και της φορολογικής τους συνείδησης, με ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης αυτών με τη Φορολογική Διοίκηση.

(β) Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μέσω διασταυρώσεων, με την αξιοποίηση σχετικών στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε., Τρίτων Φορέων και λοιπών πηγών, καθώς και η διασφάλιση της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικό-τητας κατά την επιλογή υποθέσεων για έρευνα ή δράση συμμόρφωσης, με τη χρήση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

2. – Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ – Δράσεων Προληπτικής Συμμόρφωσης β) Τμήμα Β’ – Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογουμένων

γ) Τμήμα Γ’ – Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης δ) Τμήμα Δ’ – Συμμόρφωσης στην Υποβολή Δηλώσεων ε) Τμήμα Ε’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

3. – Οι αρμοδιότητες της Δ.Φ.Σ. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α’ – Δράσεων Προληπτικής Συμμόρφωσης

(α) Η ανάπτυξη, με τη χρήση σύγχρονων επικοινωνι-ακών μέσων, μαζικών, τακτικών, έκτακτων, ειδικών και προληπτικών επικοινωνιακών δράσεων με φορολογου-μένους, σε θέματα που αφορούν στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους και σε θέματα τακτοποίησης των «φρέσκων» οφειλών τους, καθώς και η παροχή γενικών οδηγιών, διευκρινίσεων ή απαντήσεων σε επιμέρους ερωτήματα αυτών.

(β) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προσδιορισμένων προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των φορολογουμένων και γενικότερα των πολιτών σε θέματα φορολογικής συμπεριφοράς και καλλιέργειας της φορολογικής συνείδησης.

(γ) Η οργάνωση και η λειτουργία κέντρου εξερχόμε-νων κλήσεων ενημέρωσης φορολογουμένων και οφειλετών, ως προς την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Ειδικότερα, για: αα) την πραγματοποίηση τηλεφωνικών επικοινωνιών, με αξιολογημένες, από τη Διεύθυνση, υποθέσεις φορολογουμένων – οφειλετών, ββ) την καταγραφή των αποτελεσμάτων της τηλεφωνικής επικοινωνίας, γγ) την παρακολούθηση τήρησης της συμμόρφωσης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

(δ) Η αποστολή αρχείου μοριοδοτημένων υποθέσεων οφειλετών που χαρακτηρίζονται ως υψηλού ρίσκου, καθώς και των μη συμμορφούμενων οφειλετών προς την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και τη ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.

(ε) Η εισήγηση για τη δημιουργία προφίλ συμμορφούμενων και μη συμμορφούμενων φορολογούμενων σε πολλαπλά επίπεδα, όπως κλαδικά, χωροταξικά, εποχικά, οικονομικά, μορφωτικά.

(στ) Η επιμέλεια έκδοσης χρηστικών οδηγιών, με τη μορφή ενημερωτικών φυλλαδίων, σε θέματα για τα οποία παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον των φορολογουμένων, για την καλύτερη ενημέρωση αυτών και η μέριμνα για την έκδοση και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.

II. Τμήμα Β’ – Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογουμένων

(α) Ο εντοπισμός μη συμμορφούμενων φορολογουμένων, μέσω διασταυρώσεων στοιχείων των διαθέσιμων πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε., τρίτων Φορέων και λοιπών πηγών.

(β) Η ανάπτυξη κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, βάσει συστήματος αντικειμενικής αξιολόγησης, για τη διενέργεια δράσεων οικειοθελούς συμμόρφωσης.

(γ) Η ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring), για την αύξηση της συμμόρφωσης, τόσο ως προς την υποβολή δηλώσεων και την ειλικρίνεια του περιεχομένου τους, όσο και ως προς την είσπραξη των «φρέσκων» ληξιπρόθεσμων οφειλών, για την:

αα) επιλογή της κατάλληλης επικοινωνιακής δράσης, ββ) αξιολόγηση: i) υποθέσεων, που θα προωθηθούν προς το τηλεφωνικό κέντρο εξερχόμενων κλήσεων της Διεύθυνσης για τηλεφωνική επικοινωνία, ii) των μη συμ-μορφουμένων, μετά από τις δράσεις της Διεύθυνσης, για την πληροφόρηση των Περιφερειακών και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ.

(δ) Η ανάπτυξη, η ενημέρωση και η συντήρηση Βάσεων Δεδομένων, που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των στοιχείων και την ενημέρωση των αποτελεσμάτων των επικοινωνιακών δράσεων.

ΙΙΙ. Τμήμα Γ’ – Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης

(α) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία απολογιστικών δεδομένων και στοιχείων δράσεων φορολογικής συμμόρφωσης, η εξαγωγή στατιστικών αναλύσεων και η υποβολή αντίστοιχων ενημερωτικών σημειωμάτων.

(β) Η εκπόνηση μελετών και ερευνών που αφορούν: αα) στον καθορισμό δεικτών για την αποδοτικότητα των δράσεων της Διεύθυνσης και η πραγματοποίηση ποσοτικοποιήσεων και προβλέψεων γι’ αυτές,

ββ) στην άμεση και έμμεση συμμόρφωση των φορολογουμένων με την αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων διάφορων πηγών.

(γ) Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μερικών επιτόπιων ελέγχων, που διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. (Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΚΕ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) και η παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των επιμέρους σχετικών στόχων που έχουν τεθεί σε αυτές.

(δ) Η αποστολή δεδομένων μη συμμορφούμενων φορολογουμένων, μετά από τις δράσεις της Διεύθυνσης, προς τις Δ.Ο.Υ., τα ΕΛ.ΚΕ., τη ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ. και τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. για περαιτέρω ενέργειες και η παρακολούθηση της ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων.

(ε) Η εκτίμηση του κύκλου εργασιών ειδικά επιλεγμένων κλάδων επιχειρήσεων, βάσει έρευνας, η διασταύρωση των αποτελεσμάτων με δεδομένα αντίστοιχων δηλώσεων, η κατάταξή τους σε βαθμίδες κινδύνου και η προώθηση των αποτελεσμάτων, αρμοδίως, για περαιτέρω ενέργειες.

(στ) Η σύνταξη απολογιστικών αναφορών των στόχων και των δράσεων/έργων της Διεύθυνσης.

(ζ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

IV. Τμήμα Δ’ – Συμμόρφωσης στην Υποβολή Δηλώσεων (α) Ο εντοπισμός ειδικά επιλεγμένων κατηγοριών μη συμμορφούμενων φορολογουμένων ως προς την υποβολή δηλώσεων και την ειλικρίνεια του περιεχομένου αυτών, η ανάληψη δράσεων οικειοθελούς συμμόρφωσής τους και η παρακολούθηση αυτής.

(β) Η διενέργεια ειδικά επιλεγμένων διασταυρώσεων, κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων από τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., τρίτων Φορέων και λοιπών πηγών για την ανάδειξη υποθέσεων προς οικει-οθελή συμμόρφωση, η ανάληψη δράσεων οικειοθελούς συμμόρφωσης και η παρακολούθηση αυτής.

(γ) Η ανάληψη δράσεων για τον εντοπισμό και τη συμμόρφωση των μη εγγεγραμμένων φορολογουμένων.

V. Τμήμα Ε’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

(α) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Λ. για τον καθορισμό επιχειρησιακών στόχων των Τμημάτων Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ., κατόπιν διαβούλευσης με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε. και η εισήγηση επιχειρησιακού σχεδίου, σύμφωνα με τους εντοπιζόμενους κινδύνους συμμόρφωσης.

(β) Η αξιολόγηση και η πρόταση ποσοστών κάλυψης του Έργου των Τμημάτων Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. ανά τύπο δράσης, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο, με την ανάπτυξη κριτηρίων μοριοδότησης (scoring), σύμφωνα με τους εντοπιζόμενους κινδύνους συμμόρφωσης και την επίτευξη της βέλτιστης αξιοποίησης των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων με την ταυτόχρονη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

(γ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Λ. για την επιλογή υποθέσεων συμμόρφωσης και την κατανομή αυτών και η αποστολή στα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ.

(δ) Η παρακολούθηση των Τμημάτων Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. για την εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδίου και η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Έργου αυτών, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.

(ε) Η παροχή οδηγιών προς τα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ., καθώς και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των υποθέσεων συμμόρφωσης που επιλέγονται.

(στ) Η ανατροφοδότηση του Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης με τα απολογιστικά στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου των Τμημάτων Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ.

4. Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκει η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ., για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση και επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.

Άρθρο 42Γ

Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.)

1. – Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) είναι οι ακόλουθοι:

(α) Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και η τιμωρία της φοροδιαφυγής.

(β) Η καθοδήγηση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, καθώς και η ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Λ., μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων.

(γ) Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η εποπτεία των ελέγχων, που διενεργούν οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., καθώς και η ανάθεση στοχευμένων ελέγχων σ’ αυτές.

(δ) Η παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των δράσεων, των έργων και των στόχων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας αυτών, καθώς και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για τις ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, καθώς και για θέματα οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών.

2. – Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

β) Τμήμα Β’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου και Μεσαίου Πλούτου

γ) Τμήμα Γ’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων και Λοιπών Φυσικών Προσώπων

δ) Τμήμα Δ’ – Ενδοομιλικών Συναλλαγών – Πολυμερών και Ειδικών Ελέγχων

ε) Τμήμα Ε’ – Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ελέγχου και Ανίχνευσης Τάσεων Παραβατικότητας, Μηχανογραφικής Υποστήριξης και Αναφορών

στ) Τμήμα ΣΤ’ – Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα του Φ.Π.Α.

3. – Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατά το μέρος που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις, στα Νομικά Πρόσωπα και στις Νομικές Οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία είναι οι κάτωθι:

(α) Η αναγνώριση των κινδύνων και η εκπόνηση ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων, που διενεργούν οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής.

(β) Η αξιολόγηση και η πρόταση ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο.

(γ) Η δημιουργία υποδειγμάτων ανάλυσης κινδύνου με μαθηματικούς ή μη τρόπους και η εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα, καθώς και η επανατροφοδότησή τους βάσει νέων – συμπληρωματικών στοιχείων.

(δ) Ο καθορισμός κριτηρίων και προδιαγραφών για τη διενέργεια διασταυρώσεων με βάση τα στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., Υπουργείων ή/και Τρίτων Φορέων και με τη χρήση της διαδικασίας data-mining.

(ε) Η ανάπτυξη: αα) συστημάτων μοριοδότησης (scoring) των κριτηρίων ανάλυσης και ιεράρχησης κινδύνου, ββ) μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου για την αξιολόγηση των ελεγχομένων, με σκοπό τη στόχευση υποθέσεων, καθώς και η δυνατότητα πρότασης ελεγκτικών επαληθεύσεων.

(στ) Οι διασταυρωτικές επαληθεύσεις επί συναλλαγών ή περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων.

(ζ) Ο καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή υποθέσεων ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Δ.Ε.Φ.Κ. και Π.) της Γ.Δ.Φ.

(η) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο και για την αποστολή στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

(θ) Η ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούν οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.

(ι) Η παροχή οδηγιών προς τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής των υποθέσεων φορολογικού ελέγχου.

II. Τμήμα Β’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου και Μεσαίου Πλούτου

Αρμοδιότητες ίδιες με του Τμήματος Α’ – Μεγάλων Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, κατά το μέρος που αφορούν στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια:

α) H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου ή το έτερο ΜΣΣ και των προστατευ-όμενων τέκνων αυτού κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), υπερβαίνει αθροιστικά, από την 01.01.2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.

β) H ετήσια δαπάνη διαβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4172/2013, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ.

γ) Τα ποσά δαπανών του άρθρου 32 του ν. 4172/2013 στο φορολογικό έτος 2018 υπερβαίνουν τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00) ευρώ.

δ) Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2015 και μετά, όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1177/2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2050) και την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β’ 276) και των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.

ΠΙ. Τμήμα Γ’ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων και Λοιπών Φυσικών Προσώπων

Αρμοδιότητες ίδιες με του Τμήματος Α’ – Μεγάλων Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, κατά το μέρος που αφορούν στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και στα λοιπά φυσικά πρόσωπα.

!V. Τμήμα Δ’ – Ενδοομιλικών Συναλλαγών – Πολυμερών και Ειδικών Ελέγχων

(α) Η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων ελέγχων ηλεκτρονικού εμπορίου, ενδοομιλικών συναλλαγών, εξωχώριων (offshore) εταιρειών και ειδικών περιπτώσεων των ελεγκτικών Υπηρεσιών και η κεντρική υποστήριξη αυτών, καθώς και η συνδρομή στη ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ. για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και για την κατάρτιση σχετικών κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών.

(β) Η έκδοση αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, είτε μονομερών, είτε διμε-ρών/πολυμερών κατόπιν διαπραγμάτευσης με αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

(γ) Ο συντονισμός πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων, ελέγχων από κοινού και διοικητικών παρουσιών, που δι-ενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές και η ανταλλαγή πληροφοριών.

(δ) Η μελέτη, η έρευνα και η συγκέντρωση στοιχείων από φορολογουμένους και από αρμόδιες υπηρεσίες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, για θέματα ελέγχου ηλεκτρονικού εμπορίου και λοιπών ειδικών περιπτώσεων.

(ε) Η διαπραγμάτευση, στα πλαίσια της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού για θέματα ελέγχου ενδοομι-λικών τιμολογήσεων, με αλλοδαπές φορολογικές αρχές, η συνδρομή στη ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ. για την κατάρτιση αποφάσεων αμοιβαίου διακανονισμού, καθώς και αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα επίλυσης διαφορών.

(στ) Η παροχή διευκρινίσεων προς τους φορολογου-μένους (νομικά και φυσικά πρόσωπα) αναφορικά με ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου του Τμήματος.

(ζ) Η υπογραφή με άλλες αρμόδιες αρχές, στα πλαίσια συνεργασίας, διμερών ή πολυμερών μνημονίων, για ανταλλαγή εμπιστευτικών και μη πληροφοριών, για τη διευκόλυνση και τη διενέργεια κοινών ελέγχων, καθώς και η μελέτη τρόπων και μεθόδων για σύγκλιση εποπτικών πρακτικών, από κοινού με τη Δ.Δ.ΦΟ.Σ.

(η) Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), ως «Τμήμα Διασύνδεσης».

(θ) Η διερεύνηση συναλλαγών Ελλήνων φορολογουμένων με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

(ι) Η παρακολούθηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων των άρθρων 2 και 3 του ν. 3220/2004.

V. Τμήμα Ε’ – Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ελέγχου και Ανίχνευσης Τάσεων Παραβατικότητας, Μηχανογραφικής Υποστήριξης και Αναφορών

(α) Ο συντονισμός της εκπόνησης του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, από κοινού με τα Τμήματα Α’, Β’ και Γ’ της Διεύθυνσης.

(β) Ο καθορισμός των κριτηρίων για τις αρμοδιότητες των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και ο διαχωρισμός των φορολογουμένων ανά ελεγκτική υπηρεσία.

(γ) Η υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Λ. για την έγκριση των υποθέσεων ελέγχου, κατόπιν εισήγησης των Ελεγκτικών Υπηρεσιών αυτής, πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., μέσω του Ο.Π.Σ. Elenxis, η αποστολή των προς έλεγχο υποθέσεων σε αυτές, μέσω του ίδιου συστήματος, η παροχή οδηγιών και η παρακολούθησή τους, ως προς την ορθή χρήση και τήρηση του Ο.Π.Σ. Elenxis.

(δ) Η επικαιροποίηση του Ο.Π.Σ. Elenxis, από κοινού με τη ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ. και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.

(ε) Η παρακολούθηση και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ελέγχων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των επιλεγμένων υποθέσεων για έλεγχο επιστροφών φόρων και λοιπών εσόδων, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο και τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις.

(στ) Η σύνταξη αναφορών αποτελεσμάτων των ελέγχων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., από κοινού με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.

(ζ) Η τήρηση των εισερχόμενων πληροφοριών σε ηλεκτρονικό αρχείο ή σε εφαρμογή και:

αα) η διαχείριση όσων σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες,

ββ) η διαβίβαση των λοιπών πληροφοριών, που δεν σχετίζονται με τις ως άνω αρμοδιότητες, στην αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα.

(η) Η διενέργεια στοχευμένων ερευνών και διασταυρώσεων προς επαλήθευση και η αξιοποίηση καταγγελιών ιδιωτών ή άλλων στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση της Διεύθυνσης από κάθε πηγή.

(θ) Η ανίχνευση υφιστάμενων και μελλοντικών τάσεων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, μέσω του διαδικτύου ή του έντυπου τύπου και της αξιοποίησης των σχετικών πληροφοριών.

(ι) Ο καθορισμός και η διαχείριση του περιεχομένου των κατωτέρω βάσεων δεδομένων, που τηρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.:

αα) εκδοτών και ληπτών εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων,

ββ) του μητρώου εξωχώριων (offshore) εταιρειών.

(ια) Οι εισηγήσεις για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών και των λοιπών πρόσθετων διοικητικών κυρώσεων.

(ιβ) Η εποπτεία και η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λοιπών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013.

(ιγ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

VI. Τμήμα ΣΤ’ – Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα του Φ.Π.Α.

Ως η Κεντρική Υπηρεσία Διασύνδεσης (CLO) της Ελλάδος, το Τμήμα ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

(α) την ανταλλαγή πληροφοριών: αα) με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., με σκοπό τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010, όπως ισχύει και με τις αρμοδιότητες που πηγάζουν από αυτόν, τη συμμετοχή στις εργασίες του κοινοτικού δικτύου EUROFISC, τη διαχείριση του συστήματος M.O.S.S. και την αυτόματη, χωρίς προηγούμενη αίτηση, ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό και τον εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής, όπως ισχύει ββ) σχετικά με Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ του ν. 4153/2013 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α), με τα συναφή Παραρτήματα Α’ και Β’ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής». (Α’ 116), γγ) με το Βασίλειο της Νορβηγίας, με σκοπό τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L195/1.8.2018).

(β) Τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση σε επιτροπές υψηλού επιπέδου (SCAC, ATFS), ομάδες εργασίας, συνέδρια και συσκέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί θεμάτων αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και καταπολέμησης της απάτης του ενδοκοινοτικού Φ.Π.Α., παρέχοντας σχετική ενημέρωση και οδηγίες προς τις Ε.Α.Υ. και Π.Υ.

4. – I. Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν:

(α) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ., για τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση και επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.

(β) Η εισήγηση στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ. για τη βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών και του περιεχομένου των εντύπων, αφού έχει διερευνηθεί η εφικτότητα υλοποίησής τους.

(γ) Η εισήγηση υποθέσεων ελέγχου.

(δ) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση ερωτημάτων.

II. Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Δ’ και ΣΤ, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκει η ανάλυση των επιπτώσεων και εν γένει θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής.

III. Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Δ’, Ε’ και ΣΤ’, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκει η υποβολή προτάσεων προς τα Τμήματα Α’, Β’ και Γ’ της Διεύθυνσης, αναφορικά με ποιοτικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, κατά περίπτωση.

5. Η Διεύθυνση, για την επίτευξη της αποστολής της, δύναται να λειτουργεί σε φυλακές εργασίας (βάρδιες), με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο θα εργάζεται τακτικά ή/και υπερωριακά και κατά τις ημέρες αργιών, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 42Δ

Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.)

1. – Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.) είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η ευθύνη για τον καθορισμό της στοχοθεσίας των εσόδων, της είσπραξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών και επιστροφών των Δ.Ο.Υ., των ΚΕ.Β.ΕΙΣ., της Ε.Μ.ΕΙΣ., καθώς και του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και για την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης αυτής.

(β) Η βελτιστοποίηση της είσπραξης, μέσω της:

αα) ανάλυσης επισφάλειας της βεβαίωσης, διενέργειας στατιστικών αναλύσεων και διασταυρώσεων, ανάπτυξης μεθόδων και συστημάτων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) για την επιλογή κατά προτεραιότητα των προς επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεων και

ββ) δημιουργίας της εικόνας οφειλετών και ομάδων οφειλετών, με σκοπό την ιεραρχική στόχευση στη λήψη προληπτικών/διασφαλιστικών και κατασταλτικών μέτρων.

(γ) Η βελτίωση της λειτουργίας, της αποτελεσματικότη-τας και της αποδοτικότητας των εισπρακτικών μονάδων, μέσω της εκπόνησης:

αα) ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την είσπραξη δημοσίων εσόδων,

ββ) ενημερωτικών δράσεων, καθώς και του αντίστοιχου εποπτικού υλικού.

(δ) Η διασφάλιση της εμπρόθεσμης καταβολής επιστροφών μέσω της αποτελεσματικής εποπτείας και συντονισμού των αρμόδιων για τις επιστροφές υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και η σύνταξη μηνιαίων αναφορών προς τη Διοίκηση.

2. – Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών.

β) Τμήμα Β’- Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών.

3. – Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

I. Τμήμα Α’- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών

(α) Η εκπόνηση, ο συντονισμός και η κατεύθυνση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων είσπραξης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του Δημοσίου.

(β) Η παρακολούθηση των ενεργειών είσπραξης οφειλών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών και η διατύπωση συγκεκριμένων παρατηρήσεων και προτάσεων για το υπόλοιπο και τη ροή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με βάση μεθόδους ανάλυσης κινδύνου ή διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, καθώς και η καθοδήγηση των υπηρεσιών για τις απαιτούμενες διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.

(γ) Η πρόταση και η εποπτεία της ανάπτυξης αυτοματοποιημένων διαδικασιών για τους σκοπούς της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών:

αα) στο πλαίσιο επικοινωνίας με φορολογουμένους, όπως, υπενθυμίσεις και ειδοποιήσεις προ λήψης μέτρων, προ κατάσχεσης,

ββ) για την υποστήριξη της λήψης μέτρων είσπραξης και γγ) για τη βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

(δ) Η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και έρευνας επί του χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών και των εισπράξεων των αρμόδιων υπηρεσιών, κατόπιν συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων από τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα και η διαμόρφωση περιοδικών αναφορών σχετικά με την ανάλυση του χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών.

(ε) Η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων ανάλυσης κινδύνου και συμπεριφοράς οφειλετών για την αξιολόγηση των φορολογουμένων, για τη δημιουργία εικόνας οφειλετών και ομάδων οφειλετών και για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής υποθέσεων αναγκαστικής είσπραξης, με σκοπό την ιεραρχική στόχευση στη λήψη προληπτικών μέτρων και κατασταλτικών δράσεων.

(στ) Η ανάθεση υποθέσεων για την είσπραξη οφειλών στις αρμόδιες υπηρεσίες και η παρακολούθηση της πορείας αυτών, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εφαρμογών.

(ζ) Ο καθορισμός:

αα) δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας των εισπρακτικών δράσεων των αρμόδιων υπηρεσιών για την επιδίωξη της είσπραξης οφειλών και η παρακολούθηση της απόδοσης αυτών,

ββ) της στοχοθεσίας των εσόδων της είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών των Δ.Ο.Υ., των ΚΕ.Β.ΕΙΣ., της Ε.Μ.ΕΙΣ., του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και η παρακολούθηση του βαθμού επίτευξής της, η ποιοτική αξιολόγηση των αιτιών απόκλισης, καθώς και ο επαναπροσδιορισμός της, εφόσον απαιτείται.

(η) Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για τη δημοσιοποίηση καταλόγων μεγάλων οφειλετών.

(θ) Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και των συμβεβαιωμένων οφειλών προς τρίτους, με τον έλεγχο της πληρότητας των εισηγήσεων των Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων φορολογικών Υπηρεσιών, πλην της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, για τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και η μέριμνα για την υπογραφή των οικείων αποφάσεων από τον Διοικητή.

(ι) Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός είσπραξης οφειλών, η ανάλυση κινδύνων οφειλέτη και η παρακολούθηση της απόδοσης των εισπράξεων, στα πλαίσια όλων των ρυθμίσεων οφειλών βάσει των ισχυουσών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένου και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α’ 62) και του ν. 4738/2020 (Α’ 207).

(ια) Η μέριμνα για την ενσωμάτωση και την επιμέλεια της εφαρμογής στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διακρατικών συμφωνιών, σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων με άλλα κράτη και, σε εφαρμογή αυτών, ενέργειες ή πράξεις που απαιτούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών, την κοινοποίηση εγγράφων ή την είσπραξη απαιτήσεων σε άλλα κράτη ή στην Ελληνική Επικράτεια για λογαριασμό αυτών.

(ιβ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

II. Τμήμα Β’ – Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών

(α) Η παρακολούθηση: αα) της λογιστικής των Δ.Ο.Υ., των ΚΕ.Β.ΕΙΣ., του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., σχετικά με τα δημόσια έσοδα και η παροχή οδηγιών για την τακτοποίηση των λογιστικών εκκρεμοτήτων, ββ) της μηνιαίας πορείας των εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού και η έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσιακής ηγεσίας και του Διοικητή, γγ) των ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών των εσόδων, που διενεργούνται από φορείς είσπραξης και της ορθής απόδοσης αυτών, δδ) των διαδικασιών των επιστροφών και εε) των διαδικασιών που αφορούν στο ηλεκτρονικό παράβολο.

(β) Η επεξεργασία και η υποβολή προτάσεων σχετικά με το λογιστικό σύστημα των Δ.Ο.Υ., των ΚΕ.Β.ΕΙΣ., του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

(γ) Η έγκριση: αα) λογιστικής τακτοποίησης εκκρεμοτήτων που χρονίζουν στις Δ.Ο.Υ., ββ) τακτοποίησης αντιτίμων, γγ) μετατροπής των διπλοτύπων τύπου Α’ σε τύπου Β’ και δδ) έκδοσης γραμματίων εκτός σειράς για λογιστική τακτοποίηση.

(δ) Ο καθορισμός της στοχοθεσίας των εσόδων (των γενικών εσόδων και των εσόδων του Φ.Π.Α.) και επιστροφών των Δ.Ο.Υ., των ΚΕ.Β.ΕΙΣ., του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., η παρακολούθηση του βαθμού επίτευξής της και ο επαναπροσδιορισμός της, εφόσον απαιτείται.

(ε) Η εποπτεία, ο συντονισμός, η καθοδήγηση και παροχή κατευθύνσεων προς τις Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΚΕ.Β.ΕΙΣ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) που είναι αρμόδιες για τις επιστροφές που χαρακτηρίζονται με την ένδειξη «άμεση επιστροφή», συμπεριλαμβανομένων και αυτών με την ένδειξη «με ειδοποίηση», η υποβολή προτάσεων για δράσεις και συνέργειες και η αντιμετώπιση τυχόν σχετικών ζητημάτων που ανακύπτουν, με στόχο την εμπρόθεσμη καταβολή των ως άνω επιστροφών.

(στ) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για τη διαχείριση παντός είδους υλικού και αξιών, καθώς και για τα λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(ζ) Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων σχετικά με τον καθορισμό του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας διαχείρισης των εκδοθέντων Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης φορολογικών και μη εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού, καθώς και η εισήγηση περί έγκρισης επιστροφής ποσών άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.

4. – Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν:

(α) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ., για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση και επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.

(β) Η εισήγηση στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ. για τη βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών και του περιεχομένου των εντύπων, αφού διερευνηθεί η εφικτότητα υλοποίησής τους.

(γ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την είσπραξη δημοσίων εσόδων και τις επιστροφές, των προβλημάτων και εν γένει των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της και η γνωστοποίηση αυτών στη ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ. προς υποβολή προτάσεων τροποποίησης της οικείας νομοθεσίας.

Άρθρο 42Ε

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και Γενικές Διατάξεις που αφορούν σε αυτήν και στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ΕΝΟΤΗΤΑ Α’

Γενικές Διατάξεις που αφορούν στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)

1. – α) Η ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) και οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Α.Α.Δ.Ε., επιπέδου Διεύθυνσης, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων τους, ασκούν τις αρμοδιότητες επί των ελέγχων πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίες μεταβιβάσθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) με τις υποπερ. β’ και γ’ της περ. 3 της υποπαρ. Ε.2 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως προστέθηκε με την περ. 1 της υποπαρ. Β1 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) και εξειδικεύθηκαν με την υπό στοιχεία Δ6Α 1166403 ΕΞ 2013/31.10.2013 (Β’ 2775) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, τις σχετικές κατά τα προαναφερθέντα έρευνες, καθώς και όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που άπτονται φορολογικών υποθέσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν στη Γ.Γ.Δ.Ε. από την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., με την περ. 1 της υποπαρ. Δ.7 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

β) Κύριο έργο των παραπάνω Υπηρεσιών είναι η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος που άπτονται φορολογικών υποθέσεων, μεγάλης φοροδιαφυγής, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο έλεγχος της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών.

γ) Οι αρμοδιότητες των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ασκούνται από τις οργανικές τους μονάδες παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

2. – α) Στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους οι Προϊστάμενοι της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. έχουν και όλα τα δικαιώματα που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις για τους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Ελεγκτικών Κέντρων.

β) Οι υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου και της αποστολής τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, μη υποκείμενοι σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου, υποχρεούμενοι, όμως, στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας, όπως εκάστοτε ισχύουν στον Υπαλληλικό Κώδικα.

3. – Με ειδική εντολή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ή του Προϊσταμένου της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. μπορεί να ανατίθεται στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. η διενέργεια ελέγχων και ερευνών, εκτός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητάς τους.

4. – Οι πράξεις επιβολής προστίμων, που προκύπτουν από τις εκθέσεις ελέγχου των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εκδίδονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογουμένου, στον οποίο αφορούν και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. αυτής, από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις, ακόμη και αν μεταγενέστερα καταργήθηκαν τα Τμήματα Ελέγχων αυτής και η αρμοδιότητα αυτών μεταφέρθηκε σε Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) και από τους Προϊσταμένους των κατά τόπον αρμόδιων Τελωνείων.

5. – (α) Η ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στελεχώνονται, κατά προτεραιότητα, με υπαλλήλους των κλάδων Οικονομικών Επιθεωρητών και Εφοριακών.

(β) Προς διασφάλιση υψηλού επιπέδου ακεραιότητας, οι υπάλληλοι, οι οποίοι στελεχώνουν τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., υπόκεινται σε διαδικασία ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει ελέγχους ποινικού μητρώου, πειθαρχικών παραπτωμάτων, οικονομικών στοιχείων, καθώς και σε κάθε άλλο έλεγχο, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος, κατά την κρίση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο κάθε υπάλληλος.

(γ) Το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών: αα) είναι δυνατόν να αποστέλλεται για εκπαίδευση, εκτός από τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.Τ.Α.) και σε σχολές, μονάδες ή κέντρα εκπαίδευσης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της αποστολής τους και της άσκησης των καθηκόντων τους, ββ) δύναται να φέρει ειδική ενδυμασία ή διακριτικά, ανάλογα με τις συνθήκες της αποστολής του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον κανονισμό λειτουργίας τους και τις εντολές των Προϊσταμένων τους.

6. – Οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για την επίτευξη της αποστολής τους, λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών.

7. – Σύμφωνα με την υποπαρ. 2 της παρ. Α’ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1139240ΕΞ2015/27.10.2015 (Β’ 2329) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, έχουν μεταφερθεί στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., από την πρώην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της Γ.Γ.Δ.Ε., Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, η οποία είχε συσταθεί με την υπό στοιχεία Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08.04.2014 (Β’ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τα κατωτέρω:

α) Οι υποθέσεις, τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία των Επιχειρησιακών Τμημάτων αυτής, ως εξής:

i. Των Τμημάτων Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, ως κατωτέρω:

αα) Των Ε’ και Η’ Αθήνας και Πειραιά, αντίστοιχα, στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής

ββ) Του ΣΤ’ Θεσσαλονίκης στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης και

γγ) Του Ζ’ Πάτρας στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας

ii. Του Τμήματος Θ’- Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α. στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

β) Τα δελτία πληροφοριών και τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία του Αυτοτελούς Τμήματος Β’ – Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων αυτής, στο Τμήμα Β’ – Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.

γ) Τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία των λοιπών Τμημάτων αυτής στις οργανικές μονάδες που ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)

1. – Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) είναι οι κατωτέρω:

(α) Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η εποπτεία των ελέγχων και ερευνών, που διενεργούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η ανάθεση στοχευμένων ελέγχων σ’ αυτές, καθώς και η καθοδήγηση αυτών, για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, η ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Λ., μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων.

(β) Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η γενικότερη αξιολόγηση της αποδοτικό-τητας και της αποτελεσματικότητας αυτών, καθώς και η μέριμνα για την υποβολή προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ. για την αναπροσαρμογή των ποσοτικών στόχων, για τις ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, καθώς και για θέματα οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών.

(γ) Η διασφάλιση της συνεργασίας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. με όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

(δ) H υποβολή προτάσεων αρμοδίως, για την απλού-στευση των διαδικασιών των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και για τη βελτίωση των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.).

2. – Η ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα και σε δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως εξής:

(α) Τμήμα Α’ – Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Απόδοσης

-Στο Τμήμα λειτουργούν δύο (2) Γραφεία, ως κατωτέρω: αα) Γραφείο Α’ – Μελετών, Στοχεύσεων και Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Σχεδίων

ββ) Γραφείο Β’ – Συντονισμού Δράσης και Παρακολούθησης της Απόδοσης

(β) Τμήμα Β’ – Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων

-Στο Τμήμα λειτουργούν δύο (2) Γραφεία, ως κατωτέρω: αα) Γραφείο Α’ – Συλλογής Πληροφοριών και Διαχείρισης ββ) Γραφείο Β’ – Αξιολόγησης και Επιλογής Υποθέσεων (γ) Τμήμα Γ’ – Διοικητικής Υποστήριξης (δ) Αυτοτελές Γραφείο Α’ – Νομικής Υποστήριξης (ε) Αυτοτελές Γραφείο Β’ – Πληροφορικής Υποστήριξης.

3. – Οι αρμοδιότητες της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α’ – Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Απόδοσης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται στα Γραφεία του, ως εξής:

α) Γραφείο Α’ – Μελετών, Στοχεύσεων και Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Σχεδίων

(αα) Η κατάρτιση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για το επόμενο έτος, με βάση τους στρατηγικούς στόχους, τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες της Α.Α.Δ.Ε.

(ββ) Η εκπόνηση: i) των επί μέρους επιχειρησιακών σχεδίων για τη διενέργεια ερευνών, ελέγχων πρόληψης και μερικών ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., προς πάταξη της φοροδιαφυγής, σε συμφωνία και προς επίτευξη των στόχων του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε., ii) μελετών και αναλύσεων, η επεξεργασία σχεδίων κατά είδος υποθέσεων ή κλάδο επιχειρήσεων με τη χρήση κριτηρίων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και μέσων προγραμματισμού, η έκδοση δελτίων επι-κινδυνότητας και ο προσδιορισμός του πεδίου δράσης των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και iii) οδηγών ελέγχου για συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια που διενεργούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σε συνεργασία με τη ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.

(γγ) Η αναζήτηση, η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων, σχετικά με την απάτη στον Φ.Π.Α. από τις βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. και από άλλες Αρχές ή Τράπεζες πληροφοριών, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η διαχείριση αυτών, που σχετίζονται με κυκλική απάτη στον Φ.Π.Α. (τύπου ΚαρουΖέλ/Carousel), καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα ΣΤ’ της Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γ.Δ.Φ.Λ., για θέματα που αφορούν, γενικά, στην απάτη στον Φ.Π.Α.

(δδ) Οι από κοινού ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την ανάπτυξη και τη διαχείριση συστήματος ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

(εε) Η μελέτη και η επεξεργασία προτάσεων, εκθέσεων και πορισμάτων διεθνών Οργανισμών ή άλλων Φορέων, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων του, για θέματα σχετικά με τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους.

(στστ) Η συλλογή, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η καταγραφή των μεθόδων, των μέσων και των τρόπων διά-πραξης της φοροδιαφυγής και εν γένει των παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, η παρακολούθηση των επικρατουσών τάσεων παραβατικότητας και η υποβολή προτάσεων αντιμετώπισής τους, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, καθώς και η σχετική ενημέρωση των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

(ζζ) Η εισήγηση στη ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ. της Γ.Δ.Φ. για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων βάσει των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από τη δραστηριότητα των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

(ηη) Ο καθορισμός των ελάχιστων ελεγκτικών επαληθεύσεων, ανά γενική κατηγορία ελέγχου, στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν οι υπάλληλοι των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων.

(θθ) Η παροχή οδηγιών για τη διαχείριση και τον έλεγχο των θεωρημένων υπηρεσιακών εντύπων ελέγχου.

β) Γραφείο Β’ – Συντονισμού Δράσης και Παρακολούθησης της Απόδοσης

(αα) Η παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της υλοποίησης του ετήσιου επιχειρησιακού προγραμματισμού δράσης των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., καθώς και των αποτελεσμάτων του προγραμματισμού δράσης, με τη χρήση συστήματος δεικτών μέτρησης και η άμεση ενημέρωση αυτών, ώστε να γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

(ββ) Η καταγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των ελέγχων που διε-νεργούνται από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

(γγ) Η σύνταξη και η υποβολή στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Λ. απολογιστικών εκθέσεων των δράσεων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και αναφορών που αφορούν στη λειτουργία αυτών.

(δδ) Η υποστήριξη, η ενημέρωση, η καθοδήγηση, ο συντονισμός και η εποπτεία των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ως προς την υλοποίηση του προγραμματισμού δράσης τους.

(εε) Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και των κατευθύνσεων αναφορικά με τους ελέγχους και η παροχή οδηγιών προς τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παραβάσεων και την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της σχετικής εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, νομολογίας και πρακτικής.

(στστ) Η εποπτεία και η αξιολόγηση των μεθόδων και της ποιότητας των ελέγχων και των ερευνών που ασκούνται από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., η παροχή οδηγιών προς τους Προϊσταμένους αυτών για την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων και των ερευνών, καθώς και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Λ. μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας αυτών.

(ζζ) Η συνολική αξιολόγηση των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους, καθώς και ως προς τη χωρική τους αρμοδιότητα, η αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού τους και η υποβολή προτάσεων προς τον Διοικητή και προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, προς ενίσχυση αυτών, σε θέματα οργάνωσης, στελέχωσης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού αυτών.

(ηη) Η εισήγηση για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ως προς την πορεία υλοποίησης των στόχων που τους έχουν τεθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η αξιολόγηση των τεθέντων στόχων, ανά οργανική μονάδα και η υποβολή προτάσεων στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Λ. και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για την αναπροσαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και στόχων, βάσει της εξέλιξης της παραβατι-κότητας και των λοιπών οικονομικών συνθηκών.

(θθ) Η διενέργεια δειγματοληπτικού ποιοτικού ελέγχου υποθέσεων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους.

(ιι) Η παροχή οδηγιών για την ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων για τις διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων και ερευνών.

γ) Στις αρμοδιότητες και των δύο (2) Γραφείων του Τμήματος, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν:

(αα) Η συλλογή, η δημιουργία και η τήρηση, με ασφαλείς τρόπους, αρχείων, όπως ενδεικτικά, παραβατών, προσώπων, επιχειρήσεων, αγαθών, μέσων μεταφοράς, πληροφοριών, δεδομένων και κάθε άλλου στοιχείου που απαιτείται για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εφαρμοζομένου προς τούτο και του νομικού πλαισίου, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, καθώς και η τήρηση και η διαχείριση βάσεων δεδομένων που απαιτούνται για την αξιοποίηση των αρχείων αυτών.

(ββ) Η εκπροσώπηση των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η συνεργασία με Υπηρεσίες, φορείς, Συμβούλια και Επιτροπές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για θέματα σχετικά με το έργο και την αποστολή τους.

(γγ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τα θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη συντήρηση, στην ασφάλεια, στον έλεγχο και στην πρόσβαση των πληροφοριακών συστημάτων της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

ΙΙ. Τμήμα Β’ – Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται στα Γραφεία του, ως εξής:

α) Γραφείο Α’ – Συλλογής Πληροφοριών και Διαχείρισης (αα) Η συγκέντρωση των καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων, αιτημάτων, στοιχείων και πληροφοριών, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και εν γένει με την αποστολή τους, των οποίων η λήψη πραγματοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, καθώς και η ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων, η καταγραφή, η επεξεργασία και η κατ’ αρχήν αξιολόγηση αυτών, τόσο μεμονωμένα, όσο και σωρευτικά, για κάθε περίπτωση και η προώθησή τους για αξιολόγηση στο Γραφείο Β’ του ίδιου Τμήματος. Καταγγελίες, πληροφορίες και στοιχεία, που δεν σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., διαβιβάζονται στην αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα.

(ββ) Η διαχείριση και η προώθηση των παραπάνω καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων, αιτημάτων, στοιχείων και πληροφοριών, μετά από την αξιολόγησή τους από το Γραφείο Β’ του Τμήματος στις αρμόδιες Υπηρεσίες για εξέταση και περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες, ενημερώνοντας το Τμήμα Α’ της Διεύθυνσης.

(γγ) Η ανάπτυξη και η διαχείριση μηχανισμού και βάσεων δεδομένων για την υποδοχή και τη συγκέντρωση των προαναφερθέντων πληροφοριών και καταγγελιών, υποδείξεων, παραπόνων, προτάσεων, αιτημάτων και στοιχείων.

(δδ) H διερεύνηση των εισερχόμενων πληροφοριών και η αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων στο διαδίκτυο (internet) και στις βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε.

(εε) Η καταγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των ερευνών που δι-ενεργήθηκαν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και προκλήθηκαν από έγγραφα του Γραφείου Β’ του ίδιου Τμήματος.

(στστ) Η τήρηση εμπιστευτικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικού αρχείου όλων των ως άνω εισερχομένων που διαχειρίζεται το Γραφείο, με δυνατότητα πολλαπλής ασφαλούς μορφοποίησης και η τήρηση φυσικού αρχείου, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων ή ύπαρξης πρωτότυπου αποδεικτικού υλικού.

β) Γραφείο Β’ – Αξιολόγησης και Επιλογής Υποθέσεων (αα) Ο εμπλουτισμός των πληροφοριών που διαβιβάζονται από το Γραφείο Α’ του Τμήματος, με τη συγκέντρωση, επιπλέον, στοιχείων από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., από το διαδίκτυο ή από άλλες πηγές.

(ββ) Η συγκέντρωση, επιπλέον, στοιχείων από διάφορες Αρχές ή Τράπεζες Πληροφοριών, καθώς και μέσω της διοικητικής συνδρομής από άλλες χώρες, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) της Α.Α.Δ.Ε., για περαιτέρω συσχετισμό και τεκμηρίωση των πληροφοριών.

(γγ) Η δημιουργία υποθέσεων και η πρόκριση, κατά προτεραιότητα, εκείνων που χρήζουν άμεσης ενέργειας, καθώς και η αξιολόγηση και η διαβάθμιση αυτών, μέσω της συγκέντρωσης των απαιτούμενων τεκμηρίων.

(δδ) Η επιλογή από τις αξιολογημένες υποθέσεις όσων παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα εντοπισμού φοροδιαφυγής/φοροαποφυγής, η προώθησή τους στις αρμόδιες Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για εξέταση και για περαιτέρω ενέργειες, η ενημέρωση, τυχόν, άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών ή φορέων και η προώθηση στο Τμήμα Α’ της Διεύθυνσης, όσων κρίνεται ότι θα περιληφθούν στα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια.

(εε) Η ανάπτυξη κριτηρίων διαβάθμισης και επιλογής των υποθέσεων, σύμφωνα με τη βέλτιστη διεθνή πρακτική.

III. Τμήμα Γ’ – Διοικητικής Υποστήριξης

(α) Η διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(β) Η τήρηση: αα) των βοηθητικών μητρώων των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Διεύθυνση, ββ) αρχείου των υπηρετούντων υπαλλήλων στην Διεύθυνση και στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. με στοιχεία, όπως, ενδεικτικά, ο χρόνος ελεγκτικής εμπειρίας, η συνολική εμπειρία αυτών και λοιπά σχετικά στοιχεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίησή τους ή για τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσής τους, γγ) κεντρικού πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων (απλών και εμπιστευτικών) της Διεύθυνσης και η διεκπεραίωση της κοινής και της εμπιστευτικής αλληλογραφίας της, πλην του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου του Τμήματος Β’ αυτής, δδ) γενικού αρχείου της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύου-σες διατάξεις, εε) του Μητρώου Παγίων της Διεύθυνσης.

(γ) Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επί γενικών θεμάτων, που αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με τη συνδρομή της ΦΟ.Τ.Α., καθώς και η επιμέλεια για την οργάνωση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό αυτών σε εξειδικευμένα αντικείμενα και θέματα αρμοδιότητάς τους, κατόπιν εισήγησης του Γραφείου Β’ του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης.

(δ) Η μέριμνα για: αα) την υποβολή προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ., για τη διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., καθώς και για την εξασφάλιση επαρκών πόρων, προκει-μένου να διασφαλισθεί η λειτουργικότητα αυτών, ββ) τη φύλαξη, τη συντήρηση και την επισκευή των μέσων και του εξοπλισμού ελέγχου που βρίσκονται στη διάθεση του Τμήματος.

(ε) Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των προτάσεων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για τις ανάγκες τους σε μέσα ελέγχου και εξοπλισμού, η μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια, η διαχείριση, ο προγραμματισμός της σωστής κατανομής τους μεταξύ των υπηρεσιών, καθώς και η ενημέρωση του προσωπικού τους για την ορθή χρήση αυτών.

(στ) Η ενημέρωση του ηλεκτρονικού Μητρώου των Παγίων και Αναλωσίμων της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τα πάγια της Διεύθυνσης.

IV. Αυτοτελές Γραφείο Α’ – Νομικής Υποστήριξης

(α) Η παροχή νομικής υποστήριξης και οδηγιών νομικής φύσεως στις οργανικές μονάδες και στα Γραφεία της Διεύθυνσης και στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για τον χειρισμό και την αντιμετώπιση των υποθέσεων.

(β) Η συλλογή, η τήρηση και η ενημέρωση του αρχείου της Διεύθυνσης με την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία, που αφορά στην έρευνα, στην πρόληψη, στην αποκάλυψη και στον καταλογισμό των παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας και η τήρηση αρχείου διοικητικής και ποινικής νομολογίας στα θέματα αυτά.

(γ) Η μελέτη και η αξιοποίηση των δικαστικών αποφάσεων, που εκδίδονται, για τη βέλτιστη δράση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

(δ) Η μέριμνα για την υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για τη νομική υποστήριξη των υποθέσεων σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

V. Αυτοτελές Γραφείο Β’ – Πληροφορικής Υποστήριξης (α) Η εξέταση των ηλεκτρονικών μέσων και συσκευών, με σκοπό την ανάγνωση, την αποκωδικοποίηση και την ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων με ειδικές διαδικασίες.

(β) Η υποστήριξη και η συνδρομή των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στη λήψη αντιγράφων των αρχείων από τα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης των οικονομικών δεδομένων της ελεγχόμενης επιχείρησης, καθώς και από κάθε άλλο μέσον αποθήκευσης δεδομένων (όπως, ενδεικτικά, από: κινητά τηλέφωνα, φορητές μνήμες, σκληρούς δίσκους, Φ.Η.Μ.), για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι αποθηκεύονται επίσημα ή ανεπίσημα οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις και στη μετατροπή τους σε μορφή που είναι δυνατόν να αναγνωστούν.

(γ) Η συμμετοχή σε Ομάδα ελέγχου των Τμημάτων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για την παροχή τεχνικής υποστήριξης.

(δ) Η πρόταση στο Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης για την προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστικών υποδομών ανάλυσης δεδομένων και ειδικών λογισμικών για ασφαλή μεταφορά, ανάκτηση και επεξεργασία δεδομένων, η διαχείριση αυτού και η υποστήριξη των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στη χρήση τους και στην αξιοποίηση των δεδομένων που έχουν ληφθεί.

(ε) Η συνεργασία με τις αρμόδιες σε θέματα πληροφορικής υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων σχετικών Φορέων, τόσο σε επιχειρησιακά θέματα, όσο και σε θέματα μεταφοράς εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας.

4. – Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Β’ – Πληροφορικής Υποστήριξης της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. θα ορισθεί με νεότερη απόφασή μας και οι αρμοδιότητές του, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, θα ασκούνται από το Τμήμα Γ’ – Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης.

Άρθρο 42ΣΤ

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.)

1. – Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) είναι οι κάτωθι:

Η γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Λ. και η υποστήριξη αυτού στην άσκηση του έργου του, ως εξής:

(α) στην κατάρτιση και στην: αα) παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης, ββ) υποβολή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.),

(β) στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, παρακολούθηση της πορείας επίτευξής τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γ.Δ.Φ.Λ.,

(γ) στη μελέτη των υπηρεσιακών αναγκών των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ. και των αιτημάτων αυτών, στη σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης, οργανωτικά θέματα και εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών της, καθώς και για τη διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών της Γ.Δ.Φ.Λ. και την εξασφάλιση επαρκών πόρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργικότητα των Υπηρεσιών της,

(δ) στην ορθή κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού δαπανών, μεταξύ των Υπηρεσιών της,

(ε) στη διασφάλιση της συνεργασίας των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ. με τις λοιπές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., όπου αυτό απαιτείται, για την επίτευξη των σκοπών αυτής,

(στ) στην παρακολούθηση των κάθε είδους δράσεων των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ. που απορρέουν από συμφωνίες της χώρας με θεσμούς της Ε.Ε. και με Διεθνείς Οργανισμούς,

(ζ) στην παροχή κατευθύνσεων στις Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ. για τη διασφάλιση της εναρμόνισης των διοικητικών εγγράφων, με στόχο την επίτευξη της ομοιόμορφης εφαρμογής του ισχύοντος νομικού πλαισίου,

(η) στη μέριμνα για την: αα) παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ. για την εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, παρακολούθηση της έγκαιρης εφαρμογής αυτών, συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων, που αφορούν στην πορεία των διαδικασιών εκκαθάρισης των αρχείων αυτών, καθώς και για την έγκαιρη σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Οργάνωσης, ββ) συγκέντρωση των αιτημάτων των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.), σχετικά με την αναγκαιότητα εκτύπωσης εντύπων, την υποβολή του συνολικού αιτήματος εκτύπωσης αυτών, αρμοδίως, καθώς και για την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων αυτών.

(θ) στη διαμόρφωση της στοχοθεσίας σε θέματα εξυπηρέτησης των ΕΑΥ και ΠΥ της Γ.Δ.Φ.Λ., η συγκέντρωση και ανάλυση απολογιστικών στοιχείων και στην υποβολή προτάσεων για βελτίωσης διαδικασιών εξυπηρέτησης, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης.

(ι) στη μελέτη και στην επιλογή θεμάτων, για τα οποία παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον των φορολογούμενων, η συγκέντρωση των πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και στη παροχή των λύσεων, επεξηγήσεων ή του πληροφοριακού υλικού, από κοινού με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης.

(ια) στην υποβολή απολογιστικών αναφορών ανά φορολογική λειτουργία στη Γ.Δ.Φ.,

(ιβ) στον συντονισμό και στην αξιολόγηση της συνεργασίας των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ. με τις Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ., μέσω της ανταλλαγής στοιχείων, απόψεων και προτάσεων εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και στην έγγραφη ενημέρωση της Διοίκησης για την εξέλιξη αυτής, όπου απαιτείται.

2. – Το Α.Τ.Υ. για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων του, μπορεί να λειτουργήσει σε φυλακές εργασίας (βάρδιες), με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο θα εργάζεται τακτικά ή/και υπερωριακά και κατά τις ημέρες αργιών, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας».

12) Στο άρθρο 43 «Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.)» και ειδικότερα στην υποπαρ. ΙΙ. της παρ. 4, προσθέτουμε νέα περ. (α1), η οποία έπεται της περ. (α), ως εξής:

«(α1) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων, που αφορούν στην καλύτερη επικοινωνία και βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τις Υπηρεσίες, που ανήκουν στην εποπτεία τους, η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών και η παροχή γενικών κατευθύνσεων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης».

13) Στο άρθρο 46 «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)»:

α) αντικαθιστούμε την παρ. 3, ως εξής:

«3. – Το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και δεκαπέντε (15) Τμήματα, από τα οποία τέσσερα (4) Αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ως κάτωθι:

Α. – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Α’

Τμήματα Ελέγχου Α’ έως και Ε’

Β. – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Β’

α) Τμήματα Ελέγχου ΣΤ’ έως και Ι’

β) Τμήμα Ελέγχου ΙΑ’, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Γ. – Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. υπάγονται απευθείας:

α) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων

β) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

γ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους

δ) Αυτοτελές Τμήμα Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης»

β) Προσθέτουμε νέα υποπαρ. V. της παρ. 4, η οποία έπεται της υποπαρ. IV, ως εξής:

«V. Αυτοτελές Τμήμα Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

(α) Η εκτέλεση των επιστροφών Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός Ελλάδος (εντός ή εκτός Ε.Ε.) και η παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής.

(β) Η διαβίβαση σε άλλα κράτη – μέλη των αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α., επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα.

(γ) Η έκδοση: αα) αποφάσεων επιστροφής Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εντός και εκτός Ε.Ε., ββ) καταστάσεων πληρωμών για την εκταμίευση των ποσών επιστροφής.

(δ) Η μέριμνα για την απόδοση της επιστροφής Φ.Π.Α. υπέρ της αρχής του άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων, όπως ενσωματώθηκε με τον ν. 4072/2012 (Α’ 86).

(ε) Η εισήγηση για την υποστήριξη υποθέσεων που άγονται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και παραβάσεων που διαπιστώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτών που άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(στ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και των προτάσεων τροποποίησης αυτής και των επιπτώσεων τους, των προβλημάτων και εν γένει των θεμάτων, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της και η γνωστοποίηση αυτών στη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) της Γ.Δ.Φ. προς υποβολή προτάσεων τροποποίησης της οικείας νομοθεσίας.

(ζ) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση ερωτημάτων».

14) Προσθέτουμε νέο άρθρο 48Α, το οποίο έπεται του άρθρου 48, ως κατωτέρω:

«Άρθρο 48Α

Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής)

1. – Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής) είναι οι κατωτέρω:

(α) Η προάσπιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και η προστασία του κοινωνικού συνόλου.

(β) Οι έρευνες και οι έλεγχοι πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας.

(γ) Η αποκάλυψη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, μέσω της διαπίστωσης και της αντιμετώπισης κάθε μορφής απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων.

2. – Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Υποδιευθύνσεις, από τις οποίες η μία (1) εδρεύει εκτός της έδρας της, σε δεκαεπτά (17) Τμήματα και σε ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, υπαγόμενο απευθείας σε Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης, εκ των οποίων τα δύο (2) Τμήματα και το Αυτοτελές Γραφείο εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, ως εξής:

(α) Υποδιεύθυνση Α’ – Προληπτικών Ελέγχων Τμήματα Α1′ έως Α6′ – Προληπτικών Ελέγχων

(β) Υποδιεύθυνση Β’ – Ερευνών

αα) Τμήματα Β1′ έως Β4′ – Ερευνών

ββ) Τμήματα Β5′ έως Β6′ – Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α.

(γ) Υποδιεύθυνση Γ’ – Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας

αα) Τμήμα Γ1′ – Δικαστικό

ββ) Τμήμα Γ2′- Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης

γγ) Τμήμα Γ3′ – Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

(δ) Υποδιεύθυνση Δ’ – Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα τη Λαμία:

αα) Τμήματα Δ1′ έως Δ2′ – Προληπτικών Ελέγχων

ββ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης.

3. – α) H κατά τόπον αρμοδιότητα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής και των υπηρεσιών αυτής, εκτείνεται στα όρια:

αα) των Διοικητικών Περιφερειών:

i. Αττικής,

ii. Στερεάς Ελλάδας,

iii. Βορείου Αιγαίου και

ββ) Νομού Κυκλάδων της Διοικητικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

β) Η συναρμοδιότητά της εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.

4. – Οι αρμοδιότητες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής κατανέμο-νται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως ακολούθως:

Ι. (α) Τμήματα Α1′ έως και Α6′ – Προληπτικών Ελέγχων (β) Τμήματα Δ1′ έως και Δ2′ – Προληπτικών Ελέγχων (αα) Η εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων σε επίπεδο προληπτικού ελέγχου για την αποκάλυψη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

(ββ) Η διενέργεια: i) ελέγχων πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, εντός και εκτός των επιχειρήσεων, ii) μερικών ελέγχων, ιδίως, στους παρακρατούμενους και στους επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στον Φ.Π.Α., iii) φορολογικών ελέγχων στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, στον εφοδιασμό και στη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), iv) ελέγχων σε πλοία παντός είδους, μέσα στα χωρικά ύδατα, για φοροδιαφυγή/φορο-αποφυγή και για την ανακάλυψη παράνομης διακίνησης.

(γγ) Η συνδρομή σε άλλες Υπηρεσίες στον έλεγχο και στη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας.

(δδ) Η συνεργασία, η παροχή συνδρομής και η υποβοήθηση της δράσης των Τελωνειακών και Φορολογικών Υπηρεσιών, καθώς και των Αστυνομικών Αρχών και λοιπών Ελεγκτικών Οργάνων, όπου αυτό επιβάλλεται για την από κοινού αποτελεσματικότερη δίωξη της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος και η διεξαγωγή κοινών ελέγχων με τις Τε-λωνειακές Αρχές, μετά από σχετικό αίτημα.

(εε) Η επεξεργασία κατασχεθέντων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, που διενεργείται στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου, που δεν απαιτεί εκτεταμένες επαληθεύσεις και δύναται να ολοκληρωθεί, είτε κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, είτε αργότερα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(στστ) Η ολοκλήρωση των υποθέσεων προληπτικών ελέγχων και η σύνταξη σχετικών πληροφοριακών δελτίων ή εκθέσεων ελέγχου.

ΙΙ. Τμήματα Β1′ έως και Β4′ – Ερευνών

(α) Η εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ερευνών και δράσεων για την αποκάλυψη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, μέσω της διαπίστωσης και της αντιμετώπισης κάθε μορφής απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων.

(β) Η διενέργεια ερευνών σε υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει υποψία σοβαρής φορολογικής απάτης ή εκτεταμένης φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας.

(γ) Ο εντοπισμός και η εξάρθρωση κυκλωμάτων που αποσκοπούν στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή/φοροαποφυγή, με συνέπεια την απώλεια δημοσίων εσόδων από φόρους και τέλη.

(δ) Η έρευνα και ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν ή που προέρχονται από λαθρεμπορία.

(ε) Η επεξεργασία κατασχεθέντων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων που σχετίζονται με εκτεταμένη φο-ροδιαφυγή/φοροαποφυγή και εκφεύγουν των ορίων του προληπτικού ελέγχου.

(στ) Η έρευνα, η αποκάλυψη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

(ζ) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, για τη διερεύνηση και την εξάρθρωση κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

(η) Η συμμετοχή σε πολυμερείς ελέγχους.

(θ) Η ολοκλήρωση των υποθέσεων ερευνών και ελέγχων και η σύνταξη σχετικών πληροφοριακών δελτίων ή εκθέσεων ελέγχου.

(ι) Η δέσμευση, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, με έγγραφο του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΙΙΙ. Τμήματα Β5′ έως και Β6′ – Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α.

(α) Η διενέργεια ερευνών για την καταπολέμηση περιπτώσεων απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε κάθε είδους νομικές οντότητες σε όλη την επικράτεια, με έμφαση στον εντοπισμό και στην απενεργοποίηση του ενδοκοινοτικού Α.Φ.Μ. εξαφανισμένων εμπόρων, καθώς και τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων κυκλικής απάτης (carousel fraud), με τη συνδρομή, όπου κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο και άλλων Τμημάτων της ίδιας Υπηρεσίας ή άλλης/άλλων Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

(β) Η συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και με τις αντίστοιχες μονάδες ή υπηρεσίες άλλων χωρών στα πλαίσια διερεύνησης υποθέσεων απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α.

(γ) Η αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των περιπτώσεων απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α.

(δ) Η συμμετοχή σε πολυμερείς ελέγχους, που άπτο-νται θεμάτων απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α.

IV. Τμήμα Γ1′ – Δικαστικό

(α) Η παροχή νομικής υποστήριξης και οδηγιών νομικής φύσεως σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων, με τη συνδρομή του Αυτοτελούς Γραφείου Α’ της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., όταν απαιτείται.

(β) Η υποβολή των μηνυτήριων αναφορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα για υποθέσεις με παραβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί από τα αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας και η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκδίκασης αυτών, ενημερώνοντας το Αυτοτελές Γραφείο Α’ της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.

(γ) H συλλογή του αποδεικτικού υλικού, η λήψη καταθέσεων και απολογιών, η συμπλήρωση των σχετικών φακέλων με τυχόν άλλες απαραίτητες εκθέσεις και έγγραφα.

(δ) Η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας για υποθέσεις της στα αρμόδια Δικαστήρια.

(ε) Η αναζήτηση της συνδρομής του Ν.Σ.Κ. για θέματα της Υπηρεσίας, τα οποία χρειάζονται νομική και δικαστική υποστήριξη.

(στ) Η μέριμνα για παράδοση στις αρμόδιες αρχές των κατασχεθέντων εμπορευμάτων.

V. Τμήμα Γ2′ – Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης

(α) Η διαχείριση των πληροφοριακών δελτίων, καθώς και οι απαντήσεις σε αιτήματα υπηρεσιών σχετικά με υποθέσεις που διαχειρίζεται η Υπηρεσία.

(β) Η παρακολούθηση της πορείας των δράσεων ελέγχου και ερευνών και η παροχή οδηγιών προς τα Τμήματα Ερευνών και Προληπτικών Ελέγχων της Υπηρεσίας.

(γ) Η ενημέρωση της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου της Υπηρεσίας, η εισήγηση για τη λήψη μέτρων και η μελέτη των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη της παραβατικό-τητας και η ενημέρωση των υπαλλήλων για την πρόληψη των παραβάσεων και την αποτελεσματική δίωξη του οικονομικού εγκλήματος.

(δ) Η παραλαβή των ολοκληρωμένων υποθέσεων με παραβάσεις από τα αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας και η μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. (ενδεικτικά, Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, λοιπές Υπηρεσίες) ή στο Τμήμα Γ1′ της Υπηρεσίας, για περαιτέρω ενέργειες.

(ε) Η υποστήριξη του ελέγχου και των ερευνών, ιδίως στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται συστήματα πληροφορικής, σε συνεννόηση με τα αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας και τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και η καταγραφή στο πληροφοριακό σύστημα των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

(στ) Η διαχείριση και ο έλεγχος των χρησιμοποιούμενων θεωρημένων υπηρεσιακών εντύπων ελέγχου από τα Τμήματα Ερευνών και Προληπτικών Ελέγχων της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.

VI. Τμήμα Γ3′ – Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

(α) Η διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας.

(β) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

(γ) Η τήρηση των βοηθητικών μητρώων του προσωπικού της Υπηρεσίας και του γενικού αρχείου εγγράφων και εγκυκλίων αυτής, καθώς και η εκκαθάριση αυτού.

(δ) Η εισήγηση προς τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. για τη στελέχωση της Υπηρεσίας με το απαραίτητο προσωπικό.

(ε) Η μέριμνα για: αα) τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Υπηρεσίας και η εποπτεία για την κατά νόμο προσέλευση και αποχώρησή του, ββ) τις απαιτούμενες ενέργειες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας.

(στ) Η παρακολούθηση των δαπανών της Υπηρεσίας και η εισήγηση στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. για την κατάρτιση και εγγραφή στον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε. των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού.

(ζ) Η στέγαση και η φύλαξη των μέσων δίωξης, η συντήρηση και η επισκευή τους, ο εφοδιασμός τους με καύσιμα, άλλα απαραίτητα εφόδια και με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, η έκδοση διαταγών πορείας και η παρακολούθηση της κίνησής τους.

(η) Η ενημέρωση του ηλεκτρονικού Μητρώου των Παγίων και Αναλωσίμων της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τα πάγια της Διεύθυνσης.

(θ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής.

VII. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

(α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α’ έως και γ’, ε’ και ζ’ του Τμήματος Γ3′ της Υπηρεσίας.

(β) Η εισήγηση προς το ως άνω Τμήμα Γ3′ για τη στε-λέχωση των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης με το απαραίτητο προσωπικό.

(γ) Η παρακολούθηση των δαπανών των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης και η πρόταση στο Τμήμα Γ3′, προ-κειμένου να εισηγηθεί, αρμοδίως, την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού αυτών.

(δ) Η συνεχής ενημέρωση του Τμήματος Γ3′ με στοιχεία για τα πάγια που τηρούνται σε όλα τα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης.

5. – Στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους τα Τμήματα των υποπαρ. I’, II’ και III’ της παρ. 4, προβαίνουν σε:

(α) Ελέγχους παντός είδους μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και από το τελωνειακό καθεστώς υπό το οποίο τελούν.

(β) Έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων, καθώς και έρευνες σε χώρους που κατέχει ο ελεγχόμενος όταν υπάρχουν στοιχεία ή βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση φορολογικών παραβάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκάστοτε προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

(γ) Έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων και ερευνών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(δ) Συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών, με σκοπό τον εντοπισμό παραβατικότητας φοροδιαφυγής.

(ε) Λήψη μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

(στ) Παραπομπή υποθέσεων στην αρμόδια εισαγγε-λική αρχή, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση στα πλαίσια της διενεργούμενης έρευνας ή του ελέγχου.

(ζ) Έρευνες μεταφορικών μέσων, αγαθών, αντικειμένων, προσώπων, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, καθώς και στη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις και στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για τα αδικήματα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και ανάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Τμημάτων.

(η) Κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

(θ) Συγκρότηση ειδικών ομάδων με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό για τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων σε ειδικά θέματα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

(ι) Διαβίβαση στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιούνται επιχειρησιακά όπως νέες μέθοδοι διάπραξης φοροδιαφυγής/φοροα-ποφυγής, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.

(ια) Εντοπισμό αδήλωτης εργασίας και εν γένει παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας με αντίστοιχη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

(ιβ) Ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων της Υπηρεσίας για τις διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.

6. – α) Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων A4′ έως και Α6′ της Υποδιεύθυνσης A’, Β2′ έως και Β4′ και Β6′ της Υποδιεύθυνσης Β’ και του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Δ’, με έδρα τη Λαμία, θα ορισθεί με νεότερη απόφασή μας.

β) Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Δ’, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, θα ασκούνται από το Τμήμα Δ1′ αυτής.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης)

1. – Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης) είναι οι ίδιοι με τους επιχειρησιακούς στόχους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

2. – Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει έδρα τον Νομό Θεσσαλονίκης, διαρθρώνεται σε πέντε (5) Υποδιευθύνσεις, από τις οποίες οι δύο (2) εδρεύουν εκτός της έδρας της Υπηρεσίας, καθώς και σε δεκαπέντε (15) Τμήματα και δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία, υπαγόμενα απευθείας σε Προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης, από τα οποία τα πέντε (5) Τμήματα και τα δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία, εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, ως εξής:

(α) Υποδιεύθυνση Α’ – Προληπτικών Ελέγχων αα) Τμήματα Α1′ έως A4′ – Προληπτικών Ελέγχων ββ) Τμήμα Α5′ – Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Κοζάνη

(β) Υποδιεύθυνση Β’ – Ερευνών

αα) Τμήματα Β1′ έως Β2′ – Ερευνών

ββ) Τμήμα Β3′ – Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α.

(γ) Υποδιεύθυνση Γ’ – Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας

αα) Τμήμα Γ1′ – Δικαστικό

ββ) Τμήμα Γ2′ – Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης

γγ) Τμήμα Γ3′ – Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

(δ) Υποδιεύθυνση Δ’ – Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Κομοτηνή

αα) Τμήμα Δ1′ – Προληπτικών Ελέγχων

ββ) Τμήμα Δ2′ – Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Αλεξανδρούπολη

γγ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

(ε) Υποδιεύθυνση Ε’ – Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα τη Λάρισα

αα) Τμήματα Ε1′ έως Ε2′ – Προληπτικών Ελέγχων

ββ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.

3. – α) H κατά τόπον αρμοδιότητα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης και των υπηρεσιών αυτής, με την επιφύλαξη της παρ. 3 της Ενότητας Α’ του άρθρου 42Ε, εκτείνεται στα όρια των Διοικητικών Περιφερειών:

αα) Κεντρικής Μακεδονίας,

ββ) Δυτικής Μακεδονίας

γγ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και

δδ) Θεσσαλίας

β) Η Διεύθυνση και οι υπηρεσίες αυτής έχουν συναρ-μοδιότητα για τη Διοικητική Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

4. – Οι αρμοδιότητες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης κα-τανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως ακολούθως:

Ι. (α) Τμήματα Α1′ έως και A4′ – Προληπτικών Ελέγχων (β) Τμήμα Δ1′ – Προληπτικών Ελέγχων

(γ) Τμήματα Ε1′ έως και Ε2′ – Προληπτικών Ελέγχων

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α1′ έως και Α6′ και Δ1′ έως και Δ2′ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

ΙΙ. (α) Τμήμα Α5′ – Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Κοζάνη

(β) Τμήμα Δ2′ – Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Αλεξανδρούπολη

(αα) Αρμοδιότητες ίδιες, αντίστοιχα, με τις αρμοδιότητες:

i) των Τμημάτων Α1′ έως και Α6′ και Δ1′ έως και Δ2′ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής και

ii) των περιπτώσεων β’, γ’, ε’ και ζ’ του Τμήματος Γ3′ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

(ββ) Η εισήγηση προς το Τμήμα Γ3′ της Διεύθυνσης για τη στελέχωση του Τμήματος με το απαραίτητο προσωπικό.

(γγ) Η παρακολούθηση των δαπανών του Τμήματος και η πρόταση στο Τμήμα Γ3′ της Διεύθυνσης, προ-κειμένου να εισηγηθεί, αρμοδίως, την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού του Τμήματος.

(δδ) Η συνεχής ενημέρωση του Τμήματος Γ3′ της Διεύθυνσης για τα πάγια που τηρούνται στο Τμήμα.

(εε) Η πληροφόρηση του Τμήματος Γ2′ της Διεύθυνσης για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου του Τμήματος, ώστε να υποβληθεί συγκεντρωτικά η ενημέρωση της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.

III. Τμήματα Β1′ έως και Β2′ – Ερευνών

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β1′ έως και Β4′ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

IV. Τμήμα Β3′ – Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α.

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β5′ έως και Β6’της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

V. Τμήμα Γ1′ – Δικαστικό

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γ1′ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

VI. Τμήμα Γ2′ – Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γ2′ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

VII. Τμήμα Γ3′ – Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γ3′ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

VIII. (α) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Δ’ – Προληπτικών Ελέγχων

(β) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Ε’ – Προληπτικών Ελέγχων

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, αντίστοιχα.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας)

1. – Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας) είναι οι ίδιοι με τους επιχειρησιακούς στόχους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

2. – Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αχαΐας, διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, οι οποίες εδρεύουν εκτός της έδρας της Υπηρεσίας, καθώς και σε εννέα (9) Τμήματα, από τα οποία πέντε (5) Αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής και δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία, υπαγόμενα απευθείας σε Προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης, από τα οποία τέσσερα (4) Τμήματα και τα δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία, εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, ως εξής:

(α) Τμήματα Υπαγόμενα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

αα) Αυτοτελή Τμήματα Α1′ έως Α2′ – Προληπτικών Ελέγχων

ββ) Αυτοτελή Τμήματα A3′ έως A4′ – Ερευνών

γγ) Αυτοτελές Τμήμα Β’ – Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.

(β) Υποδιεύθυνση Α’ Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Τρίπολη

αα) Τμήμα Γ1′ – Προληπτικών Ελέγχων

ββ) Τμήμα Γ2′ – Προληπτικών Ελέγχων

γγ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

(γ) Υποδιεύθυνση Β’ Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα τα Ιωάννινα

αα) Τμήμα Δ1′ – Προληπτικών Ελέγχων

ββ) Τμήμα Δ2′ – Προληπτικών Ελέγχων

γγ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.

3. – α) H κατά τόπον αρμοδιότητα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας και των υπηρεσιών αυτής, με την επιφύλαξη της παρ. 3 της Ενότητας Α’ του άρθρου 42Ε, εκτείνεται στα όρια των Διοικητικών Περιφερειών:

(αα) Δυτικής Ελλάδας,

(ββ) Πελοποννήσου,

(γγ) Ηπείρου και

(δδ) Ιονίων Νήσων

β) Η Διεύθυνση και οι υπηρεσίες της έχουν συναρμο-διότητα για:

αα) τις Διοικητικές Περιφέρειες:

i. Δυτικής Μακεδονίας

ii. Στερεάς Ελλάδας και

ββ) δήμο Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής.

4. – Οι αρμοδιότητες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας κατανέμο-νται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως ακολούθως:

I. (α) Αυτοτελή Τμήματα Α1′ έως και Α2′ – Προληπτικών Ελέγχων

(β) Τμήματα Γ1′ έως και Γ2′ – Προληπτικών Ελέγχων

(γ) Τμήματα Δ1′ έως και Δ2′ – Προληπτικών Ελέγχων Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α1′ έως και Α6′ και Δ1′ έως και Δ2′ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

II. Αυτοτελή Τμήματα A3′ έως και A4′ – Ερευνών

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β1′ έως και Β4′ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

III. Αυτοτελές Τμήμα Β’ – Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Γ1′, Γ2′ και Γ3′ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

IV. (α) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Α’ – Προληπτικών Ελέγχων

(β) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Β’ – Προληπτικών Ελέγχων

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, αντίστοιχα.

5. – Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Αυτοτελών Τμημάτων A3′ έως και A4′ θα ορισθεί με νεότερη απόφασή μας και οι αρμοδιότητές τους, μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους, θα ασκούνται από τα Αυτοτελή Τμήματα Α1′ και Α2′ της Διεύθυνσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου)

1. – Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου) είναι οι ίδιοι με τους επιχειρησιακούς στόχους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

2. – Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου, η οποία έχει έδρα τον Νομό Ηρακλείου, διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως εξής:

(α) Τμήματα Α1′ έως Α2′ – Προληπτικών Ελέγχων

(β) Τμήμα A3′ – Ερευνών

(γ) Τμήμα Β’ – Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.

3. – α) H κατά τόπον αρμοδιότητα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου, με την επιφύλαξη της παρ. 3 της Ενότητας Α’ του άρθρου 42Ε, εκτείνεται στα όρια:

αα) της Διοικητικής Περιφέρειας Κρήτης και

ββ) του νομού Δωδεκανήσου της Διοικητικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

β) Η Διεύθυνση και οι υπηρεσίες της έχουν συναρμο-διότητα για τον Νομό Κυκλάδων.

4. – Οι αρμοδιότητες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου κατανέ-μονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

I. Τμήματα Α1′ έως και Α2′ – Προληπτικών Ελέγχων

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α1′ έως και Α6′ και Δ1′ έως και Δ2′ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

II. Τμήμα A3′ – Ερευνών

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β1′ έως και Β4′ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

III. Τμήμα Β’ – Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Γ1′, Γ2′ και Γ3′ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

5. – Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Τμήματος A3′ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου θα ορισθεί με νεότερη απόφασή μας και οι αρμοδιότητές του, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, θα ασκούνται από το Τμήμα Α1′ της Διεύθυνσης».

15) Στο άρθρο 49 «V. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.)»:

α) Αντικαθιστούμε την αρίθμηση στον τίτλο από «V.» σε «VI.»,

β) στην παρ. 1 αυτού, προσθέτουμε νέα περ. (γ1), η οποία έπεται της περ. (γ), ως εξής:

(γ1) Ο συντονισμός, η ανάπτυξη, η παρακολούθηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε πολυμερές και διμερές διακρατικό επίπεδο στον τομέα της τελωνειακής διοίκησης.

γ) αντικαταστούμε την υποπαρ. α’ της παρ. 2 αυτού, ως εξής:

«(α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Κ.Υ.), οι οποίες είναι επιτελικές Υπηρεσίες:

αα) Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών (Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α.)

ββ) Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.)

γγ) Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.)

δδ) Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

εε) Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Τελωνειακών Σχέσεων (Α.Τ.ΔΙ.Τ.Σ.)

στστ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.)»

16) Προσθέτουμε νέο άρθρο 53Α, το οποίο έπεται του άρθρου 53, ως κατωτέρω:

«Άρθρο 53Α

Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Τελωνειακών Σχέσεων (Α.Τ.ΔΙ.Τ.Σ.)

1. – Το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Τελωνειακών Σχέσεων (Α.Τ.ΔΙ.Τ.Σ.) υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.).

2. – Οι αρμοδιότητες του Α.Τ.ΔΙ.Τ.Σ. είναι οι κάτωθι:

(α) Η παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων (απόφαση για έναρξη αυτών, καθορισμός πεδίων διαπραγμάτευσης και των διαπραγματευτικών κύκλων, ενημέρωση της τελωνειακής υπηρεσίας για τα αποτελέσματα αυτών) για τη σύναψη ή την αναθεώρηση συμφωνιών αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας στον τελωνειακό τομέα, μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, καθώς και ο συντονισμός για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων, σε συνεργασία με υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για θέματα σχέσεων της Ε.Ε. με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

(β) Η συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις οικονομικών ή άλλων συμφωνιών που αφορούν σε τελωνειακά θέματα, καθώς και διμερών ή πολυμερών συμφωνιών άλλων φορέων του Δημοσίου, ως προς τις τελωνειακές διατάξεις που περιλαμβάνουν, η κατάρτιση σχεδίου εισήγησης του Διοικητή για τη νομοθετική κύρωση αυτών, η ερμηνεία και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, όπου απαιτείται.

(γ) Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας, για τελωνειακούς σκοπούς, μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών, της υιοθέτησης μνημονίων ή πρωτοκόλλων συνεργασίας, της διεξαγωγής συναντήσεων και της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων τους.

(δ) Η συστηματική παρακολούθηση των εργασιών που διεξάγονται στα όργανα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και λοιπών διεθνών οργανισμών, καθώς και η ενημέρωση των υπηρεσιών της Αρχής.

(ε) Ο συντονισμός για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων, σε συνεργασία με υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για θέματα τα οποία εξετάζονται σε διεθνές επίπεδο ή σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε όργανα διεθνών οργανισμών.

(στ) Η διοικητική εκπροσώπηση της Α.Α.Δ.Ε. σε αποστολές, καθώς και σε όργανα, οργανισμούς και συναντήσεις, που αφορούν σε διεθνή τελωνειακά θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(ζ) Η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. σε ό,τι αφορά στις διεθνείς σχέσεις επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, καθώς και στη συμμετοχή τους σε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας.

(η) Η μελέτη, η επεξεργασία και η αξιολόγηση εκθέσεων, πορισμάτων, συστάσεων και λοιπών προτάσεων διεθνών οργανισμών, επιτροπών ή άλλων οργάνων και υπηρεσιών σε τελωνειακά θέματα, με σκοπό τη διαμόρφωση εισήγησης για την αξιοποίηση αυτών.

(θ) Η τήρηση αρχείου διμερών ή πολυμερών διεθνών συμφωνιών ή συμβάσεων που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(ι) Η καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών του Τμήματος».

17) Από δημοσιεύσεως της παρούσας αντικαθιστούμε την παρ. 2 του άρθρου 47Α «Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.)», ως εξής:

«2. – Τα ΕΛ.ΚΕ. ασκούν την καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία είναι η κατωτέρω:

α) Στο 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, Δ’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών, όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Στο 2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, με έδρα τον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, ΙΒ’ Αθηνών, Ηλιούπολης, Γλυφάδας και Καλλιθέας, όπως εκάστοτε ισχύει.

γ) Στο 3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ψυχικού, Νέας Ιωνίας, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Παλλήνης και Κορωπίου, όπως εκάστοτε ισχύει.

δ) Στο 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, με έδρα τον Δήμο Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ Α’ Πειραιά, Σάμου, Ε’ Πειραιά, Νίκαιας, Αγίων Αναργύρων, Περιστερίου, Ελευσίνας και Αιγάλεω, όπως εκάστοτε ισχύει.

ε) Στο 1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Κιλκίς και Ιωνίας Θεσσαλονίκης, όπως εκάστοτε ισχύει.

στ) Στο 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, όπως εκάστοτε ισχύει».

18) Αντικαθιστούμε την αρίθμηση στον τίτλο του άρθρου 59 «V. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)» από «V.» σε «VH.»

19) Αντικαθιστούμε την περ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 71 «Γενικά Καθήκοντα Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων», ως κατωτέρω:

«(ιβ) Η εποπτεία και ο συντονισμός των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης για την καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών που αυτές είναι αρμόδιες να καταγράψουν, καθώς και η έγκριση των προτάσεων των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών της Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης για την προτεραιοποίηση και την επιλογή των διαδικασιών που θα συμπεριληφθούν στα σχετικά Εγχειρίδια».

20) Αντικαθιστούμε την υποπαρ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 72 «Γενικά Καθήκοντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων», ως κατωτέρω:

«(α) της Κεντρικής Υπηρεσίας: αα) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.), ανήκει και ο συντονισμός των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης για την καταγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.), πλην των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) και τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (Ε.Α.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), με τη συνδρομή αυτών, όπου απαιτείται και η υποβολή προτάσεων για την προτεραιοποίηση και επιλογή των διαδικασιών που θα συμπεριληφθούν στα σχετικά Εγχειρίδια, κατά λόγο αρμοδιότητας, ββ) της Γ.Δ.Φ.Λ., και ειδικότερα αφενός στις Διευθύνσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.), Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.) ανήκει και ο συντονισμός των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης για την καταγραφή των διαδικασιών, που εφαρμόζονται από τις Π.Υ., πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και τις Ε.Α.Υ., με τη συνδρομή αυτών, όπου απαιτείται και η υποβολή προτάσεων για την προτεραιοποίηση και επιλογή των διαδικασιών που θα συμπεριληφθούν στα σχετικά Εγχειρίδια, κατά λόγο αρμοδιότητας και αφετέρου στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) ανήκει και ο συντονισμός των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης για την καταγραφή των διαδικασιών, που εφαρμόζονται από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με τη συνδρομή αυτών, όπου απαιτείται και η υποβολή προτάσεων για την προτεραιοποίηση και επιλογή των διαδικασιών που θα συμπεριληφθούν στα σχετικά Εγχειρίδια, κατά λόγο αρμοδιότητας, γγ) των Γενικών Διευθύνσεων Τελωνείων κ’ Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ.καιΕ.Φ.Κ.) και Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), ανήκει και ο συντονισμός των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης για την καταγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται από τις Π.Υ. και τις Ε.Α.Υ., με τη συνδρομή αυτών, όπου απαιτείται και η υποβολή προτάσεων για την προτεραιοποίηση και επιλογή των διαδικασιών που θα συμπεριληφθούν στα σχετικά Εγχειρίδια, κατά λόγο αρμοδιότητας, δδ) της Α.Α.Δ.Ε., ανήκει και ο συντονισμός των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης για την κατάρτιση του περιεχομένου πληροφοριακών και ενημερωτικών εντύπων, όπως εγχειριδίων, φυλλαδίων, οδηγών, αφισών και η υποβολή τους αρμοδίως».

21) Αντικαθιστούμε τις περ. 1 και 4 της υποπαρ. I’ της παρ. Α’ του άρθρου 75 «Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας», ως κατωτέρω:

«1. των Διευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.) και Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.) και Επικοινωνίας (Δ.Ε-ΠΙΚ.), υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων».

«4. α) των Διευθύνσεων των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) και Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), πλην της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης.

β) στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. της Γ.Δ.Φ.Λ., υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών».

22) Αντικαθιστούμε στην παρ. Α’ του άρθρου 76 «Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών» και ειδικότερα την υποπαρ. 1 αυτής, ως κατωτέρω:

«1. στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών. Όπου προβλέπο-νται Υποδιευθύνσεις στις ως άνω υπηρεσίες, μπορούν να προΐστανται και υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε. του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε. οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’της περ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας, με εξαίρεση τις Υποδιευθύνσεις στις οποίες υπάγονται Τμήματα Δικαστικού, στις οποίες προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών».

23) Στην παρ. Α’ του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» αντικαθιστούμε:

α) την περ. α’ της υποπαρ. 1, ως κατωτέρω:

«α) στα Τμήματα:

αα) της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.), προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

ββ) των Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.) προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. όλων των κλάδων».

β) τις υποπερ. α) και β) της περ. Ι. της υποπαρ. 8, ως κατωτέρω:

«α) στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) και Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), πλην της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. β) στα Αυτοτελή Τμήματα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ. και της Γ.Δ.Φ.Λ.,»

γ) την υποπερ. α) της περ. ΙΙΙ. της υποπαρ. 8, ως κατωτέρω:

«α) στα Τμήματα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α’, Α1′ και Α’ – Β’ τάξεως της Γ.Δ.Φ.Λ.».

δ) την υποπαρ. 9, ως κατωτέρω:

«9. στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) και στα Αυτοτελή Τμήματα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) και Διεθνών Τελωνειακών Σχέσεων (Α.Τ.ΔΙ.Τ.Σ.) αυτής, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε. του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε. οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας».

24) Αντικαθιστούμε την παρ. Α’ του άρθρου 78 «Θέσεις ευθύνης της Αρχής, για τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα για μια πλήρη θητεία», ως εξής:

«Α. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

1. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών

(Γ.Δ.Φ.Λ.)

α) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

αα) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.),

ββ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), γγ) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.),

δδ) Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και

εε) ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης

β) Περιφερειακές Υπηρεσίες

αα) Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.), 1ο έως και 4ο Αττικής, ββ) ΕΛ.ΚΕ., 1ο και 2ο Θεσσαλονίκης,

γγ) Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων

Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής,

δδ) Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης,

εε) Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας,

στστ) Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου.

2. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. α) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες αα) Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.), ββ) Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ.

Αττικής),

γγ) ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης β) Περιφερειακές Υπηρεσίες

αα) Α’ Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Αττικής, ββ) Β’ Τελωνείο Εξαγωγών – Εισαγωγών Αττικής, γγ) Γ’ Τελωνείο Εισαγωγής Αττικής,

δδ) Δ’ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Αττικής,

εε) Τελωνείο Αθηνών, στστ) Τελωνείο Ελευσίνας,

ζζ) Α’ Τελωνείο Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, ηη) Β’ Τελωνείο Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, θθ) Γ’ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, ιι) Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής, ιαια) Τελωνείο Κακαβιάς, ιβιβ) Τελωνείο Κήπων, ιγιγ) Τελωνείο Ευζώνων, ιδιδ) Τελωνείο Σερρών, ιειε) Τελωνείο Κορίνθου».

ΙΙ. την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ2022/14.01.2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)”, ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142) και ειδικότερα:

1) καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα:

α) των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) και των Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), ως κατωτέρω:

 

Α/Α
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
δ Θ 1U
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΥΕ
I.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Δ.Φ.)
1.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.)
38
2
4

 

 

 

 

1
1

 

1
47
2.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.)
37
2
5

 

 

 

 

 

 

 

 

1
45
3.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Ε.Α.Φ.)
46
3
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53
4.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Ε.Ε.Φ.)
39
4
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45
5.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ (Δ.Ε.Φ.Κ.&Π)
30
4
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42
6.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.)
26

3

 

 

1

 

 

 

 

 

30
7.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Α.Τ.Υ.)
13
2
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Φ.
229
17
29
0
0
0
1
0
1
1
0
0
2
280
II.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Γ.Δ.Φ.Λ.)
α)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Υ.)
1.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δ.Φ.Σ.)
45
5
4

 

 

1

 

 

 

32

87
2.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΩΝ (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.)
52
4
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60
3.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.)
33
2
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37
4.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)
23
7
9
2

 

 

1
2
2

1

47
5.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Α.Τ.Υ.)
13
3
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΗΣ Γ.Δ.Φ.Λ.
166
21
21
2
0
0
1
1
2
2
0
33
0
249
β)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ε.Α.Υ.)
1.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Φ.Π.) ΑΘΗΝΩΝ
11
2
1

 

 

1
6

 

 

1

22
2.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Φ.Π.) ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11
1
1

 

 

1
4

 

 

 

 

18
3.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Φ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14
2
1

 

 

 

6

1

 

 

24
4.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Φ.Π.) ΠΑΤΡΩΝ
11
2
1

 

 

 

4

 

 

 

 

18
5.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (Ε.Μ.ΕΙΣ.)
120
7
3

 

 

 

 

 

 

 

 

1
131
6.
ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) ΑΤΤΙΚΗΣ
260
50
42
14
3
3

 

1
1
1
2
3
380
7.
ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
105
30
11
14
3
3

 

1
1

2
2
172
8.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
183
24
12

 

 

 

 

1

1
2
2
225
9.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
175
59
16

 

 

 

 

 

 

 

3
3
256
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε.Α.Υ. ΤΗΣ Γ.Δ.Φ.Λ.
890
177
88
28
6
6
2
20
3
3
2
10
11
1246
β) του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών Τελωνειακών Σχέσεων (Α.Τ.ΔΙ.Τ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Υ.)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Α.Τ.ΔΙ.Τ.Σ.)
8
1

9

2) Για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες (ΕΛ.ΚΕ., Δ.Ο.Υ., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, όπως αυτές καθορίζονται με την ως άνω απόφαση.

Γ. – 1) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται ή ορίζονται:

α) η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. και οι υφιστάμενες υπηρεσίες αυτής, από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της παρούσας, νοούνται οι Γενικές Διευθύνσεις Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) και Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Α.Α.Δ.Ε. και οι υφιστάμενες υπηρεσίες αυτών, κατά λόγο αρμοδιότητας.

β) οργανικές μονάδες, οι οποίες δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, λόγω μετονομασίας ή παύσης λειτουργίας, από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της παρούσας, νοούνται, οι οργανικές μονάδες της παρούσας απόφασης, στις οποίες περιέρχονται οι αρμοδιότητες αυτών.

γ) η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) και οι υφιστάμενες οργανικές μονάδες αυτής, από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της παρούσας, νοούνται η «Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.)» της Γ.Δ.Φ. και το «Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Τελωνειακών Σχέσεων (Α.Τ.ΔΙ.Τ.Σ.)» της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), κατά λόγο αρμοδιότητας.

2) Οι τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις των Υπηρεσιών της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ., της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου, καθώς και της υφιστάμενης Διεύθυνσης Δ.Ο.Σ. τακτοποιούνται και ολοκληρώνονται από τις υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ., Γ.Δ.Φ.Λ. και Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., κατά λόγο αρμοδιότητας, στις οποίες μεταφέρεται, επίσης, και το υπηρεσιακό αρχείο.

3) α) Το προσωπικό των ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. μεταφέρεται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ.

β) Το προσωπικό των Τμημάτων της υφιστάμενης Διεύθυνσης Δ.Ο.Σ. μεταφέρεται στα αντίστοιχα Τμήματα της Δ.Δ.Φ.Ο.Σ. της Γ.Δ.Φ. και στο Α.Τ.ΔΙ.Τ.Σ. της Γ.Δ.Τ. και ΕΦ.Κ.

γ) Το προσωπικό των οργανικών μονάδων της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ. μεταφέρεται στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες της Γ.Δ.Φ. και της Γ.Δ.Φ.Λ. ή μετακινείται ή μετατίθεται σε άλλες Υπηρεσίες των ως άνω Γενικών Διευθύνσεων ή άλλων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. εντός του ίδιου Νομού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Δ. – 1) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738) και β) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 (Β’ 142).

2) Διατάξεις που αφορούν σε οργανικές μονάδες της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ., καθώς και της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και με τις οποίες έχει προβλεφθεί ότι η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτών θα καθορισθεί με μεταγενέστερη όμοια απόφαση ή με τις οποίες έχει καθορισθεί διαφορετική ημερομηνία ισχύος, εξακολουθούν να ισχύουν.

Ε.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από 6/2/2023, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ